31976L0765

Rådets direktiv 76/765/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om alkoholometre og areometre til alkohol

EF-Tidende nr. L 262 af 27/09/1976 s. 0143 - 0148
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 5 s. 0172
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0117
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 5 s. 0172
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 5 s. 0182
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 5 s. 0182


++++

RAADETS DIREKTIV

af 27 . juli 1976

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om alkoholometre og areometre til alkohol

( 76/765/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I medlemsstaterne er definitionen paa og konstruktionen af alkoholometre og aerometre til alkohol samt reglerne for deres afproevning fastlagt ved praeceptive bestemmelser , der er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat , hvilket medfoerer hindringer for omsaetningen af og handelen med disse instrumenter inden for Faellesskabet ; der maa derfor foretages en indbyrdes tilnaermelse af disse bestemmelser ;

harmoniseringen af gaeldende administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser vedroerende disse instrumenter , er ligeledes noedvendig for at supplere den harmonisering , der vedroerer metoden til bestemmelse af alkoholindholdet paa grundlag af de udfoerte maalinger , saaledes at enhver uklarhed og risiko for uoverensstemmelse i forbindelse med de udfoerte maalinger fjernes ;

ved Raadets direktiv 71/316/EOEF af 26 . juli 1971 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til faelles bestemmelser om maaleinstrumenter samt om maaletekniske kontrolmetoder ( 3 ) , er fremgangsmaaden med hensyn til EOEF-typegodkendelse og EOEF-foerstegangsjustering fastlagt ; i henhold til dette direktiv skal de tekniske forskrifter for udfoerelse og funktion fastlaegges , der skal gaelde for alkoholometre og aerometre til alkohol , for at disse instrumenter kan indfoeres , omsaettes og anvendes frit efter at vaere blevet afproevet og forsynet med de fastsatte stempler og maerker ;

Raadet har i sin resolution af 17 . december 1973 om industripolitik ( 4 ) opfordret Kommissionen til at forelaegge et forslag til direktiv om alkoholmaaling og alkoholometre inden den 1 . december 1974 -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

I dette direktiv fastsaettes specifikationerne for alkoholometre og aerometre til alkohol til bestemmelse af alkoholindholdet i blandinger af vand og ethanol .

Artikel 2

De alkoholometre og aerometre til alkohol , der kan opnaa EOEF-stempler og EOEF-maerker , er beskrevet i bilaget .

De skal gennemgaa en EOEF-typegodkendelse og EOEF-foerstegangsjustering .

Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke naegte , forbyde eller begraense salg og anvendelse af alkoholometre og aerometre til alkohol , der er forsynet med EOEF-foerstegangsjusteringsstempel og EOEF-typegodkendelsesmaerke , af aarsager vedroerende deres maaletekniske egenskaber .

Artikel 4

1 . Medlemsstaterne vedtager og offentliggoer indenfor en frist paa 24 maaneder efter meddelelsen af dette direktiv de bestemmelser , der er noedvendige for at efterkomme direktivet , og underretter straks Kommissionen herom .

De anvender disse bestemmelser senest fra den 1 . januar 1980 .

2 . Medlemsstaterne tilstiller Kommissionen ordlyden af de nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 27 . juli 1976 .

Paa Raadets vegne

M . van der STOEL

Formand

( 1 ) EFT nr . C 76 af 7 . 4 . 1975 , s . 39 .

( 2 ) EFT nr . C 248 af 29 . 10 . 1975 , s . 22 .

( 3 ) EFT nr . L 202 af 6 . 9 . 1971 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . C 117 af 31 . 12 . 1973 , s . 1 .

BILAG

ALKOHOLOMETRE OG AEROMETRE TIL ALKOHOL

1 . DEFINITION AF INSTRUMENTERNE

1.1 . Alkoholometre er glasinstrumenter , der angiver :

- enten alkoholindholdet udtrykt i masse ,

- eller alkoholindholdet udtrykt i volumen .

De kaldes , alt efter den maalte stoerrelse , massealkoholometre eller volumenalkoholometre .

Aerometre til alkohol er glasinstrumenter , der angiver vaegtfylden af en blanding af alkohol og vand .

1.2 . De instrumenter , der omfattes af dette direktiv er gradinddelte ved referencetemperaturen 20 * C efter vaerdierne i de internationale tabeller til alkoholmaaling , der er offentliggjort af Den internationale organisation for lovmaessig Maaleteknik .

1.3 . De er gradinddelte med henblik paa aflaesning i hoejde med vaeskens vandrette frie overflade .

