31975R3279

Rådets Forordning (EØF) nr. 3279/75 af 16. december 1975 om standardisering af de importordninger, som de enkelte medlemsstater anvender i forhold til tredjelande for levende planter og blomsterdyrkningens produkter

EF-Tidende nr. L 326 af 18/12/1975 s. 0001 - 0003
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 14 s. 0130
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 9 s. 0220
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 9 s. 0220


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 3279/75

af 16 . december 1975

om standardisering af de importordninger , som de enkelte medlemsstater anvender i forhold til tredjelande for levende planter og blomsterdyrkningens produkter

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 234/68 af 27 . februar 1968 om oprettelse af en faelles markedsordning for levende planter og blomsterdyrkningens produkter ( 1 ) , saerlig artikel 8 , stk . 2 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og

ud fra foelgende betragtninger :

Artikel 8 , stk . 2 , i forordning ( EOEF ) nr . 234/68 foreskriver , at de noedvendige bestemmelser skal fastsaettes for koordinering og standardisering af de importordninger , som de enkelte medlemsstater anvender i forhold til tredjelande ;

indfoerelsen af den faelles importordning for levende planter og blomsterdyrkningens produkter , der er fastsat i ovennaevnte forordning , noedvendiggoer fjernelsen af kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning , saavel som afgifter med tilsvarende virkning som told , for saa vidt angaar indfoersler fra tredjelande ;

det er dog noedvendigt at begraense de risici , som afskaffelsen af enhver kvantitativ restriktion eller foranstaltning med tilsvarende virkning i samhandelen med tredjelande kan medfoere ; de paagaeldende produkter boer derfor omfattes af anvendelsesomraadet for Raadets forordning ( EOEF ) nr . 109/70 af 19 . december 1969 om fastlaeggelse af en faelles ordning for indfoersel fra statshandelslandene ( 2 ) , og for Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1439/74 af 4 . juni 1974 om den faelles importordning ( 3 ) ;

endvidere er det noedvendigt for de saerligt foelsomme produkter at aabne mulighed for indfoerelse af et system med importlicenser , der omfatter en sikkerhedsstillelse , som garanterer , at forpligtelsen til at indfoere inden for licensens loebetid overholdes -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Medmindre andet er bestemt i forordning ( EOEF ) nr . 234/68 og i naervaerende forordning , eller Raadet paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i artikel 43 , stk . 2 , i traktaten traeffer afgoerelse om undtagelser , er det for indfoersel fra tredjelande af produkter , der henhoerer under kapitel 6 i den faelles toldtarif , forbudt :

- at opkraeve nogen form af afgift med tilsvarende virkning som told ,

- at anvende nogen form for kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning .

2 . Medlemsstaterne kan dog for roser og nelliker henhoerende under pos . ex 06.03 A i den faelles toldtarif indtil den 31 . december 1977 opretholde de importforanstaltninger , der den 1 . januar 1974 var gaeldende for de naevnte produkter med oprindelse i tredjelande , dog uden at disse foranstaltninger goeres mere restriktive .

3 . For stiklinger uden rod og podekviste , af vinplanter og vinplanter med rod , ogsaa podede , henhoerende under pos . ex 06.02 i den faelles toldtarif , kan medlemsstaterne opretholde de importforanstaltninger , der den 1 . januar 1974 var gaeldende for de naevnte produkter med oprindelse i tredjelande , dog uden at disse foranstaltninger goeres mere restriktive . Denne bestemmelse finder anvendelse indtil den slutdato , der er fastsat for ikraftraeden fra medlemsstaternes side af de foranstaltninger , der er noedvendige for at efterkomme Raadets direktiv 74/649/EOEF af 9 . december 1974 om handel med vegetativt vinformeringsmateriale fra vinstokke fremstillet i tredjelande ( 4 ) .

4 . De medlemsstater , som bestemmer sig for at opretholde de i stk . 2 og 3 naevnt foranstaltninger , meddeler disse til Kommissionen inden deres ikrafttraedelsesdato .

