31973R0715

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 715/73 af 19. februar 1973 om ændring af forordning (EØF) nr. 1727/70 med hensyn til klassificering af bestemte tobaksorter i blade og baller

EF-Tidende nr. L 068 af 15/03/1973 s. 0016 - 0018
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 9 s. 0080


++++

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 715/73

af 19 . februar 1973

om aendring af forordning ( EOEF ) nr . 1727/70 med hensyn til klassificering af bestemte tobakssorter i blade og i baller

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 727/70 af 21 . april 1970 om oprettelse af en faelles markedsordning for raatobak ( 1 ) , aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1574/71 ( 2 ) , saerlig artikel 5 , stk . 6 samt artikel 6 , stk . 10 , og

ud fra foelgende betragtninger :

Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 1727/70 af 25 . august 1970 ( 3 ) , aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2596/70 ( 4 ) , har fastlagt de naermere regler for intervention inden for raatobak-sektoren og har fastsat klassificering af tobak i blade og tobak i baller efter kvalitet , med henblik paa opstilling af de i artikel 5 , stk . 3 og artikel 6 , stk . 7 i forordning ( EOEF ) nr . 727/70 naevnte tabeller over tillaeg og fradrag ;

erfaringen fra de to foerste afgroeder , der er undergivet den faelles markedsordning for raatobak , har vist , at en ensartet beskrivelse af sorterne Burley I og Maryland ikke svarer noejagtigt til sorten Marylands egenskaber ; der er derfor grund til at adskille klassificeringen af disse to sorter i henhold til de referencekvaliteter , som er anfoert i Raadets forordninger ( EOEF ) nr . 805/72 af 17 . april 1972 ( 5 ) og ( EOEF ) nr . 2484/72 af 29 . november 1972 ( 6 ) , om fastsaettelse af maalpriser , interventionspriser samt afledede interventionspriser saavel som de referencekvaliteter for tobak i blade og tobak i baller , der gaelder for hoesten 1972 ;

forordning ( EOEF ) nr . 2484/72 har udstrakt fastsaettelsen af de afledede interventionspriser til de tobakssorter , der er anfoert under loebenumrene 1 , 2 og 3 ; det er defor noedvendigt at fastsaette klassificeringen af disse sorter af tobak i baller efter kvalitet ;

de i denne forordning fastsatte forholdsregler er i overensstemmelse med en udtalelse fra Forvaltningskomiteen for tobak ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I bilag I til forordning ( EOEF ) nr . 1727/70 erstattes teksten om klassificering af de under loebenummer 11 anfoerte sorter af foelgende :

11 a ) BURLEY I

Klasse A : Blade af tilstraekkelig modenhed , omhyggeligt toerrede , med aaben textur , ogsaa fast , med ikke for fremtraedende ribber og aarer , sunde , af mere eller mindre livlig noeddebrun farve ( 1 ) .

Klasse B : Blade af varierende substans , sunde , med nogle toerringsmangler og beskadigelser , ikke ensartet farve .

Klasse C : Grove blade af fast textur , med udpraegede toerringsmangler , beskadigelser og farvefejl , men af en kvalitet , der er tilstraekkelig god til at opfylde kravene for intervention .

11 b ) MARYLAND

Klasse A : Blade af tilstraekkelig modenhed , med lette toerringsmangler , meget lidt meleret , med et bladvaev af middel textur , med ikke for fremtraedende ribber og aarer , sunde , af roedligbrun naermest livlig farve .

Klasse B : Blade af variererde naermest let substans , sunde med nogle toerringsmangler og beskadigelser , af en roedligbrun , ogsaa ikke ensartet farve .

Klasse C : Grove blade , ogsaa med udpraegede toerringsmangler , beskadigelser og farvefejl , men af en kvalitet , der er tilstraekkelig god til at opfylde kravene for intervention .

Artikel 2

1 . I begyndelsen af bilag II til forordning ( EOEF ) nr . 1727/70 indsaettes teksten om klassificering af de under loebenumrene 1 , 2 og 3 anfoerte sorter :

1 . BADISCHER GEUDERTHEIMER , FORCHHEIMER HAVANNA II c )

" Grumpen " ( Primings )

Klasse I Modne , sunde , ubeskadigede blade , af let meleret til moerkebrun farve ; normalt fermenterede .

Klasse II Modne , sunde blade med brunlig grundtone ; farveafvigelser er tilladt ; bladkanterne kan vaere overmodne ; normalt fermenterede .

Klasse III Blade , der ikke svarer til Klasse I og II ; normalt fermenterede .

" Sandblatt " ( Lugs )

Klasse I Modne , sunde , ubeskadigede blade af let meleret til moerkebrun farve , ensartet bladstoerrelse ; normalt fermenterede .