2 . BESKRIVELSE AF INSTRUMENTERNE

2.1 . Alkoholometre og aerometre til alkohol er glasinstrumenter , der bestaar af :

- et cylindrisk legeme , hvis nederste ende har konisk form eller form som en halvkugle , saaledes at der ikke tilbageholdes luftblaerer ,

- en hul cylindrisk stilk , der er sammensvejset med den oeverste del af legemet ; dens oeverste ende er lukket .

2.2 . Instrumentets ydre overflade skal vaere symmetrisk i forhold til hovedaksen .

Glassets tvaersnit maa ikke udvise uregelmaessigheder .

2.3 . Den nederste del af legemet indeholder den ballast , der skal justere aerometrets masse .

2.4 . Stilken er forsynet med en gradinddelt skala paa et cylindrisk underlag , der er fastgjort til stilkens indre , saaledes at den ikke kan bevaeges .

3 . KONSTRUKTIONSPRINCIPPER

3.1 . Det glasmateriale , der anvendes til fremstilling af instrumenterne , skal vaere gennemsigtigt og uden defekter , der kan hindre aflaesningen af skalaens angivelser .

Det skal have en volumetrisk udvidelseskoefficient paa ( 25 mere eller mindre 2 ) 10 -4 * C-1 ,

3.2 . Det stof , der udgoer ballast , skal vaere faestnet til bunden af instrumentet . Efter at have vaeret fastholdt i vandret stilling i en time ved en temperatur paa 80 * C og derefter afkoelet i samme stilling skal det faerdige instrument flyde med lodret akse , idet der tillades en tolerance paa 1 grad 30 minutter .

4 . SKALA

4.1 . Instrumenterne er kun forsynet med en skala af den type , der er omhandlet i punkt 4.5 eller 4.6 .

4.2 . Skalaen og angivelserne skal vaere anfoert paa et underlag med glat og mat overflade .

Dette underlag skal vaere fastholdt solidt i stilken , og en passende indretning skal goere det muligt at konstatere enhver bevaegelse af skalaen og dens underlag i forhold til stilken .

Underlaget , skalaen og angivelserne maa ikke udvise spor af forvraengning , misfarvning eller forkulning , naar de i fireogtyve timer har vaeret udsat for temperaturen 70 * C .

4.3 . Aflaesningsstregerne skal vaere

- anbragt i planer vinkelret paa instrumentets akse ,

- sorte ( 1 ) og markeret paa klar og uforgaengelig maade

- fine , skarpt afgraensede og af ensartet tykkelse , der ikke overskrider 0,2 mm .

4.4 . Laengden af skalaens korte streger er mindst en femtedel af stilkens omkreds , de mellemlange stregers laengde mindst en tredjedel af denne omkreds og de lange stregers laengde mindst halvdelen af omkredsen .

4.5 . Graderingen af den nominelle skala paa alkoholometret udtrykker alkoholindholdets masse eller volumen i procent . Den daekker hoejst et omraade paa 10 % af alkoholindholdet udtrykt i masse eller volumen .

Hvert skalatrin udgoer 0,1 % .

Hver skala omfatter fra 5 til 10 trin ud over sin n * rste og oeverste nominelle graense .

4.6 . Den nominelle skala paa aerometret til alkohol graderes i kilo pr . kubikmeter . Den daekker hoejst et omraade paa 20 kg/m3 .

Hvert skalatrin udgoer 0,2 kg/m3 .

Hver skala omfatter fra 5 til 10 trin ud over sin nederste og oeverste nominelle graense . Der er imidlertid ikke pligt til at forlaenge skalaen ud over vaerdien 1 000 kg/m3 .

5 . SKALAENS GRADERING OG TALSAETNING

5.1 . Paa alkoholometret er hver tiende afmaerkning , beregnet fra en graenseafmaerkning paa den nominelle skala en lang streg .

Der er en mellemlang streg mellem to paa hinanden foelgende lange streger og fire korte streger mellem en lang og en mellemlang streg .

Kun de lange streger er forsynet med tal .

5.2 . Paa areometret til alkohol er hver femte afmaerkning , beregnet fra en graenseafmaerkning paa den nominelle skala , en lang streg .

Der er fire korte streger mellem to paa hinanden foelgende lange streger .

Kun de lange streger for hver femte og hver tiende afmaerkning er forsynet med tal .

5.3 . Talsaetningen af de streger , der angiver graenserne for den nominelle skala , skal vaere uforkortet .

De oevrige tal paa areometre til alkohol kan vaere forkortede .

6 . KLASSIFICERING AF INSTRUMENTERNE OG VIGTIGSTE DIMENSIONER

6.1 . Instrumenterne tilhoerer en af de foelgende praecisionsklasser :

- klasse I : den gennemsnitlige mindstelaengde for det enkelte skalatrin er paa 1,5 mm . Instrumenterne i denne klasse har ikke indbygget termometer .

