31972R0574

Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 074 af 27/03/1972 s. 0001 - 0083
den danske specialudgave: serie I kapitel 1972(I) s. 0149
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1972(I) s. 0159
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 1 s. 0138
den spanske specialudgave: Kapitel 05 bind 1 s. 0156
den portugisiske specialudgave: Kapitel 05 bind 1 s. 0156
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 1 s. 0106
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 1 s. 0106


++++

Raadets forordning ( EOEF ) nr . 574/72 af 21 . marts 1972 om regler til gennemfoerelse af forordning ( EOEF ) nr . 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger paa arbejdstagere og deres familiemedlemmer , som flytter inden for Faellesskabet * 150 *

Indholdsfortegnelse

AFSNIT I : ALMINDELIGE BESTEMMELSER ( artiklerne 1 - 4 ) * 150 *

AFSNIT II : GENNEMFOERELSE AF FORORDNINGENS ALMINDELIGE BESTEMMELSER ( artiklerne 5 - 10 ) * 151 *

AFSNIT III : GENNEMFOERELSE AF FORORDNINGENS BESTEMMELSER OM , HVILKEN LOVGIVNING DER SKAL ANVENDES ( artiklerne 11 - 14 ) * 153 *

AFSNIT IV : ANVENDELSE AF FORORDNINGENS SAERLIGE BESTEMMELSER PAA DE ENKELTE ARTER AF YDELSER * 155 *

Kapitel 1 : Almindelige regler om sammenlaegtning af forsikringsperioder ( artikel 15 ) * 155 *

Kapitel 2 : Sygdom og moderskab ( artiklerne 16 - 34 ) * 156 *

Kapitel 3 : Invaliditet , alderdom og doedsfald ( pensioner ) ( artiklerne 35 - 59 ) * 162 *

Kapitel 4 : Arbejdsulykker og erhvervssygdom ( artiklerne 60 - 77 ) * 169 *

Kapitel 5 : Ydelser ved doedsfald ( artiklerne 78 og 79 ) * 176 *

Kapitel 6 : Ydelser ved arbejdsloeshed ( artiklerne 80 - 84 ) * 176 *

Kapitel 7 : Familieydelser og boernetilskud ( artiklerne 85 - 89 ) * 178 *

Kapitel 8 : Ydelser til boern af pensions eller rentemodtagere og til boern , der har mistet begge foraeldre eller en af dem ( artiklerne 90 - 92 ) * 179 *

AFSNIT V : FINANSIELLE BESTEMMELSER ( artiklerne 93 - 107 ) * 180 *

AFSNIT VI : FORSKELLIGE BESTEMMELSER ( artiklerne 108 - 117 ) * 184 *

AFSNIT VII : OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER ( artiklerne 118 - 122 ) * 86 *

BILAG

Bilag 1 : Kompetente myndigheder * 188 *

Bilag 2 : Kompetente institutioner * 189 *

Bilag 3 : Bopaelstedets institutioner og opholdsstedets institutioner * 202 *

Bilag 4 : Kontaktorganer * 211 *

Bilag 5 : Til tosidede overenskomster knyttede gennemfoerelsesbestemmelser , der forbliver i kraft * 214 *

Bilag 6 : Fremgangsmaaden ved udbetaling af ydelser * 218 *

Bilag 7 : Banker * 220 *

Bilag 8 : Tilkendelse af familieydelser * 220 *

Bilag 9 : Beregning af de gennemsnitlige aarlige udgifter til naturalydelser * 221 *

Bilag 10 : Institutioner og organer udpeget af de kompetente myndigheder * 223 *

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 574/72

af 21 . marts 1972

om regler til gennemfoerelse af forordning ( EOEF ) nr . 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger paa arbejdstagere og deres familiemedtemmer , som flytter inden for Faellesskabet

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 2 , 7 og 51 ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1408/71 af 14 . juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger paa arbejdstagere og deres familiemedlemmer , som flytter inden for Faellesskabet ( 1 ) , saerlig artikel 97 ,

under henvisning til det forslag , der er udarbejdet af Kommissionen efter hoering af Den administrative Kommission for vandrende arbejdstageres sociale sikring ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

Forordning nr . 3 om social sikring af vandrende arbejdstagere ( 2 ) , er blevet afloest af forordning ( EOEF ) nr . 1408/71 , ligesom forordning nr . 4 om gennemfoerelse og supplering af bestemmelserne i forordning nr . 3 om social sikring af vandrende arbejdstagere ( 2 ) er blevet ophaevet ved artikel 99 i forordning nr . 1408/71 , og der skal saaledes fastsaettes nye gennemfoerelsesregler paa grundlag af de nye principielle bestemmelser og de erfaringer , der er indvundet i loebet af de 12 aar , disse forordninger har vaeret gaeldende ;

der er navnlig behov for en noeje angivelse af de kompetente institutioner i hver medlemsstat , af de dokumenter , der skal fremlaegges , og af formaliteter , der skal opfyldes af de paagaeldende for at opnaa ydelser , af de administrative og laegelige kontrolforanstaltninger , af betingelserne for refusion af ydelser , der er udredet af en medlemsstats institution til udgift for en institution i en anden medlemsstat , samt af de opgaver , der skal henlaegges til revisionsudvalget ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning

a ) forstaas ved udtrykket " forordning " forordning ( EOEF ) nr . 1408/71 ;

b ) forstaas ved udtrykket " gennemfoerelsesforordning " naervaerende forordning ;

c ) har de i forordningens artikel 1 fastlagte udtryk den betydning , der er tillagt dem i den naevnte artikel .

Artikel 2

Blanketter , meddelelser vedroerende lovgivning , vejledninger

1 . Blanketterne til de attester , bevidnelser , erklaeringer , begaeringer og oevrige dokumenter , der er noedvendige for anvendelsen af forordningen og gennemfoerelsesforordningen , udarbejdes af Den administrative Kommission .

To medlemsstater eller deres kompetente myndigheder kan efter udtalelse fra Den administrative Kommission aftale at goere brug af forenklede formularer i deres indbyrdes forhold .

2 . Den administrative Kommission kan til brug for de kompetente myndigheder i hver medlemsstat indsamle oplysninger om de nationale lovbestemmelser , hvorpaa forordningen finder anvendelse .

3 . Den administrative Kommission udarbejder vejledninger , der tager sigte paa at underrette de paagaeldende om deres rettigheder samt om de administrative formaliteter , der skal iagttage for at goere disse rettigheder gaeldende .

Disse vejledninger skal fastlaegges efter forhandling med det raadgivende udvalg .

Artikel 3

Kontaktorganer - Forbindelse mellem institutionerne indbyrdes samt mellem institutionerne og de berettigede

1 . De kompetente myndigheder kan udpege kontaktorganer , der er berettiget til at traede i direkte forbindelse med hinanden .

2 . Enhver institution i en medlemsstat samt enhver person , der er bosat eller opholder sig paa en medlemsstats omraade , kan - enten direkte eller gennem kontaktorganerne - rette henvendelse til en anden medlemsstats institution .

Artikel 4

Bilag

1 . Bilag 1 angiver den kompetente myndighed eller myndigheder i hver medlemsstat .

2 . Bilag 2 angiver de kompetente institutioner i hver medlemsstat .

3 . Bilag 3 angiver bopaelsstedets og opholdsstedets institutioner i hver medlemsstat .

4 . Bilag 4 angiver de kontaktorganer , der er udpeget i medfoer af gennemfoerelsesforordningens artikel 3 , stk . 1 .

5 . Bilag 5 angiver de bestemmelser , som omhandles i gennemfoerelsesforordningens artikel 5 , artikel 53 , stk . 3 , artikel 104 , artikel 105 , stk . 2 , artikel 116 og artikel 120 .

6 . Bilag 6 angiver den fremgangsmaade ved betaling af ydelser , der i medfoer af gennemfoerelsesforordningens artikel 53 , stk . 1 , er valgt af de forpligtede institutioner i hver medlemsstat .

7 . Bilag 7 angiver navn og hjemsted for de i gennemfoerelsesforordningens artikel 55 , stk . 1 , naevnte banker .

8 . Bilag 8 angiver de medlemsstater , paa hvis gensidige forhold gennemfoerelsesforordningens artikel 10 , stk . 2 , litra d ) , finder anvendelse .

9 . Bilag 9 angiver de ordninger , der skal tages i betragtning ved beregningen af de gennemsnitlige aarlige udgifter til naturalydelser i medfoer af gennemfoerelsesforordningens artikel 94 , stk . 3 , litra a ) , og artikel 95 , stk . 3 , litra a ) .

10 . Bilag 10 angiver de institutioner eller organer , der er udpeget af de kompetente myndigheder , navnlig i medfoer af gennemfoerelsesforordningens artikel 6 , stk . 1 , artikel 11 , stk . 1 , artikel 13 , stk . 2 og 3 , artikel 14 , stk . 1 - 3 , artikel 38 , stk . 1 , artikel 70 , stk . 1 , artikel 80 , stk . 2 , artikel 81 , artikel 82 , stk . 2 , artikel 85 , stk . 2 , artikel 89 , stk . 1 , artikel 91 , stk . 2 , artikel 102 , stk . 2 , artikel 110 og artikel 113 , stk . 2 .

AFSNIT II

GENNEMFOERELSE AF FORORDNINGENS ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Gennemfoerelse af forordningens artikler 6 og 7

Artikel 5

Anvendelse af gennemfoerelsesforordningen i stedet for administrative aftaler om gennemfoerelse af overenskomster

Gennemfoerelsesforordningens bestemmelser traeder i stedet for bestemmelserne i de administrative aftaler om gennemfoerelse af de overenskomster , der er naevnt i forordningens artikel 6 ; de traeder ligeledes i stedet for bestemmelserne om gennemfoerelse af de overenskomster , der er naevnt i forordningens artikel 7 , stk . 2 , litra c ) , for saa vidt disse gennemfoerelsesbestemmelser ikke er anfoert i bilag 5 .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 9

Artikel 6

Adgang til frivillig forsikring eller frivillig fortsat forsikring

1 . Saafremt den paagaeldende under hensyntagen til forordningens artikel 9 og artikel 15 , stk . 3 , opfylder betingelserne for adgang til frivillig forsikring eller frivillig fortsat forsikring i tilfaelde af invaliditet , alderdom og doedsfald ( pensioner ) inden for flere ordninger i medfoer af en medlemsstats lovgivning , og saafremt han ikke i medfoer af sin seneste beskaeftigelse har vaeret omfattet af den tvungne forsikring inden for en af disse ordninger , har han paa grundlag af de naevnte bestemmelser adgang til frivillig forsikring eller frivillig fortsat forsikring inden for den ordning , der er fastsat i lovgivningen i denne medlemsstat eller , saafremt der ikke er fastsat nogen ordning , inden for en af ham selv valgt ordning .

2 . For at opnaa ydelser efter bestemmelserne i forordningens artikel 9 , stk . 2 , skal den paagaeldende for vedkommende medlemsstats institution fremlaegge attest for de forsikringsperioder , der er tilbagelagt efter lovgivningen i enhver anden medlemsstat . Denne attest udstedes efter den paagaeldendes begaering af den eller de institutioner , der anvender de lovbestemmelser , efter hvilke han har tilbagelagt disse forsikringsperioder .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 12

Artikel 7

Almindelige regler om gennemfoerelse af bestemmelserne om undgaaelse af dobbeltydelser . Disse bestemmelsers anvendelse paa ydelser ved invaliditet , alderdom og doedsfald ( pensioner )

1 . Naar modtageren af en ydelse , som han har krav paa efter en medlemsstats lovgivning , tillige har krav paa ydelser efter lovgivningen i en eller flere andre medlemsstater , gaelder foelgende regler :

a ) Saafremt anvendelsen af forordningens artikel 12 , stk . 2 eller 3 , medfoerer , at disse ydelser samtidig nedsaettes eller stilles i bero , kan ingen af dem nedsaettes eller stilles i bero med et stoerre beloeb end det , der fremkommer ved at dividere det beloeb , der i henhold til den lovgivning , hvorefter ydelsen udredes , skal nedsaettes eller stilles i bero , med antallet af de modtageren tilkommende ydelser , der skal nedsaettes eller stilles i bero ;

b ) drejer det sig om ydelser ved invaliditet , alderdom eller doedsfald ( pensioner ) , der er fastsat af en medlemsstats institution i medfoer af bestemmelserne i forordningens artikel 46 , stk . 2 , skal ydelser af anden art , indtaegter eller loenbeloeb , der kan medfoere , at den ydelse der skal udredes af institutionen , nedsaettes eller stilles i bero , ikke tages i betragtning af denne institution ved beregning af det i forordningens artikel 46 , stk . 2 , litra a ) , omhandlede teoretiske beloeb , men udelukkende ved , at det i forordningens artikel 46 , stk . 2 , litra b ) omhandlede beloeb nedsaettes eller stilles i bero . Det er dog kun en del af disse ydelser , indtaegter eller loenbeloeb , der skal tages i betragtning , og stoerrelsen heraf fastsaettes i forhold til laengden af de tilbagelagte forsikringsperioder i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningens artikel 46 , stk . 2 , litra b ) ;

c ) drejer det sig om ydelser ved invaliditet , alderdom eller doedsfald ( pensioner ) , der er fastsat af en medlemsstats institution i medfoer af bestemmelserne i forordningens artikel 46 , stk . 1 , foerste afsnit , skal i de tilfaelde , hvor bestemmelserne i forordningens artikel 46 , stk . 3 , anvendes , ydelser af anden art , indtaegter eller loenbeloeb , der kan medfoere , at den ydelse , der skal udredes af institutionen , nedsaettes eller stilles i bero , ikke tages i betragtning af denne institution ved beregning af det i forordningens artikel 46 , stk . 1 , omhandlede beloeb , men udelukkende ved , at det beloeb , der fremkommer ved anvendelse af forordningens artikel 46 , stk . 3 , nedsaettes eller stilles i bero . Det er dog kun en del af disse ydelser , indtaegter eller loenbeloeb , der skal tages i betragtning , og denne del faas ved paa dette beloeb at anvende en koefficient , der svarer til forholdet mellem det ydelsesbeloeb , der fremkommer ved anvendelse af forordningens artikel 46 , stk . 3 , og det ydelsesbeloeb , der fremkommer ved anvendelse af forordningens artikel 46 , stk . 1 , foerste afsnit .

2 . Med henblik paa anvendelsen af forordningens artikel 12 , stk . 2 - 4 , meddeler de kompetente institutioner paa begaering hinanden alle noedvendige oplysninger .

Artikel 8

Regler , der anvendes i tilfaelde af samtidig ret til moderskabsydelser efter lovgivningen i flere medlemsstater

Dersom en arbejdstager eller et af hans familiemedlemmer har ret til moderskabsydelser efter lovgivningen i to eller flere medlemsstater , tilkendes disse ydelser alene efter lovgivningen i den medlemsstat , paa hvis omraade foedslen har fundet sted , eller - saafremt foedslen ikke har fundet sted paa en af disse medlemsstaters omraade - alene efter lovgivningen i den medlemsstat , hvoraf den paagaeldende arbejdstager senest har vaeret omfattet .

Artikel 9

Regler , der anvendes i tilfaelde af samtidig ret til ydelser ved doedsfald efter lovgivningen i flere medlemsstater

1 . Indtraeder et doedsfald paa en medlemsstats omraade , er det alene den efter denne medlemsstats lovgivning erhvervede ret til begravelseshjaelp , der bevares , medens den ret , der er erhvervet efter lovgivningen i enhver anden medlemsstat , bortfalder .

2 . Indtraeder et doedsfald paa en medlemsstats omraade , medens retten til begravelseshjaelp er erhvervet efter lovgivningen i to eller flere andre medlemsstater , eller indtraeder et doedsfald uden for medlemsstaternes omraade , medens retten er erhvervet efter lovgivningen i to eller flere medlemsstater , er det alene den ret , der er erhvervet efter den lovgivning i en medlemsstat , hvorunder arbejdstageren har tilbagelagt sin sidste forsikringsperiode , der bevares , medens den efter lovgivningen i enhver anden medlemsstat erhvervede ret bortfalder .

Artikel 10

Regler der anvendes i tilfaelde af samtidig ret til familieydelser eller boernetilskud eller naar arbejdstageren successivt har vaeret omfattet af lovgivningen i flere medlemsstater i den samme periode eller del af denne periode

1 . Dersom der for den samme periode og for det samme familiemedlem tilkommer to personer familieydelser eller boernetilskud i medfoer af forordningens artikel 73 , stk . 1 eller 2 , eller artikel 74 , stk . 1 eller 2 , og i medfoer af lovgivningen i det paagaeldende familiemedlems bopaelsland , er det bestemmelserne om samtidig ret til familieydelser eller boernetilskud i lovgivningen i familiemedlemmets bopaelsland , der kommer til anvendelse . Herefter skal retten til familieydelser eller boernetilskud efter forordningens artikel 73 , stk . 1 eller 2 , eller artikel 74 , stk . 1 eller 2 , tages i betragtning , som om det drejede sig om en ret , der var erhvervet i medfoer af lovgivningen i det paagaeldende familiemedlems bopaelsland .

2 . Dersom en arbejdstager successivt har vaeret omfattet af lovgivningen i to medlemsstater i loebet af en udbetalingsperiode , saaledes som denne er fastsat i lovgivningen om familieydelser eller boernetilskud i den ene eller begge de paagaeldende stater , gaelder foelgende regler :

a ) de familieydelser eller boernetilskud , som den paagaeldende arbejdstager kan goere krav paa efter lovgivningen i hver af disse stater , svarer til antallet af de daglige ydelser eller tilskud , der udbetales efter den paagaeldende lovgivning . Dersom lovgivningen i de paagaeldende stater ikke indeholder bestemmelser om udbetaling af daglige ydelser eller tilskud , tilkendes familieydelserne eller boernetilskuddene efter forholdet mellem det tidsrum , i hvilket den paagaeldende arbejdstager har vaeret omfattet af lovgivningen i hver af disse medlemsstater , og det i den paagaeldende lovgivning fastsatte tidsrum ;

b ) naar familieydelserne eller boernetilskuddene er udbetalt af en institution for et tidsrum , hvor de skulle have vaeret udbetalt af en anden institution , skal der foretages en afregning mellem disse institutioner ;

c ) hvor de efter en medlemsstats lovgivning tilbagelagte beskaeftigelsesperioder udtrykkes i andre enheder end dem , der anvendes ved beregningen af familieydelser eller boernetilskud i medfoer af den lovgivning i en anden medlemsstat , hvoraf arbejdstageren tillige her vaeret omfattet i det samme tidsrum , sker omregningen , for saa vidt angaar anvendelsen af bestemmelserne i litra a ) og litra b ) , efter gennemfoerelsesforordningens artikel 15 , stk . 3 ;

d ) uanset bestemmelserne i litra a ) skal i forholdet mellem de i bilag 8 til gennemfoerelsesforordningen naevnte medlemsstater den institution , der afholder udgifterne ved familieydelser eller boernetilskud paa grundlag af den foerste beskaeftigelse i det paagaeldende tidsrum , afholde disse udgifter i hele udbetalingsperioden .

3 . Dersom familiemedlemmerne til en arbejdstager , der er omfattet af fransk lovgivning , eller til en arbejdsloes , der modtager ydelser i anledning af arbejdsloeshed i medfoer af fransk lovgivning , flytter fra én medlemsstat til en anden inden for den samme kalendermaaned , skal den institution , som det paahvilede at udbetale boernetilskud i begyndelsen af maaneden , fortsat udbetale dem for hele den loebende maaned .

AFSNIT III

GENNEMFOERELSE AF FORORDNINGENS BESTEMMELSER OM , HVILKEN LOVGIVNING DER SKAL ANVENDES

Gennemfoerelse af forordningens artikler 13 - 16

Artikel 11

Formaliteter ved udstationering

1 . I de i forordningens artikel 14 , stk . 1 , litra a ) i ) og stk . 2 , litra a ) , omhandlede tilfaelde skal den institution , der er udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat , hvis lovgivning fortsat finder anvendelse , paa arbejdstagerens eller hans arbejdsgivers begaering , og saafremt de foreskrevne betingelser er opfyldt , udleverer arbejdstageren en udstationeringsattest , der bekraefter , at han fortsat er omfattet af denne lovgivning indtil et naermere angivet tidspunkt .

2 . Det i forordningens artikel 14 , stk . 1 , litra a ) ii ) , omhandlede samtykke skal indhentes af arbejdsgiveren .

Artikel 12

Saerlige bestemmelser om medlemskab af den tyske ordning om social sikring

1 . Saafremt tysk lovgivning i medfoer af forordningens artikel 14 , stk . 1 , litra b ) eller litra c ) , eller stk . 2 , litra a ) , finder anvendelse paa en arbejdstager , der er beskaeftiget af en virksomhed eller en arbejdsgiver , hvis hjemsted eller bopael ikke er beliggende paa tysk omraade , finder denne lovgivning anvendelse , som om arbejdstageren var beskaeftiget paa sit bopaelssted paa tysk omraade .

2 . Naar der i medfoer af lovgivningen i en anden medlemsstat end Tyskland betales bidrag for en bestemt periode til en tvungen forsikring vedroerende invaliditet , alderdom eller doedsfald ( pensioner ) , kan der for samme periode ogsaa betales bidrag til tillaegsforsikringen efter tysk lovgivning ( Hoeherversicherung ) .

Artikel 13

Udoevelse af retten til at vaelge for personale , der goer tjeneste ved diplomatiske missioner og konsulater

1 . Den i forordningens artikel 16 , stk . 2 , fastsatte ret til at vaelge skal udoeves foerste gang inden tre maaneder efter det tidspunkt da arbejdstageren blev ansat ved den paagaeldende diplomatiske mission eller det paagaeldende konsultat eller traadte i privat tjeneste hos embedsmaend i denne mission eller dette konsulat . Valget faar virkning fra datoen for tiltraedelsen af den paagaeldende stilling .

Dersom arbejdstageren ved udgangen af et kalenderaar paany goer brug af sin ret til at vaelge , har valget virkning fra den foerste dag i det foelgende kalenderaar .

2 . En arbejdstager , som goer brug af sin ret til at vaelge , underretter den institution , der er udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat , af hvis lovgivning han har valgt at vaere omfattet , og underretter samtidig sin arbejdsgiver . Den naevnte institution underretter om fornoedent alle de oevrige institutioner i den samme medlemsstat i overensstemmelse med de af den kompetente myndighed i den paagaeldende medlemsstat udstedte forskrifter .

3 . Den institution , der er udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat , af hvis lovgivning arbejdstageren har valgt at vaere omfattet , skal give ham en attest , der bekraefter , at han er omfattet af denne medlemsstats lovgivning , saalaenge han er beskaeftiget ved den paagaeldende diplomatiske mission eller det paagaeldende konsulat eller er i privat tjeneste hos embedsmaend ved denne mission eller dette konsulat .

4 . Har arbejdstageren valgt at vaere omfattet af tysk lovgivning , finder denne lovgivnings bestemmelser anvendelse , som om arbejdstageren var beskaeftiget paa det sted , hvor den tyske regering har sit saede . Den kompetente myndighed udpeger den kompetente institution for sygeforsikring .

Artikel 14

Udoevelse af retten til at vaelge , for saa vidt angaar De europaeiske Faellesskabers hjaelpeansatte

1 . Den i forordningens artikel 16 , stk . 3 , fastsatte ret til at vaelge skal benyttes ved ansaettelseskontraktens oprettelse . Den myndighed , der er berettiget til at afslutte denne kontrakt , underretter den institution , der er udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat , at hvis lovgivning den hjaelpeansatte har valgt at vaere omfattet . Den naevnte institution underretter , om fornoedent , alle de oevrige institutioner i den samme medlemsstat .

2 . Den institution , der er udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat , af hvis lovgivning den hjaelpeansatte har valgt at vaere omfattet , skal give ham en attest , der bekraefter , at han er omfattet af denne stats lovgivning , saa laenge han er ansat ved De europaeiske Faellesskaber .

3 . De kompetente myndigheder i medlemsstaterne udpeger om fornoedent de institutioner , hvorunder De europaeiske Faellesskabers hjaelpeansatte skal henhoere .

