31975R2775

Rådets Forordning (EØF) nr. 2775/75 af 29. oktober 1975 om fastlæggelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for ægsektoren

EF-Tidende nr. L 282 af 01/11/1975 s. 0072 - 0073
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 6 s. 0211
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 14 s. 0069
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 6 s. 0211
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 9 s. 0149
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 9 s. 0149


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 2775/75

af 29 . oktober 1975

om fastlaeggelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for aegsektoren

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2771/75 af 29 . oktober 1975 om den faelles markedsordning for aeg ( 1 ) , saerlig artikel 12 , stk . 1 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og

ud fra foelgende betragtninger :

Forordning ( EOEF ) nr . 2771/75 giver i artikel 12 , stk . 1 , mulighed for at traeffe egnede foranstaltninger , dersom markedet inden for Faellesskabet for et eller flere af de i artikel 1 naevnte produkter paa grund af indfoersel eller udfoersel er udsat for eller trues af alvorlige forstyrrelser , som kan bringe virkeliggoerelsen af de i traktatens artikel 39 omhandlede maal i fare ; disse foranstaltninger vedroerer samhandelen med tredjelande ; anvendelsen af dem ophoerer , naar forstyrrelsen eller faren herfor er ophoert ;

det paahviler Raadet at fastsaette gennemfoerelsesbestemmelserne til artikel 12 , stk . 1 , i naevnte forordning samt at fastlaegge , i hvilke tilfaelde og inden for hvilke graenser medlemsstaterne kan traeffe forebyggende foranstaltninger ;

som foelge deraf boer de vigtigste kriterier fastlaegges , efter hvilke det kan bedoemmes , om markedet inden for Faellesskabet er udsat for eller truet af alvorlige forstyrrelser ;

da anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger afhaenger af , hvilken indflydelse samhandelen med tredjelande har paa Faellesskabets marked , skal der ved bedoemmelsen af situationen paa dette marked foruden til selve forholdene paa markedet tages hensyn til de faktorer , der har indflydelse paa udviklingen af denne samhandel ;

der boer fastlaegges saadanne foranstaltninger , som kan traeffes i henhold til forordning ( EOEF ) nr . 2771/75 , artikel 12 ; disse foranstaltninger skal vaere egnet til at bringe de alvorlige markedsforstyrrelser , eller faren herfor , til ophoer ; de skal kunne tilpasses omstaendighederne , saaledes at det kan undgaas , at de faar andre virkninger end de oenskede ;

en medlemsstats anvendelse af forordning ( EOEF ) nr . 2771/75 , artikel 12 , boer begraenses , saafremt denne medlemsstats marked paa grundlag af en bedoemmelse ud fra de ovenfor omhandlede kriterier kan anses at svare til betingelserne i den naevnte artikel ; de foranstaltninger , der i dette tilfaelde kan traeffes , skal vaere af en saadan beskaffenhed , at en yderligere forvaerring af markedssituationen undgaas , de skal dog vaere af forebyggende art ; de nationale foranstaltningers forebyggende karakter berettiger kun anvendelse af disse , indtil en faellesskabsafgoerelse paa dette omraade traeder i kraft ;

det paahviler Kommissionen at traeffe afgoerelse om de faellesskabsbeskyttelsesforanstaltninger , der efter begaering fra en medlemsstat skal traeffes inden en frist af 24 timer fra begaeringens fremkomst ; for at Kommissionen bedst muligt kan bedoemme markedssituationen er det noedvendigt , at der fastsaettes bestemmelser , som sikrer , at den saa tidligt som muligt underrettes om en medlemsstats anvendelse af forebyggende foranstaltninger ; det boer derfor fastsaettes , at disse foranstaltninger meddeles Kommissionen , saa snart de er besluttet , og at denne meddelelse boer anses som begaering i henhold til den i artikel 12 , stk . 2 , i forordning ( EOEF ) nr . 2771/75 anfoerte betydning -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For at bedoemme , om Faellesskabets marked for et eller flere af de i forordning ( EOEF ) nr . 2771/75 , artikel 1 , stk . 1 , naevnte produkter paa grund af indfoersel eller udfoersel er udsat for eller truet af alvorlige forstyrrelser , som kan bringe virkeliggoerelsen af de i traktatens artikel 39 omhandlede maal i fare , skal der saerligt tages hensyn til :

a ) omfanget af stedfunden eller forventet indfoersel eller udfoersel ,

b ) de disponible maengder paa Faellesskabets marked ,

c ) de paa Faellesskabets marked konstaterede priser eller disses forventede udvikling , herunder isaer tendenser til et meget stort prisfald eller en saerlig staerk prisstigning ,

d ) tilbudspriserne franko Faellesskabets graense , dersom den indledningsvis naevnte situation indtraeder paa grund af indfoersel .

Artikel 2

1 . De foranstaltninger , som kan traeffes i henhold til artikel 12 , stk . 2 og 3 , i forordning ( EOEF ) nr . 2771/75 , naar den i denne artikels stk . 1 forudsete situation indtraeder , er suspension af indfoerselen eller udfoerselen eller opkraevning af eksportafgifter .

2 . Disse foranstaltninger maa kun traeffes i det omfang og for det tidsrum , som ubetinget er noedvendigt . De tager hensyn til den saerlige situation for de produkter , som er under transport til Faellesskabet . De maa kun omfatte produkter , der kommer fra eller er paa vej til et tredjeland . De kan begraenses til at gaelde bestemte afsendelses - eller oprindelsessteder , bestemte bestemmelsessteder , sorter , kvaliteter eller praesentationsformer . De kan begraenses til indfoersel til eller udfoersel fra bestemte omraader i Faellesskabet .

Artikel 3

1 . En medlemsstat kan i forebyggende oejemed traeffe en eller flere foranstaltninger , naar den paa grundlag af en bedoemmelse af situationen ud fra de i artikel 1 naevnte kriterier skoenner , at den i forordning ( EOEF ) nr . 2771/75 , artikel 12 , stk . 1 , omhandlede situation foreligger paa dens omraade .

De forebyggende foranstaltninger bestaar i

a ) suspension af indfoersler eller udfoersler ;

b ) et krav om deponering af eksportafgifter eller sikkerhedsstillelse af samme stoerrelse .

Den under b ) naevnte foranstaltninger medfoerer kun opkraevning af afgifterne , saafremt dette vedtages i henhold til forordning ( EOEF ) nr . 2771/75 , artikel 12 , stk . 2 eller 3 .

Bestemmelserne i artikel 2 , stk . 2 , i naervaerende forordning finder anvendelse .

2 . De forebyggende foranstaltninger meddeles Kommissionen ved en telexmeddelelse , saa snart de er besluttet . Denne meddelelse anses som begaering i den i forordning ( EOEF ) nr . 2771/75 , artikel 12 , stk . 2 , anfoerte betydning . Disse foranstaltninger er kun gaeldende , indtil den afgoerelse traeder i kraft , som Kommissionen traeffer paa dette grundlag .

Artikel 4

1 . Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2594/69 af 18 . december 1969 om fastlaeggelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for aegsektoren ( 2 ) ophaeves .

2 . Henvisninger til den i henhold til stk . 1 ophaevede forordning skal betragtes som henvisninger til denne forordning .

Artikel 5

Denne forordning traeder i kraft den 1 . november 1975 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 29 . oktober 1975 .

Paa Raadets vegne

G . MARCORA

Formand

( 1 ) Se side 49 i denne Tidende .

( 2 ) EFT nr . L 324 af 27 . 12 . 1969 , s . 8 .