31975R2768

Rådets Forordning (EØF) nr. 2768/75 af 29. oktober 1975 om de almindelige regler for ydelse af restitutioner ved udførsel af produkter inden for svinekødsektoren og om kriterierne for restitutionsbeløbets fastsættelse

EF-Tidende nr. L 282 af 01/11/1975 s. 0039 - 0042
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 6 s. 0189
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 14 s. 0039
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 6 s. 0189
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 9 s. 0119
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 9 s. 0119


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 2768/75

af 29 . oktober 1975

om de almindelige regler for ydelse af restitutioner ved udfoersel af produkter inden for svinekoedsektoren og om kriterierne for restitutionsbeloebets fastsaettelse

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2759/75 af 29 . oktober 1975 om den faelles markedsordning for svinekoed ( 1 ) , saerlig artikel 15 , stk . 4 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og

ud fra foelgende betragtninger :

Restitutionerne ved udfoersel af produkter , der er undergivet den faelles markedsordning for svinekoed , skal fastsaettes efter bestemte kriterier , som goer det muligt at daekke forskellen mellem priserne paa disse produkter inden for Faellesskabet og paa verdensmarkedet ; med henblik herpaa er det for saa vidt angaar disse produkter noedvendigt at tage forsyningssituationen og priserne inden for Faellesskabet og prissituationen paa verdensmarkedet i betragtning ;

det er desuden noedvendigt at tage hensyn til forskellen mellem de inden for Faellesskabet og de paa verdensmarkedet gaeldende priser paa den maengde foderkorn , som kraeves til produktion af et kilogram svinekoed ; for disse produkter , bortset fra slagtede svin , skal de i artikel 10 , stk . 4 i forordning ( EOEF ) nr . 2759/75 anfoerte koefficienter tages i betragtning ;

for at kunne foelge med i prisudviklingen kraever det , at fastsaettelsen sker ud fra generelle principper ; hvad angaar priserne paa verdensmarkedet er det til dette formaal hensigtsmaessigt at tage hensyn til priserne paa markederne i tredjelande og i bestemmelseslandene samt de i tredjelandene konstaterede produktionspriser og priserne franko Faellesskabets graense , hvad angaar priserne inden for Faellesskabet boer man i mangel af repraesentative markeder for produkter inden for svinekoedsektoren stoette sig paa de faktiske priser i de forskellige afsaetningsled og ved udfoersel ;

i betragtning af afstanden fra Faellesskabets markeder til bestemmelseslandene samt i betragtning af nogle bestemmelseslandes saerlige indfoerselsbetingelser er det noedvendigt at fastlaegge en differentiering af restitutionsbeloebene efter bestemmelsessted ;

for at sikre Faellesskabets eksportoerer en vis stabilitet med hensyn til restitutionsbeloebene og for at give dem sikkerhed , hvad angaar fortegnelsen over produkter , for hvilke der ydes restitutioner , boer det fastsaettes , at denne fortegnelse og beloebene kan gaelde for et forholdsvis langt tidsrum ; endvidere boer der fastsaettes regler for forudfastsaettelse af eksportrestitutioner ;

det er kun i visse tilfaelde noedvendigt at forudfastsaette restitutionerne ; det er derfor hensigtsmaessigt at traeffe bestemmelse om anvendelsen af denne adgang efter fremgangsmaaden i artikel 24 i forordning ( EOEF ) nr . 2759/75 ;

forudfastsaettelse af restitutionerne kraever foranstaltninger , som i hvert enkelt tilfaelde sikrer , at udfoerslerne gennemfoeres i overensstemmelse med den indgivne ansoegning ; med henblik herpaa boer hver enkelt ansoeger modtage en attest , hvori det bestemmes , at eksportforretningerne skal gennemfoeres inden for et bestemt tidsrum ;

for at undgaa misbrug boer udstedelse af den naevnte attest goeres betinget af en sikkerhedsstillelse , som fortabes , dersom eksportforretningen ikke gennemfoeres inden for attestens gyldighedsperiode ;

erfaringen inden for de sektorer , der er undergivet en faelles markedsordning , og for hvilke forudfastsaettelse af restitutionerne er mulig , har vist , at der under visse omstaendigheder og saerlig i tilfaelde af unormal benyttelse af denne ordning fra de interesseredes side kan vaere risiko for vanskeligheder paa det paagaeldende marked ;