4 . Dersom en hjaelpeansat , der er beskaeftiget i en anden medlemsstat end Tyskland , har valgt at vaere omfattet af tysk lovgivning , finder denne lovgivnings bestemmelser anvendelse , som om den paagaeldende var beskaeftiget paa det sted , hvor den tyske regering har sit saede . Den kompetente myndighed udpeger den kompetente institution for sygeforsikring .

AFSNIT IV

ANVENDELSE AF FORORDNINGENS SAERLIGE BESTEMMELSER PAA DE ENKELTE ARTER AF YDELSER

KAPITEL 1

ALMINDELIGE REGLER OM SAMMENLAEGNING AF FORSIKRINGSPERIODER

Artikel 15

1 . I de i forordningens artikel 18 , stk . 1 , artikel 38 , artikel 45 , stk . 1 og 2 , artikel 64 og artikel 67 , stk . 1 og 2 , omhandlede tilfaelde sker sammenlaegningen af forsikringsperioder efter foelgende regler :

a ) Til forsikringsperioder , der er tilbagelagt efter en medlemsstats lovgivning , laegges forsikringsperioder tilbagelagt efter enhver anden medlemsstats lovgivning , i det omfang det er noedvendigt at medregne dem for at supplere de efter den foerstnaevnte medlemsstats lovgivning tilbagelagte forsikringsperioder med henblik paa erhvervelse , bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser , forudsat at disse forsikringsperioder ikke helt eller delvis falder sammen . Hvor det drejer sig om ydelser ved invaliditet , alderdom eller doedsfald ( pensioner ) , der skal fastsaettes af to eller flere medlemsstaters institutioner efter bestemmelserne i forordningens artikel 46 , stk . 2 , foretager hver af de beroerte institutioner hver for sig denne sammenlaegning ved medregning af samtlige de forsikringsperioder , der er tilbagelagt af arbejdstageren efter lovgivningen i samtlige de medlemsstater , af hvis lovgivning han har vaeret omfattet , saafremt ikke andet foelger af bestemmelserne i forordningens artikel 45 , stk . 2 , og artikel 46 , stk . 2 , litra c ) ;

b ) naar en forsikringsperiode , der er tilbagelagt efter en medlemsstats lovgivning om en tvungen forsikring , falder sammen med en forsikringsperiode , der er tilbagelagt efter en anden medlemsstats lovgivning om en frivillig eller frivillig fortsat forsikring , medregnes alene den foerstnaevnte periode ;

c ) naar en forskringsperiode , der ikke er en ligestillet periode , og som er tilbagelagt efter en medlemsstats lovgivning , falder sammen med en efter en anden medlemsstats lovgivning ligestillet periode , medregnes alene den foerstnaevnte periode ;

d ) enhver efter lovgivningen i to eller flere medlemsstater ligestillet periode skal alene medregnes af institutionen i den medlemsstat , at hvis lovgivning den forsikrede senest har vaeret omfattet af en tvungen forsikring forud for den naevnte periode ; har den forsikrede ikke vaeret omfattet af en tvungen forsikring efter lovgivningen i en medlemsstat forud for den naevnte periode , medregnes denne periode af institutionen i den medlemsstat , i hvilken han foerste gang efter den naevnte periode har vaeret omfattet af en tvungen forsikring ;

e ) dersom det tidsrum , i hvilket visse forsikringsperioder er tilbagelagt efter en medlemsstats lovgivning , ikke kan fastslaas med bestemthed , antages det , at disse forsikringsperioder ikke falder sammen med forsikringsperioder , der er tilbagelagt efter en anden medlemsstats lovgivning , og de skal medregnes ved sammenlaegning af perioder , for saa vidt de kan komme i betragtning i dette oejemed ;

f ) dersom visse forsikringsperioder efter en medlemsstats lovgivning kun medregnes , hvis de er tilbagelagt inden for en bestemt tidsfrist , skal den institution , som anvender denne lovgivning ,

i ) kun medregne forsikringsperioder , der er tilbagelagt efter en anden medlemsstats lovgivning , hvis de er tilbagelagt inden for denne frist , eller

ii ) forlaenge fristen med laengden af de forsikringsperioder , der helt eller delvis er tilbagelagt efter en anden medlemsstats lovgivning inden for den naevnte frist , naar det drejer sig om perioder , der efter den anden medlemsstats lovgivning alene medfoerer udsaettelse af den frist , inden for hvilken forsikringsperioder skal vaere tilbagelagt .

2 . Forsikringsperioder , der er tilbagelagt i en medlemsstat efter en lovgivning , der ikke er omfattet af forordningen , men som medregnes i henhold til en anden lovgivning i denne medlemsstat , som er omfattet af forordningen , anses for forsikringsperioder , der skal medregnes med henblik paa sammenlaegning .

3 . Hvor forsikringsperioder , der er tilbagelagt efter en medlemsstats lovgivning , udtrykkes i andre tidsenheder end dem , der anvendes i en anden medlemsstats lovgivning , sker den for sammenlaegningen noedvendige omregning efter foelgende regler :

a ) Har arbejdstageren vaeret omfattet af en ordning , der anvender en seks dages uge :

i ) er dag lig med 8 timer og omvendt ;

ii ) er 6 dage lig med 1 uge og omvendt ;

iii ) er 26 dage lig med 1 maaned og omvendt ;

iv ) er 3 maaneder eller 13 uger eller 78 dage lig med 1 kvartal og omvendt ;

v ) skal ved omregning af uger til maaneder og omvendt uger og maaneder omregnes til dage ;

vi ) kan anvendelsen af foranstaaende regler ikke medfoere , at der for samtlige de i et kalenderaar tilbagelagte forsikringsperioder medregnes et tidsrum , der ialt overstiger 312 dage eller 52 uger eller 12 maaneder eller 4 kvartaler ;

b ) Har arbejdstageren vaeret omfattet af en ordning , der anvender en fem dages uge :

i ) er 1 dag lig med 9 timer og omvendt ;

ii ) er 5 dage lig med 1 uge og omvendt ;

iii ) er 22 dage lig med 1 maaned og omvendt ;

iv ) er 3 maaneder eller 13 uger eller 66 dage lig med 1 kvartal og omvendt ;

v ) skal ved omregning af uger til maaneder og omvendt uger og maaneder omregnes til dage ;

vi ) kan anvendelsen af foranstaaende regler ikke medfoere , at der for samtlige de i et kalenderaar tilbagelagte forsikringsperioder medregnes et tidsrum , der ialt overstiger 264 dage eller 52 uger eller 12 maaneder eller 4 kvartaler .

KAPITEL 2

SYGDOM OG MODERSKAB

Gennemfoerelse af forordningens artikel 18

Artikel 16

Attestation af forsikringsperioder

1 . For at kunne udnytte bestemmelserne i forordningens artikel 18 skal arbejdstageren for den kompetente institution fremlaegge attest for de forsikringsperioder , der er tilbagelagt efter den lovgivning , hvoraf han tidligere senest har vaeret omfattet .

2 . Denne attest udleveres efter arbejdstagerens begaering af institutionen eller institutionerne i den medlemsstat , af hvis lovgivning han tidligere senest har vaeret omfattet . Dersom han ikke fremlaegger den naevnte attest , retter den kompetente institution henvendelse til denne eller disse institutioner for at fremskaffe den .

3 . Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende anvendelse , hvis det er noedvendigt at tage hensyn til forsikringsperioder , der tidligere er tilbagelagt efter enhver anden medlemsstats lovgivning , for at de i den kompetente stats lovgivning foreskrevne betingelser kan opfyldes .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 19

Artikel 17

Naturalydelser i tilfaelde af bopael i en anden medlemsstat end den kompetente stat

1 . For at opnaa naturalydelser i medfoer af forordningens artikel 19 skal arbejdstageren lade sig selv og sine familiemedlemmer registrere ved bopaelsstedets institution og herved forevise dokumentation for , at han har ret til disse naturalydelser for sig selv og sine familiemedlemmer . Denne attest udstedes af den kompetente institution eventuelt paa grundlag af de af arbejdsgiveren meddelte oplysninger . Dersom arbejdstageren eller hans familiemedlemmer ikke foreviser den naevnte attest , retter bopaelsstedets institution henvendelse til den kompetente institution for at fremskaffe den .

2 . Denne attest er gaeldende , saa laenge bopaelsstedets institution ikke har modtaget meddelelse om at den ikke laengere er gyldig . Naar attesten er udstedt af en fransk institution , er den dog kun gyldig i et tidsrum af tre maaneder regnet fra datoen for dens udstedelse og skal fornys hver tredje maaned .

3 . Saafremt arbejdstageren er saesonarbejder , er den i stk . 1 naevnte attest gyldig , saa laenge saesonarbejdet vedvarer , medmindre den kompetente institution i mellemtiden har underrettet bopaelsstedets institution om , at den ikke laengere er gyldig .

4 . Bopaelsstedets institution underretter den kompetente institution om enhver registrering , der har fundet sted i henhold til bestemmelserne i stk . 1 .

5 . Ved enhver begaering om naturalydelser skal den paagaeldende fremlaegge de bevisligheder , der kraeves , for at naturalydelser kan tilkendes i medfoer af lovgivningen i den medlemsstat , paa hvis omraade han er bosat .

6 . I tilfaelde af hospitalsindlaeggelse underretter bopaelsstedets institution den kompetente institution om indlaeggelsesdatoen , den forventede varighed af hospitalsopholdet samt udskrivningsdatoen , senest tre dage efter at den er blevet bekendt hermed . En saadan underretning er dog ikke fornoeden , hvis udgifterne ved naturalydelser refunderes bopaelsstedets institution med et fikseret beloeb .

7 . Bopaelsstedets institution underretter paa forhaand den kompetente institution om enhver afgoerelse vedroerende tilkendelse af naturalydelser , der er opfoert i den i forordningens artikel 24 , stk . 2 , omhandlede fortegnelse . Den kompetente institution har en frist paa 15 dage regnet fra fremsendelsen af denne meddelelse til eventuelt at fremsaette en begrundet indsigelse ; dersom bopaelsstedets institution ikke har modtaget nogen indsigelse inden udloebet af denne frist , tilkender den naturalydelserne . I tilfaelde hvor det er tvingende noedvendigt at udrede naturalydelserne straks , underretter bopaelsstedets institution oejeblikkeligt den kompetente institution herom . Underretning om en begrundet indsigelse er dog ikke fornoeden , naar udgifterne ved naturalydelser refunderes bopaelsstedets institution med et fikseret beloeb .

8 . Arbejdstageren eller hans familiemedlemmer er forpligtet til at underrette bopaelsstedets institution om enhver forandring i deres forhold , der kan beroere deres ret til naturalydelser , navnlig om ethvert arbejdsophoer eller overgang til anden beskaeftigelse for arbejdstagerens vedkommende , eller om enhver aendring af arbejdstagerens eller et familiemedlems bopaels - eller opholdssted . Den kompetente institution underretter ligeledes bopaelsstedets institution om ophoer af arbejdstagerens tilknytning til forsikringen eller om bortfald af hans ret til naturalydelser . Bopaelsstedets institution kan naar som helst afkraeve den kompetente institution oplysning om arbejdstagerens tilknytning til forsikringen eller hans ret til naturalydelser .

9 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan efter udtalelse fra Den administrative Kommission aftale andre gennemfoerelsesregler .

Artikel 18

Kontantydelser i tilfaelde af bopael i en anden medlemsstat end den kompetente stat

1 . For at opnaa kontantydelser i medfoer af forordningens artikel 19 , stk . 1 , litra b ) , skal arbejdstageren inden tre dage efter uarbejdsdygtighedens indtraeden rette henvendelse til bopaelsstedets institution og herved fremlaegge en anmeldelse om arbejdsophoer eller - dersom dette er foreskrevet i den lovgivning , som gaelder for den kompetente institution eller bopaelsstedets institution - en erklaering om uarbejdsdygtighed udstedt af den behandlende laege .

2 . Dersom de behandlende laeger i bopaelslandet ikke udsteder erklaeringer om uarbejdsdygtighed , retter arbejdstageren direkte henvendelse til bopaelsstedets institution inden for den frist , der er foreskrevet i den lovgivning , der gaelder for dem .

Denne institution foranlediger straks den paagaeldende undersoegt af en laege til konstatering af hans uarbejdsdygtighed , hvorefter den i stk . 1 omhandlede erklaering udstedes . Denne erklaering , som skal angive den forventede varighed af uarbejdsdygtigheden , sendes straks til den kompetente institution .

3 . I de tilfaelde , hvor stk . 2 ikke finder anvendelse , skal bopaelsstedets institution snarest muligt , og i hvert fald inden tre dage efter at arbejdstageren har rettet henvendelse til den , lade foretage en kontrolundersoegelse af arbejdstageren , som om det drejede sig om en af dens egne forsikrede . Den erklaering , der udstedes af den kontrollerende laege , og som navnlig skal angive den forventede varighed af uarbejdsdygtigheden , sendes af bopaelsstedets institution til den kompetente institution inden tre dage efter datoen for kontrolundersoegelsen .

4 . Bopaelsstedets institution skal senere , om fornoedent , underkaste arbejdstageren administrativ eller laegelig kontrol , som om det drejede sig om en af dens egne forsikrede . Saa snart den konstaterer , at arbejdstageren paany er arbejdsdygtig , underretter den straks arbejdstageren samt den kompetente institution herom med angivelse af datoen for ophoeret af arbejdstagerens uarbejdsdygtighed . Meddelelsen til arbejdstageren anses for en afgoerelse truffet paa den kompetente institutions vegne , jfr . dog bestemmelserne i stk . 6 .

5 . Den kompetente institution bevarer under alle omstaendigheder ret til at lade arbejdstageren undersoege af en af den selv udpeget laege .

6 . Beslutter den kompetente institution at afslaa udbetaling af kontante ydelser , fordi arbejdstageren ikke har opfyldt de i bopaelsstedets lovgivning foreskrevne formaliteter , eller konstaterer den , at arbejdstageren paany er arbejdsdygtig , underretter den arbejdstageren om sin afgoerelse og sender samtidig en genpart heraf til bopaelsstedets institution .

7 . Naar arbejdstageren genoptager sit arbejde , underretter han den kompetente institution herom , hvis dette er foreskrevet i den lovgivning , som gaelder for denne institution .

8 . Den kompetente institution udbetaler kontantydelserne paa enhver egnet maade , fortrinsvis ved international postanvisning , og underretter bopaelsstedets institution og arbejdstageren herom . Dersom kontantydelserne udbetales af bopaelsstedets institution for den kompetente institutions regning , underretter den sidstnaevnte institution arbejdstageren om hans rettigheder , samtidig med at den underretter bopaelsstedets institution om stoerrelsen af kontantydelserne , tidspunkterne for deres udbetaling , samt for hvor lang tid de hoejst kan ydes , efter reglerne i den kompetente stats lovgivning .

9 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan efter indhentet udtalelse fra Den administrative Kommission aftale andre gennemfoerelsesregler .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 20

Artikel 19

Saerlige bestemmelser for graensearbejdere og deres familiemedlemmer

Naar det drejer sig om graensearbejdere eller deres familiemedlemmer , kan laegemidler , bandager , briller , mindre proteser samt laboratorieundersoegelser kun udleveres eller foretages paa den medlemsstats omraade , hvor de er ordineret , efter bestemmelserne i denne medlemsstats lovgivning .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 22

Artikel 20

Naturalydelser under ophold i en anden medlemsstat end den kompetente stat . Saertilfaelde vedroerende udstationerede arbejdstagere og arbejdstagere beskaeftiget ved international transport samt deres familiemedlemmer

1 . For at opnaa naturalydelser - for sig selv eller for de familiemedlemmer , der ledsager ham under hans udstationering , skal den i forordningens artikel 14 , stk . 1 , litra a ) i ) , eller stk . 2 , litra a ) , omhandlede arbejdstager for opholdsstedets institution fremlaegge den i gennemfoerelsesforordningens artikel 11 foreskrevne attest . Naar arbejdstageren har fremlagt denne attest , antages han at opfylde betingelserne for ret til naturalydelser .

2 . For at opnaa naturalydelser - for sig selv eller for de familiemedlemmer , der ledsager ham - skal den i forordningens artikel 14 , stk . 1 , litra b ) , omhandlede internationale transportarbejder , der under udoevelsen af sin beskaeftigelse befinder sig i en anden medlemsstat end den kompetente stat , snarest muligt for opholdsstedets institution fremlaegge en saerlig attest , der skal vaere udstedt af arbejdsgiveren eller dennes stedfortraeder i den samme kalendermaaned eller inden for de to sidste kalendermaaneder foer fremlaeggelsen . Denne attest skal navnlig angive , hvor laenge arbejdstageren har vaeret beskaeftiget for den naevnte arbejdsgiver , samt den kompetente institutions benaevnelse og adresse ; dersom den kompetente institution efter den kompetente stats lovgivning ikke noedvendigvis er arbejdsgiveren bekendt , skal arbejdstageren dog skriftligt angive denne institutions benaevnelse og adresse ved sin indgivelse af begaering til opholdsstedets institution . Naar arbejdstageren har fremlagt denne attest , formodes han at opfylde betingelserne for ret til naturalydelser . Er det ikke muligt for arbejdstageren at henvende sig til opholdsstedets institution foer laegebehandlingen , har han alligevel ret til denne behandling ved fremlaeggelse af den naevnte attest , som om han var forsikret i denne institution .

3 . Opholdsstedets institution retter inden tre dage henvendelse til den kompetente institution for at blive bekendt med , om den paagaeldende opfylder betingelserne for ret til naturalydelser . Den er forpligtet til at udrede disse ydelser , indtil den modtager svar fra den kompetente institution , dog hoejst for et tidsrum af 30 dage .

4 . Den kompetente institution skal svare opholdsstedets institution inden 10 dage efter , at den har modtaget begaeringen fra denne . Er svaret bekraeftende , angiver den kompetente institution eventuelt , for hvor lang tid naturalydelserne hoejst kan tilkendes efter den lovgivning , den anvender , og opholdsstedets institution udreder fortsat de naevnte ydelser .

5 . I stedet for de i stk . 1 og 2 foreskrevne attester kan de i de naevnte bestemmelser omhandlede arbejdstagere for opholdsstedets institution fremlaegge attest for , at betingelserne for ret til naturalydelser er opfyldt . Denne attest , der udstedes af den kompetente institution , skal i givet fald navnlig angive , for hvor lang tid naturalydelserne hoejst kan tilkendes i henhold til den kompetente stats lovgivning . I dette tilfaelde finder bestemmelserne i stk . 1 - 4 ikke anvendelse .

6 . Bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 17 , stk . 6 , 7 og 9 , finder tilsvarende anvendelse .

7 . De naturalydelser , der udredes paa grundlag af den i stk . 1 og 2 omhandlede formodning , er genstand for refusion i henhold til forordningens artikel 36 , stk . 1 .

Artikel 21

Naturalydelser ved ophold i en anden medlemsstat end den kompetente stat . Andre arbejdstagere end de , der er omhandlet i gennemfoerelsesforordningens artikel 20

1 . For at opnaa naturalydelser i medfoer af forordningens artikel 22 , stk . 1 , litra a ) i ) - bortset fra de i gennemfoerelsesforordningens artikel 20 omhandlede tilfaelde - skal arbejdstageren for opholdsstedets institution fremlaegge attest om , at han har ret til naturalydelser . Denne attest , der udstedes af den kompetente institution efter arbejdstagerens begaering om muligt foer han forlader den medlemsstat , hvor han er bosat , skal i givet fald navnlig angive , for hvor lang tid naturalydelserne hoejst kan tilkendes efter den kompetente stats lovgivning . Fremlaegger arbejdstageren ikke denne attest , retter opholdsstedets institution henvendelse til den kompetente institution for at fremskaffe den .

2 . Bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 17 , stk . 6 , 7 og 9 , finder tilsvarende anvendelse .

Artikel 22

Naturalydelser til arbejdstagere , som flytter , eller som vender tilbage til bopaelslandet , samt til arbejdstagere , der har faaet samtykke til at rejse til en anden medlemsstat for dér at underkaste sig behandling

1 . For at opnaa naturalydelser i medfoer af forordningens artikel 22 , stk . 1 , litra b ) i ) , skal arbejdstageren for bopaelsstedets institution fremlaegge attest om , at han fortsat har ret til disse ydelser . Denne attest , der udstedes af den kompetente institution , skal i givet fald navnlig angive , for hvor lang tid naturalydelserne endnu kan udredes i henhold til den kompetente stats lovgivning . Attesten kan ogsaa udstedes efter arbejdstagerens afrejse og paa dennes begaering , dersom den paa grund af force majeure ikke har kunnet udfaerdiges tidligere .

2 . Bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 17 , stk . 6 , 7 og 9 , finder tilsvarende anvendelse .

3 . Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende anvendelse paa udredelse af naturalydelser i det i forordningens artikel 22 , stk . 1 , litra c ) , i ) , omhandlede tilfaelde .

Artikel 23

Naturalydelser til familiemedlemmer

Bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 21 eller artikel 22 , finder tilsvarende anvendelse ved tilkendelse af naturalydelser til de i forordningens artikel 22 , stk . 3 , omhandlede familiemedlemmer .

Artikel 24

Kontantydelser til arbejdstagere ved ophold i en anden medlemsstat end den kompetente stat

For opnaaelse af kontantydelser i medfoer af forordningens artikel 22 , stk . 1 , litra a ) ii ) , finder bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 18 tilsvarende anvendelse . En arbejdstager , der opholder sig paa en medlemsstats omraade uden at vaere erhvervsmaessigt beskaeftiget dér , er dog ikke forpligtet til at fremlaegge den i gennemfoerelsesforordningens artikel 18 , stk . 1 , omhandlede anmeldelse om arbejdsophoer ; dette beroerer ikke forpligtelsen til at fremlaegge en erklaering om uarbejdsdygtighed .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 23 , stk . 3

Artikel 25

Attestation vedroerende familiemedlemmer , der skal tages i betragtning ved beregning af kontantydelser

1 . For at bringe bestemmelserne i forordningens artikel 23 , stk . 3 , i anvendelse skal arbejdstageren for den kompetente institution fremlaegge attest vedroerende de af hans familiemedlemmer , der er bosat i en anden medlemsstat end den , hvor den naevnte institution er beliggende .

2 . Denne attest udstedes af institutionen paa familiemedlemmernes bopaelssted .

Den er gyldig i 12 maaneder regnet fra datoen for dens udstedelse . Den kan fornys ; i saa fald begynder gyldighedstiden at loebe fra datoen for dens fornyelse .

Arbejdstageren skal straks underrette den kompetente institution om ethvert forhold , der noedvendiggoer en aendring af den naevnte attest . En saadan aendring faar virkning fra den dato , da dette forhold er opstaaet .

3 . I stedet for den i stk . 1 foreskrevne attest kan den kompetente institution afkraeve arbejdstageren bevisligheder af nyere dato , der godtgoer de personlige data vedroerende de af hans familiemedlemmer , der er bosat i en anden medlemsstat end den , hvor den naevnte institution er beliggende .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 25 , stk . 1

Artikel 26

Ydelser til arbejdsloese , der rejser til en anden medlemsstat end den kompetente stat for at soege arbejde der

1 . For at opnaa de i forordningens artikel 25 , stk . 1 , omhandlede natural - og kontantydelser for sig selv og sine familiemedlemmer , skal den arbejdsloese for sygeforsikringsinstitutionen paa det sted , hvortil han er rejst , fremlaegge en attest , som skal indhentes fra den kompetente sygeforsikringsinstitution foer hans afrejse . Fremlaegger den arbejdsloese ikke den naevnte attest , retter institutionen paa det sted , hvortil han er rejst , henvendelse til den kompetente institution for at fremskaffe den .

Denne attest skal bekraefte , at han har ret til de naevnte ydelser paa de i forordningens artikel 69 , stk . 1 , litra a ) , angivne betingelser , anfoere , for hvor lang tid han er berettiget til ydelserne under hensyntagen til bestemmelserne i forordningens artikel 69 , stk . 1 , litra c ) , og naermere angive stoerrelsen af de kontantydelser , der i det naevnte tidsrum eventuelt skal udbetales efter reglerne om sygeforsikring i tilfaelde af uarbejdsdygtighed eller hospitalsindlaeggelse .

