31975D0438

75/438/EØF: Rådets afgørelse af 3. marts 1975 om Fællesskabets deltagelse i den interimskommission, som er nedsat på grundlag af resolution III i konventionen om bekæmpelse af landbaseret havforurening

EF-Tidende nr. L 194 af 25/07/1975 s. 0022 - 0022
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 1 s. 0228
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0122
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 1 s. 0228
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0122


++++

RAADETS AFGOERELSE

af 3 . marts 1975

om Faelleskabets deltagelse i den interimskommission , som er nedsat paa grundlag af resolution III i konventionen om bekaempelse af landbaseret havforurening

( 75/438/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 235 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I resolution nr . III , der er knyttet som bilag til slutakten til konventionen om bekaempelse af landbaseret havforurening af 21 . februar 1974 , anbefales det , at der nedsaettes en interimskommission bestaaende af repraesentanter for konventionens signatarer ;

ved afgoerelse 75/437/EOEF ( 2 ) indgaas denne konvention paa Faellesskabets vegne ;

Faellesskabets repraesentant i interimskommissionen boer herefter udpeges -

VEDTAGET FOELGENDE AFGOERELSE :

Eneste artikel

Indtil konventionen om bekaempelse af landbaseret havforurening traeder i kraft , er Kommissionen bemyndiget til at repraesentere Faellesskabet i den arbejdsgruppe , som benaevnes " interimskommissionen " , og som er nedsat paa grundlag af resolution nr . III , der er knyttet som bilag til konventionens slutakt .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 3 . marts 1975 .

Paa Raadets vegne

J . KEATING

Formand

( 1 ) EFT nr . C 127 af 18 . 10 . 1974 , s . 32 .

( 2 ) Se side 5 i denne Tidende .