31974R2561

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2561/74 af 8. oktober 1974 om ophævelse af fællesskabstilsynet med importen af urinstof fra Jugoslavien

EF-Tidende nr. L 274 af 09/10/1974 s. 0017 - 0017


++++

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 2561/74

af 8 . oktober 1974

om ophaevelse af faellesskabstilsynet med importen af urinstof fra Jugoslavien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1439/74 af 4 . juni 1974 om den faelles importordning ( 1 ) , saerlig artiklerne 7 og 8 ;

efter konsultation i det i artikel 5 i naevnte forordning omtalte raadgivende udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

Kommissionen indfoerte ved forordning ( EOEF ) nr . 1755/71 af 10 . august 1971 ( 2 ) , et faellesskabstilsyn med importen af urinstof fra Jugoslavien ;

Faellesskabets interesser noedvendiggoer under henvisning til udviklingen paa urinstofmarkedet for oejeblikket ikke laengere opretholdelse af faellesskabstilsynet med importen af dette produkt -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 1755/71 af 10 . august 1971 om indfoerelse af et faellesskabstilsyn med importen af urinstof fra Jugoslavien ophaeves .

Artikel 2

Pos . 31.02 B slettes fra kolonne 3 i bilag I til forordning ( EOEF ) nr . 1439/74 .

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 8 . oktober 1974 .

Paa Kommissionens vegne

Fran├žois-Xavier ORTOLI

Formand

( 1 ) EFT nr . L 159 af 15 . 6 . 1974 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 181 af 11 . 8 . 1971 , s . 10 .