2 . Arbejdsloeshedsforsikringsinstitutionen paa det sted , hvortil den arbejdsloese er rejst , bekraefter paa en genpart af den i gennemfoerelsesforordningens artikel 83 omhandlede attest , der skal tilstilles sygeforsikringsinstitutionen paa det samme sted , at de i forordningens artikel 69 , stk . 1 , litra b ) , angivne betingelser er opfyldt med angivelse af det tidspunkt , fra hvilket disse betingelser er opfyldt , samt det tidspunkt , fra hvilket den arbejdsloese modtager ydelser fra arbejdsloeshedsforsikringen til udgift for den kompetente institution .

Denne attest er gaeldende i det i forordningens artikel 69 , stk . 1 , litra c ) , fastsatte tidsrum , saa laenge betingelserne er opfyldt . Arbejdsloeshedsforsikringsinstitutionen paa det sted , hvortil den arbejdsloese er rejst , skal inden tre dage underrette den naevnte sygeforsikringsinstitution , dersom betingelserne ikke laengere er opfyldt .

3 . Bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 17 , stk . 6 og 7 , finder tilsvarende anvendelse .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 25 , stk . 3

Artikel 27

Naturalydelser til arbejdsloese familiemedlemmer , der er bosat i en anden medlemsstat end den kompetente stat

Bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 17 finder tilsvarende anvendelse paa tilkendelse af naturalydelser til arbejdsloeses familiemedlemmer , der er bosat i en anden medlemsstat end den kompetente stat . Ved registrering af familiemedlemmer til arbejdsloese , der modtager ydelser efter bestemmelserne i forordningens artikel 69 , stk . 1 , skal den i gennemfoerelsesforordningens artikel 26 , stk . 1 , omhandlede attest fremlaegges . Denne attest gaelder , saa laenge der udredes ydelser efter forordningens artikel 69 , stk . 1 .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 26

Artikel 28

Naturalydelser til pensions - eller renteansoegere og deres familiemedlemmer

1 . En pensions - eller renteansoeger skal for at opnaa naturalydelser i den medlemsstat , hvor han er bosat , i medfoer af forordningens artikel 26 , stk . 1 , lade sig selv og sine familiemedlemmer registrere ved bopaelsstedets institution under fremlaeggelse af attest om , at han har ret til de naevnte ydelser for sig selv og for sine familiemedlemmer i medfoer af en anden medlemsstats lovgivning . Denne attest udstedes af den institution i denne anden medlemsstat , som det paahviler at udrede naturalydelser ;

2 . Bopaelsstedets institution underretter den institution , der har udstedt attesten , om enhver registrering , der har fundet sted i henhold til bestemmelserne i stk . 1 .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 28

Artikel 29

Naturalydelser til pensions - eller rentemodtagere og deres familiemedlemmer , der ikke er bosat i en medlemsstat , efter hvis lovgivning de har ret til ydelser

1 . En pensions - eller rentemodtager skal for at opnaa naturalydelser paa den medlemsstats omraade , hvor han er bosat , i medfoer af forordningens artikel 28 , stk . 1 , lade sig selv og sine familiemedlemmer registrere ved bopaelsstedets institution under fremlaeggelse af attest om at han har ret til disse ydelser for sig selv og sine familiemedlemmer i medfoer af den lovgivning eller en af de lovgivninger , hvorefter han modtager pension eller rente .

2 . Denne attest udstedes efter pensions - eller rentemodtagerens begaering af den institution eller en af de institutioner , som det paahviler at udbetale pension eller rente , eller eventuelt af den institution , der er berettiget til at traeffe afgoerelse vedroerende ret til naturalydelser , saa snart den paagaeldende opfylder betingelserne for opnaaelse af ret til disse ydelser . Fremlaegger den paagaeldende ikke denne attest , fremskaffes den af bopaelsstedets institution ved henvendelse til den eller de institutioner , som det paahviler at udbetale pension eller rente , eller eventuelt til den institution , der er berettiget til at udstede attesten . Medens bopaelsstedets institution afventer modtagelsen af denne attest , kan den foretage en foreloebig registrering af pensions - eller rentemodtageren og hans familiemedlemmer paa grundlag af bevisligheder , den har godkendt . Denne registrering er kun bindende for den institution , som det paahviler at udrede naturalydelser , naar denne institution har udstedt den i stk . 1 foreskrevne attest .

3 . Bopaelsstedets institution underretter den institution , som har udstedt den i stk . 1 foreskrevne attest , om enhver registrering , der har fundet sted i medfoer af den naevnte bestemmelse .

4 . Ved enhver begaering om naturalydelser skal det godtgoeres over for bopaelsstedets institution , at modtageren fortsat er berettiget til pension eller rente , ved forelaeggelse af en kvittering eller anvisningstalon for den seneste udbetaling af pensionen eller renten .

5 . Modtageren eller hans familiemedlemmer har pligt til at underrette bopaelsstedets institution om enhver forandring i deres forhold , der kan beroere deres ret til naturalydelser , navnlig inddragelse eller bortfald af pensionen eller renten samt enhver bopaelspforandring . De institutioner , som det paahviler et udbetale pension eller rente underretter ligeledes institutionen paa modtagerens bopaelssted om enhver saadan forandring .

6 . Den administrative Kommission fastsaetter , om fornoedent , de naermere regler for afgoerelse af , hvilken institution der skal udrede naturalydelser i det i forordningens artikel 28 , stk . 2 , litra b ) , omhandlede tilfaelde .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 29

Artikel 30

Naturalydelser til familiemedlemmer , der er bosat i en anden medlemsstat en den , hvor pensions - eller rentemodtageren er bosat

1 . Familiemedlemmerne skal for at opnaa naturalydelser paa den medlemsstats omraade , hvor de er bosat , i medfoer af forordningens artikel 29 , stk . 1 , lade sig registrere ved institutionen paa deres bopaelssted og herved fremlaegge de bevisligheder , der efter den lovgivning , som gaelder for denne institution , kraeves , for at saadanne ydelser kan tilkendes en pensions - eller rentemodtagers familiemedlemmer , samt en attest , der bekraefter , at rentemodtageren har ret til naturalydelser til sig selv og sine familiemedlemmer . Denne attest , der udstedes af institutionen paa modtagerens bopaelssted , gaelder , saa laenge institutionen paa familiemedlemmernes bopaelssted ikke har modtaget meddelelse om , at den ikke laengere er gyldig . Naar den naevnte attest udstedes af en fransk institution , er den dog kun gyldig i 12 maaneder regnet fra datoen for dens udstedelse og skal fornys hvert aar .

2 . Ved enhver begaering om naturalydelser skal familiemedlemmerne for institutionen paa deres bopaelssted fremlaegge den i stk . 1 naevnte attest , dersom det er foreskrevet i den lovgivning , som gaelder for denne institution , at en saadan begaering skal vaere ledsaget af dokumentation for modtagelse af pension eller rente .

3 . Institutionen paa modtagerens bopaelssted underretter institutionen paa familiemedlemmernes bopaelssted , dersom pensionen eller renten stilles i bero eller bortfalder , eller modtageren skifter bopael . Institutionen paa familiemedlemmernes bopaelssted kan naar som helst anmode institutionen paa modtagerens bopaelssted om enhver oplysning om ret til naturalydelser .

4 . Familiemedlemmerne har pligt til at underrette institutionen paa deres bopaelssted om enhver forandring i deres forhold , der kan antages at beroere deres ret til naturalydelser , navnlig om enhver bopaelsforandring .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 31

Artikel 31

Naturalydelser til pensions - eller rentemodtagere og deres familiemedlemmer ved ophold i en anden medlemsstat end den , hvor de er bosat

1 . En pensions - eller rentemodtager skal for at opnaa naturalydelser i medfoer af forordningens artikel 31 for opholdsstedets institution fremlaegge attest om , at han har ret til disse ydelser . Denne attest , der udstedes af institutionen paa modtagerens bopaelssted , saavidt muligt foer han forlader den medlemsstats omraade , hvor han er bosat , skal i givet fald navnlig angive , for hvor lang tid naturalydelserne hoejst kan udredes efter denne medlemsstats lovgivning . Fremlaegger modtageren ikke den naevnte attest , retter opholdsstedets institution henvendelse til bopaelsstedets institution for at fremskaffe den .

2 . Bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 17 , stk . 6 , 7 og 9 , finder tilsvarende anvendelse . I saa fald anses institutionen paa pensions - eller rentemodtagerens bopaelssted for den kompetente institution .

3 . Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende anvendelse , for saa vidt angaar tilkendelse af naturalydelser til de i forordningens artikel 31 omhandlede familiemedlemmer .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 35 , stk . 1

Artikel 32

De institutioner , til hvilke arbejdstagere beskaeftiget i miner og lignende virksomheder samt deres familiemedlemmer kan rette henvendelse i tilfaelde af ophold eller bopael i en anden medlemsstat end den kompetente stat

1 . I de i forordningens artikel 35 , stk . 1 , omhandlede tilfaelde kan arbejdstagere beskaeftiget i miner og lignende virksomheder samt deres familiemedlemmer rette henvendelse til den naermeste institution paa den medlemsstats omraade , hvor de opholder sig eller er bosat , og som er angivet i bilag 3 til gennemfoerelsesforordningen , selv om denne er en institution , der er undergivet ordningen for arbejdere i staalindustrien forudsat at de ydelser , der i opholds - eller bopaelslandet udredes i henhold til den ordning vedroerende syge - og moderskabsforsikring , der gaelder for arbejdere i staalindustrien , svarer til de ydelser , der udredes efter den saerlige ordning for arbejdstagere beskaeftiget i miner og lignende virksomheder . Denne institution er i saa fald forpligtet til at udrede ydelserne .

2 . Naar ydelserne i henhold til den saerlige ordning for arbejdstagere beskaeftiget i miner og lignende virksomheder er mere gunstige , er disse arbejdstagere eller deres familiemedlemmer berettiget til at henvende sig enten til den institution , som det paahviler at administrere denne ordning , eller til den naermeste institution , som er beliggende paa den medlemsstats omraade , hvor de opholder sig eller er bosat , og som administrerer ordningen for arbejdere i staalindustrien . I sidstnaevnte tilfaelde skal denne institution goere den paagaeldende opmaerksom paa , at han vil opnaa mere gunstige ydelser ved at henvende sig til den institution , som det paahviler at administrere den fornaevnte saerlige ordning ; den skal endvidere underrette ham om denne institutions benaevnelse og adresse .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 35 , stk . 3

Artikel 33

Medregning af den periode , for hvilket der allerede er udredet ydelser af den anden medlemsstats institution

Ved anvendelsen af bestemmelserne i forordningens artikel 35 , stk . 3 , kan den institution i en medlemsstat , som skal udrede ydelserne , afkraeve en anden medlemsstats institution oplysninger om , for hvilken periode den sidstnaevnte institution allerede har udredet ydelser for det samme sygdoms - eller moderskabstilfaelde .

Refusion fra den kompetente institution i en medlemsstat af udgifter , der er afholdt under ophold i en anden medlemsstat

Artikel 34

1 . Dersom de i gennemfoerelsesforordningens artikel 20 , stk . 1 , 2 og 5 , samt artiklerne 21 , 23 og 31 foreskrevne formaliteter ikke har kunnet opfyldes under ophold i en anden medlemsstat end den kompetente stat , refunderes de udlagte beloeb efter arbejdstagerens begaering af den kompetente institution efter de satser , der anvendes af opholdsstedets institution .

2 . Opholdsstedets institution skal paa begaering af den kompetente institution underrette denne om disse satser .

KAPITEL 3

INVALIDITET , ALDERDOM OG DOEDSFALD ( PENSIONER )

Indgivelse og behandling af begaeringer om ydelser

Artikel 35

Begaeringer om ydelser ved invaliditet i tilfaelde , hvor arbejdstageren udelukkende har vaeret forsikret efter de i bilag III til forordningen anfoerte lovgivninger , samt i det i forordningens artikel 40 , stk . 2 , omhandlede tilfaelde

1 . For at opnaa ydelser i medfoer af forordningens artikler 37 - 39 samt i de i forordningens artikel 40 , stk . 2 , artikel 41 , stk . 1 , og artikel 42 , stk . 2 , omhandlede tilfaelde skal arbejdstageren indgive begaering enten til institutionen i den medlemsstat , af hvis lovgivning han var omfattet , da uarbejdsdygtigheden med efterfoelgende invaliditet eller en forvaerring af denne invaliditet indtraadte , eller til bopaelsstedets institution , som da sender begaeringen til den foerstnaevnte institution med angivelse af datoen for dens indgivelse ; denne dato skal anses for datoen for begaeringens indgivelse til den foerstnaevnte institution . Dersom der har vaeret tilkendt kontantydelser efter reglerne om sygeforsikring skal den dag , da udbetalingen af disse kontantydelser ophoerer , i givet fald anses for datoen for indgivelse af begaering om pension .

2 . I det i forordningens artikel 41 , stk . 1 , litra b ) , omhandlede tilfaelde underretter den institution , som arbejdstageren senest har vaeret tilsluttet , den institution , som det oprindeligt paahvilede at udrede ydelserne , om stoerrelsen af de ydelser , der skal udredes efter den lovgivning , som gaelder for institutionen , samt om , fra hvilket tidspunkt ydelserne skal udredes . Fra dette tidspunkt bortfalder de ydelser , der blev udredet foer forvaerringen indtraadte , eller de nedsaettes indtil det i forordningens artikel 41 , stk . 1 , litra c ) , omhandlede tillaeg .

3 . I det i forordningens artikel 41 , stk . 1 , litra d ) , omhandlede tilfaelde finder bestemmelserne i stk . 2 ikke anvendelse . I dette tilfaelde retter den institution , som arbejdstageren senest har vaeret tilsluttet , henvendelse til den nederlandske institution for at faa oplyst stoerrelsen af det beloeb , som skal udbetales af denne institution .

Artikel 36

Begaeringer om ydelser ved alderdom , til efterladte ( med undtagelse af ydelser til boern , der har mistet begge foraeldre eller en af dem ) samt ydelser ved invaliditet i de tilfaelde , der ikke er omfattet af gennemfoerelsesforordningens artikel 35

1 . For at opnaa ydelser i medfoer af forordningens artikler 40 - 51 ( bortset fra de i gennemfoerelsesforordningens artikel 35 omhandlede tilfaelde ) skal ansoegeren indgive begaering til bopaelsstedets institution efter reglerne i den lovgivning , som gaelder for denne institution . Dersom arbejdstageren ikke har tilbagelagt forsikringsperioder efter denne lovgivning , sender bopaelsstedets institution begaeringen til institutionen i den medlemsstat , af hvis lovgivning arbejdstageren senest har vaeret omfattet , med angivelse af datoen for begaeringens indgivelse . Denne dato anses for datoen for begaeringens indgivelse til den sidstnaevnte institution .

2 . Er ansoegeren bosat i en medlemsstat , efter hvis lovgivning han ikke har tilbagelagt forsikringsperioder , kan han indgive begaeringen til institutionen i den medlemsstat , af hvis lovgivning han senest har vaeret omfattet .

3 . Er ansoegeren bosat i en ikke-medlemsstat , skal han indgive sin begaering til den kompetenten institution i den af medlemsstaterne , af hvis lovgivning han senest har vaeret omfattet .

Dersom ansoegeren indgiver sin begaering til institutionen i den medlemsstat , hvor han er statsborger , sender denne institution begaeringen til den kompetente institution .

4 . En begaering om ydelser , der indgives til en medlemsstats institution , medfoerer automatisk samtidig fastsaettelse af ydelser efter lovgivningen i samtlige de medlemsstater , hvis betingelser ansoegeren opfylder , medmindre han i medfoer af forordningens artikel 44 , stk . 2 , fremsaetter oenske om , at fastsaettelsen af de ydelser ved alderdom , der er erhvervet i medfoer af lovgivningen i en eller flere medlemsstater , udsaettes .

Artikel 37

Bevisligheder og oplysninger , der skal vedlaegges de i gennemfoerelsesforordningens artikel 36 omhandlede begaeringer om ydelser

For indgivelse af de i gennemfoerelsesforordningens artikel 36 omhandlede begaeringer gaelder foelgende regler :

a ) Begaeringen skal ledsages af de fornoedne bevisligheder og skal udfaerdiges paa den blanket , der er foreskrevet i lovgivningen

i ) i den medlemsstat , paa hvis omraade ansoegeren er bosat , i det artikel 36 , stk . 1 , omhandlede tilfaelde ,

ii ) i den medlemsstat , af hvis lovgivning arbejdstageren senest har vaeret omfattet , i de i artikel 36 , stk . 2 og 3 , omhandlede tilfaelde .

b ) Rigtigheden af de af ansoegeren meddelte oplysninger skal godtgoeres ved officielle dokumenter , der vedlaegges begaeringen , eller bekraeftes af de kompetente organer i den medlemsstat , paa hvis omraade han er bosat .

c ) Ansoegeren skal saavidt muligt anfoere den eller de institutioner for forsikring i tilfaelde af invaliditet , alderdom eller doesdsfald ( pensioner ) i enhver medlemsstat , som arbejdstageren har vaeret tilsluttet , eller den eller de arbejdsgivere , hos hvem han har vaeret beskaeftiget paa hver medlemsstats omraade , under vedlaeggelse af de arbejdsattester , som han maatte vaere i besiddelse af .

d ) Dersom ansoegeren i medfoer af forordningens artikel 44 , stk . 2 , fremsaetter oenske om , at fastsaettelsen af de alderspensioner , der maatte vaere erhvervet efter lovgivningen i en eller flere medlemsstater , udsaettes , skal han anfoere , efter hvilken stats lovgivning han begaerer ydelserne .

Artikel 38

Attestation vedroerende familiemedlemmer , der skal tages i betragtning ved fastsaettelsen af ydelsens stoerrelse

1 . For at opnaa ydelse efter bestemmelserne i forordningens artikel 39 , stk . 4 , eller artikel 47 , stk . 3 , skal ansoegeren fremlaegge attest vedroerende de af hans familiemedlemmer ( med undtagelse af hans boern ) , der er bosat i en anden medlemsstat end den , hvor den institution , som det paahviler at fastsaette ydelserne , er beliggende .

Denne attest udstedes af sygeforsikringsinstitutionen paa familiemedlemmernes bopaelssted eller af en anden institution udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat , paa hvis omraade familiemedlemmerne er bosat . Bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 25 , stk . 2 , andet og tredje afsnit , finder tilsvarende anvendelse .

I stedet for den i foerste afsnit foreskrevne attest , kan den institution , som det paahviler at fastsaette ydelserne , afkraeve ansoegeren bevisligheder af nyere dato , der godtgoer de personlige data vedroerende de af hans familiemedlemmer ( bortset fra hans boern ) , der er bosat i en anden medlemsstat end den , hvor den naevnte institution er beliggende .

2 . Dersom det efter den lovgivning , som gaelder for den paagaeldende institution , i det i stk . 1 omhandlede tilfaelde kraeves , at familiemedlemmerne bor hos pensions - eller rentemodtageren , skal denne omstaendighed , at disse familiemedlemmer , naar de ikke opfylder naevnte betingelse , dog i overvejende grad forsoerges af ansoegeren , godtgoeres ved bevisligheder , hvoraf det fremgaar , at ansoegeren regelmaessigt har sendt dem en del af sin loen .

Artikel 39

Behandling af begaeringer om ydelser ved invaliditeti tilfaelde , hvor arbejdstageren udelukkende har vaeret forsikret i medfoer af de i bilag III til forordningen anfoerte lovgivninger

1 . Dersom arbejdstageren har indgivet begaering om ydelser ved invaliditet , og institutionen fastslaar , at bestemmelserne i forordningens artikel 37 , stk . 1 , skal anvendes , retter den , om fornoedent , henvendelse til den institution , som arbejdstageren senest har vaeret tilsluttet , for at fremskaffe attest om de forsikringsperioder , han har tilbagelagt efter den lovgivning , som gaelder for sidstnaevnte institution .

2 . Bestemmelserne i stk . 1 finder tilsvarende anvendelse , dersom det er paakraevet at medregne forsikringsperioder , der tidligere er tilbagelagt efter lovgivningen i enhver anden medlemsstat , for at de i den kompetente stats lovgivning foreskrevne betingelser kan opfyldes .

3 . I det i forordningens artikel 39 , stk . 3 , omhandlede tilfaelde sender den institution , som har behandlet arbejdstagerens begaering , denne til den institution , som arbejdstageren senest har vaeret tilsluttet .

4 . Gennemfoerelsesforordningens artikler 41 - 50 anvendes ikke paa behandlingen af de i denne artikel omhandlede begaeringer .

Artikel 40

Fastsaettelse af invaliditetsgraden

En medlemsstats institution skal ved fastsaettelse af invaliditetsgraden tage saadanne laegelige dokumenter og erklaeringer i betragtning samt administrative oplysninger , som institutionen har indhentet fra enhver anden medlemsstat . Enhver institution bevarer dog undtagen i de tilfaelde hvor bestemmelserne i forordningens artikel 40 , stk . 3 , anvendes , retten til at lade ansoegeren undersoege af en af den selv udpeget laege .

Behandling af begaeringer om ydelser ved invaliditet og alderdom samt til efterladte i de i gennemfoerelsesforordningens artikel 36 omhandlede tilfaelde

Artikel 41

Bestemmelse , af hvilken institution der er behandlende institution

1 . Begaeringer om ydelser behandles af den institution , hvortil de er indgivet eller sendt i overensstemmelse med bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 36 . Denne institution betegnes " den behandlende institution " .

2 . Den behandlende institution skal straks ved anvendelse af en blanket , der er udfaerdiget med henblik herpaa , underrette alle de beroerte institutioner om indkomne begaeringer om ydelser , for at disse kan blive behandlet samtidig og uden forsinkelse i alle disse institutioner .

Artikel 42

Blanketter , der skal benyttes til behandling af begaeringer om ydelser

1 . Ved behandling af begaeringer om ydelser skal den behandlende institution anvende en blanket , der specielt indeholder en opgoerelse og oversigt over de forsikringsperioder , som arbejdstageren har tilbagelagt efter lovgivningen i samtlige beroerte medlemsstater .

2 . Oversendelse af disse blanketter til enhver anden medlemsstats institution traeder i stedet for oversendelse af bevisligheder .

Artikel 43

Den fremgangsmaade , der skal foelges af de beroerte institutioner ved begaeringens behandling

1 . Den behandlede institution anfoerer paa den i gennemfoerelsesforordningens artikel 42 , stk . 1 , foreskrevne blanket de forsikringsperioder , der er tilbagelagt efter den lovgivning , som gaelder for den , og fremsender et eksemplar af blanketten til enhver medlemsstats institution for ydelser ved invaliditet , alderdom og doedsfald ( pensioner ) , som arbejdstageren har vaeret tilsluttet , i givet fald vedlagt de af ansoegeren fremlagte arbejdsattester .

2 . Dersom kun én yderligere institution er beroert , supplerer denne institution den omhandlede blanket med angivelse af :

a ) de forsikringsperioder , der er tilbagelagt efter den lovgivning , som gaelder for den ;

b ) stoerrelsen af den ydelse , som ansoegeren ville kunne goere krav paa alene paa grundlag af disse forsikringsperioder ;

c ) ydelsernes teoretiske og faktiske beloeb beregnet efter bestemmelserne i forordningens artikel 46 , stk . 2 .

Den saaledes supplerede blanket tilbagesendes til den behandlende institution .

Dersom der er erhvervet ret til ydelser alene paa grundlag af de forsikringsperioder , der er tilbagelagt efter den lovgivning , der gaelder for institutionen i den anden medlemsstat , og dersom stoerrelsen af den ydelse , der svarer til disse forsikringsperioder kan fastsaettes straks , medens de under litra c ) , omhandlede beregninger kraever betydeligt laengere tid , tilbagesendes blanketten til den behandlende institution med de i litra a ) og litra b ) omhandlede oplysninger ; de i litra c ) omhandlede oplysninger fremsendes snarest muligt til den behandlende institution .

