31975L0129

Rådets direktiv 75/129/EØF af 17. februar 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

EF-Tidende nr. L 048 af 22/02/1975 s. 0029 - 0030
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0044
den spanske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0054
den portugisiske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0054
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 1 s. 0185
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 1 s. 0185


++++

RAADETS DIREKTIV

af 17 . februar 1975

om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivninger vedroerende kollektive afskedigelser

( 75/129/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Det er vigtigt at oege beskyttelsen af arbejdstagere i tilfaelde af kollektive afskedigelser , under hensyn til noedvendigheden af en afbalanceret oekonomisk og social udvikling i Faellesskabet ;

selv om udviklingen i Faellesskabets medlemsstater gaar i samme retning , findes der stadig forskelle mellem de gaeldende bestemmelser som angaar reglerne for og fremgangsmaaden ved kollektive afskedigelser samt de foranstaltninger , der kan afboede foelgerne af disse afskedigelser for arbejdstagerne ;

disse forskelle kan indvirke direkte paa det faelles markeds funktion ;

Raadets resolution af 21 . januar 1974 om et arbejdsmarkedsmaessigt og socialt handlingsprogram ( 3 ) , henviser til et direktiv om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivninger vedroerende kollektive afskedigelser ;

det er derfor noedvendigt at fremskynde denne tilnaermelse paa et stadigt stigende niveau i henhold til artikel 117 i traktaten -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

AFDELING I

Definitioner og anvendelsesomraade

Artikel 1

1 . I dette direktiv :

a ) forstaas ved kollektive afskedigelser , saadanne afskedigelser , som foretages af en arbejdsgiver af en eller flere grunde , som ikke kan tilregnes arbejdstageren selv , naar antallet af afskedigelser efter medlemsstaternes valg udgoer :

- enten inden for et tidsrum af 30 dage :

1 . mindst 10 i virksomheder , som normalt beskaeftiger over 20 og faerre end 100 arbejdstagere ;

2 . mindst 10 % af antallet af arbejdstagere i virksomheder , som normalt beskaeftiger mindst 100 og hoejest 300 arbejdstagere ;

3 . mindst 30 i virksomheder , som normalt beskaeftiger mindst 300 arbejdstagere ;

- eller inden for et tidsrum af 90 dage mindst 20 , uanset hvilket antal arbejdstagere virksomheden normalt beskaeftiger ;

b ) forstaas ved repraesentanter for arbejdstagerne , de repraesentanter for arbejdstagerne , som har denne funktion i henhold til lovgivning eller praksis i medlemsstaterne .

2 . Dette direktiv finder ikke anvendelse paa :

a ) kollektive afskedigelser foretaget inden for rammerne af arbejdskontrakter , der er indgaaet for et bestemt tidsrum eller med henblik paa en bestemt arbejdsopgave , medmindre disse afskedigelser foretages , foer disse kontrakter er udloebet eller opfyldt ;

b ) arbejdstagere i den offentlige administration eller i virksomheder under offentlig ret ( eller i de medlemsstater , hvor dette begreb ikke kendes , i tilsvarende enheder ) ;

c ) besaetninger paa soegaaende skibe ;

d ) arbejdstagere , som beroeres af standsning af en virksomheds aktiviteter , som foelge af en retsafgoerelse .

AFDELING II

Forhandlingsprocedure

Artikel 2

1 . Naar arbejdsgiveren paataenker at foretage kollektive afskedigelser , er han forpligtet til at indlede forhandlinger med arbejdstagernes repraesentanter med henblik paa at naa frem til en aftale .

2 . Forhandlingerne skal i det mindste daekke mulighederne for at undgaa eller begraense de kollektive afskedigelser samt mulighederne for at afboede foelgerne af disse .

3 . For at goere det muligt for arbejdstagernes repraesentanter at fremsaette forslag til loesning af problemerne , er arbejdsgiveren forpligtet til at give dem alle relevante oplysninger og i hvert fald til at give skriftlig meddelelse om aarsagerne til afskedigelserne , antallet af arbejdstagere , der skal afskediges , antallet af arbejdstagere , der normalt beskaeftiges , samt for hvilken periode det forudses at afskedigelserne skal finde sted .

Arbejdsgiveren er forpligtet til at fremsende en genpart af den i foerste afsnit naevnte skriftlige meddelelse til den kompetente offentlige myndighed .

AFDELING III

Fremgangsmaade for kollektiv afskedigelse

Artikel 3

1 . Arbejdsgiveren er forpligtet til skriftligt at meddele den kompetente offentlige myndighed enhver plan om kollektive afskedigelser .

Meddelelsen skal indeholde alle relevante oplysninger om den planlagte kollektive afskedigelse og om de i artikel 2 fastsatte forhandlinger med arbejdstagernes repraesentanter , navnlig aarsagerne til afskedigelserne , antallet af arbejdstagere , der skal afskediges antallet af arbejdstagere , der normalt beskaeftiges , samt over hvilken periode det forudses at afskedigelserne skal finde sted .

2 . Arbejdsgiveren er forpligtet til at fremsende en genpart af den i stk . 1 naevnte meddelelse til arbejdstagernes repraesentanter .

Arbejdstagernes repraesentanter kan fremsende deres eventuelle bemaerkninger til den kompetente offentlige myndighed .

Artikel 4

1 . Planlagte kollektive afskedigelser , som er meddelt den kompetente offentlige myndighed , faar virkning tidligst 30 dage efter den i artikel 3 , stk . 1 , fastsatte meddelelse , med forbehold af de bestemmelser , der gaelder for individuelle rettigheder med hensyn til opsigelsesvarsler .

Medlemsstaterne kan give den kompetente offentlige myndighed mulighed for at forkorte den i foerste afsnit omhandlede frist .

2 . Den kompetente offentlige myndighed skal benytte den i stk . 1 omhandlede frist til at soege loesninger paa de problemer , som de paataenkte kollektive afskedigelser rejser .

3 . Saafremt den i stk . 1 omhandlede oprindelige frist er kortere end 60 dage , kan medlemsstaterne give den kompetente offentlige myndighed mulighed for at forlaenge den oprindelige frist indtil 60 dage efter meddelelsen , naar der er risiko for , at der ikke inden for den oprindelige frist kan findes en loesning paa de problemer , som de planlagte kollektive afskedigelser rejser .

Medlemsstaterne kan give den kompetente offentlige myndighed mulighed for yderligere forlaengelser .

Arbejdsgiveren skal underrettes om forlaengelsen og om begrundelsen herfor inden udloebet af den i stk . 1 , fastsatte oprindelige frist .

AFDELING IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 5

Dette direktiv beroerer ikke medlemsstaternes mulighed for at anvende eller indfoere administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som er gunstigere for arbejdstagerne .

Artikel 6

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , der er noedvendige for at efterkomme dette direktiv i kraft inden to aar efter dettes meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ordlyden af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som de vedtager paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 7

I de to aar , der foelger efter udloebet af den i artikel 6 fastsatte periode , fremsender medlemsstaterne alle bensigtsmaessige oplysninger til Kommissionen med henblik paa at goere det muligt for denne at udarbejde en beretning til Raadet vedroerende anvendelsen af dette direktiv .

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 17 . februar 1975 .

Paa Raadets vegne

R . RYAN

Formand

( 1 ) EFT nr . C 19 af 12 . 4 . 1973 , s . 10 .

( 2 ) EFT nr . C 100 af 22 . 11 . 1973 , s . 11 .

( 3 ) EFT nr . C 13 af 12 . 2 . 1974 , s . 1 .