31976L0207

Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår

EF-Tidende nr. L 039 af 14/02/1976 s. 0040 - 0042
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 1 s. 0191
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0070
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 1 s. 0191
den spanske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0070
den portugisiske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0070


++++

RAADETS DIREKTIV

af 9 . februar 1976

om gennemfoerelse af princippet om ligebehandling af maend og kvinder for saa vidt angaar adgang til beskaeftigelse , erhvervsuddannelse , forfremmelse samt arbejdsvilkaar

( 76/207/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 235 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

i sin resolution af 21 . januar 1974 om et arbejdsmarkedsmaessigt og socialt handlingsprogram ( 3 ) lagde Raadet saerlig vaegt paa ivaerksaettelse af foranstaltninger , der skal sikre gennemfoerelse af ligestilling mellem maend og kvinder for saa vidt angaar adgang til beskaeftigelse , erhvervsuddannelse , forfremmelse samt arbejdsvilkaar , herunder afloenning ;

for saa vidt angaar afloenning vedtog Raadet den 10 . februar 1975 direktiv 75/117/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om gennemfoerelse af princippet om lige loen til maend og kvinder ( 4 ) ;

en handling fra Faellesskabets side synes ligeledes paa kraevet for at gennemfoere princippet om ligebehandling af maend og kvinder baade for saa vidt angaar adgang til beskaeftigelse , uddannelse , forfremmelse samt med hensyn til andre arbejdsvilkaar ; ligebehandling af mandlige og kvindelige arbejdstagere er et af Faellesskabets maal , for saa vidt det navnlig drejer sig om at fremme en udjaevning af arbejdstagernes leve - og arbejdsvilkaar paa et stadigt stigende niveau ; traktaten indeholder ikke den hertil fornoedne saerlige hjemmel ;

princippet om ligebehandling med hensyn til social sikring boer defineres og gradvis gennemfoeres ved senere retsakter -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Dette direktiv tilsigter gennemfoerelse i medlemsstaterne af princippet om ligebehandling af maend og kvinder med hensyn til adgang til beskaeftigelse , herunder forfremmelse , og til erhvervsuddannelse samt arbejdsvilkaar og paa de betingelser , der er fastsat i stk . 2 , til social sikring . Dette princip betegnes i det foelgende " princippet om ligebehandling " .

2 . Med henblik paa at sikre en gradvis gennemfoerelse af princippet om ligebehandling med hensyn til social sikring , vedtager Raadet paa forslag fra Kommissionen naermere bestemmelser saerlig om dets indhold , udstraekning og gennemfoerelse .

Artikel 2

1 . Princippet om ligebehandling i henhold til nedenstaaende bestemmelser indebaerer , at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted paa grundlag af koen , hverken direkte eller indirekte under henvisning saerlig til aegtekabelig eller familiemaessig stilling .

2 . Dette direktiv er ikke til hinder for , at medlemsstaterne fra direktivets anvendelsesomraade kan udelukke saadanne former for erhvervsudoevelse og i givet fald de dertil foerende uddannelser , for hvilke udoeverens koen er afgoerende paa grund af deres art eller de forhold , under hvilke de udfoeres .

3 . Dette direktiv er ikke til hinder for bestemmelser vedroerende beskyttelse af kvinder , saerlig i forbindelse med graviditet og moderskab .

4 . Dette direktiv er ikke til hinder for foranstaltninger til fremme af lige muligheder for maend og kvinder , saerlig ved at afhjaelpe de faktiske uligheder , som paavirker kvindernes muligheder paa de i artikel 1 , stk . 1 , anfoerte omraader .

Artikel 3

1 . Anvendelsen af princippet om ligebehandling indebaerer , at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted paa grundlag af koen , for saa vidt angaar adgangsvilkaar , herunder udvaelgelseskriterier , til stillinger og funktioner inden for enhver sektor eller erhvervsgren , og til alle niveauer i erhvervshierarkiet .

2 . Med henblik herpaa traeffer medlemsstaterne de noedvendige foranstaltninger til :

a ) at administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som er i modstrid med princippet om ligebehandling , ophaeves ;

b ) at de bestemmelser i kollektive overenskomster eller individuelle arbejdskontrakter , i virksomheders interne reglementer eller i vedtaegter for selvstaendige erhverv , som er i modstrid med princippet om ligebehandling , anses som ugyldige , kan erklaeres ugyldige eller aendres ;

c ) at de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som er i modstrid med princippet om ligebehandling , revideres , naar det beskyttelseshensyn , som oprindelig laa til grund for disse , ikke laengere er begrundet ; at arbejdsmarkedets parter med hensyn til overenskomstbestemmelser af samme art opfoeres til at foretage de oenskelige revisioner .