3 . Saafremt to eller flere andre institutioner er beroert , skal hver af institutionerne supplere den naevnte blanket med angivelse af de forsikringsperioder , der er tilbagelagt efter den lovgivning , der gaelder for den paagaeldende institution , og tilbagesende den til den behandlende institution .

Dersom der er erhvervet ret til ydelser alene paa grundlag af de forsikringsperioder , der er tilbagelagt efter den lovgivning , der gaelder for en eller flere af disse institutioner , og dersom stoerrelsen af den ydelse , der svarer til disse forsikringsperioder kan fastsaettes straks , underrettes den behandlende institution om dette beloeb samtidig med underretning om forsikringsperioderne ; kraever fastsaettelsen af det naevnte beloeb en vis tid , underrettes den behandlende institution om beloebet , saa snart det er fastsat .

Efter modtagelsen af samtlige blanketter med oplysning om forsikringsperioderne og i givet fald om det eller de beloeb , der skal udbetales efter lovgivningen i en eller flere af de beroerte medlemsstater , sender den behandlende institution et eksemplar af de saaledes udfyldte blanketter til hver af de beroerte institutioner , som deri anfoerer ydelsernes teoretiske og faktiske beloeb , beregnet efter bestemmelserne i forordningens artikel 46 , stk . 2 , og tilbagesender blanketten til den behandlende institution .

4 . Saa snart den behandlende institution efter modtagelsen af de i stk . 2 og 3 omhandlede oplysninger har konstateret , at bestemmelserne i forordningens artikel 40 , stk . 2 , eller artikel 48 , stk . 2 eller 3 , skal bringes i anvendelse , underretter den de oevrige beroerte institutioner herom .

5 . I det i gennemfoerelsesforordningens artikel 37 , litra d ) , omhandlede tilfaelde angiver institutionerne i de medlemsstater , af hvis lovgivning ansoegeren har vaeret omfattet , men over for hvilke han har begaeret fastsaettelsen af ydelserne udsat , paa den i gennemfoerelsesforordningens artikel 42 , stk . 1 , foreskrevne blanket kun de forsikringsperioder , der er tilbagelagt af ansoegeren efter den lovgivning , der gaelder for dem .

Artikel 44

Den institution , der er berettiget til at traeffe afgoerelse om invaliditetsgraden

1 . Saafremt ikke andet foelger af stk . 2 og 3 er kun den behandlende institution berettiget til at traeffe den i forordningens artikel 40 , stk . 3 , omhandlede afgoerelse med hensyn til ansoegerens invaliditet . Den traeffer denne afgoerelse , saa snart den er i stand til at fastslaa , om de betingelser for ret til ydelser , der er fastsat i den lovgivning , som gaelder for den , er opfyldt , i givet fald ved iagttagelse af bestemmelserne i forordningens artikel 45 . Den underretter straks de oevrige beroerte institutioner om denne afgoerelse .

2 . Dersom de betingelser for erhvervelse af ret til ydelser , - bortset fra betingelsen verdroerende invaliditet - der er fastsat i den lovgivning , som gaelder for den behandlende institution , ikke er opfyldt ved iagttagelse af bestemmelserne i forordningens artikel 45 , underretter den straks den institution , der er kompetent vedroerende invaliditet i den af de oevrige beroerte medlemsstater , af hvis lovgivning arbejdstageren senest har vaeret omfattet . Den sidstnaevnte institution er berettiget til at traeffe afgoerelse om ansoegerens invaliditet , saafremt de betingelser for ret til ydelser , der er fastsat i den lovgivning som gaelder for den , er opfyldt ; den underretter straks de oevrige beroerte institutioner om denne afgoerelse .

3 . I givet fald kan det under de samme betingelser vaere noedvendigt at gaa tilbage til den institution , der er kompetent vedroerende invaliditet i den medlemsstat , af hvis lovgivning arbejdstageren foerst har vaeret omfattet .

Artikel 45

Udbetaling af foreloebige ydelser samt forskud paa ydelser

1 . Dersom den behandlende institution konstaterer , at ansoegeren har ret til ydelser efter den lovgivning , der gaelder for den , uden at det er noedvendigt at medregne forsikringsperioder , der er tilbagelagt efter andre medlemsstaters lovgivning , udbetaler den straks disse som foreloebige ydelser .

2 . Dersom ansoegeren ikke har ret til ydelser i medfoer af stk . 1 , men hvor det fremgaar af de oplysninger , der er tilgaaet den behandlende institution i henhold til gennemfoerelsesforordningens artikel 43 , stk . 2 eller 3 , at han har ret til ydelser efter lovgivningen i en anden medlemsstat , alene paa grundlag af de forsikringsperioder , der er tilbagelagt efter naevnte lovgivning , udbetaler den institution , for hvilken naevnte lovgivning gaelder , ydelserne som foreloebige ydelser , saa snart institutionen har modtaget underretning fra den behandlende institution om , at den er forpligtet hertil .

3 . Dersom ansoegeren i det i stk . 2 omhandlede tilfaelde har ret til ydelser efter lovgivningen i flere medlemsstater , alene paa grundlag af de forsikringsperioder , der er tilbagelagt efter lovgivningen i hver af disse stater , paahviler udbetalingen af foreloebige ydelser den institution , som foerst har underrettet den behandlende institution om , at der bestaar en saadan ret ; det paahviler den behandlende institution at underrette de oevrige beroerte institutioner .

4 . Den institution , som det paahviler at udbetale ydelser i medfoer af stk . 1 , 2 eller 3 , underretter straks ansoegeren herom og goer ham samtidig udtrykkeligt opmaerksom paa , at afgoerelsen er af foreloebig karakter og ikke kan paaklages .

5 . Dersom der ikke kan udbetales ansoegeren en foreloebig ydelse i medfoer af stk . 1 , 2 eller 3 , men hvor det fremgaar af de foreliggende oplysninger , at ansoegeren har ret til ydelser i medfoer af forordningens artikel 46 , stk . 2 , udbetaler den behandlende institution ham et passende forskud , der kan kraeves tilbagebetalt , og hvis stoerrelse saavidt muligt svarer til det beloeb , der maa antages at blive fastsat i henhold til forordningens artikel 46 , stk . 2 .

6 . To medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan aftale andre regler for udbetaling af foreloebige ydelser i tilfaelde , hvor alene institutionerne i disse medlemsstater er beroert . Den administrative Kommission skal underrettes om de aftaler , der traeffes herom .

Artikel 46

Beregning af ydelser i tilfaelde af hel eller delvis sammenfald af forsikringsperioder

1 . Ved beregningen af ydelsens teoretiske og faktiske beloeb efter bestemmelserne i forordningens artikel 46 , stk . 2 , litra a ) og litra b ) , finder reglerne i gennemfoerelsesforordningens artikel 15 , stk . 1 , litra b ) , litra c ) og litra d ) , anvendelse .

Det saaledes fremkomne faktiske beloeb forhoejes med det beloeb , der svarer til forsikringsperioderne i henhold til en frivillig eller frivillig fortsat ordning , og som er fastsat efter den lovgivning , efter hvilken disse forsikringsperioder er tilbagelagt .

2 . Ved anvendelsen af forordningens artikel 46 , stk . 3 , skal ydelsesbeloeb , der svarer til forsikringsperioder i henhold til en frivillig eller fortsat ordning , ikke medregnes .

3 . Bestemmelserne i stk . 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for saa vidt angaar den i forordningens artikel 15 , stk . 3 , andet afsnit , omhandlede frivillige tillaegsforsikring .

Ved anvendelsen af tysk lovgivning skal de bidrag , som ikke medregnes i medfoer af gennemfoerelsesforordningens artikel 15 , stk . 1 , litra b ) , medregnes ved beregningen af de supplerende beloeb efter den frivillige tillaegsforsikring . Bestemmelserne i stk . 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse .

Artikel 47

Endelig beregning af de ydelsesbeloeb , der skal udbetales af de institutioner , der anvender forordningens artikel 46 , stk . 3

I det i forordningens artikel 46 , stk . 3 , andet afsnit , omhandlede tilfaelde beregner den behandlende institution det endelige ydelsesbeloeb , som hver af de beroerte institutioner skal udrede , og giver institutionerne underretning herom .

Artikel 48

Meddelelse til ansoegeren om institutionernes afgoerelser

1 . De endelige afgoerelser truffet af hver af de beroerte institutioner , i givet fald under hensyntagen til den i gennemfoerelsesforordningens artikel 47 omhandlede meddelelse , meddeles til den behandlende institution . Hver af disse afgoerelser skal angive den i den paagaeldende lovgivning fastsatte klageadgang samt fristerne for klage . Efter modtagelsen af alle disse afgoerelser underretter den behandlende institution ansoegeren herom paa hans eget sprog ved en sammenfattende meddelelse ledsaget af de naevnte afgoerelser . Klagefristerne begynder foerst at loebe fra tidspunktet for ansoegerens modtagelse af den sammenfattende meddelelse .

2 . Samtidig med , at den behandlende institution sender ansoegeren den i stk . 1 omhandlede sammenfattende meddelelse , sender den en genpart heraf til hver af de beroerte institutioner , vedlagt en genpart af de oevrige institutioners afgoerelser .

Artikel 49

Ny beiegning af ydelser

1 . Ved anvendelsen af bestemmelserne i forordningens artikel 49 , stk . 2 og 3 , samt artikel 51 , stk . 2 , finder bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikler 45 og 47 tilsvarende anvendelse .

2 . I tilfaelde af , at ydelsen nyberegnes , bortfalder eller stilles i bero , underretter den institution , som har truffet afgoerelse herom straks den paagaeldende samt hver af de institutioner , fra hvilke den paagaeldende har ret til ydelser , eventuelt gennem den behandlende institution . Afgoerelsen skal angive den i den paagaeldende lovgivning fastsatte klageadgang samt fristerne for klage . Disse frister begynder foerst at loebe fra den paagaeldendes modtagelse af afgoerelsen .

Artikel 50

Foranstaltninger med henblik paa at fremskynde fastsaettelsen af ydelser

1 . a ) i ) Naar en arbejdstager , der er statsborger i en medlemsstat , er omfattet af en anden medlemsstats lovgivning , skal den institution , der er kompetent vedroerende pensioner i den sidstnaevnte stat paa det tidspunkt , da arbejdstageren bliver registreret , til det organ , der er udpeget af den kompetente myndighed i den samme medlemsstat ( beskaeftigelseslandet ) ved anvendelse af ethvert til institutionens raadighed staaende middel sende alle arbejdstagerens personlige data , datoen for hans tiltraedelse af beskaeftigelsen samt den naevnte kompetente institutions benaevnelse og den paagaeldendes forsikringsnummer i institutionen .

ii ) Endvidere sender den under litra i ) , naevnte kompetente institution saavidt muligt alle andre oplysninger , som er egnet til at lette og fremskynde den senere fastsaettelse af pensionerne , til det organ , der er udpeget i overensstemmelse med bestemmelserne i litra i ) .

iii ) Disse oplysninger sendes til det organ , der er udpeget af den kompetente myndighed i den paagaeldende medlemsstat efter de af Den administrative Kommission fastsatte retningslinier .

iv ) Ved anvendelsen af bestemmelserne i litra i ) , ii ) og iii ) anses statsloese og flygtninge for at vaere statsborgere i den medlemsstat , af hvis lovgivning de foerst har vaeret omfattet .

b ) Paa begaering af arbejdstageren eller af den institution , som han paa det paagaeldende tidspunkt er tilsluttet , foretager de beroerte institutioner en opgoerelse over hans forsikringsforhold , senest 1 aar foer det tidspunkt , da han opnaar alderen for ret til pension .

2 . De naermere regler til gennemfoerelsen af bestemmelserne i stk . 1 fastsaettes af Den administrative Kommission .

Administrativ og laegelig kontrol

Artikel 51

1 . Naar en person , der modtager ydelser , navnlig :

a ) ydelser ved invaliditet ;

b ) ydelser ved alderdom , der tilkendes paa grund af uarbejdsdygtighed ;

c ) ydelser ved alderdom , der tilkendes aeldre arbejdsloese ;

d ) ydelser ved alderdom , der tilkendes ved opgivelse af ervervsmaessig virksomhed ;

e ) ydelser til efterladte , der tilkendes paa grund af invaliditet eller uarbejdsdygtighed ;

f ) ydelser , der tilkendes under forudsaetning af , at modtagerens midler ikke overstiger en bestemt graense ;

opholder sig eller er bosat i en anden medlemsstat end den , hvor den forpligtede institution er beliggende , foretages den administrative og laegelige kontrol paa denne institutions begaering paa modtagerens opholds - eller bopaelssted efter reglerne i den lovgivning , som gaelder for den sidstnaevnte institution . Den forpligtede institution bevarer dog retten til at lade modtageren undersoege af en af den selv udpeget laege .

2 . Dersom det konstateres , at modtageren af ydelser efter stk . 1 har beskaeftigelse eller er i besiddelse af midler , der overstiger den foreskrevne graense , samtidig med at han modtager disse ydelser , skal opholds - eller bopaelsstedets institution indberette dette til den forpligtede institution , som har begaeret kontrollen foretaget . Denne indberetning skal isaer angive arten af beskaeftigelsen , arbejdsfortjenestens stoerrelse eller stoerrelsen af de midler , som den paagaeldende har haft raadighed over i det senest forloebne kvartal , endvidere den loen , hvilken paa den samme egn saedvanligt blev ydet en arbejdstager inden for det fagomraade , hvor de paagaeldende var beskaeftiget , foer han blev uarbejdsdygtig , i loebet af en periode , der skal fastsaettes af den forpligtede institution , samt eventuelt en erklaering afgivet af en laegelig sagkyndig om den paagaeldendes helbredstilstand .

Artikel 52

Naar den paagaeldende efter at de ydelser , han oppebar , har vaeret stillet i bero , generhverver sin ret til ydelser , medens han er bosat i en anden medlemsstat end den kompetente stat , udveksler de beroerte institutioner alle fornoedne oplysninger med henblik paa fornyet udbetaling af de omhandlede ydelser .

Ydelsernes udbetaling

Artikel 53

Betalingsmaade

1 . Dersom den forpligtede institution i en medlemsstat ikke udbetaler ydelserne direkte til modtagere , der er bosat paa en anden medlemsstat omraade , sker udbetalingen af disse ydelser paa den forpligtede institutions begaering gennem kontaktorganet i den sidstnaevnte stat eller gennem institutionen paa de paagaeldende modtageres bopaelssted efter reglerne i gennemfoerelsesforordningens artikler 54 - 58 ; udbetaler den forpligtede institution ydelserne direkte til disse modtagere , skal den underrette bopaelsstedets institution herom . Den betalingsmaade , der anvendes af medlemsstaternes institutioner , er anfoert i bilag 6 .

2 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan aftale andre fremgangsmaader ved udbetaling af ydelser i tilfaelde , hvor alene de kompetente institutioner i disse medlemsstater er beroert . Den administrative Kommission skal underrettes om de aftaler , der traeffes herom .

3 . De overenskomstmaessige bestemmelser vedroerende udbetaling af ydelser , der er gaeldende dagen foer forordningens ikrafttraeden , forbliver i kraft , for saa vidt de er anfoert i bilag 5 .

Artikel 54

Fremsendelse af opgoerelse over forfaldne beloeb til det udbetalende organ

1 . Den forpligtede institution sender en opgoerelse over forfaldne beloeb i to eksemplarer til kontaktorganet i den medlemsstat , paa hvis omraade modtageren er bosat , eller til bopaelsstedets institution , hvilke organer benaevnes " det udbetalende organ " ; opgoerelsen skal vaere det naevnte organ i haende senest 20 dage , foer ydelserne forfalder til udbetaling .

Artikel 55

Indbetaling af forfaldne beloeb paa det udbetalende organs konto

1 . Ti dage foer ydelserne forfalder til udbetaling , indbetaler den forpligtede institution i den medlemsstats valuta , paa hvis omraade den er beliggende , den noedvendige sum til daekning af de forfaldne beloeb , der er anfoert paa den i gennemfoerelsesforordningens artikel 54 omhandlede opgoerelse . Indbetalingen sker til nationalbanken eller en anden bank i den medlemsstat , paa hvis omraade den forpligtede institution er beliggende , paa en konto , der er aabnet i nationalbankens eller en anden banks navn i den medlemsstat , paa hvis omraade det udbetalende organ er beliggende , til ordre for dette organ . Denne indbetaling har frigoerende virkning . Den forpligtede institution sender samtidig meddelelse om indbetalingen til det udbetalende organ .

2 . Den bank , paa hvis konto indbetalingen er foretaget , krediterer det udbetalende organ for modvaerdien af indbetalingen i den medlemsstats valuta , paa hvis omraade dette organ er beliggende .

3 . Navn og hjemsted for de i stk . 1 omhandlede banker er anfoert i bilag 7 .

Artikel 56

Det udbetalende organs betaling af forfaldne beloeb til modtageren

1 . De forfaldne beloeb , der er anfoert paa den i gennemfoerelsesforordningens artikel 54 , omhandlede opgoerelse , udbetales den berettigede af det udbetalende organ til udgift for den forpligtede institution . Disse udbetalinger foretages efter reglerne i den lovgivning , som gaelder for det udbetalende organ .

2 . Saa snart det udbetalende organ eller ethvert andet af dette udpeget organ bliver bekendt med et forhold , der medfoerer , at ydelserne stilles i bero eller bortfalder , standser det enhver udbetaling . Det samme gaelder , naar modtageren flytter til en anden stats omraade .

3 . Det udbetalende organ underretter den forpligtede institution om aarsagen eller aarsagerne til indstillingen af udbetalingen . I tilfaelde af , at modtageren eller hans aegtefaelle afgaar ved doeden , eller en enke eller enkemand indgaar nyt aegteskab , underretter det udbetalende organ den naevnte institution om datoen herfor .

Artikel 57

Endelig afregning vedroerende de i gennemfoerelsesforordningens artikel 56 omhandlede udbetalinger

1 . Kontiene for de i gennemfoerelsesforordningens artikel 56 omhandlede udbetalinger er genstand for endelig afregning ved udloebet af enhver betalingsperiode med henblik paa udarbejdelse af en opgoerelse over de beloeb , der faktisk er udbetalt til modtagerne eller til de personer , der efter lovgivningen eller i foelge fuldmagt repraesenterer dem , samt over ikke-udbetalte beloeb .

2 . Der udbetalende organ attesterer , at det samlede beloeb , der er angivet i bogstaver og tal i den medlemsstats valuta , paa hvis omraade den forpligtede institution er beliggende , stemmer med de udbetalinger der er foretaget af det udbetalende organ bekraeftelsen skal underskrives af repraesentanten for dette organ .

3 . Det udbetalende organ garanterer for den korrekte gennemfoerelse af udbetalingerne .

4 . Forskellen mellem de af den forpligtede institution udbetalte beloeb , udtrykt i den medlemsstats valuta , paa hvis omraade den er beliggende , og vaerdien - udtrykt i den samme valuta - af de udbetalinger , der er godkendt af det udbetalende organ , fradrages i de beloeb , der senere paa samme grundlag skal udbetales af den forpligtede institution .

Artikel 58

Godtgoerelse af udgifterne ved ydelsernes udbetaling

Det udbetalende organ kan i udbetalingerne til modtagerne fradrage de med ydelsernes udbetaling forbundne udgifter , navnlig portoudgifter og bankgebyrer , paa de betingelser , der er foreskrevet i den lovgivning , som dette organ anvender .

Artikel 59

Meddelelse om bopaelsforandring

Naar en person , der modtager ydelser efter lovgivningen i en eller flere medlemsstater , flytter fra én stat til en anden , skal han underrette den eller de institutioner , der er forpligtet til at udrede disse ydelser , samt det udbetalende organ .

KAPITEL 4

ARBEJDSULYKKER OG ERHVERVSSYGDOMME

Gennemfoerelse af forordningens artikler 52 og 53

Artikel 60

Naturalydelser i tilfaelde af bopael i en anden medlemsstat end den kompetente stat

1 . For at opnaa naturalydelser i medfoer af forordningens artikel 52 , litra a ) , skal arbejdstageren for bopaelsstedets institution fremlaegge attest om , at han har ret til disse naturalydelser . Denne attest udstedes af den kompetente institution , eventuelt paa grundlag af oplysninger fra arbejdsgiveren . Dersom lovgivningen i den kompetente stat kraever det , skal arbejdstageren endvidere for bopaelsstedets institution fremlaegge et bevis fra den kompetente institution for modtagelse af anmeldelsen af ulykkestilfaeldet eller erhvervssygdommen . Fremlaegger han ikke disse bevisligheder , retter bopaelsstedets institution henvendelse til den kompetente institution for at fremskaffe dem , og i mellemtiden tilkender den ham naturalydelser efter reglerne om sygeforsikring , for saa vidt han opfylder de noedvendige betingelser for ret til saadanne ydelser .

2 . Denne attest bevarer sin gyldighed , saa laenge bopaelsstedets institution ikke har modtaget meddelelse om , at den ikke laengere er gyldig . Naar den naevnte attest er udstedt af en fransk institution , er den dog kun gyldig i et tidsrum af 3 maaneder regnet fra datoen for dens udstedelse og skal fornys hver tredje maaned .

3 . Dersom arbejdstageren er saesonarbejder , er den i stk . 1 omhandlede attest gyldig , saa laenge saesonarbejdet vedvarer , medmindre den kompetente institution i mellemtiden har meddelt bopaelsstedets institution , at den ikke laengere er gyldig .

4 . Ved enhver begaering om naturalydelser skal arbejdstageren fremlaegge de bevisligheder , der kraeves for tilkendelse af naturalydelser efter lovgivningen i den medlemsstat , paa hvis omraade han er bosat .

5 . I tilfaelde af hospitalsindlaeggelse underretter bopaelsstedets institution - inden tre dage efter at den er blevet bekendt hermed - den kompetente institution om datoen for hospitalsindlaeggelsen , hospitalsopholdets forventede varighed samt udskrivningsdatoen .

6 . Bopaelsstedets institution underretter paa forhaand den kompetente institution om enhver afgoerelse vedroerende tilkendelse af de naturalydelser , der er opfoert af den i forordningens artikel 24 , stk . 2 , omhandlede fortegnelse , med vedlaeggelse af de noedvendige bilag . Den kompetente institution han inden 15 dage efter afsendelsen af denne meddelelse fremsende en begrundet indsigelse ; har bopaelsstedets institution ikke modtaget nogen indsigelse ved udloebet af denne frist tilkender den naturalydelserne . Dersom det er tvingende noedvendigt at udrede saadanne naturalydelser straks , underretter bopaelsstedets institution oejeblikkeligt den kompetente institution herom .

7 . Arbejdstageren har pligt til at underrette bopaelsstedets institution om enhver forandring i sine forhold , der maa antages at beroere hans ret til naturalydelser , navnlig ethvert arbejdsophoer eller overgang til ny beskaeftigelse eller enhver forandring af bopaels - eller opholdssted . Den kompetente institution underretter ligeledes bopaelsstedets institution , dersom arbejdstageren ikke laengere er forsikret eller hans ret til naturalydelser er bortfaldet . Bopaelsstedets institution kan naar som helst afkraeve den kompetente institution alle oplysninger vedroerende arbejdstagerens forsikringsforhold eller ret til naturalydelser .

8 . Naar det drejer sig om graensearbejdere , kan laegemidler , bandager , briller , mindre proteser samt laboratorieundersoegelser kun udleveres eller foretages i den medlemsstat , hvor de er ordineret efter bestemmelserne i denne medlemsstats lovgivning .

9 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan efter udtalelse fra Den administrative Kommission aftale andre gennemfoerelsesregler .

Artikel 61

Kontantydelser , bortset fra renter , i tilfaelde af bopael i en anden medlemsstat end den kompetente stats

1 . For at opnaa kontantydelser ( bortset fra renter ) i medfoer af forordningens artikel 52 , litra b ) , skal arbejdstageren inden tre dage efter uarbejdsdygtighedens indtraeden rette henvendelse til bopaelsstedets institution med en anmeldelse om , at han er ophoert med at arbejde , eller - saafremt dette er foreskrevet i den lovgivning , som gaelder for den kompetente institution eller bopaelsstedets institution - en erklaering om uarbejdsdygtighed udstedt af den behandlende laege .

