31975L0439

Rådets direktiv 75/439/EØF af 16. juni 1975 om bortskaffelse af olieaffald

EF-Tidende nr. L 194 af 25/07/1975 s. 0023 - 0025
den græske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0077
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0091
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0091
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 1 s. 0229
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 1 s. 0229


RAADETS DIREKTIV af 16. juni 1975 om bortskaffelse af olieaffald

(75/439/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artiklerne 100 og 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (2), og

ud fra foelgende betragtninger:

Forskelle mellem de bestemmelser om bortskaffelse af olieaffald, som allerede finder anvendelse eller er under forberedelse i de forskellige medlemsstater, kan skabe ulige konkurrencevilkaar og kan dermed direkte indvirke paa det faelles markeds funktion; der boer derfor paa dette omraade foretages en indbyrdes tilnaermelse af lovgivningerne i henhold til artikel 100 i traktaten;

det synes noedvendigt, at denne indbyrdes tilnaermelse ledsages af en handling fra Faellesskabet for gennem en mere omfattende ordning at gennemfoere et af Faellesskabets maal paa omraadet for miljoebeskyttelse; med henblik herpaa boer der derfor fastsaettes visse saerlige bestemmelser; da traktaten ikke indeholder fornoeden hjemmel hertil, maa artikel 235 i traktaten bringes i anvendelse;

al lovgivning om bortskaffelse af olieaffald boer som et af sine vigtigste maal have beskyttelse af miljoeet mod skadelige virkninger, som skyldes udtoemning, opbevaring og behandling af dette affald;

genanvendelse af olieaffald kan i vid udstraekning bidrage til en braendstofforsyningspolitik;

De europaeiske Faellesskabers handlingsprogram paa miljoeomraadet (3), fremhaever betydningen af problemet om bortskaffelse af olieffald uden skadelige virkninger for miljoeet;

maengden af olieaffald og navnlig emulsioner er steget i Faellesskabet;

et effektivt og sammenhaengende behandlingssystem for dette affald, som ikke haemmer samhandelen inden for Faellesskabet, og som ikke paavirker konkurrencevilkaarene, boer anvendes paa alle dissee produkter, ogsaa paa de produkter, som kun delvis bestaar af olie, og boer foreskrive behandling af disse uden skadelige virkninger paa oekonomisk tilfredsstillende vilkaar;

et saadant system boer foreskrive behandling, udtoemning, opbevaring og indsamling af olieaffald og et system for meddelelse af tilladelser for virksomheder, som bortskaffer dette affald, samt i visse tilfaelde obligatorisk indsamling og/eller bortskaffelse af dette affald saavel som passende kontrolprocedurer;

i det tilfaelde, hvor visse virksomheder forpligtes til at indsamle og/eller bortskaffe olieaffald boer den del af de dertil anvendte udgifter, der ikke daekkes af deres indtaegter, kunne refunderes ved godtgoerelser, som bl. a. kan finansieres ved en afgift paa nye aller regenererede olier -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I dette direktiv forstaas ved olieaffald alle halvtflydende eller flydende affaldsprodukter, der helt eller delvist bestaar af mineralolie eller syntetisk olie, herunder olieholdigt bundfald fra beholdere, vandolie blandinger og emulsioner.

Artikel 2

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger, for at sikre indsamling og bortskaffelse af olieaffald uden skadelige virkninger.

Artikel 3

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for, at bortskaffelse af olieaffald saa vidt muligt sker ved genanvendelse (regenerering og/eller forbraending med andre formaal end tilintetgoerelse).

Artikel 4

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at forbyde:

1. enhver udtoemning af olieaffald i fersk overfladevand, grundvand, kystnaere vandomraader og roerledninger;

2. enhver opbevaring og/eller udtoemning af olieaffald, der medfoerer skadelige virkninger for jordbunden og ukontrolleret udtoemning af reststoffer fra forarbejdning af olieaffald;

3. enhver behandling af olieaffald, der fremkalder luftforurening, som overstiger det ved gaeldende bestemmelser fastsatte niveau.

Artikel 5

Saafremt de i artiklerne 2, 3 og 4 fastsatte maal ikke kan naas paa anden vis, traeffer medlemsstaterne de foranstaltninger, der er noedvendige, for at en eller flere virksomheder foretager indsamling og/eller bortskaffelse af det olieaffald, som de faar tilbudt fra indehavere eventuelt i det omraade, som i givet fald tildeles dem af den kompetente myndighed.