Artikel 4

Anvendelsen af princippet om ligebehandling for saa vidt angaar adgang til erhvervsvejledning , erhvervsuddannelse , erhvervsmaessig videreuddannelse og omskoling af enhver art og paa ethvert niveau indebaerer , at medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til ,

a ) at administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som er i modstrid med princippet om ligebehandling , ophaeves ;

b ) at de bestemmelser i kollektive overenskomster eller individuelle arbejdskontrakter , i virksomheders interne reglementer eller i vedtaegter for selvstaendige erhverv , som er i modstrid med princippet om ligebehandling , anses som ugyldige , kan erklaeres ugyldige eller aendres ;

c ) at give adgang til erhvervsvejledning , erhvervsuddannelse og erhvervsmaessig videreuddannelse samt omskoling efter samme kriterier og paa samme niveau uden forskelsbehandling paa grundlag af koen , dog med forbehold af den selvstaendighed , der i visse medlemsstater indroemmes visse private uddannelsesinstitutioner .

Artikel 5

1 . Anvendelsen af princippet om ligebehandling for saa vidt angaar arbejdsvilkaar , herunder afskedigelsesvilkaar , indebaerer , at maend og kvinder sikres samme vilkaar uden forskelsbehandling paa grundlag af koen .

2 . Med henblik herpaa traeffer medlemsstaterne de noedvendige foranstaltninger til :

a ) at administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som er i modstrid med princippet om ligebehandling , ophaeves ;

b ) at de bestemmelser i kollektive overenskomster eller individuelle arbejdskontrakter , i virksomheders interne reglementer eller i vedtaegter for selvstaendige erhverv , som er i modstrid med princippet om ligebehandling , anses som ugyldige , kan erklaeres ugyldige eller aendres ;

c ) at de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , der er i modstrid med princippet om ligebehandling , revideres , naar det beskyttelseshensyn , som oprindelig laa til grund for disse , ikke laengere er begrundet ; at arbejdsmarkedets parter med hensyn til overenskomstbestemmelser af samme art opfordres til at foretage de oenskelige revisioner .

Artikel 6

Medlemsstaterne indfoerer i deres nationale retsorden de noedvendige bestemmelser for at enhver person , der mener sig kraenket ved at princippet om ligebehandling som anfoert i artikel 3 , 4 og 5 tilsidesaettes i forhold til den paagaeldende , kan goere sine rettigheder gaeldende for retslige instanser efter eventuelt at have indbragt sagen for andre kompetente instanser .

Artikel 7

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at beskytte arbejdstagerne mod enhver afskedigelse , som maatte vaere en arbejdsgivers reaktion paa en klage paa virksomhedsplan eller paa et soegsmaal , fremsat eller indledt med det formaal at udvirke , at princippet om ligebehandling overholdes .

Artikel 8

Medlemsstaterne paaser , at foranstaltninger , der traeffes i medfoer af dette direktiv , saavel som de allerede gaeldende bestemmelser paa dette omraade bringes til arbejdstagernes kundskab paa enhver egnet maade , for eksempel ved oplysning paa arbejdspladserne .

Artikel 9

1 . Medlemsstaterne ivaerksaetter de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , der er noedvendige for at efterkomme dette direktiv inden tredive maaneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

For saa vidt angaar artikel 3 , stk . 2 , afsnit c ) , foerste saetningsled , og artikel 5 , stk . 2 , afsnit c ) , foerste saetningsled , skal medlemsstaterne dog inden fire aar efter dette direktivs meddelelse foretage en foerste gennemgang og eventuelt en foerste revision af de heri omhandlede administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser .

2 . Medlemsstaterne foretager regelmaessigt en undersoegelse af de i artikel 2 , stk . 2 , omhandlede former for erhversudoevelse for at vurdere , om det under hensyntagen til den sociale udvikling er berettiget , at disse fortsat udelukkes . De meddeler Kommissionen resultater af denne undersoegelse .

3 . Medlemsstaterne meddeler endvidere Kommissionen teksten til de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som de vedtager paa det omraade , som omfattes af dette direktiv .

Artikel 10

Inden en frist paa to aar efter udloebet af den periode paa tredive maaneder , der er fastsat i artikel 9 , stk . 1 , foerste afsnit , meddeler medlemsstaterne Kommissionen alle noedvendige oplysninger , for at denne kan udarbejde en beretning til forelaeggelse for Raadet om gennemfoerelsen af dette direktiv .

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 9 . februar 1976 .

Paa Raadets vegne

G . THORN

Formand

( 1 ) EFT nr . C 111 af 20 . 5 . 1975 , s . 14 .

( 2 ) EFT nr . C 286 af 15 . 12 . 1975 , s . 8 .

( 3 ) EFT nr . C 13 af 12 . 2 . 1974 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 45 af 19 . 2 . 1975 , s . 19 .