2 . Dersom de behandlende laeger i bopaelslandet ikke udsteder attest om uarbejdsdygtighed , henvender arbejdstageren sig direkte til bopaelsstedets institution inden for den frist , der er foreskrevet i den lovgivning , der gaelder for den .

Denne institution foranlediger straks arbejdstageren laegeundersoegt med henblik paa konstatering af hans uarbejdsdygtighed samt udfaerdigelse af den i stk . 1 omhandlede erklaering . Denne erklaering , som skal angive den forventede varighed af uarbejdsdygtigheden , sendes straks til den kompetente institution .

3 . I de tilfaelde , hvor stk . 2 ikke finder anvendelse , skal bopaelsstedets institution snarest muligt og under alle omstaendigheder inden tre dage efter at arbejdstageren har henvendt sig til den , lade ham kontrolundersoege af en laege , som om det drejede sig om en af dens egne forsikrede . Den kontrollerende laeges erklaering , der navnlig skal indeholde oplysning om den forventede varighed af uarbejdsdygtigheden , sendes af bopaelsstedets institution til den kompetente institution inden tre dage efter datoen for kontrolundersoegelsen .

4 . Bopaelsstedets institution ivaerksaetter senere om fornoedent , en administrativ eller laegelig kontrol af arbejdstageren , som om det drejede sig om en af dens egne forsikrede . Saa snart den har konstateret , at arbejdstageren paany er arbejdsdygtig , underretter den straks arbejdstageren samt den kompetente institution herom med angivelse af datoen for uarbejdsdygtighedens ophoer . Meddelelsen til arbejdstageren anses for at vaere en afgoerelse , der er truffet paa den kompetente institutions vegne , med mindre andet foelger af bestemmelserne i stk . 6 .

5 . Den kompetente institution bevarer under alle omstaendigheder retten til at lade arbejdstageren undersoege af en af den selv udpeget laege .

6 . Dersom den kompetente institution beslutter af afslaa begaeringen om kontantydelser , fordi arbejdstageren ikke har opfyldt de formaliteter , der er foreskrevet i bopaelslandets lovgivning , eller den konstaterer , at arbejdstageren paany er arbejdsdygtig , underretter den arbejdstageren om denne afgoerelse og sender samtidig en genpart heraf til bopaelsstedets institution .

7 . Naar arbejdstageren genoptager sit arbejde , underretter han den kompetente institution herom , saafremt dette er foreskrevet i den lovgivning , som gaelder for denne institution .

8 . Den kompetente institution udbetaler kontantydelserne paa enhver egnet maade , fortrinsvis ved international postanvisning , og underretter bopaelsstedets institution samt arbejdstageren herom . Dersom kontantydelserne udbetales af bopaelsstedets institution til udgift for den kompetente institution , underretter den kompetente institution arbejdstageren om hans rettigheder , samtidig med at den underretter bopaelsstedets institution om kontantydelsernes stoerrelse , hvornaar de forfalder til udbetaling , samt for hvor lang tid de hoejst kan tilkendes efter lovgivningen i den kompetente stat .

9 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan efter indhentet udtalelse fra Den administrative Kommission aftale andre gennemfoerelsesregler .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 55

Artikel 62

Naturalydelser i tilfaelde af ophold i en anden medlemsstat end den kompetente stat

1 . For at opnaa naturalydelser skal den i forordningens artikel 14 stk . 1 , litra a ) i ) , eller stk . 2 , litra a ) , omhandlede arbejdstager for opholdsstedets institution fremlaegge den i gennemfoerelsesforordningens artikel 11 omhandlede attest . Naar arbejdstageren har fremlagt denne attest , formodes han at opfylde betingelserne for ret til naturalydelser .

2 . For at opnaa naturalydelser skal den i forordningens artikel 14 , stk . 1 , litra b ) , omhandlede arbejdstager , der er beskaeftiget ved international transport , og som under udfoerelsen af sit arbejde befinder sig i en anden medlemsstat end den kompetente stat , snarest muligt for opholdsstedets institution fremlaegge en saerlig attest udstedt af arbejdsgiveren eller dennes stedfortraeder i samme kalendermaaned eller inden for de to forudgaaende kalendermaaneder . Denne attest skal isaer angive , hvornaar arbejdstageren har tiltraadt sin beskaeftigelse for den naevnte arbejdsgiver , samt den kompetente institutions benaevnelse og adresse . Naar arbejdstageren har fremlagt denne attest , formodes han at opfylde betingelserne for ret til naturalydelser . Dersom det ikke er muligt for arbejdstageren at henvende sig til opholdsstedets institution foer laegebehandlingen , har han alligevel ret til denne behandling ved fremlaeggelse af den naevnte attest , som om han var forsikret i denne institution .

3 . Opholdsstedets institution retter inden tre dage henvendelse til den kompetente institution for at blive bekendt med , om den i stk . 1 og 2 omhandlede arbejdstager opfylder betingelserne for ret til naturalydelser . Den er forpligtet til at udrede naturalydelserne , indtil den modtager svar fra den kompetente institution , dog hoejst for et tidsrum af 30 dage .

4 . Den kompetente institution skal svare opholdsstedets institution inden 10 dage efter modtagelsen af dens begaering . Dersom svaret er bekraeftende , angiver den kompetente institution i givet fald , for hvor lang tid naturalydelserne hoejst kan tilkendes efter den lovgivning , der gaelder for institutionen , og opholdsstedets institution skal fortsat udrede disse ydelser .

5 . De naturalydelser , der udredes paa grundlag af den i stk . 1 eller stk . 2 naevnte formodning , er genstand for refusion i henhold til forordningens artikel 36 , stk . 1 .

6 . I stedet for de i stk . 1 og 2 omhandlede attester kan de i naevnte bestemmelser omhandlede arbejdstagere for opholdsstedets institutions fremlaegge den i stk . 7 omhandlede attest .

7 . For at opnaa naturalydelser i medfoer af forordningens artikel 55 , stk . 1 , litra a ) i ) - bortset fra de tilfaelde , hvor ydelserne tilkendes paa grundlag af den i stk . 1 eller 2 naevnte formodning - skal arbejdstageren for opholdsstedets institution fremlaegge en attest , der bekraefter , at han har ret til naturalydelser . Denne attest , der udstedes af den kompetente institution , om muligt foer arbejdstageren forlader den medlemsstats omraade , hvor han er bosat , skal i givet fald navnlig angive , for hvor lang tid naturalydelserne hoejst kan udredes efter den kompetente stats lovgivning . Fremlaegger arbejdstageren ikke denne attest , retter opholdsstedets institution henvendelse til den kompetente institution for at fremskaffe den .

8 . Bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 60 , stk . 5 , 6 og 9 , finder tilsvarende anvendelse .

Artikel 63

Naturalydelser til arbejdstagere , som flytter eller som vender tilbage til bopaelslandet , samt til arbejdstagere , der har faaet samtykke til at rejse til en anden medlemsstat for dér at underkaste sig behandling

1 . For at opnaa naturalydelser i medfoer af forordningens artikel 55 , stk . 1 , litra b ) i ) , skal arbejdstageren for bopaelsstedets institution fremlaegge attest for , at han fortsat har ret til disse ydelser . Denne attest , der udstedes af den kompetente institution , skal i givet fald navnlig angive , for hvor lang tid naturalydelserne endnu kan udredes efter den kompetente stats lovgivning . Attesten kan paa arbejdstagerens begaering ogsaa udstedes efter hans afrejse , hvis attesten paa grund af force majeure ikke har kunnet udfaerdiges tidligere .

2 . Bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 60 , stk . 5 , 6 og 9 , finder tilsvarende anvendelse .

3 . Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende anvendelse paa udredelse af naturalydelser i de i forordningens artikel 55 , stk . 1 , litra c ) i ) , omhandlede tilfaelde .

Artikel 64

Kontantydelser , bortset fra renter , ved ophold i en anden medlemsstat end den kompetente stat

Med hensyn til opnaaelse af kontantydelser ( bortset fra renter ) i medfoer af forordningens artikel 55 , stk . 1 , litra a ) ii ) , finder bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 61 tilsvarende anvendelse . En arbejdstager , der opholder sig paa en medlemsstats omraade uden at udoeve erhvervsmaessig virksomhed dér , er dog ikke forpligtet til at fremlaegge den i gennemfoerelsesforordningens artikel 61 , stk . 1 , omhandlede anmeldelse om arbejdsophoer . Dette beroerer ikke pligten til af fremlaegge en erklaering om uarbejdsdygtighed .

Gennemfoerelse af forordningens artikler 52 - 56

Artikel 65

Anmeldelser , undersoegelser og udveksling af oplysninger mellem institutionerne vedroerende en arbejdsulykke eller erhvervssygdom , der er indtraadt i en anden medlemsstat end den kompetente stat

1 . Naar en arbejdsulykke indtraeffer eller en erhvervssygdom foerste gang laegeligt konstateres i en anden medlemsstat end den kompetente stat , skal anmeldelsen af ulykkestilfaeldet eller erhvervssygdommen foretages efter bestemmelserne i den kompetente stats lovgivning medmindre andet foelger af lovbestemmelser , der gaelder i den medlemsstat , hvor arbejdsulykken er indtruffet eller erhvervssygdommen foerste gang er laegeligt konstateret , og som fortsat skal finde anvendelse i et saadant tilfaelde . Naevnte anmeldelse indgives til den kompetente institution samtidig med , at en genpart af den sendes til bopaels - eller opholdsstedets institution .

2 . Institutionen i den medlemsstat , paa hvis omraade arbejdsulykken er indtruffet eller erhvervssygdommen foerste gang er laegeligt konstateret , tilsender den kompetente institution i to eksemplarer de laegeerklaeringer , der er udfaerdiget i denne stat , samt - paa den sidstnaevnte institutions begaering - alle fornoedne oplysninger .

3 . Saafremt det , naar det drejer sig om et ulykkestilfaelde indtruffet paa vej til eller fra arbejdet i en anden medlemsstat end den kompetente stat , er paakraevet at foretage en undersoegelse paa den foerstnaevnte medlemsstats omraade , kan den kompetente institution udpege en person til at forestaa denne undersoegelse , og den skal i saa fald underrette myndighederne i den paagaeldende medlemsstat herom . Disse myndigheder yder den paagaeldende bistand , navnlig ved at stille en medhjaelp til raadighed for ham med henblik paa at gennemlaege rapporten og alle oevrige dokumenter vedroerende ulykkestilfaeldet .

4 . Efter behandlingens afslutning sendes en udfoerlig rapport med laegeerklaeringer om de varige foelger af ulykkestilfaeldet eller sygdommen , navnlig om den paagaeldendes oejeblikkelige tilstand samt om , hvervidt sygdommen er helbredt eller faldet til ro , til den kompetente institution . De hermed forbundne honorarer betales , alt efter omstaendighederne , af bopaelslandets institution eller af opholdsstedets institution , efter den af naevnte institution anvendte takst og til udgift for den kompetente institution .

5 . Den kompetente institution underretter paa begaering bopaelsstedets institution eller opholdsstedets institution , alt efter omstaendighederne , om afgoerelsen , med angivelse af tidspunktet for , hvornaar sygdommen er helbredt eller faldet til ro samt , i givet fald , hvornaar afgoerelsen vedroerende tilkendelse af rente er truffet .

Artikel 66

Tvivl om , hvorvidt der er tale om en arbejdsulykke , henholdsvis om en erhvervssygdom

1 . Naar den kompetente institution i det i forordningens artikel 52 eller artikel 55 , stk . 1 , omhandlede tilfaelde merer tvivl om , hvorvidt ulykkestilfaeldet eller sygdommen er omfattet af lovgivningen om arbejdsulykker og erhvervssygdomme , underretter institutionen straks bopaelsstedets institution eller opholdsstedets institution , der har udredet naturalydelserne ; disse ydelser betragtes derefter som sygeforsikringsydelser og udredes fortsat som saadanne paa grundlag af de i gennemfoerelsesforordningens artikler 20 og 21 omhandlede attester .

2 . Naar der er truffet endelig afgoerelse om dette spoergsmaal , underretter den kompetente institution straks bopaelsstedets institution eller opholdsstedets institution , der har udredet naturalydelserne . Dersom der ikke er tale om en arbejdsulykke eller erhvervssygdom , skal denne institution fortsat udrede disse naturalydelser som sygeforsikringsydelser , saafremt arbejdstageren ioevrigt er berettiget hertil . I modsat fald betragtes de naturalydelser , som arbejdstageren har modtaget i henhold til sygeforsikringen , som ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 57

Artikel 67

Fremgangsmaaden i tilfaelde af , at arbejdstageren i flere medlemsstater har udoevet en virksomhed , der kan foraarsage en erhvervssygdom

1 . I det i forordningens artikel 57 , stk . 1 , omhandlede tilfaelde indgives anmeldelsen af en erhvervssygdom enten til den institution , der er kompetent vedroerende erhvervssygdomme , i den medlemsstat , hvor den paagaeldende senest har udoevet en virksomhed , der kan forsaarsage den paagaeldende sygdom , eller til bopaelsstedets institution , som sender anmeldelsen til den naevnte kompetente institution .

2 . Dersom den i stk . 1 omhandlede kompetente institution konstaterer , at arbejdstageren senest har udoevet en virksomhed , der kan foraarsage den paagaeldende erhvervssygdom , under lovgivningen i en anden medlemsstat , sender den anmeldelsen med bilag til den tilsvarende institution i denne medlemsstat .

3 . Dersom institutionen i den medlemsstat , under hvis lovgivning arbejdstageren senest har udoevet en virksomhed , der kan foraarsage den paagaeldende erhvervssygdom , konstaterer , at den paagaeldende eller hans efterladte ikke opfylder betingelserne i denne medlemsstats lovgivning , naar bestemmelserne i forordningens artikel 57 , stk . 2 og stk . 3 , litra a ) og litra b ) , laegges til grund , skal den naevnte institution :

a ) straks sende anmeldelsen med samtlige bilag , herunder resultaterne af de laegelige observationer og undersoegelser , som den foerstnaevnte institution har ladet foretage , samt en genpart af den i litra b ) omhandlede afgoerelse til institutionen i den medlemsstat , under hvis lovgivning arbejdstageren tidligere har udoevet en virksomhed , der kan foraarsage den paagaeldende erhvervssygdom ;

b ) samtidig underrette den paagaeldende om sin afgoerelse , navnlig med angivelse af begrundelsen for , at der gives afslag paa begaeringen om ydelser , og med angivelse af klageadgangen og fristerne for indgivelse af klage , samt datoen for sagens oversendelse til den i litra a ) naevnte institution .

4 . Det kan i givet fald vaere noedvendigt efter samme fremgangsmaade at gaa tilbage til den tilsvarende institution i den medlemsstat , hvor den paagaeldende foerst har udoevet en virksomhed , der kan foraarsage den paagaeldende erhvervssygdom .

Artikel 68

Udveksling af oplysninger mellem institutionerne i tilfaelde af klage over afslag paa begaering om ydelser . Ydelse af forskud i tilfaelde af en saadan klage

1 . I tilfaelde af klage over en afgoerelse , hvorved der gives afslag paa begaering om ydelser , truffet af institutionen i en af de medlemsstater , hvor arbejdstageren har udoevet en virksomhed , der kan foraarsage den paagaeldende erhvervssygdom , skal denne institution underrette den institution , hvortil anmeldelsen efter den i gennemfoerelsesforordningens artikel 67 , stk . 3 , fastsatte fremgangsmaade er sendt , og skal senere underrette den om den endelige afgoerelse i sagen .

2 . Saafremt der er erhvervet ret til ydelser efter den lovgivning , som gaelder for den sidstnaevnte institution , naar bestemmelserne i forordningens artikel 57 , stk . 2 og stk . 3 , litra a ) og litra b ) , laegges til grund , udbetaler denne institution forskud med et beloeb , der i givet fald fastsaettes efter hoering af den institution , hvis afgoerelse er paaklaget , den sidstnaevnte institution refunderer det ydede forskudsbeloeb , hvis den som foelge af klageinstansens afgoerelse er forpligtet til at udbetale ydelserne . Dette beloeb indeholdes derefter i de ydelser , der tilkommer den paagaeldende .

Artikel 69

Fordeling af udgifterne ved kontantydelser i anledning af sklerogerpneumoconiose

For saa vidt angaar anvendelsen af forordningens artikel 57 , stk . 3 , litra c ) , gaelder foelgende regler :

a ) Den kompetente institution i den medlemsstat , efter hvis lovgivning kontantydelserne er tilkendt i medfoer af forordningens artikel 57 , stk . 1 , - i det foelgende betegnet som " den for udbetaling af kontantydelser ansvarlige institution " - anvender en blanket , der navnlig indeholder en opgoerelse og oversigt over samtlige de forsikringsperioder ( alderdomsforsikring ) , som den paagaeldende har tilbagelagt efter lovgivningen i hver af de beroerte medlemsstater .

b ) Den for udbetaling af kontantydelser ansvarlige institution sender denne blanket til samtlige de institutioner for alderdomsforsikring i disse medlemsstater , som den paagaeldende har vaeret tilsluttet ; hver af disse institutioner anfoerer paa blanketten de forsikringsperioder ( alderdomsforsikring ) , der er tilbagelagt efter den lovgivning , der gaelder for institutionen , og tilbagesender den til den for udbetaling af kontantydelser ansvarlige institution .

c ) Den for udbetaling af kontantydelser ansvarlige institution foretager derefter en fordeling af udgifterne mellem sig selv og de oevrige beroerte institutioner . Derefter sender den dem til godkendelse en opgoerelse over denne fordeling med dertil hoerende bilag , der navnlig udviser stoerrelsen af de kontantydelser , der er tilkendt , og beregningen af fordelingsprocenterne .

d ) Ved udloebet af hvert kalenderar sender den for udbetaling af kontantydelser ansvarlige institution de oevrige beroerte institutioner en opgoerelse over de kontantydelser , der er udbetalt i loebet af det paagaeldende regnskabsaar , med angivelse af det beloeb , der skal afholdes af hver af disse i foelge den i litra c ) omhandlede fordeling ; hver af de paagaeldende institutioner refunderer den for udbetaling af kontantydelser ansvarlige institution der paagaeldende beloeb snarest muligt , og senest i loebet af 3 maaneder .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 58 , stk . 3

Artikel 70

Attestation vedroerende de familiemedlemmer , der skal tages i betragtning ved beregningen af kontantydelser , herunder renter

1 . For at kunne udnytte bestemmelserne i forordningens artikel 58 , stk . 3 , skal ansoegeren fremlaegge attest vedroerende de af hans familiemedlemmer , der er bosat i en anden medlemsstat end den , hvor institutionen , som det paahviler at fastsaette kontantydelser , er beliggende .

Denne attest udstedes af sygeforsikringsinstitutionen paa familiemedlemmernes bopaelssted eller af en anden institution , udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat , paa hvis omraade familiemedlemmerne er bosat . Bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 25 , stk . 2 , andet og tredje afsnit , finder tilsvarende anvendelse .

I stedet for den i foerste afsnit omhandlede attest kan institutionen , som det paahviler at fastsaette kontantydelser , afkraeve ansoegeren bevisligheder af nyere dato , der godtgoer de personlige data vedroerende de af hans familiemedlemmer , der er bosat i en anden medlemsstat end den , hvor den naevnte institution er beliggende .

2 . Dersom det efter den lovgivning , som gaelder for den paagaeldende institution , i det i stk . 1 omhandlede tilfaelde kraeves , at familiemedlemmerne bor hos ansoegeren , skal den omstaendighed , at disse familiemedlemmer , naar de ikke opfylder naevnte betingelse , dog i overvejende grad forsoerges af ansoegeren , godtgoeres ved bevisligheder , hvoraf det fremgaar , at ansoegeren regelmaessigt har sendt dem en del af sin loen .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 60

Artikel 71

Forvaerring af en erhvervssygdom

1 . I de i forordningens artikel 60 , stk . 1 , omhandlede tilfaelde skal arbejdstageren meddele den institution i en medlemsstat , hos hvilken han goer krav paa ydelser , alle oplysninger vedroerende tidligere tilkente ydelser i anledning af den paagaeldende erhvervssygdom .

Denne institution kan rette henvendelse til enhver anden institution der tidligere har vaeret kompetent , for at fremskaffe de oplysninger , som den anser for noedvendige .

2 . I det i forordningens artikel 60 , stk . 1 , litra c ) , omhandlede tilfaelde forelaegger den kompetente institution , som det paahviler at udbetale kontantydelserne , under vedlaeggelse af relevant underbyggende materiale den anden beroerte institution det beloeb , som den sidstnaevnte institution skal afholde som foelge af den indtraadte forvaerring , til godkendelse . Ved udloebet af hvert kalenderaar sender den foerstnaevnte institution den anden institution en opgoerelse over de kontantydelser , der er udbetalt i loebet af det paagaeldende regnskabsaar , med angivelse af det beloeb , som skal afholdes af den sidstnaevnte institution , der refunderer beloebet snarest mulig , senest i loebet af tre maaneder .

3 . I det i forordningens artikel 60 , stk . 2 , litra b ) , foerste punktum , omhandlede tilfaelde forelaegger den for udbetaling af kontantydelser ansvarlige institution under vedlaeggelse af relevant underbyggende materiale de beroerte institutioner de aendringer , der er foretaget i den tidligere fordeling af udgifterne , til godkendelse .

4 . I det i forordningens artikel 60 , stk . 2 , litra b ) , andet punktum , omhandlede tilfaelde finder bestemmelserne i stk . 2 tilsvarende anvendelse .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 61 , stk . 5

Artikel 72

Fastsaettelse af invaliditetsgraden i tilfaelde af en tidligere indtraadt arbejdsulykke eller erhvervssygdom

1 . Med henblik paa fastsaettelse af invaliditetsgraden i det i forordningens artikel 61 , stk . 5 , omhandlede tilfaelde skal arbejdstageren meddele den kompetente institution i den medlemsstat , af hvis lovgivning han var omfattet , da arbejdsulykken indtraf eller erhvervssygdommen foerst blev konstateret , alle oplysninger vedroerende arbejdsulykker eller erhvervssygdomme , som tidligere maatte vaere overgaaet ham , medens han var omfattet af lovgivningen i enhver anden medlemsstat , uanset hvilken invaliditetsgrad disse tidligere tilfaelde har medfoert .

2 . Med henblik paa erhvervelse af ret til ydelser og fastsaettelse af disses stoerrelse tager den kompetente institution i overensstemmelse med bestemmelserne i den lovgivning , der gaelder for institutionen , hensyn til den invaliditetsgrad , som disse tidligere tilfaelde har medfoert .

3 . Den kompetente institution kan rette henvendelse til enhver anden institution , der tidligere har vaeret kompetent , for at fremskaffe de oplysninger , som den anser for noedvendige .

Naar en tidligere uarbejdsdygtighed er foraarsaget af et ulykkestilfaelde , der er indtruffet , medens arbejdstageren var omfattet af lovgivningen i en medlemsstat , der ikke foretager nogen sondring efter uarbejdsdygtighedens aarsag , skal den institution , der er kompetent vedroerende den tidligere uarbejdsdygtighed , eller det organ , der er udpeget af den kompetente myndighed i den paagaeldende medlemsstat , paa begaering af den kompetente institution i en anden medlemsstat tilvejebringe oplysninger om den tidligere uarbejdsdygtigheds omfang samt , om muligt , oplysninger der goer det muligt at afgoere , om denne uarbejdsdygtighed var en foelge af et ulykkestilfaelde efter den lovgivning , der gjaldt for institutionen i den anden medlemsstat . Er dette tilfaeldet , finder bestemmelserne i stk . 2 tilsvarende anvendelse .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 62 , stk . 1

Artikel 73

De institutioner , hvortil arbejdstagere beskaeftiget i miner og lignende virksomheder kan rette henvendelse i tilfaelde af ophold eller bopael i en anden medlemsstat end den kompetente stat

1 . I de i forordningens artikel 62 , stk . 2 , omhandlede tilfaelde kan arbejdstagere beskaeftiget i miner og lignende virksomheder henvende sig til den naermste institution paa den medlemsstats omraade , hvor de paagaeldende opholder sig eller er bosat og som er anfoert i bilag 3 til gennemfoerelsesforordningen , selvom naevnte institution hoerer under ordningen for arbejdere i staalindustrien , under forudsaetning af , at de ydelser , der i opholds - eller bopaeldslandet er hjemlet ved den for arbejdere i staalindustrien etablerede ordning vedroerende arbejdsulykker og erhvervssygdomme svarer til de ydelser , der er hjemlet i saerordningen for arbejdstagere beskaeftiget i miner og lignende virksomheder . Den paagaeldende institution er i saa fald pligtig at udrede ydelserne .