for at afboede en saadan situation maa der hurtigt kunne traeffes foranstaltninger ; der boer derfor gives mulighed for Kommissionen til at vedtage saadanne foranstaltninger efter udtalelse fra forvaltningskomiteen eller i hastende tilfaelde uden at afvente , at denne traeder sammen ;

for at forhindre konkurrencefordrejninger mellem Faellesskabets enkelte handlende er det noedvendigt , at de administrative vilkar , som de er undergivet , er ens i hele Faellesskabet ; ydelse af et restitutionsbeloeb for fra tredjelande indfoerte og til tredjelande genudfoerte produkter inden for den paagaeldende sektor synes ubegrundet ; den under visse forudsaetninger stedfindende refusion af den ved indfoerselen opkraevede importafgift er tilstraekkelig til igen at bringe disse produkter paa verdensmarkedet -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Denne forordning indeholder reglerne om fastsaettelse og ydelse af restitutioner ved udfoersel for de i artikel 1 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 2759/75 naevnte produkter .

Artikel 2

Restitutionerne fastsaettes under hensyntagen til foelgende faktorer :

a ) situation og paaregnelig udvikling

- af priserne paa produkterne inden for svinekoedsektoren og af de disponible maengder paa Faellesskabets marked ;

- af priserne paa produkterne inden for svinekoedsektoren paa verdensmarkedet ;

b ) interessen i at undgaa forstyrrelser , som i laengere tid ville kunne medfoere en uligevaegt mellem udbud og efterspoergsel paa Faellesskabets marked ;

c ) de paataenkte udfoerslers oekonomiske betydning .

Ved beregningen af restitutionen skal der i oevrigt for de i artikel 1 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 2759/75 naevnte produkter tages hensyn til forskellen mellem de inden for Faellesskabet og de paa verdensmarkedet gaeldende priser paa den i overensstemmelse med artikel 9 , stk . 1 , litra a ) , i naevnte forordning bestemte maengde foderkorn , i hvilken forbindelse der med hensyn til produkterne , bortset fra slagtede svin , skal tages hensyn til de koefficienter , som er anfoert i artikel 10 , stk . 4 , i naevnte forordning .

Artikel 3

1 . Prisen paa Faellesskabets marked bestemmes under hensyntagen til :

a ) de faktiske priser i de forskellige afsaetnings * d inden for Faellesskabet ;

b ) de faktiske udfoerselspriser .

2 . Prisen paa verdensmarkedet bestemmes under hensyntagen til :

a ) de faktiske priser paa markederne i tredjelande ;

b ) de gunstigste indfoerselspriser i tredjelande ( bestemmelseslande ) ved indfoersel fra andre tredjelande ;

c ) de i de udfoerende tredjelande konstaterede produktionspriser , i givet fald under hensyntagen til de tilskud , som ydes af disse lande ;

d ) tilbudspriserne franko Faellesskabets graense .

Artikel 4

For de i artikel 1 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 2759/75 naevnte produkter kan restitutionen i Faellesskabet differentieres alt efter disse produkters anvendelse eller bestemmelsessted , naar situationen paa verdensmarkedet eller visse markeders saerlige krav goer dette noedvendigt .

Artikel 5

1 . Listen over de produkter , for hvilke der ydes eksportrestitution , samt stoerrelsen af denne restitution fastsaettes mindst én gang hver tredje maaned .

2 . Restitutionsbeloebet er det , der gaelder paa udfoerselsdagen .

3 . Det kan dog bestemmes , at restitutionen efter anmodning forudfastsaettes . I saa fald anvendes , naar den interesserede anmoder herom ved at indgive ansoegning om den i artikel 6 omhandlede forudfastsaettelsesattest , den restitution , der gaelder paa dagen for indgivelsen af ansoegningen , paa en eksportforretning der finder sted inden for attestens gyldighedsperiode .