Klasse II Modne , sunde blade med brunlig grundtone ; farveafvigelser er tilladt ; normalt fermenterede .

Klasse III Blade , der ikke svarer til Klasse I og II , normalt fermenterede .

" Hauptgut " ( Leaves )

Klasse I Modne , sunde , ubeskadigede blade af let meleret til moerkebrun farve , ensartet bladstoerrelse ; normalt fermenterede ( 1 ) .

Klasse II Modne , sunde blade med brunlig grundtone ; farveafvigelser er tilladt ; normalt fermenterede .

Klasse III Blade , der ikke svarer til Klasse I og II ; normalt fermenterede .

" Obergut " ( Tips )

Modne , sunde blade af forskellig farve ; normalt fermenterede .

2 . BADISCHER BURLEY E

" Grumpen " ( Primings )

Klasse I Modne , sunde , ubeskadigede , skaerefaste blade af lysebrun , roedligbrun til brun farve ; normalt fermenterede .

Klasse II Modne , sunde blade med brunlig grundtone ; farveafvigelser tilladt ; bladkanterne kan vaere overmodne ; normalt fermenterede .

Klasse III Blade , der ikke svarer til Klasse I og II ; normalt fermenterede .

" Sandblatt " ( Lugs )

Klasse I Modne , sunde , ubeskadigede , skaerefaste blade af lysebrun , roedligbrun til brun farve ; ensartet bladstoerrelse ; normalt fermenterede .

Klasse II Modne , sunde , faste blade med brunlig grundtone ; farveafvigelser er tilladt ; normalt fermenterede .

Klasse III Blade , der ikke svarer til Klasse I og II ; normalt fermenterede .

" Hauptgut " ( Leaves )

Klasse I Modne , sunde , ubeskadigede , skaerefaste blade af lysebrun , roedligbrun til brun farve ; ensartet bladstoerrelse , normalt fermenterede ( 1 ) .

Klasse II Modne , sunde blade med brunlig grundtone ; farveafvigelser er tilladt ; normalt fermenterede .

Klasse III Blade , der ikke svarer til Klasse I og II ; normalt fermenterede .

" Obergut " ( Tips )

Modne , sunde blade af forskellig farve ; normalt fermenterede .

3 . VIRGIN SCR

Klasse I Modne , sunde , ubeskadigede blade af gul , roedgul til gulbrun farve ; normalt fermenterede ( 1 )

Klasse II Modne , sunde blade med gul grundtone , farveafvigelser er tilladt ; normalt fermenterede .

Klasse III Blade , der ikke svarer til Klasse I og II ; normalt fermenterede .

2 . I bilag II til forordning ( EOEF ) nr . 1727/70 erstattes teksten om klassificering af de under loebenummer 11 anfoerte sorter af foelgende :

11 a ) BURLEY I

Klasse A : Blade af tilstraekkelig modenhed , omhyggeligt toerrede , med aaben textur , ogsaa faste , med ikke for fremtraedende ribber og aarer , sunde , af mere eller mindre livlig noeddebrun farve ( 1 ) .

Klasse B : Blade af varierende substans , sunde , med nogle mangler ved behandlingen , beskadigelser og ikke ensartet farve .

Klasse C : Grove blade af fast textur med udpraegede mangler ved behandlingen , beskadigelser og farvefejl , men egnet til opbevaring .

11 b ) MARYLAND

Klasse A : Blade af tilstraekkelig modenhed , med lette toerringsmangler , meget lidt meleret , men omhyggeligt behandlet , med et bladvaev af middel textur , med ikke for fremtraedende ribber og aarer , sunde , af roedlig-brun naermest livlig farve .

Klasse B : Blade af varierende naermest let substans , sunde , med nogle toerringsmangler og beskadigelser , af roedligbrun ogsaa ikke ensartet farve .

Klasse C : Grove blade ogsaa med udpraegede toerringsmangler , beskadigelser og farvefejl , men egnede til opbevaring .

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 19 . februar 1973 .

Paa Kommissionens vegne

Fran├žois-Xavier ORTOLI

Formand

( 1 ) EFT nr . L 94 af 28 . 4 . 1970 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 167 af 26 . 7 . 1971 , s . 1 .

( 3 ) EFT nr . L 191 af 27 . 8 . 1970 , s . 5 .

( 4 ) EFT nr . L 277 af 22 . 12 . 1970 , s . 7 .

( 5 ) EFT nr . L 94 af 21 . 4 . 1972 , s . 17 .

( 6 ) EFT nr . L 269 af 30 . 11 . 1972 , s . 5 .