2 . Naar ydelserne efter saerordningen for arbejdstagere beskaeftiget i miner og lignende virksomheder er mere gunstige , kan de paagaeldende arbejdstagere henvende sig enten til den institution , som det paahviler at anvende denne ordning , eller til den naermeste institution paa den medlemsstats omraade , hvor de opholder sig eller er bosat , og som anvender ordningen for arbejdere i staalindustrien . I sidstnaevnte tilfaelde skal den paagaeldende institution goere arbejdstageren opmaerksom paa , at han kan opnaa mere gunstige ydelser ved at henvende sig til den institution , som det paahviler at anvende den naevnte saerlige ordning , og skal endvidere oplyse ham om denne institutions benaevnelse og adresse .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 62 , stk . 2

Artikel 74

Medregning af den periode , hvori der allerede en udredet ydelser af institutionen i en anden medlemsstat

For saa vidt angaar anvendelsen af bestemmelserne i forordningens artikel 62 , stk . 2 , kan institutionen i en medlemsstat , der skal udrede ydelser , fra institutionen i en anden medlemsstat kraeve tilvejebragt oplysninger om den periode , hvori den sidstnaevnte institution allerede har udredet ydelser for det samme ulykkestilfaelde eller den samme erhvervssygdom .

Indgivelse og behandling af begaeringer om renter ( bortset fra renter i anledning af de i forordningens artikel 57 omhandlede erhvervssygdomme )

Artikel 75

1 . For at opnaa en rente eller tillaeg til en rente efter lovgivningen i en medlemsstat skal arbejdstageren eller hans efterladte , der er bosat paa en anden medlemsstats omraade , indgive begaering enten til den kompetente institution eller til bopaelsstedets institution , der sender den til den kompetente institution . For begaeringens indgivelse gaelder foelgende regler :

a ) Begaeringen skal vaere ledsaget af de foreskrevne bevisligheder og indgives paa den blanket , der er foreskrevet i den lovgivning , som gaelder for den kompetente institution .

b ) Rigtigheden af de af ansoegeren givne oplysninger skal godtgoeres ved officielle dokumenter , der vedlaegges ansoegningsblanketten , eller bekraeftes af de kompetente organer i den medlemsstat , paa hvis omraade ansoegeren er bosat .

2 . Den kompetente intitution underretter ansoegeren om sin afgoerelse enten direkte eller gennem den kompetente stats kontaktorgan ; samtidig sender den en genpart af denne afgoerelse til kontaktorganet i den medlemsstat , paa hvis omraade ansoegeren er bosat .

Administrativ og laegelig kontrol

Artikel 76

1 . Den administrative og laegelige kontrol samt de laegeundersoegelser , der er foreskrevet i tilfaelde af en aendring af renterne , foretages paa den kompetente institutions begaering af institutionen i den medlemsstat , paa hvis omraade modtageren befinder sig , efter reglerne i den lovgivning , som gaelder for den sidstnaevnte institution .

Den kompetente institution bevarer dog retten til at lade modtageren undersoege af en af den selv udpeget laege .

2 . Enhver , der modtager en rente - til sig selv eller til et barn , der har mistet begge foraeldre eller en af dem - skal underrette den forpligtede institution om enhver forandring i sine eller barnets forhold , som kan beroere retten til rente .

Udbetaling af renter

Artikel 77

Renter , som en medlemsstats institution skal udrede til personer , der er bosat paa en anden medlemsstats omraade , udbetales efter reglerne i gennemfoerelsesforordningens artikler 53 - 58 .

KAPITEL 5

YDELSER VED DOEDSFALD

Gennemfoerelse af forordningens artikler 64 - 66

Artikel 78

Indgivelse af begaering om ydelser

For at opnaa en ydelse ved doedsfald i medfoer af lovgivningen i en anden medlemsstat end den , paa hvis omraade han er bosat , skal ansoegeren indgive sin begaering enten til den kompetente institution eller til bopaelsstedets institution .

Begaeringen skal vaere ledsaget af de bevisligheder , der er foreskrevet i den lovgivning , som gaelder for den kompetente institution .

Rigtigheden af de af ansoegeren givne oplysninger skal godtgoeres ved officielle dokumenter , der vedlaegges begaeringen eller bekraeftes af de kompetente organer i den medlemsstat , paa hvis omraade ansoegeren er bosat .

Artikel 79

Attestation af forsikringsperioder

1 . For at kunne udnytte bestemmelserne i forordningens artikel 64 skal ansoegeren for den kompetente institution fremlaegge attest om de forsikringsperioder , der er tilbagelagt af arbejdstageren efter den lovgivning , hvoraf han senest har vaeret omfattet .

2 . Denne attest udstedes paa ansoegerens begaering af henholdsvis den sygeforsikringsinstitution eller den alderdomsforsikringsinstitution , som arbejdstageren senest har vaeret tilsluttet . Dersom ansoegeren ikke fremlaegger den naevnte attest , retter den kompetente institution henvendelse til den paagaeldende institution for at fremskaffe den .

3 . Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende anvendelse , dersom det er noedvendigt at medregne forsikringsperioder , der tidligere er tilbagelagt efter lovgivningen i enhver anden medlemsstat , for at de i den kompetente stats lovgivning foreskrevne betingelser kan opfyldes .

KAPITEL 6

YDELSER VED ARBEJDSLOESHED

Gennemfoerelse af forordningens artikel 67

Artikel 80

Attestation af forsikrings - eller beskaeftigelsesperioder

1 . For at kunne udnytte forordningens artikel 67 , stk . 1 , 2 eller 4 , skal den paagaeldende for den kompetente institution fremlaegge attest om de forsikrings - eller beskaeftigelsesperioder , der er tilbagelagt efter den lovgivning , hvoraf han tidligere senest har vaeret omfattet , samt alle saadanne supplerende oplysninger , som maatte vaere foreskrevet i den lovgivning , som gaelder for denne institution .

2 . Denne attest udstedes paa den paagaeldendes begaering enten af vedkommende arbejdsloeshedsinstitution i den medlemsstat , af hvis lovgivning han tidligere senest har vaeret omfattet , eller af en anden institution udpeget af den kompetente myndighed i den naevnte medlemsstat . Dersom den paagaeldende ikke fremlaegger den naevnte attest retter den kompetente institution henvendelse til den paagaeldende institution for at fremskaffe den .

3 . Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende anvendelse , dersom det er noedvendigt at medregne forsikrings - eller beskaeftigelsesperioder , der tidligere er tilbagelagt efter lovgivningen i enhver anden medlemsstat , for at de i den kompetente stats lovgivning foreskrevne betingelser kan opfyldes .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 68

Artikel 81

Attestation med henblik paa beregning af ydelser

Med henblik paa beregning af ydelser , der paahviler en i forordningens artikel 68 , stk . 1 , omhandlet institution , i tilfaelde , hvor den paagaeldendes seneste beskaeftigelse paa den medlemsstats omraade , hvor denne institution er beliggende , ikke har vaeret af mindst 4 ugers varighed , skal han for denne institution fremlaegge en attest , der angiver arten af den senest udoevede beskaeftigelse af mindst fire ugers varighed paa en anden medlemsstats omraade , samt det faglige omraade , inden for hvilket denne beskaeftigelse har vaeret udoevet . Dersom den paagaeldende ikke fremlaegger denne attest , retter den naevnte institution henvendelse enten til vedkommende arbejdsloeshedsinstitution i den sidstnaevnte medlemsstat , som han senest har vaeret tilsluttet , eller til en anden af den kompetente myndighed i denne medlemsstat udpeget institution .

Artikel 82

Attestation vedroerende familiemedlemmer , der skal tages i betragtning ved beregning af ydelser

1 . For at kunne udnytte bestemmelserne i forordningens artikel 68 stk . 2 , skal den paagaeldende for den kompetente institution fremlaegge attest vedroerende de af hans familiemedlemmer , der er bosat i en anden medlemsstat end den , hvor den naevnte institution er beliggende .

2 . Denne attest udstedes af den institution , der er udpeget hertil af den kompetente myndighed i den medlemsstat , paa hvis omraade de paagaeldende familiemedlemmer er bosat . Attesten skal bekraefte , at disse familiemedlemmer ikke tages i betragtning ved beregning af arbejdsloeshedsydelser til en anden person i henhold til den naevnte stats lovgivning . Attesten er gyldig i 12 maaneder fra datoen for dens udstedelse . Den kan fornys ; i saa fald er den gyldig fra datoen for den fornyelse . Den paagaeldende skal straks underrette den kompetente institution om ethvert forhold , der noedvendiggoer en aendring af den naevnte attest . En saadan aendring faar virkning fra den dag , da dette forhold er opstaaet .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 69

Artikel 83

Betingelser og graenser for bevarelse af ret til ydelser , naar den arbejdsloese rejser til en anden medlemsstat

1 . For at bevare sin ret til ydelser skal den i forordningens artikel 69 , stk . 1 omhandlede arbejdsloese for institutionen paa det sted , hvortil han er rejst , fremlaegge en attest , hvorved den kompetente institution bekruefter , at den paagaeldende fortsat har ret til ydelser paa de i stk . 1 , litra b ) , i den naevnte artikel fastsatte vilkaar . Den kompetente institution skal i denne attest navnling angive :

a ) stoerrelsen af den ydelse , der efter den kompetente stats lovgivning skal udbetales den arbejdsloese ;

b ) det tidspunkt , fra hvilket den arbejdsloese er ophoert med at staa til raadighed for arbejdsformidlingen i den kompetente stat ;

c ) den frist , der er indroemmet efter forordningens artikel 69 , stk . 1 , litra b ) , for tilmelding som arbejdssoegende i den medlemsstat , hvortil den arbejdsloese er rejst ;

d ) det laengste tidsrum i hvilket retten til ydelser kan bevares efter forordningens artikel 69 , stk . 1 , litra c ) ;

e ) forhold , der kan aendre retten til ydelser .

2 . En arbejdsloes , der agter at rejse til en anden medlemsstat for at soege beskaeftigelse der , skal foer sin afrejse begaere udstedelse af den i stk . 1 omhandlede attest . Fremlaegger den arbejdsloese ikke naevnte attest , retter institutionen paa det sted , hvortil han er rejst , henvendelse til den kompetente institution for at fremskaffe den . Arbejdsformidlingen i den kompetente stat skal sikre sig at den arbejdsloese er underrettet om de forpligtelser , der paahviler ham i medfoer af forordningens artikel 69 og denne artikel .

3 . Institutionen paa det sted , hvortil den arbejdsloese er rejst , underretter den kompetente institution om datoen for den arbejdsloeses tilmelding samt om datoen for den foerste udbetaling af ydelser og udbetaler den kompetente stats ydelser efter de naermere regler i lovgivningen i den medlemsstat , hvortil den arbejdsloese er rejst .

Institutionen paa det sted , hvortil den arbejdsloese er rejst foretager eller foranlediger foretaget den foreskrevne kontrol , som om det drejede sig om en arbejdsloes , der modtager ydelser i medfoer af den lovgivning , som gaelder for institutionen . Den underretter den kompetente institution om ethvert forhold , der omfattes af stk . 1 , litra e ) , saa snart den er kommet til kundskab herom , og standser straks udbetaling af ydelsen i tilfaelde af , at denne skal stilles i bero eller bortfalde . Den kompetente institution skal straks underrette den om , i hvilket omfang og fra hvilket tidspunkt den arbejdsloeses rettigheder aendres af dette forhold . Foerst efter at denne underretning er modtaget , kan udbetaling af ydelserne i givet fald genoptages . I tilfaelde af , at ydelsen skal nedsaettes , udbetaler institutionen paa det sted , hvortil den arbejdsloese er rejst fortsat en nedsat ydelse til ham under forbehold af afregning efter modtagelsen af den kompetente institutions svar .

4 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan efter udtalelse fra Den administrative Kommission aftale andre gennemfoerelsesregler .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 71

Artikel 84

Arbejdsloese , som under deres seneste beskaeftigelse var bosat i en anden medlemsstat end den kompetente stat

1 . I de i forordningens artikel 71 , stk . 1 , litra a ) ii ) og litra b ) ii ) , foerste punktum , omhandlede tilfaelde anses bopaelsstedets institution for den kompetente institution , for saa vidt angaar anvendelsen af bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 80 .

2 . For at kunne udnytte bestemmelserne i forordningens artikel 71 , stk . 1 , litra b ) ii ) , skal den arbejdsloese foruden den i gennemfoerelsesforordningens artikel 80 omhandlede attest for institutionen paa sit bopaelssted fremlaegge attest fra institutionen i den medlemsstat , af hvis lovgivning han senest har vaeret omfattet , om , at han ikke har ret til ydelser efter forordningens artikel 69 .

3 . Med henblik paa anvendelsen af bestemmelserne i forordningens artikel 71 , stk . 2 , afkraever bopaelsstedets institution den kompetente institution alle oplysninger vedroerende den arbejdsloeses rettigheder over for den sidstnaevnte institution .

KAPITEL 7

FAMILIEYDELSER OG BOERNETILSKUD

Gennemfoerelse af forordningens artikel 72

Artikel 85

Attestation af beskaeftigelsesperioder

1 . For at kunne udnytte bestemmelserne i forordningens artikel 72 skal den paagaeldende for den kompetente institution fremlaegge attest om de beskaeftigelsesperioder , der er tilbagelagt efter den lovgivning , hvoraf han tidligere senest har vaeret omfattet .

2 . Naevnte attest udstedes paa den paagaeldendes begaering enten af den i en medlemsstat kompetente institution for familieydelser , som han tidligere senest har vaeret tilsluttet , eller af en anden institution udpeget af den kompetente myndighed i denne medlemsstat . Fremlaegger den paagaeldende ikke den naevnte attest , retter den kompetente institution henvendelse til den forannaevnte institution for at fremskaffe den , medmindre sygeforsikringsinstitutionen er i stand til at sende den en genpart af den i gennemfoerelsesforordningens artikel 16 , stk . 1 , naevnte attest .

3 . Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende anvendelse , dersom det er noedvendigt at medregne beskaeftigelsesperioder , der tidligere er tilbagelagt efter lovgivningen i enhver anden medlemsstat , for at de i den kompetente stats lovgivning foreskrevne betingelser kan opfyldes .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 73 , stk . 1 og artikel 75 , stk . 1 . litra a ) og litra b )

Artikel 86

Arbejdstagere der er omfattet af lovgivningen i en anden medlemsstat end Frankrig

1 . For at opnaa familieydelser i medfoer af forordningens artikel 73 , stk . 1 , skal arbejdstageren indgive begaering til den kompetente institution , eventuelt gennem sin arbejdsgiver .

2 . Til stoette for sin begaering skal arbejdstageren fremlaegge en familieattest udstedt af de med hensyn til personregistrering kompetente myndigheder i familiemedlemmernes bopaelsland . Denne familieattest skal fornys én gang om aaret .

3 . Dersom familieydelserne efter den kompetente stats lovgivning kan eller skal udbetales til en anden person end arbejdstageren , skal arbejdstageren ligeledes , i forbindelse med sin begaering , tilvejebringe de fornoedne oplysninger , der goer det muligt at identificere den person , til hvem familieydelserne skal udbetales i bopaelslandet ( efternavn , fornavn , noejagtig adresse ) .

4 . De kompetente myndigheder i to eller flere medlemsstater kan aftale saerlige regler for udbetaling af familieydelser , navnlig med henblik paa at lette anvendelsen af forordningens artikel 75 , stk . 1 , litra a ) og litra b ) . Med saadanne aftaler goeres Den administrative Kommission bekendt .

5 . Arbejdstageren skal , eventuelt gennem sin arbejdsgiver , underrette den kompetente institution om :

- enhver forandring i familiemedlemmernes forhold , der kan medfoere aendring af retten til familieydelser ,

- enhver aendring i antallet af familiemedlemmer , for hvem der udbetales familieydelser ,

- enhver aendring i familiemedlemmernes bopaels - eller opholdssted ,

- enhver erhvervsudoevelse , i kraft af hvilken der tillige kan kraeves udbetalt familieydelser efter lovgivningen i den medlemsstat , paa hvis omraade familiemedlemmerne er bosat .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 73 , stk . 2

Artikel 87

Arbejdstagere der er omfattet af fransk lovgivning

1 . For at opnaa boernetilskud i medfoer af forordningens artikel 73 , stk . 2 , skal arbejdstageren indgive begaering til den kompetente institution , der udleverer ham en attest , hvori det bekraeftes , at han opfylder de betingelser med hensyn til beskaeftigelse , der efter fransk lovgivning er foreskrevet for erhvervelse af ret til boernetilskud . Arbejdstageren skal samtidig underskrive en erklaering om , at der ikke efter lovgivningen i familiemedlemmernes bopaelsland bestaar nogen ret til boernetilskud i kraft af erhvervsudoevelse .

I tilfaelde hvor fransk lovgivning giver ret til boernetilskud for et tidsrum , der svarer til beskaeftigelsesperiodernes laengde , skal attesten angive den beskaeftigelsestid , der er tilbagelagt inden for det paagaeldende tidsrum .

Familiemedlemmerne registreres i institutionen paa deres bopaelssted paa grundlag af naevnte attest og de bevisligheder , der kraeves efter den lovgivning , som gaelder for denne institution ved tilkendelse af boernetilskud .

Dersom familiemedlemmerne ikke fremlaegger den omhandlede attest , retter bopaelsstedets institution henvendelse til den kompetente institution for at fremskaffe den .

2 . Den i stk . 1 naevnte attest er gyldig i et tidsrum af tre maaneder fra datoen for dens udstedelse og skal af den kompetente institution automatisk fornys hver tredje maaned .

3 . Dersom arbejdstageren er saesonarbejder , er den i stk . 1 naevnte attest gyldig , saa laenge saesonarbejdet vedvarer , medmindre den kompetente institution i mellemtiden har meddelt bopaelsstedets institution at den ikke laengere er gyldig .

4 . Dersom boernetilskud efter lovgivningen i den medlemsstat , paa hvis omraade familiemedlemmerne er bosat , udbetales maanedlig eller kvartalsvis , medens retten til boernetilskud efter fransk lovgivning erhverves for et tidsrum , der svarer til den tilbagelagte beskaeftigelsestid , ydes boernetilskuddene efter forholdet mellem det sidstnaevnte tidsrum og det tidsrum , der er fastlagt i lovgivningen i familiemedlemmernes bopaelsland .

5 . Saafremt der efter lovgivningen i den medlemsstat , paa hvis omraade familiemedlemmerne er bosat , ydes boernetilskud for et antal dage svarende til de tilbagelagte beskaeftigelsesdage , medens ret til boernetilskud efter fransk lovgivning erhverves for en maaned , skal boernetilskuddene ydes for en maaned .

6 . Naar de efter fransk lovgivning tilbagelagte beskaeftigelsesperioder i de i stk . 4 og 5 omhandlede tilfaelde udtrykkes i andre tidsenheder end dem , der gaelder for beregning af boernetilskud efter lovgivningen i den medlemsstat , paa hvis omraade familiemedlemmerne er bosat , sker omregningen efter de i gennemfoerelsesforordningens artikel 15 , stk . 3 , indeholdte bestemmelser .

7 . Den kompetente institution giver straks meddelelse til institutionen paa familiemedlemmernes bopaelssted om , paa hvilket tidspunkt arbejdstagerens ret til boernetilskud ophoerer , eller hvornaar han flytter fra én medlemsstat til en anden .

Institutionen paa familiemedlemmernes bopaelssted kan naar som helst afkraeve den kompetente institution enhver oplysning vedroerende arbejdstagerens ret til boernetilskud .

Bopaelsstedets institution kontrollerer paa begaering af den kompetente institution , dersom denne anser det for paakraevet , rigtigheden af den i stk . 1 , foerste afsnit , omhandlede erklaering ,

8 . Familiemedlemmerne skal underrette institutionen paa deres bopaelssted om enhver forandring i deres forhold , der kan medfoere aendring af retten til boernetilskud , navnlig enhver bopaelsforandring .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 74 , stk . 1

Artikel 88

Arbejdsloese , der er omfattet af lovgivningen i en anden medlemsstat end Frankrig

Bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 86 finder tilsvarende anvendelse paa de i forordningens artikel 74 , stk . 1 , omhandlede arbejdsloese .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 74 , stk . 2

Artikel 89

Arbejdsloese , der er omfattet af fransk lovgivning

1 . De i forordningens artikel 74 , stk . 2 , omhandlede familiemedlemmer skal for at opnaa boernetilskud i den medlemsstat , hvor de er bosat , for institutionen paa deres bopaelssted fremlaegge attest om , at den arbejdsloese modtager ydelser i anledning af arbejdsloeshed efter fransk lovgivning .

Denne attest udstedes af den kompetente franske arbejdsloeshedsinstitution eller af den institution , der er udpeget af den kompetente franske myndighed paa begaering af den arbejdsloese , som er forpligtet til at underskrive en erklaering om , at der ikke efter lovgivningen i familiemedlemmernes bopaelsland haves ret til boernetilskud i kraft af erhvervsudoevelse .

Dersom familiemedlemmerne ikke fremlaegger den naevnte attest , retter institutionen paa deres bopaelssted henvendelse til den kompetente institution for at fremskaffe den .

2 . Bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 87 , stk . 2 - 8 , finder tilsvarende anvendelse .

KAPITEL 8

YDELSER TIL BOERN PENSIONS - ELLER RENTEMODTAGERE OG TIL BOERN , DER HAR MISTET BEGGE FORAELDRE ELLER EN AF DEM

Gennemfoerelse af forordningens artikler 77 - 79

Artikel 90

1 . For at opnaa ydelser i medfoer af forordningens artikel 77 eller artikel 78 skal ansoegeren indgive begaering til institutionen paa sit bopaelssted efter reglerne i den lovgivning , som gaelder for denne institution .

2 . Dersom ansoegeren ikke er bosat paa den medlemsstats omraade, hvor den kompetente institution er beliggende , kan han indgive begaerinfen enten til den kompetente institution eller til institutionen paa hans bopaelssted , der i saa fald sender begaeringen til den kompetente institutions med angivelse af datoen for dens indgivelse . Denne dato anses for datoen for begaeringens indgivelse til den kompetente institution .

3 . Dersom den i stk . 2 omhandlede kompetente institution konstaterer , at ansoegeren ikke har ret til ydelser efter den lovgivning , der gaelder for institutionen , sender den straks begaeringen , ledsaget af alle fornoedne dokumenter og oplysninger , til institutionen i den medlemsstat , efter hvis lovgivning arbejdstageren har tilbagelagt den laengste af sine forsikringsperioder .

I givet fald kan det under de samme betingelser vaere noedvendigt at gaa tilbage til institutionen i den medlemsstat , efter hvis lovgivning arbejdstageren har tilbagelagt den korteste af sine forsikringsperioder .

4 . Den administrative Kommission fastsaetter i fornoedent omfang de noedvendige supplerende regler for indgivelse af begaering om ydelser .

Artikel 91

1 . Udbetaling af ydelser i medfoer af forordningens artikel 77 eller artikel 78 sker i overensstemmelse med bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikler 53 - 58 .

2 . De kompetente myndigheder i medlemsstaterne udpeger , om fornoedent , den institution der er kompetent med hensyn til udbetaling af ydelser i medfoer af forordningens artikel 77 eller artikel 78 .