4 . Naar en undersoegelse af markedssituationen viser , at der er opstaaet vanskeligheder paa grund af anvendelsen af bestemmelserne om forudfastsaettelse af restitutionen , eller dersom saadanne vanskeligheder truer med at opstaa , kan det efter fremgangsmaaden i artikel 24 i forordning ( EOEF ) nr . 2759/75 besluttes at suspendere anvendelsen af disse bestemmelser for det absolut noedvendige tidsrum .

I saerlig paatraengende tilfaelde kan Kommissionen efter at have undersoegt situationen paa grundlag af alle de oplysninger , den har til raadighed , beslutte at suspendere forudfastsaettelsen i hoejst tre arbejdsdage .

Ansoegninger om forudfastsaettelsesattester , som indgives i suspensionsperioden , afvises .

Artikel 6

1 . Ydelse af restitutionen paa de betingelser , der er fastsat i artikel 5 , stk . 3 , er betinget af fremlaeggelse af en forudfastsaettelsesattest , som af medlemsstaterne udstedes til enhver , der anmoder derom , uanset ansoegerens etableringssted inden for Faellesskabet .

Attesten er gyldig inden for hele Faellesskabet .

2 . Udstedelse af en forudfastsaettelsesattest er betinget af en sikkerhedsstillelse , der skal sikre forpligtelsen til at foretage de paagaeldende eksportforretninger inden for attestens gyldighedsperiode , og som fortabes helt eller delvis , dersom disse eksportforretninger ikke eller kun delvis gennemfoeres inden for den naevnte frist .

Artikel 7

1 . Restitutionen betales , naar det godtgoeres :

- at produkterne er blevet udfoert af Faellesskabet og

- at det drejer sig om produkter med oprindelse i Faellesskabet , med undtagelse af de tilfaelde , i hvilke artikel 8 kommer til anvendelse .

2 . Ved anvendelse af artikel 4 betales restitutionen i overensstemmelse med stk . 1 , saafremt det godtgoeres , at produktet har naaet det bestemmelsessted , for hvilket restitutionen er fastsat .

Undtagelser fra denne regel kan dog fastsaettes efter fremgangsmaaden i stk . 3 , saafremt der fastlaegges betingelser , der frembyder tilsvarende garantier .

3 . Supplerende bestemmelser kan udstedes efter fremgangsmaaden i artikel 24 , i forordning ( EOEF ) nr . 2759/75

Artikel 8

Der ydes ingen restitution ved udfoersel af de i artikel 1 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 2759/75 naevnte produkter , som indfoeres fra tredjelande og genudfoeres til tredjelande , undtagen naar den , der udfoerer dem , godtgoer :

- at det produkt , der skal udfoeres , er identisk med det tidligere indfoerte produkt , og

- at afgiften for dette produkt er blevet opkraevet ved indfoerselen .

I dette tilfaelde er restitutionen for hvert produkt lig med den ved indfoerselen opkraevede afgift , naar denne er mindre end den restitution , der skal anvendes paa udfoerselsdagen ; naar afgiften ved indfoerselen er stoerre end den restitution , der skal anvendes paa udfoerselsdagen , er restitutionen lig med denne sidste .

Artikel 9

1 . Raadets forordning nr . 177/67/EOEF af 27 . juni 1967 om de almindelige regler for ydelse af restitutioner ved udfoersel af produkter inden for svinekoedsektoren og om kriterierne for restitutionsbeloebets fastsaettelse ( 2 ) , aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2686/72 ( 3 ) ophaeves .

2 . Henvisninger til den i henhold til stk . 1 ophaevede forordning , skal betragtes som henvisninger til denne forordning .

Henvisninger og referencer til artikler i den naevnte forordning fremgaar af jaevnfoeringsoversigten i bilaget .

Artikel 10

Denne forordning traeder i kraft den 1 . november 1975 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 29 . oktober 1975 .

Paa Raadets vegne

G . MARCORA

Formand

( 1 ) Se side 1 i denne Tidende .

( 2 ) EFT nr . 130 af 28 . 6 . 1967 , s . 26 * /67 .

( 3 ) EFT nr . L 289 af 27 . 12 . 1972 , s . 37 .

BILAG

Sammenligningstabel

Forordning nr . 177/67/EOEF * Denne forordning *

artikel 5a * artikel 6 *

artikel 6 * artikel 7 *

artikel 7 * artikel 8