31975R2762

Rådets Forordning (EØF) nr. 2762/75 af 29. oktober 1975 om oprettelse af fortegnelsen over de repræsentative markeder for svinekødsektoren inden for Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 282 af 01/11/1975 s. 0017 - 0018
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 14 s. 0017


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 2762/75

af 29 . oktober 1975

om oprettelse af fortegnelsen over de repraesentative markeder for svinekoedsektoren inden for Faellesskabet

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2759/75 af 29 . oktober 1975 om den faelles markedsordning for svinekoed ( 1 ) , saerlig artikel 4 , stk . 5 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til artikel 4 , stk . 2 , i forordning ( EOEF ) nr . 2759/75 kan der traeffes bestemmelse om interventionsforanstaltninger , naar faellesskabsprisen paa slagtede svin paa Faellesskabets repraesentative markeder naar et niveau , som er under 103 % af basisprisen , og der maa regnes med , at prisen fortsat holder sig paa dette niveau ;

for at muliggoere anvendelsen af denne bestemmelse er det noedvendigt at oprette en fortegnelse over de repraesentative markeder ; der skal med henblik paa fastsaettelsen af priser paa slagtede svin fastlaegges saavel markederne eller prisnoteringscentrene som de steder , hvor der findes koebsorganisationer , der fastsaetter koebsprisen , og som tilsammen for hver medlemsstat udgoer et repraesentativt marked ;

i forbundsrepublikken Tyskland , i Frankrig og i Det forenede Kongerige konstateres de priser , som betales af de offentlige og private slagterier , af et eller flere prisnoteringscentre for de forskellige omraader , i Belgien , Italien , Luxembourg og Irland konstateres priserne direkte paa de vigtigste salgssteder , medens koebspriserne i Danmark og Nederlandene fastsaettes af koebsorganisationerne -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Repraesentative markeder i den i forordning ( EOEF ) nr . 2759/75 , artikel 4 , stk . 2 , anfoerte betydning er de i bilaget anfoerte ni markeder .

Artikel 2

1 . Raadets forordning nr . 213/67/EOEF af 27 . juni 1967 om oprettelse af fortegnelsen over de repraesentative markeder for svinekoedsektoren inden for Faellesskabet ( 2 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1785/75 ( 3 ) , ophaeves .

2 . Henvisninger til den i henhold til stk . 1 ophaevede forordning skal betragtes som henvisninger til denne forordning .

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft den 1 . november 1975 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 29 . oktober 1975 .

Paa Raadets vegne

G . MARCORA

Formand

( 1 ) Se side 1 i denne Tidende .

( 2 ) EFT nr . 135 af 30 . 6 . 1967 , s . 2887/67 .

( 3 ) EFT nr . L 182 af 12 . 7 . 1975 , s . 8 .

BILAG

Fortegnelse over de repraesentative markeder for svinekoedsektoren inden for Faellesskabet

1 . Alle foelgende markeder :

Genk , Lokeren , Charleroi , Brugge , Herve og Anderlecht

2 . Foelgende noteringscenter :

Koebenhavn

3 . Alle foelgende noteringscentre :

Rennes , Angers , Caen , Lille , Paris , Lyon , Toulouse , Metz

4 . Alle foelgende noteringscentre :

Kiel , Hamburg , Bremen , Hannover , Oldenburg , Muenster , Bielefeld , Krefeld , Duesseldorf , Mainz , Frankfurt am Main , Stuttgart , Nuernberg , Muenchen

5 . Alle foelgende markeder :

Cavan , Rooskey , Limerick , Roscrea , Cork

6 . Alle foelgende markeder :

Milano , Cremona , Mantova , Modena , Parma , Reggio Emilia , Macerata/Perugia

7 . Alle foelgende markeder :

Luxembourg , Esch

8 . Alle foelgende noteringscentre :

Arnhem , Boxtel , Oss , Cuyck/Maas

9 . Bletchley noteringscenter for alle foelgende omraader :

Scotland , Northern Ireland , Wales and Western England , Northern England , Eastern England .