Artikel 92

Enhver , der modtager ydelser i medfoer af forordningens artikel 77 , eller artikel 78 , for boern af en pensions - eller rentemodtager eller for boern , der har mistet begge foraeldre eller en af dem , skal underrette den institution , der udbetaler disse ydelser :

- om enhver forandring i boernenes forhold , der kan medfoere aendring af retten til ydelserne ,

- om enhver aendring i antallet af boern , for hvem der udbetales ydelser ,

- om enhver bopaelsforandring for boernene ,

- om enhver erhvervsudoevelse , i kraft af hvilken der haves ret til familieydelser eller boernetilskud for disse boern .

AFSNIT V

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 93

Refusion af ydelser i henhold til syge - og moderskabsforsikringen ( med undtagelse af dei gennemfoerelsesforordningens artikel 94 og 95 omkandlede ydelser

1 . Naturalydelser , der i medfoer af forordningens artikel 19 , stk . 1 og 2 , artikel 22 , artikel 25 , stk . 1 , 3 og 4 , artikel 26 , artikel 29 , stk . 1 , eller artikel 31 er ydet arbejdstagere og deres paa den samme medlemsstats omraade bosatte familiemedlemmer , skal af den kompetente institution refunderes den institution , der har udredet de naevnte ydelser , med det faktiske beloeb , der fremgaar af den sidstnaevnte institutions regnskaber .

2 . I de i forordningens artikel 29 , stk . 1 og artikel 31 omhandlede tilfaelde og med henblik paa anvendelse af stk . 1 , anses institutionen paa pensions - eller rentemodtagerens bopaelssted som den kompetente institution .

3 . Naar den faktiske stoerrelse af de i stk . 1 naevnte ydelser ikke fremgaar af regnskaberne for den institution , der har udredet dem , og der ikke er truffet nogen aftale i medfoer af stk . 6 , skal refusionsbeloebet fastsaettes til et fikseret beloeb paa grundlag af alle relevante oplysninger , der kan udledes af de foreliggende data . Den administrative Kommission afgoer , hvilket grundlag der skal anvendes ved beregningen af de fikserede beloeb , og fastsaetter disses stoerrelse .

4 . Der kan ikke til grund for refusionen laegges hoejere takster end dem , der anvendes ved udredelse af naturalydelser til arbejdstagere , der er omfattet af den lovgivning , der gaelder for den institution , som har udredet de i stk . 1 omhandlede ydelser .

5 . Bestemmelserne i stk . 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse paa refusion af kontantydelser , der er udbetalt i henhold til bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 18 , stk . 8 , andet punktum .

6 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan , efter indhentet udtalelse fra Den administrative Kommission , aftale andre regler for opgoerelse af refusionsbeloebene , navnlig paa grundlag af fikserede beloeb .

Artikel 94

Refusion af naturalydelser i henhold til syge - og moderskabsforsikringen til en arbejdstagers familiemedlemmer , der ikke er bosat i samme medlemsstat som arbejdstageren

1 . Udgifterne ved naturalydelser , der i medfoer af forordningens artikel 19 , stk . 2 , er udredet til familiemedlemmer , der ikke er bosat paa samme medlemsstats omraade som arbejdstageren , skal af de kompetente institutioner refundere de institutioner , der har udredet disse ydelser , paa grundlag af et fikseret beloeb , som fastsaettes for hvert kalenderaar , og som i videst muligt omfang skal svare til de faktiske udgifter .

2 . Det fikserede beloeb faas ved at multiplicere den gennemsnitlige aarlige udgift pr . familie med det gennemsnitlige antal familier , der aarligt kommer i betragtning , og nedsaette det herved fremkomne beloeb med 20 % .

3 . De faktorer , der er fornoedne for ansaettelsen af dette fikserede beloeb , fastlaegges efter foelgende regler :

a ) Den gennemsnitlige aarlige udgift pr . familie udregnes for hver medlemsstat ved at dividere de aarlige udgifter til samtlige de naturalydelser , der inden for de i betragtning kommende sociale sikringsordninger er udredet af institutionerne i den paagaeldende medlemsstat til samtlige familiemedlemmer til arbejdstagere , der er omfattet af denne stats lovgivning , med det gennemsnitlige aarlige antal arbejdstagere , der har familiemedlemmer ; de sociale sikringsordninger , der skal tages i betragtning i denne forbindelse , er anfoert i bilag 9 ;

b ) I forholdet mellem to medlemsstaters institutioner er det gennemsnitlige antal familier , der aarligt kommer i betragtning , lig med det gennemsnitlige antal arbejdstagere , der aarligt er omfattet af lovgivningen i en af disse medlemsstater , og hvis familiemedlemmer har ret til at faa naturalydelser , der udredes af en institution i den anden medlemsstat .

4 . Antallet af familier , der skal tages i betragtning i medfoer af bestemmelserne i stk . 3 , litra b ) , opgoeres ved hjaelp af en fortegnelse , der i dette oejemed foeres af bopaelsstedets institution , paa grundlag af de af den kompetente institution tilvejebragte bevisligheder for de paagaeldendes ret til ydelser . I tilfaelde af uenighed forlaegges de paagaeldende institutioners bemaerkninger for det i gennemfoerelsesforordningens artikel 101 , stk . 3 , omhandlede revisionsudvalg .

5 . Den administrative Kommission fastsaetter de metoder og regler , der skal anvendes ved fastlaeggelsen af de i stk . 3 og 4 naevnte faktorer .

6 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan , efter udtalelse fra Den administrative Kommission , aftale andre regler for fastsaettelse af refusionsbeloebene .

Artikel 95

Refusion af naturalydelser i henhold til syges - og moderskabsforsikringen til pensions - eller rentemodtagere og deres familiemedlemmer , der ikke har ret til ydelser efter lovgivningen i den medlemsstat , hvor de er bosat

1 . Naturalydelser , der er udredet i henhold til forordningens artikel 28 , stk . 1 , skal af de kompetente institutioner refunderes de institutioner , der har udredet disse ydelser , paa grundlag af et fikseret beloeb , der i videst muligt omfang svarer til de faktiske udgifter .

2 . Det fikserede beloeb faas ved at mulitiplicere den gennemsnitlige aarlige udgift pr . pensions - eller rentemodtager med det gennemsnitlige antal pensions - eller rentemodtagere , der aarligt kommer i betragtning , og nedsaette det herved fremkomne beloeb med 20 % .

3 . De faktorer , der er fornoedne for ansaettelsen af dette fikserede beloeb , fastlaegges efter foelgende regler :

a ) Den gennemsnitlige aarlige udgift pr . pensions - eller rentemodtager udregnes for hver medlemsstat ved at dividere de aarlige udgifter til samtlige naturalydelser , der inden for de i betragtning kommende sociale sikringsordninger er udredet af institutionerne i den paagaeldende medlemsstat til samtlige personer , der efter den paagaeldende medlemsstats lovgivning modtager pension eller rente , samt til disses familiemedlemmer , med det gennemsnitlige aarlige antal pensions - eller rentemodtagere ; de sociale sikringsordninger , der kommer i betragtning i denne forbindelse , er anfoert i bilag 9 ;

b ) I forholdet mellem to medlemsstaters institutioner er det gennemsnitlige antal pensions - eller rentemodtagere , der aarligt skal tages i betragtning , lig med det gennemsnitlige aarlige antal af de i forordningens artikel 28 , stk . 2 , omhandlede pensions - eller rentemodtagere , der er bosat paa et af de paagaeldende to medlemsstaters omraader , og som har ret til naturalydelser til udgift for en institution i den anden medlemsstat .

4 . Antallet af pensions - eller rentemodtagere , der skal tages i betragtning i medfoer af bestemmelserne i stk . 3 , litra b ) , opgoeres ved hjaelp af en fortegnelse , der i dette oejemed foeres af bopaelsstedets institution paa grundlag af de af den kompetente institution tilvejebragte bevisligheder for de paagaeldendes ret til ydelser . I tilfaelde af uenighed forelaegges de paagaeldende institutioners bemaerkninger for det i gennemfoerelsesforordningens artikel 101 , stk . 3 , omhandlede revisionsudvalg .

5 . Den administrative Kommission fastsaetter de metoder og regler , der skal anvendes ved fastlaeggelsen af de i stk . 3 og 4 naevnte faktorer .

6 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan , efter udtalelse fra Den administrative Kommission , aftale andre regler for fastsaettelse af refusionsbeloebene .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 63 , stk . 2

Artikel 96

Refusion af naturalydelser i henhold til forsikringen mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme , der er udredet af en medlemsstats institution til udgift for en anden medlemsstats institution

Med hensyn til anvendelsen af bestemmelserne i forordningens artikel 63 , stk . 2 , finder bestemmelserne i gennemfoerelsesforordningens artikel 93 tilsvarende anvendelse .

Gennemfoerelse af forordningens artikel 70 , stk . 2

Artikel 97

Refusion af arbejdsloeshedsydelser til arbejdsloese , der rejser til en anden medlemsstat for at soege arbejde der

1 . Ydelser , der er udbetalt i henhold til forordningens artikel 69 , skal af den kompetente institution refunderes den institution , der har udbetalt de naevnte ydelser , med det beloeb , der fremgaar af den sidstnaevnte institutions regnskaber .

2 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan

- efter udtalelse fra Den administrative Kommission aftale andre regler for fastsaettelse af refusionsbeloebene , navnlig paa grundlag af fikserede beloeb , eller andre betalingsmaader eller

- give afkald paa enhver refusion mellem institutionerne .

Refusion af boernetilskud ydet i henhold til forordningens artikel 73 , stk . 2 , og artikel 74 , stk . 2

Artikel 98

Familiemedlemmer til arbejdstagere , der er omfattet af fransk lovgivning , eller til arbejdsloese , der modtager ydelser i anledning af arbejdsloeshed efter fransk lovgivning

1 . Boernetilskud , der er ydet i henhold til forordningens artikel 73 , stk . 2 , og artikel 74 , stk . 2 , skal af den kompetente franske institution refunderes den institution , der har udbetalt disse tilskud , med det faktiske beloeb , der fremgaar af den sidstnaevnte institutions regnskaber .

2 . Frankrig og hver af de oevrige medlemsstater eller de kompetente myndigheder i Frankrig og hver af de oevrige medlemsstater kan aftale , at de naevnte boernetilskud skal refunderes paa grundlag af et fikseret beloeb . I saa fald udregnes dette beloeb ved at multiplicere den gennemsnitlige aarlige udgift pr . familie med det gennemsnitlige antal familier , der aarligt skal tages i betragtning .

3 . De faktorer , der er fornoedne for ansaettelsen af det fikserede beloeb , fastlaegges efter foelgende regler :

a ) Den gennemsnitlige aarlige udgift pr . familie faas ved at dividere samtlige aarlige udgifter til boernetilskud , der af institutionerne i den medlemsstat , paa hvis omraade familiemedlemmerne er bosat , er ydet for samtlige i denne stat bosatte familiemedlemmer til arbejdstagere og til arbejdsloese , med det gennemsnitlige antal familier , der aarligt har ret til ydelser .

b ) Det gennemsnitlige antal familier , der aarligt skal tages i betragtning , er lig med det gennemsnitlige antal arbejdstagere , der aarligt er omfattet af den kompetente stats lovgivning , samt i givet fald der gennemsnitlige antal arbejdsloese , der aarlig modtager ydelser i anledning af arbejdsloeshed til udgift for en institution i denne kompetente stat , og hvis familiemedlemmer har ret til at faa boernetilskud , der udbetales af en institution i en anden medlemsstat , paa hvis omraade de er bosat .

4 . Den administrative Kommission fastsaetter , efter indstilling fra det i gennemfoerelsesforordningens artikel 101 , stk . 3 , omhandlede revisionsudvalg , de metoder og regler , der skal anvendes ved fastlaeggelsen af de i stk . 3 naevnte faktorer .

5 . Frankrig og hver af de oevrige medlemsstater eller de kompetente myndigheder i Frankrig og hver af de oevrige medlemsstater kan , efter udtalelse fra Den administrative Kommission , aftale andre metoder for fastsaettelse af det fikserede beloeb .

Faelles refusionsregler

Artikel 99

Administrationsudgifter

To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningens artikel 84 , stk . 2 , tredje punktum , aftale , at de i gennemfoerelsesforordningens artikler 93 - 98 omhandlede ydelser forhoejes med en bestemt procentsats til daekning af administrationsomkostninger . Denne procentsats kan variere efter de forskellige ydelser .

Artikel 100

Ikke-afregnede krav

1 . Ved afregningen mellem medlemsstaternes institutioner behoever den forpligtede institution ikke at imoedekomme refusionskrav vedroerende ydelser , der er udbetalt i et kalenderaar , der ligger mere end tre aar forud for tidspunktet for fremsaettelsen af disse krav , over for et kontaktorgan eller over for den forpligtede institution i den kompetente stat .

2 . For saa vidt angaar refusionskrav , der er beregnet paa et fikseret grundlag , begynder treaarsfristen at loebe fra datoen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende af de aarlige gennemsnitlige udgifter for naturalydelser fastsat i overensstemmelse med gennen foerelsesforordningens artikler 94 og 95 .

Artikel 101

Opgoerelse over refusionskrav

1 . Den administrative Kommission udarbejder i henhold til forordningens artikler 36 , 63 og 70 samt artikel 75 , stk . 2 , en opgoerelse over refusionskrav for hvert kalenderaar .

2 . Den administrative Kommission kan lade foretage enhver revision , der kan tjene til kontrol af det statistiske og regnskabsmaessige materiale , der ligger til grund for den i stk . 1 naevnte opgoerelse over refusionskrav , navlig for at sikre , at dette materiale er i overensstemmelse med de i dette afsnit fastsatte regler .

3 . Den administrative Kommission traeffer de i denne artikel omhandlede afgoerelser efter indstilling af et revisionsudvalg , der afgiver en begrundet udtalelse til Den administrative Kommission . Denne fastsaetter det naevnte revisionsudvalgs forretningsorden og sammensaetning .

Artikel 102

Revisionsudvalgets opgaver . Refusionsregler

1 . Det paahviler revisionsudvalget

a ) at tilvejebringe de noedvendige talmaessige data og foretage de fornoedne beregninger med henblik paa anvendelsen af dette afsnit ;

b ) at afgive periodiske indberetninger til Den administrative Kommission om , hvorledes gennemfoerelsen af forordningerne virker , navnlig paa det finansielle plan ;

c ) at fremsaette hensigtsmaessige forslag vedroerende litra a ) og litra b ) for den administrative Kommission ;

d ) at forelaegge Den administrative Kommission forslag med hensyn til de bemaerkninger , der er tilsendt Udvalget i henhold til gennemfoerelsesforordningens artikel 94 , stk . 4 , og artikel 95 , stk . 4 ;

e ) at forelaegge Den administrative Kommission forslag vedroerende anvendelsen af gennemfoerelsesforordningens artikel 101 ;

f ) at udfoere alle arbejder , undersoegelser eller andre opgaver i forbindelse med spoergsmal , der forelaegges Udvalget af Den administrative Kommission .

2 . De i forordningens artikler 36 , 63 og 70 samt artikel 75 , stk . 2 , omhandlede refusioner til de refusionsberettigede institutioner i en anden medlemsstat sker , for saa vidt angaar samtlige kompetente institutioner i en medlemsstat , gennem organer udpeget af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne . De organer , hvorigennem refusionerne sker , underretter Den administrative Kommission om stoerrelsen af de refunderede beloeb under iagttagelse af de tidsfrister og regler , der er fastsat af den naevnte kommission .

3 . Naar refusionerne fastsaettes paa grundlag af de udredede ydelsers faktiske beloeb , saaledes som dette fremgaar af institutionernes regnskaber , afregnes de for hvert kalenderhalvaar i loebet af det foelgende kalenderhalvaar .

4 . Naar refusionerne fastsaettes paa grundlag af fikserede beloeb , afregnes de for hvert kalenderaar ; i saa fald yder de kompetente institutioner de refusionsberettigede institutioner forskud den foerste dag i hvert kalenderhalvaar efter de af Den administrative Kommission fastsatte regler .

5 . De kompetente myndigheder i to eller flere medlemsstater kan aftale andre refusionsfrister eller andre regler for ydelse af forskud .

Artikel 103

Tilvejebringelse af statistiske og regnskabsmaessige data

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger med henblik paa anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit , navnlig hvad angaar bestemmelserne om tilvejebringelse af statistiske og regnskabsmaessige data .

Artikel 104

Optagelse i bilag 5 af overenskomster om refusioner indgaaet mellem medlemsstater eller mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder

1 . Bestemmelser svarende til de i forordningens artikel 36 , stk . 3 , artikel 63 , stk . 3 , og artikel 70 , stk . 3 , samt i gennemfoerelsesforordningens artikel 93 , stk . 6 , artikel 94 , stk . 6 , og artikel 95 , stk . 6 , indeholdte bestemmelser , som er i kraft dagen foer forordningens ikrafttraeden , bevarer deres gyldighed , for saa vidt de er optaget i bilag 5 til gennemfoerelsesforordningen .

2 . Bestemmelser svarende til de i stk . 1 naevnte , der efter forordningens ikrafttraeden maatte komme til anvendelse i forholdet mellem to eller flere medlemsstater , skal optages i bilag 5 til gennemfoerelsesforordningen . Det samme gaelder bestemmelser , der maatte blive aftalt i medfoer af gennemfoerelsesforordningens artikel 97 , stk . 2 , og artikel 98 , stk . 2 .

Udgifter ved administrativ og laegelig kontrol

Artikel 105

1 . Udgifterne ved den administrative kontrol samt ved de laegeundersoegelser , indlaeggelser til observation , laegerejser og kontrolundersoegelser af enhver art , der er noedvendige for tilkendelse , udredelse eller aendring af ydelser , skal af den institution , for hvis regning de er foretaget , refunderes den institution , som det er blevet overdraget at foretage dem , paa grundlag af de af sidstnaevnte institution anvendte takster .

2 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan dog aftale andre refusionsregler , navnlig paa grundlag af fikserede beloeb , eller give afkald paa enhver refusion mellem institutionerne .

Saadanne aftaler skal optages i bilag 5 til gennemfoerelsesforordningen . De aftaler , der er i kraft dagen foer forordningens ikrafttraeden , bevarer deres gyldighed , for saa vidt de er opfoert i det naevnte bilag .

Faelles bestemmelser om udbetaling af kontantydelser

Artikel 106

De kompetente myndigheder i enhver medlemsstat underretter Den administrative Kommission , under iagttagelse af de af denne kommission fastsatte tidsfrister og regler , om stoerrelsen af de kontantydelser , der af de under disse myndigheder hoerende institutioner er udbetalt til personer , der er bosat eller opholder sig paa enhver anden medlemsstats omraade .

Artikel 107

Omregning af valuta

1 . Med henblik paa anvendelsen af foelgende bestemmelser :

a ) forordningens artikel 12 , stk . 2 - 4 , artikel 19 , stk . 1 , litra b ) , sidste punktum , artikel 22 , stk . 1 , ii ) , sidste punktum , artikel 25 , stk . 1 , litra b ) , naestsidste punktum , artikel 41 , stk . 1 , litra c ) og litra d ) , artikel 46 , stk . 3 og 4 , artikel 50 , artikel 52 , litra b ) , sidste punktum , artikel 55 , stk . 1 , ii ) , sidste punktum , artikel 57 , stk . 3 , litra c ) , artikel 60 , stk . 1 , litra c ) , og stk . 2 , litra b ) , artikel 70 , stk . 1 og 2 , og artikel 71 , stk . 1 litra b ) ii ) , naestsidste punktum ;

b ) gennemfoerelsesforordningens artikel 34 , artikel 101 , stk . 1 , artikel 102 , stk . 1 , litra b ) , og artikel 119 , stk . 2 , sker omregningen af beloeb , der er udtrykt i forskellige valutaer , til den officielle kurs , der er meddelt af de enkelte staters valutamyndigheder og godkendt af Den internationale Valutafond .

2 . I andre end de i stk . 1 naevnte tilfaelde sker omregningen til den faktiske kurs paa betalingstidspunktet .

AFSNIT VI

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Artikel 108

Godtgoerelse af , at en arbejdstager er saesonarbejder

Den i forordningens artikel 1 , litra c ) , omhandlede arbejdstager skal , for at godtgoere sin egenskab af saesonarbejder , fremlaegge sin arbejdskontrakt forsynet med paategning af arbejdskraftmyndighederne i den medlemsstat , paa hvis omraade han skal udfoere sit arbejde , eller et andet af naevnte myndigheder paategnet dokument , hvoraf det fremgaar , at arbejdstageren er beskaeftiget ved et saesonarbejde .

Artikel 109

Aftale om betaling af bidrag

1 . En arbejdsgiver , der ikke har nogen virksomhed i den medlemsstat , paa hvis omraade arbejdstageren er beskaeftiget , kan aftale med arbejdstageren , at denne opfylder de forpligtelser , der paahviler arbejdsgiveren med hensyn til betaling af bidrag .

Arbejdsgiveren skal underrette den kompetente institution eller i givet fald den af den kompetente myndighed i den fornaevnte medlemsstat udpegede institution om en saadan aftale .

Artikel 110

Gensidig administrativ bistand med hensyn til tilbagesoegning af uberettiget oppebaarne ydelser

Agter en medlemsstats institution , der har udredet ydelser , at goere erstatningskrav gaeldende mod en person , der uberettiget har modtaget disse ydelser , yder institutionen paa den paagaeldendes bopaelssted eller den institution , der er udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat , paa hvis omraade den paagaeldende er bosat , den foerstnaevnte institution bistand .

Artikel 111

De sociale sikringsinstitutioners tilbagesoegning af uberettiget oppebaarne beloeb samt regreskrav fremsat af sociale forsorgsmyndigheder

1 . Dersom en medlemsstats institution ved fastsaettelse eller fornyet fastsaettelse af ydelser ved invaliditet , alderdom eller doedsfald ( pensioner ) i henhold til forordnings afsnit III , kapitel 3 , har udbetalt modtageren af en ydelse et stoerre beloeb , end han er berettiget til , kan denne institution over for enhver anden medlemsstats institution , som det paahviler at udrede tilsvarende ydelser til den paagaeldende modtager , kraeve det for meget udbetalte beloeb tilbageholdt i de endnu ikke erlagte ydelser , der af den sidstnaevnte institution udbetales modtageren . Den sidstnaevnte institution sender det tilbageholdte beloeb til den berettigede institution . For saa vidt det for meget udbetalte beloeb ikke kan tilbageholdes i de naevnte ydelser , finder bestemmelserne i stk . 2 anvendelse .

2 . Naar en medlemsstats institution har udbetalt en modtager et stoerre beloeb , end han er berettiget til , kan denne institution , under iagttagelse af de betingelser og graenser , der er fastsat i den lovgivning , der gaelder for institutionen , over for enhver anden medlemsstats institution , som det paahviler at udrede ydelser til den paagaeldende modtager , kraeve det for meget udbetalte beloeb tilbageholdt i de ydelser , der af sidstnaevnte institution udbetales modtageren . Den sidstnaevnte institution foretager tilbageholdelsen under iagttagelse af de betingelser og graenser , der er fastsat for en saadan modregning i den lovgivning , der gaelder for institutionen , som om det drejede sig om beloeb , institutionen selv havde udbetalt for meget , og overfoerer det tilbageholdte beloeb til den berettigede institution .

3 . Har en af forordningen omfattet person modtaget forsorgshjaelp paa en medlemsstats omraade i et tidsrum , hvor den paagaeldende havde ret til ydelser efter en anden medlemsstats lovgivning , kan det organ , som har ydet forsorgshjaelpen , for saa vidt det efter lovgivningen har regreskrav paa de ydelser , der tilkommer den paagaeldende , over for enhver anden medlemsstats institution , som det paahviler at udrede ydelser til den paagaeldende , kraeve det beloeb , der er udbetalt i forsorgshjaelp , tilbageholdt i de beloeb , den sidstnaevnte institution udbetaler den paagaeldende .