Artikel 6

For at overholde de i henhold til artikel 4 fastsatte forholdsregler boer alle virksomheder, som bortskaffer olieaffald, opnaa tilladelse.

Denne gives af den kompetente myndighed, om fornoedent efter at der er foretaget en undersoegelse af anlaeggene; myndigheden skal fastsaette de betingelser, som de tekniske forhold kraever.

Artikel 7

Alle, der ligger inde med olieaffald, skal, hvis de ikke er i stand til at overholde de i henhold til artikel 4 trufne foranstaltninger, stille affaldet til raadighed for en eller flere af de i artikel 5 naevnte virksomheder.

Artikel 8

Indehavere af visse maengder olieaffald, som indeholder urenheder, der overstiger visse procentsatser, skal behandle det og oplagre det saerskilt.

De kompetente myndigheder fastsaetter de i foregaaende afsnit omhandlede maengder og procentsatser, eventuelt efter produktkategorier.

Artikel 9

De virksomheder, som indsamler og/eller bortskaffer olieaffald, skal udfoere dette, saaledes at der ikke paafoeres vand, luft eller jord skader, som kan undgaas.

Artikel 10

Enhver virksomhed, som indsamler og/eller bortskaffer mere end en bestemt maengde olieaffald, som skal fastsaettes af hver medlemsstat, og som ikke maa overstige 500 liter om aaret, skal:

- foere en fortegnelse over maengde, kvalitet, oprindelse og lokalisering saavel som overdragelse og modtagelse og samtidig angive datoerne herfor og/eller

- meddele den kompetente myndighed disse oplysninger paa dennes anmodning.

Medlemsstaterne kan fastsaette den i foerste led omhandlede maengde olieaffald i forhold til den tilsvarende maengde ny olie, der beregnes ifoelge en rimelig omregningskoefficient.

Artikel 11

Alle virksomheder, som bortskaffer olieaffald, skal efter anmodning fra de kompetente myndigheder meddele disse alle oplysninger om bortskaffelse, eller oplagring af olieaffald eller reststoffer deraf.

Artikel 12

De i artikel 6 omhandlede virksomheder kontrolleres med mellemrum af den kompetente myndighed, isaer for saa vidt angaar overholdelse af betingelserne for tilladelsen.

Artikel 13

Til gengaeld for de forpligtelser, som medlemsstaterne i henhold til artikel 5 paalaegger de virksomheder, der foretager indsamling og/eller bortskaffelse, kan disse virksomheder faa tildelt en godtgoerelse for dette. Denne godtgoerelse maa ikke overstige de aarlige udaekkede omkostninger, der faktisk konstateres hos virksomhederne, idet der tages hensyn til, at disse opnaar en rimelig fortjeneste.

Ovennaevnte godtgoerelse maa ikke skabe betydelige fordrejninger af konkurrencevilkaarene eller kunstige handelsmoenstre for produkter.

Artikel 14

Godtgoerelsen kan bl. a. finansieres ved afgifter, der paalaegges de produkter, som efter anvendelse omdannes til olieaffald, eller selve olieaffaldet.

Finansiering af godtgoerelsen skal vaere i overensstemmelse med Ā»forureneren betalerĀ«-princippet.

Artikel 15

Hver medlemsstat meddeler med mellemrum Kommissionen sin tekniske viden og erfaringer og resultater fra anvendelse af de i henhold til dette direktiv trufne bestemmelser.

Kommissionen fremsender en samlet oversigt over disse oplysninger til medlemsstaterne.

Artikel 16

Hvert tredje aar udarbejder medlemsstaterne en rapport om forholdene i forbindelse med bortskaffelse af olieaffald i deres land, og fremsender den til Kommissionen.

Artikel 17

Medlemsstaterne saetter de noedvendige foranstaltninger i kraft for at efterkomme dette direktiv inden 24 maaneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 18

De bestemmelser, som medlemsstaterne vedtager i henhold til dette direktiv, kan gradvist anvendes paa de i artikel 6 omhandlede virksomheder, der allerede eksisterer ved dette direktivs meddelelse inden for en periode paa 4 aar fra denne meddelelse.

Artikel 19

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ordlyden af de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 20

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 16. juni 1975.

Paa Raadets vegne

R. RYAN

Formand

(1) EFT nr. C 85 af 18. 7. 1974, s.. 6.(2) EFT nr. C 125 af 16. 10. 1974, s.. 33.(3) EFT nr. C 112 af 20. 12. 1973, s.. 3.