- klasse II : den gennemsnitlige mindstelaengde for det enkelte skalatrin er paa 1,05 mm . Instrumenterne i denne klasse kan have indbygget termometer .

- klasse III : den gennemsnitlige mindstelaengde for det enkelte skalatrin er paa 0,85 mm . Instrumenterne i denne klasse kan have indbygget termometer .

6.2 . Legemets ydre diameter er mellem 19 og 40 mm .

Stilkens ydre diameter skal vaere mindst 3 mm for instrumenter i klasserne I og II , og mindst 2,5 mm for instrumenter i klasse III . Stilken skal fortsaette mindst 15 mm ud over skalaens oeverste maerke .

Stilkens tvaersnit skal forblive uaendret mindst 5 mm under skalaens nederste maerke .

7 . PAASKRIFTER

7.1 . Foelgende paaskrifter skal anfoeres paa instrumenternes inderside , paa let laeselig og uforgaengelig maade :

- klasse I eller klasse II eller klasse III ,

- kg/m3 eller % masse eller % volumen ,

- 20 * C ,

- ethanol ,

- instrumentets fabrikationsnummer ,

- fabrikantens navn eller maerke ,

- EOEF-typegodkendelsesmaerke " e "

7.2 . Instrumentets masse , udtrykt med et milligrams noejagtighed , kan eventuelt indskrives paa legemet .

8 . TOLERANCER OG JUSTERING

8.1 . Tolerancen for alkoholometre og aerometre til alkohol er fastsat saaledes :

- for instrumenterne i klasse I , mere eller mindre et halvt skalatrin for hver maalt vaerdi ,

- for instrumenterne i klasse II og III , mere eller mindre et skalatrin for hver maalt vaerdi .

8.2 . Justeringen skal udfoeres for mindst tre vaerdier inden for den nominelle skala .

9 . TERMOMETRE , DER ANVENDES VED MAALING AF ALKOHOLINDHOLD

9.1 . Hvis det instrument , der anvendes ved maaling af alkoholindholdet , er klasse I , er det anvendte termometer

- af typen metalmodstandstermometer eller kviksoelvstermometer af glas

- graderet med 0,1 * C eller 0,05 * C .

Tolerancen er mere eller mindre 0,05 * for alle skalavaerdier .

Kviksoelvstermometrene skal vaere forsynet med graderingen 0 * C .

9.2 . Hvis det instrument , der anvendes ved maaling af alkoholindholdet , hoerer til klasse II eller III , er det benyttede termometer

kviksoelvsglastermometertypen og forsynet med graderingen 0,1 * C , 0,2 * C eller 0,5 * C . Termometret har ligeledes graderingen 0 * C .

Tolerancen er :

mere eller mindre 0,1 * C , hvis termometret er graderet med 0,1 * C .

mere eller mindre 0,15 * C , hvis termometret er graderet med 0,2 * C .

mere eller mindre 0,2 * C , hvis termometret er graderet med 0,5 * C .

Termometret kan vaere indbygget i det instrument , der anvendes ved maaling af alkoholindholdet .

I saa fald behoever det ikke have graderingen 0 * C .

9.3 . Den mindste afstand mellem skalatrinene er

0,7 mm eller derover for termometre , der er graderet med 0,05 * C , 0,1 * C og 0,2 * C ,

1,0 mm eller derover for termometre , der er graderet med 0,5 * C .

9.4 . Tykkelse af stregerne kan ikke overstige en femtedel af afstanden mellem skalatrinene .

10 . MAERKNING

Paa bagsiden af alkoholometrene og aerometrene til alkohol , skal der paa legemets oeverste tredjedel vaere plads til anbringelse af EOEF-foerstegangsjusteringsstemplet .

I henhold til punkt 3.1.1 i bilag II til Raadets direktiv af 21 . juli 1971 ( 71/316/EOEF ) og med forbehold af den almindelige bestemmelse i punkt 3 i samme bilag skal EOEF-foerstegangsjusteringsstemplet paa grund af saerlige bestemmelser for maerkning paa glasinstrumenter , vaere forsynet med en raekke tegn med foelgende betydning :

- et lille " e " ,

- de to sidste cifre i justeringsaaret ,

- kendingsbogstavet eller kendingsbogstaverne for den stat , i hvilken EOEF-foerstegangsjusteringen er foretaget ,

- eventuelt identifikationsnummer for justeringskontoret .

Saafremt maerkningen foretages ved sandblaesning , skal bogstaver og tal vaere afbrudt saaledes , at laeseligheden ikke hindres .

Eksempel :

e 75 D 48 : EOEF-foerstegangsjustering foretaget i 1975 af kontor nr . 48 i Forbundsrepublikken Tyskland .

( 1 ) Uden for den nominelle skala kan stregerne vaere af en anden farve .