Artikel 2

1 . Bilaget til forordning ( EOEF ) nr . 109/70 udvides til at omfatte produkter henhoerende under kapitel 6 i den faelles toldtarif , der indfoeres fra alle de i naevnte bilag omhandlede lande , bortset fra de i bilaget til naervaerende forordning anfoerte produkter for de dertil hoerende perioder .

2 . Produkter henhoerende under kapitel 6 i den faelles toldtarif bortset fra de i bilaget til naervaerende forordning anfoerte produkter med de dertil hoerende perioder indfoejes i den faelles liberaliseringsliste i bilag I til forordning ( EOEF ) nr . 1439/74 .

3 . Med forbehold af de foranstaltninger , der opretholdtes af medlemsstaterne i henhold til artikel 1 , stk . 2 eller 3 , anvendes afsnit II og III i forordning ( EOEF ) nr . 109/70 og ( EOEF ) nr . 1439/74 paa de i bilaget til naervaerende forordning anfoerte produkter i de dertil hoerende perioder . Ved indfoersel af et produkt , der i henhold til artikel 1 , stk . 2 eller 3 , er undergivet nationale restriktioner i en medlemsstat , er anvendelsen i denne stat af importdokumenter i henhold til forordning ( EOEF ) nr . 109/70 og ( EOEF ) nr . 1439/74 dog betinget af fremlaeggelse af et nationalt dokument , der gaelder som forhaandstilladelse til indfoerselen .

Artikel 3

1 . For enhver indfoersel i Faellesskabet af de produkter , der er undergivet tilsynsforanstaltninger i henhold til afsnit III i forordning ( EOEF ) nr . 109/70 og ( EOEF ) nr . 1439/74 kan efter fremgangsmaaden i artikel 14 i forordning ( EOEF ) nr . 234/68 kraeves forelagt en importlicens , som af medlemsstaterne udstedes til alle interesserede , der ansoeger herom , uanset hvor vedkommende er etableret i Faellesskabet . Licensen gaelder for én transaktion foretaget inden for Faellesskabet . Ved indfoersel af et produkt , der i henhold til artikel 1 , stk . 2 eller 3 , er undergivet nationale restriktioner i en medlemsstat , er anvendelsen af licensen i denne stat dog betinget af fremlaeggelsen af et nationalt dokument , der gaelder som forhaandstilladelse til indfoerselen .

2 . Udstedelse af importlicensen er betinget af en sikkerhedsstillelse , der garanterer , at forpligtelsen til at indfoere inden for licensens loebetid overholdes . Sikkerhedsstillelsen fortabes helt eller delvis , hvis indfoerselen ikke finder sted eller kun gennemfoeres delvist inden for denne frist .

3 . Saafremt stk . 1 bringes i anvendelse suspenderes gennemfoerelsen af de tilsynsforanstaltninger for et produkt , der er fastlagt i forordning ( EOEF ) nr . 109/70 og ( EOEF ) nr . 1439/74 .

Artikel 4

Licensernes loebetid og de oevrige gennemfoerelsesbestemmelser til artikel 3 fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 14 i forordning ( EOEF ) nr . 234/68 .

Artikel 5

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Den finder anvendelse fra den 1 . januar 1976 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 16 . december 1975 .

Paa Raadets vegne

G . MARCORA

Formand

( 1 ) EFT nr . L 55 af 2 . 3 . 1968 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 19 af 26 . 1 . 1970 , s . 1 .

( 3 ) EFT nr . L 159 af 15 . 6 . 1974 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 352 af 28 . 12 . 1974 , s . 45 .

BILAG

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse * Periode *

ex 06.03 A * Roser * Indtil den 31 . december 1977 *

ex 06.03 A * Nelliker * Indtil den 31 . december 1977 *

ex 06.02 A * Stiklinger uden rod og podekviste , af vinplanter * Indtil den slutdato , der er fastsat for ikrafttraeden fra medlemsstaternes side af de foranstaltninger , der er noedvendige for at efterkomme direktiv 74/649/EOEF *

06.02 B * Vinplanter med rod , ogsaa podede * Indtil den slutdato , der er fastsat for ikrafttraeden fra medlemsstaternes side af de foranstaltninger , der er noedvendige for at efterkomme direktiv 74/649/EOEF