31976D0221

76/221/EØF: Kommissionens Beslutning af 30. december 1975 om bemyndigelse af storhertugdømmet Luxembourg til at begrænse handelen med frø af visse sorter af landbrugsplantearter (Kun den franske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 046 af 21/02/1976 s. 0033 - 0034


++++

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30 . december 1975

om bemyndigelse af storhertugdoemmet Luxembourg til at begraense handelen med froe af visse sorter af landbrugsplantearter

( Den franske tekst er den eneste autentiske )

( 76/221/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets direktiv 70/457/EOEF af 29 . september 1970 om den faelles sortsliste over landbrugsplantearter ( 1 ) , senest aendret ved Raadets direktiv 73/438/EOEF af 11 . december 1973 ( 2 ) , saerlig artikel 15 , stk . 2 og 3 ,

under henvisning til anmodning indgivet af storhertugdoemmet Luxembourg , og

ud fra foelgende betragtninger :

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 15 , stk . 1 , og artikel 16 i ovennaevnte direktiv underkastes froe og formeringsmateriale af sorter af landbrugsplantearter , der har vaeret officielt godkendt foer 1 . januar 1974 i mindst en medlemsstat , og som ogsaa opfylder betingelserne i det omtalte direktiv , fra 31 . december 1975 ikke laengere handelsrestriktioner med hensyn til sorten i Faellesskabet ;

artikel 15 , stk . 2 , i det naevnte direktiv fastsaetter imidlertid , at en medlemsstat efter anmodning kan bemyndiges til at forbyde markedsfoering af froe og formeringsmateriale af visse sorter ;

storhertugdoemmet Luxembourg har anmodet om en saadan bemyndigelse for visse kornsorter ;

de paagaeldende sorter af havre er vinterhavre ; de paagaeldende majssorter har en FAO-klassificering efter tidlighed , der er lig med eller over 300 ; det er almindelig bekendt , at vinterhavre , sorterne af haard hvede samt majssorterne med en FAO-klassificering efter tidlighed , der er lig med eller over 300 i oejeblikket endnu ikke er egnet til dyrkning i storhertugdoemmet Luxembourg ( artikel 15 , stk . 3 , afsnit c , andet tilfaelde , i naevnte direktiv ) ;

storhertugdoemmet Luxembourgs anmodning boer foelgelig imoedekommes for saa vidt angaar samtlige disse sorter ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den staaende Komité for Froe - og Plantemateriale , henhoerende under landbrug , havebrug og skovbrug -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Storhertugdoemmet Luxembourg bemyndiges til paa hele sit territorium at forbyde handel med froe af foelgende sorter , som er offentliggjort i den faelles sortsliste over landbrugsplantearter 1976 :

KORN

1 . Avena sativa L .

Crin Noir

Maris Osprey

2 . Triticum durum L .

Appulo

Belfuggito

Belvedere

Conte Morando

Eliodoro

Lambro

Valgiorgio

Valsacco

3 . Zea mais L .

Asgrow ATC 35 A

ASX 92

ATC 39

Bled

Cargill Aire 504

Cargill Sud 556

Cise X 5

Cise X 7

Coral

Dekalb KR 637

Dekalb KR 638

Dekalb XL 14

Dekalb XL 15 A

Dekalb XL 44

Dekalb XL 45 A

Dekalb XL 61

Dekalb XL 75

Dekalb XL 364

Dekalb XL 640 A

Emerald

Foehn LG 15

Funk's G 44

Funk's G 350

Funk's 68227 Waxy

Funk's G 69930

Funk's G H.O . 605

Funk's Pilot

Golden UC 1900

INRA 361

Lydia

Mercurio

Mistral LG 13

Morava

Nike U 383

NK 53 Sp

Odra

Pag 64

Petula

Provence 610

RX 70

RX 80

Star 304

Strength UC 8800 .

Artikel 2

Den i artikel 1 givne bemyndigelse vil blive ophaevet , saa snart det konstateres , at dens forudsaetninger ikke laengere er opfyldt .

Artikel 3

Storhertugdoemmet Luxembourg meddeler Kommissionen fra hvilken dag og paa hvilken maade den i artikel 1 givne bemyndigelse anvendes . Kommissionen giver meddelelse herom til de andre medlemsstater .

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til storhertugdoemmet Luxembourg .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 30 . december 1975 .

Paa Kommissionens vegne

G . M . THOMSON

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 225 af 12 . 10 . 1970 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 356 af 27 . 12 . 1973 , s . 79 .