Naar et familiemedlem til en af forordningen omfattet person har modtaget forsorgshjaelp paa en medlemsstats omraade i et tidsrum , for hvilket den naevnte person havde ret til ydelser for det paagaeldende familiemedlem efter lovgivningen i en anden medlemsstat , kan det organ , som har ydet forsorgshjaelpen , for saa vidt det efter lovgivningen har regreskrav paa de ydelser , der tilkommer den naevnte person for det paagaeldende familiemedlem , over for enhver anden medlemsstats institution , som det paahviler at udrede saadanne ydelser i forhold til denne person , kraeve det beloeb , der er udbetalt i forsorgshjaelp , tilbageholdt i de beloeb , som af sidstnaevnte institution udbetales til den naevnte person for det paagaeldende familiemedlem .

Den forpligtede institution foretager tilbageholdelsen under iagttagelse af de betingelser og graenser , der er fastsat for en saadan modregning i den lovgivning , der gaelder for institutionen , og overfoerer det tilbageholdte beloeb til det berettigede organ .

Artikel 112

Dersom en institution enten direkte eller gennem en anden institution , har foretaget udbetalinger med urette , og tilbagesoegning af de udbetalte beloeb ikke er mulig , skal de paagaeldende beloeb afholdes endeligt af den foerstnaevnte institution , undtagen hvor udbetalingen af det urigtigt udbetalte beloeb er fremkaldt ved svigagtig adfaerd .

Artikel 113

Tilbagesoegning af naturalydelser , der med urette er udredet til arbejdstagere beskaeftiget ved international transport

1 . I tilfaelde hvor retten til naturalydelser ikke anerkendes af den kompetente institution , skal naturalydelser , der af opholdsstedets institution er udredet til en international transportarbejder , paa grundlag af den i gennemfoerelsesforordningens artikel 20 , stk . 2 , eller artikel 62 , stk . 2 , naevnte formodning , refunderes af den kompetente institution .

2 . De udgifter , der af opholdsstedets institution er afholdt for enhver international transportarbejder , der har modtaget naturalydelser ved fremlaeggelse af den i gennemfoerelsesforordningens artikel 20 , stk . 2 , eller artikel 62 , stk . 2 , omhandlede attest , refunderes af den institution , der i den naevnte attest er anfoert som kompetent eller af enhver anden institution , der i dette oejemed er udpeget af den kompetente myndighed i den paagaeldende medlemsstat , selvom den paagaeldende transportarbejder ikke i forvejen har henvendt sig til opholdsstedets institution og ikke har ret til naturalydelser .

3 . Den kompetente institution eller , i det i stk . 2 omhandlede tilfaelde , den som saadan anfoerte eller den i dette oejemed udpegede institution bevarer over for modtageren et krav , svarende til stoerrelsen af de med urette udredede naturalydelser . De naevnte institutioner skal underrette det i gennemfoerelsesforordningens artikel 101 , stk . 3 , naevnte revisionsudvalg om saadanne krav , hvorefter udvalget foretager en opgoerelse over disse .

Artikel 114

Foreloebig udbetaling af ydelser i tilfaelde af uenighed om , hvilken lovgivning der skal finde anvendelse , eller hvilken institution der skal udrede ydelserne

I tilfaelde af uenighed mellem de kompetente institutioner eller myndigheder i to eller flere medlemsstater med hensyn til , hvilken lovgivning der skal finde anvendelse paa en arbejdstager i medfoer af forordningens afsnit II , eller med hensyn til , hvilken institution der skal udrede ydelserne , modtager den paagaeldende , som ville kunne goere krav paa ydelser , hvis en saadan uenighed ikke forelaa , foreloebige ydelser efter den lovgivning , som gaelder for bopaelsstedets institution , eller - dersom den paagaeldende ikke er bosat paa en af de beroerte medlemsstaters omraader - efter den lovgivning , der gaelder for den institution , hvortil begaeringen foerst er indgivet .

Artikel 115

Regler for laegeundersoegelser foretaget i en anden medlemsstat end den kompetente stat

Opholds - eller bopaelsstedets institution , som i medfoer af forordningens artikel 87 skal lade foretage en laegeundersoegelse , foelger reglerne i den lovgivning , der gaelder for institutionen .

I mangel af saadanne regler retter institutionen henvendelse til den kompetente institution for at faa oplysning om , hvorledes den skal forholde sig .

Artikel 116

Aftaler om inddrivelse af bidrag

1 . De i medfoer af forordningens artikel 92 , stk . 2 , indgaaede aftaler skal optages i bilag 5 til gennemfoerelsesforordningen .

2 . De aftaler , der er indgaaet med henblik paa anvendelsen af artikel 51 i forordning nr . 3 , forbliver i kraft , for saa vidt de er anfoert i bilag 5 til gennemfoerelsesforordningen .

Artikel 117

Elektronisk databehandling af oplysningsmateriale

1 . En eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan , efter udtalelse fra Den administrative Kommission , tilpasse de blanketter til bevidnelser , attester , erklaeringer , begaeringer og andre dokumenter samt de procedurer , for og metoder til overfoersel af data , der er hjemlet med henblik paa anvendelse af forordningen og gennemfoerelsesforordningen , til elektronisk databehandling .

2 . Den administrative Kommission vil foretage de fornoedne undersoegelser med henblik paa en standardisering og harmonisering af de blanketter , der er tilpasset i medfoer af stk . 1 , naar udviklingen af den elektroniske databehandling i de enkelte medlemslande muliggoer dette .

AFSNIT VII

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 118

Overgangsbestemmelser vedroerende pensioner og renter

1 . Hvad angaar begaeringer om pension eller rente , for hvis vedkommende fastsaettelse af ydelsen endnu ikke er sket paa tidspunktet for forordningens ikrafttraeden , skal der foretages en dobbelt fastsaettelse af ydelsen :

- for saa vidt angaar tiden foer forordningens ikrafttraeden i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning nr . 3 ,

- for saa vidt angaar tiden efter dens ikrafttraeden i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen .

2 . Indgivelse efter forordningens ikrafttraeden af en begaering om ydelser ved invaliditet eller alderdom eller ydelser til efterladte medfoerer automatisk , at ydelser , der af institutionen eller institutionerne i en eller flere medlemsstater er fastsat foer forordningens ikrafttraeden , for det samme tilfaelde , omberegnes paa grundlag af forordningens bestemmelser .

Artikel 119

Overgangsbestemmelser vedroerende familieydelser

1 . De i forordningens artikel 94 , stk . 9 , omhandlede rettigheder er saadanne rettigheder , som arbejdstagerne havde for familiemedlemmer , for hvis vedkommende der erhvervedes ret til familieydelser , efter de satser og inden for de graenser , der var gaeldende dagen foer forordningens ikrafttraeden , enten i medfoer af artikel 41 i forordning nr . 3 henholdsvis af bilag D til den naevnte forordning eller i medfoer af artikel 20 i forordning nr . 36/63/EOEF af 2 . april 1963 om social sikring af graensearbejdere ( 3 ) , henholdsvis af bilag 1 til den sidstnaevnte forordning .

2 . Saa laenge de i stk . 1 omhandlede ydelser er stoerre end de boernetilskud , der skal ydes i medfoer af forordningens artikel 73 , stk . 2 , paahviler det den kompetente franske institution at soerge for , at de udbetales til arbejdstageren eller direkte til hans familiemedlemmer paa deres bopaelssted for boern , der har ret til saadanne ydelser .

3 . Institutionen paa familiemedlemmernes bopaelssted skal soerge for udbetaling af boernetilskud efter bestemmelserne i den lovgivning , som gaelder for institutionen , mod refusion fra den kompetente franske institution , saa snart der skal ske udbetaling af familieydelser i medfoer af forordningens artikel 73 , stk . 2 .

4 . Enhver medlemsstat eller de kompetente myndigheder i denne medlemsstat kan i det bilaterale forhold til enhver anden medlemsstat fastsaette naermere regler om gennemfoerelsen af denne artikel .

Artikel 120

Supplerende gennemfoerelsesaftaler

1 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kan , om fornoedent , traeffe aftaler , der tager sigte paa at supplere de administrative regler om forordningens gennemfoerelse . Saadanne aftaler skal optages i bilag 5 til gennemfoerelsesforordningen .

2 . Aftaler , der svarer til de i stk . 1 naevnte , og som er gaeldende dagen foer gennemfoerelsesforordningens ikrafttraeden , forbliver i kraft , for saa vidt de er anfoert i bilag 5 til gennemfoerelsesforordningen .

Artikel 121

Bilagenes karakter samt aendring af bilagene

1 . Bilagene til gennemfoerelsesforordningen udgoer en bestanddel af denne .

2 . Paa begaering af den eller de paagaeldende medlemsstater , henholdsvis af disses kompetente myndigheder , kan disse bilag efter udtalelse fra Den administrative Kommission aendres ved en forordning udstedt af Raadet paa forslag af Kommissionen .

3 . I bilag V til forordningen , afsnit " B . Tyskland " , indsaettes :

" 7 . Det fikserede beloeb for de med foedslen forbundne udgifter , der efter tysk lovgivning ydes familiemedlemmer til arbejdstagere , arbejdsloese og personer , der modtager eller har indgivet begaering om pension eller rente , anses ved anvendelsen af forordningen for en naturalydelse . "

Artikel 122

Gennemfoerelsesforordningens ikrafttraeden

Gennemfoerelsesforordningen traeder i kraft paa den foerste dag i den syvende maaned , der foelger efter maaneden for dens offentliggoerelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 21 . marts 1972 .

Paa Raadets vegne

G . THORN

Formand

( 1 ) EFT nr . L 149 af 5 . 7 . 1971 , s . 2 .

( 2 ) EFT nr . 30 af 16 . 12 . 1958 , s . 561/58 .

( 3 ) EFT nr . 62 af 20 . 4 . 1963 , s . 1314/63 .

BILAG I

KOMPETENTE MYNDIGHEDER

( Forordningens artikel 1 , litra 1 , og gennemfoerelsesforordningens artikel 4 , stk . 1 )

A . BELGIEN :

Ministre de la Prévoyance sociale , Bruxelles - Minister van sociale Voorzorg , Brussel ( Socialministeren )

B . TYSKLAND :

Bundesminister fuer Arbeit und Sozialordnung ( Arbejds - og socialministeren ) , Bonn .

C . FRANKRIG :

1 . Ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ( Sundheds - og socialministeren ) , Paris .

2 . Ministre de travail , de l'emploi et de la population ( Arbejds - , beskaeftigelses - og befolkningsministeren ) , Paris .

3 . Ministre de l'agriculture ( Landbrugsministeren ) , Paris .

4 . Ministre de la marine marchande ( Soefartsministeren ) , Paris .

D . ITALIEN :

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ( Arbejds - og socialministeren ) , Rom .

E . LUXEMBOURG :

1 . Ministere du travail et de la sécurité sociale ( Arbejds - og socialministeren ) , Luxembourg .

2 . Ministre de la famille ( Familieministeren ) , Luxembourg .

F . NEDERLANDENE :

1 . Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ( Social - og sundhedsministeren ) , Haag .

2 . Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne ( Ministeren for folkesundhed og miljoebeskyttelse ) , Leidschendam .

BILAG 2

KOMPETENTE INSTITUTIONER

( Forordningens artikel 1 , litra o , og gennemfoerelsesforordningens artikel 4 , stk . 2 )

A . BELGIEN

1 . Sygdom og moderskab :

a ) ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikler 16 - 29 :

i ) i almindelighed :

den forskringsinstitution , som arbejdstageren er tilsluttet

ii ) for soefolk :

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp - en Voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische Vlag ( Hjaelpe - og forsorgskassen for soefolk , der sejler under belgisk flag ) , Antwerpen

b ) ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens afsnit V :

Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstitut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering ( Direktoratet for syge - og invalideforsikring ) , Bruxelles , til udgift for forsikringsinstitutionerne eller for hjaelpe - og forsorgskassen for soefolk , der sejler under belgisk flag

2 . Invaliditet :

a ) almindelig invaliditet ( arbejdere , funktionaerer og minearbejdere ) :

Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstitut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering ( Direktoratet for syge - og invalideforsikring ) , Bruxelles , i forbindelse med den forsikringsinstitution , som arbejdstageren er eller har vaeret tilsluttet

b ) saerlig invaliditet hos minearbejdere :

Fonds national de retraite des cuvriers-mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers ( Den statslige pensionsfond for minearbejdere ) , Bruxelles

c ) invaliditet hos soefolk :

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp - en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag , ( Hjaelpe - og forsorgskassen for soefolk , der sejler under belgisk flag ) , Antwerpen

3 . Alderdom og doedsfald : ( pensioner ) :

Office national des pensions pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor werknemerspensioenen ( Pensionsdirektoratet for arbejdstagere ) , Bruxelles

4 . Arbejdsulykker :

a ) ved begaeringer om pensionsforhoejelser

Fonds des accidents du travail - Fonds voor arbejdsongevallen ( Forsikringskassen for arbejdsulykker ) , Bruxelles

b ) i de oevrige tilfaelde :

i ) i almindelighed :

forsikringsorganet

ii ) for soefolk :

Fonds des accidents du travail - Fonds voor arbejdsongevallen ( Forsikringskassen for arbejdsulykker ) , Bruxelles

5 . Erhvervssygdomme :

Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor beroepsziekten ( Erhvervssygdomsfonden ) , Bruxelles

6 . Ydelser ved doedsfald :

a ) syge - og invalideforsikring :

i ) i almindelighed :

Institut national d'assurance maladie-invalidité , Bruxelles - Rijksinstituut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering ( Direktoratet for syge - og invalideforsikring ) , Bruxelles i forbindelse med det forsikringsorgan , som arbejdstageren var tilsluttet

ii ) for soefolk :

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp - en Voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag ( Hjaelpe - og forsorgskassen for soefolk , der sejler under belgisk flag ) , Antwerpen

b ) arbejdsulykker :

i ) i almindelighed :

Forsikringsorganet

ii ) for soefolk :

Fonds des accidents du travail - Fonds voor arbejdsongevallen ( Forsikringskassen for arbejdsulykker ) , Bruxelles

c ) erhvervssygdomme :

Fonds des maladies professionnelles Fonds voor beroepsziekten ( Erhvervssygdomsfonden ) , Bruxelles

7 . Arbejdsloeshed :

i ) i almindelighed :

Office national de l'emploi - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening ( Arbejdsdirektoratet ) , Bruxelles

ii ) for soefolk :

Pool des marins de la marine marchande - Pool van de zeelieden ter koopvaardij ( Forhyringscentralen for soefolk i handelsflaaden ) , Antwerpen

8 . Familieydelser :

Udligningskassen for boernetilskud til arbejdstagere , som arbejdsgiveren er tilsluttet .

B . TYSKLAND

De tyske institutioners kompetente retter sig efter tysk lovgivning , medmindre andet er bestemt i det foelgende

1 . Sygeforsikring :

Ved anvendelse af forordningens artikel 25 , stk . 1 :

den sygeforsikringsinstitution , som den arbejdsloese var tilsluttet paa det tidspunkt , da han forflod forbundsrepublikken Tyksland

Ved sygeforsikring for pensions - eller renteansoegere og -modtagere samt deres familiemedlemmer i henhold til bestemmelserne i forordningens afsnit III , kapitel 1 , afdelingerne 4 og 5 :

a ) hvis den paagaeldende er tilslutter en " Allgemeine Ortskrankenkasse " ( den almindelige stedlige sygekasse ) , en " Landkrankenkasse " ( den regionale sygekasse ) eller hvis han ikke er tilsluttet nogen sygeforsikringsinstitution :

" Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Godesberg " ( den almindelige stedlige sygekasse Bad Godesberg ) , Bonn-Bad Godesberg

b ) i alle andre tilfaelde :

den sygeforsikringsinstitution , som ansoegeren eller modtageren er tilsluttet

2 . Renteforsikring for arbejdere , renteforsikring for funktionaerer samt renteforsikring for minearbejdere :

For saa vidt angaar adgang til den frivillige forsikring , samt afgoerelse vedroerende begaering om ydelser og tilkendelse af ydelser i medfoer af forordningens bestemmelser :

a ) for personer , der udelukkende har eller anses for at have vaeret forsikret efter tysk lovgivning , samt for deres efterladte , naar disse personer eller deres efterladte er bosat paa en anden medlemsstats omraade eller som statsborgere i en anden medlemsstat er bosat paa en ikke-medlemsstats omraade :

i ) naar det seneste bidrag er indbetalt til renteforsikring for arbejdere :

- dersom den paagaeldende er bosat i Nederlandene eller som hollandsk statsborger er bosat paa en ikke-medlemsstats omraade :

" Landesversicherungsanstalt Westfalen " ( den regionale forsikringsinstitution for Westfalen ) , Muenster

- dersom den paagaeldende er bosat i Belgien eller som belgisk statsborger er bosat paa en ikke-medlemsstats omraade :

" Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz " ( den regionale forsikringsinstitution for Rhinprovinsen ) , Duesseldorf

- dersom den paagaeldende er bosat i Italien eller som italiensk statsborger er bosat paa en ikke-medlemsstats omraade :

" Landesversicherungsanstalt Schwaben " ( den regionale forsikringsinstitution for Schwaben ) , Augsburg

- dersom den paagaeldende er bosat i Frankrig eller Luxembourg eller som fransk eller luxembourgsk statsborger er bosat paa en ikke-medlemsstats omraade :

" Landesversicherungsanstalt , Rheinland-Pfalz " ( den regionale forsikringsinstitution for Rhinland-Pfalz ) , Speyer

Naar derimod det seneste bidrag er indbetalt til " Landesversicherungsanstalt fuer das Saarland " ( den regionale forsikringsinstitution for Land Saar ) , Saarbruecken , eller til " Bundesbahnversicherungsanstalt " ( forsikringsinstitutionen for forbundsjernbanerne i Frankfurt am Main ) eller til " Seekasse " ( soemaendenes forsikringskasse ) , Hamburg :

den institution , hvortil det seneste bidrag er indbetalt

ii ) naar det seneste bidrag er indbetalt til :

- renteforsikringen for funktionaerer :

" Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte " ( Forbundsforsikringsinstitutionen for funktionaerer ) , Berlin

- renteforsikringen for soefolk :

" Seekasse " ( Forsikringskassen for soefolk ) , Hamborg

iii ) dersom det seneste bidrag er indbetalt til renteforsikringen for minearbejdere , eller hvor den foreskrevne ventetid for opnaaelse af minearbejderrente som foelge af nedsat erhvervsevne som minearbejder ( Bergmannsrente ) er tilbagelagt eller anses for at vaere tilbagelagt :

" Bundesknappschaft " ( Forbundsforsikringskassen for minearbejdere ) , Bochum

b ) for personer , der var eller ansaas for at have vaeret forsikret efter tysk lovgivning samt efter lovgivningen i en eller flere andre medlemsstater eller for deres efterladte :

i ) naar det seneste bidrag efter tysk lovgivning er indbetalt til renteforsikringen for arbejdere :

- dersom den paagaeldende er bosat paa forbundsrepublikken Tysklands omraade , men uden for Land Saar

eller

naar han er bosat uden for forbundsrepublikken Tysklands omraade , og det seneste bidrag efter tysk lovgivning er indbetalt til en institution beliggende uden for Land Saar :

- hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en hollandsk pensionsforsikringsinstitution :

" Landesversicherungsanstalt Westfalen " ( den regionale forsikringsinstitution for Westfalen ) , Muenster

- hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en belgisk pensionsforsikringsinstitution :

" Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz " ( den regionale forsikringsinstitution for Rhinprovinsen ) , Duesseldorf

- hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en italiensk pensionsforsikringsinstitution :

" Landesversicherungsanstalt Schwaben " ( den regionale forsikringsinstitution for Schwaben ) , Augsburg

- hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en fransk eller luxembourgsk pensionsforsikringsinstitution :

" Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz " ( den regionale forsikringsinstitution for Rhinland-Pfalz ) , Speyer

- dersom den paagaeldende er bosat paa forbundsrepublikken Tysklands omraade i Land Saar

eller

dersom han er bosat uden for forbundsrepublikken Tysklands omraade , og det seneste bidrag efter tysk lovgivning er indbetalt til en institution beliggende i Land Saar :

" Landesversicherungsanstalt fuer das Saarland " ( den regionale forsikringsinstitution for Land Saar ) , Saarbruecken

- naar det seneste bidrag efter tysk lovgivning er indbetalt til " Seekasse " ( Forsikringskassen for soefolk ) , Hamborg , eller til " Bundesbahnversicherungsanstalt " ( Forsikringsinstitutionen for forbundsjernbanerne ) , Frankfurt am Main :

den institution , hvortil dette bidrag er indbetalt

ii ) naar det seneste bidrag efter tysk lovgivning er indbetalt til :

- renteforsikringen for funktionaerer :

" Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte " ( Forbundsforsikringsinstitution for funktionaerer ) , Berlin

- renteforsikringen for soefolk :

" Seekasse " ( Forsikringskassen for soefolk ) , Hamborg

iii ) naar det seneste bidrag efter tysk lovgivning er indbetalt til renteforsikringen for minearbejdere , eller hvor den foreskrevne ventetid for opnaaelse af pension for minearbejdere som foelge af nedsat erhvervsevne som minearbejder ( Bergmannsrente ) er tilbagelagt eller anses for tilbagelagt alene paa grundlag af tyske forsikringsperioder eller ved medregning af udenlandske forsikringsperioder :

" Bundesknappschaft " ( Forbundsforsikringskassen for minearbejdere ) , Bochum

3 . Tillaegsforsikring for arbejdere i jern - og staalindustrien ( Huettenknappschaftliche Zusatzversicherung ) :

" Landesversicherungsanstalt Saarland " ( den regionale forsikringsinstitution for Land Saar ) , Saarbruecken

4 . Ulykkesforsikring ( arbejdsulykker og erhvervssygdomme ) :

den kompetente ulykkesforsikringsinstitution i hvert enkelt tilfaelde

5 . Ydelser ved arbejdsloeshed og familieydelser :

" Bundesanstalt fuer Arbeit " ( Arbejdsdirektoratet ) , Nuernberg

C . FRANKRIG

1 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 93 , stk . 1 :

a ) almindelig ordning :

Caisse nationale de l'assurance-maladie ( den centrale sygeforsikringskasse ) , Paris

b ) ordning for landbruget :

Caisse centrale de secours mutuels agricoles ( den centrale gensidige hjaelpekasse for landbruget ) , Paris

c ) ordning for minearbejdere :

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ( den selvstyrende centralkasse for social sikring af minearbejdere ) , Paris

d ) ordning for soefolk :

Etablissement national des invalides de la marine ( centralinstitutionen for invalide soefolk ) , Paris

2 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 96 :

a ) almindelig ordning :

Caisse nationale de l'assurance-maladie ( den centrale sygeforsikringskasse ) , Paris

b ) ordning for minearbejdere :

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ( den selvstyrende centralkasse for social sikring af minearbejdere ) , Paris

c ) ordning for soefolk :

Etablissement national des invalides de la marine ( centralinstitutionen for invalide soefolk ) , Paris

3 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 98 :

a ) almindelig ordning :

Caisse nationale d'allocations familiales ( centralkassen for boernetilskud ) , Paris

b ) ordning for landbruget :

Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ( den gensidige centralkasse for boernetilskud for landbruget ) , Paris

c ) ordning for minearbejdere :

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ( den selvstyrende centralkasse for social sikning af minearbejdere ) , Paris

d ) ordning for soefolk :

Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce ou Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime ( centralkassen for boernetilskud til soefolk i handelsflaaden eller centralkassen for boernetilskud til havfiskere ) , alt efter omstaendighederne

4 . De oevrige kompetente institutioner er de institutioner , der er angivet i fransk lovgivning , nemlig :

I . MODERLANDET

a ) almindelig ordning :

i ) sygdom , moderskab , doedsfald ( begravelseshjaelp ) :

Caisse primaire d'assurance-maladie ( den stedlige sygekasse )

ii ) invaliditet :

aa ) i almindelighed , bortset fra Paris og hovedstadsomraadet :

Caisse primaire d'assurance-maladie ( den stedlige sygekasse )

for Paris og hovedstadsomraadet :

Caisse régionale d'assurance-maladie ( regionalsygekassen ) , Paris

bb ) saerlig ordning i henhold til artiklerne L 365 - L 382 i lov om social sikring :

Caisse régionale d'assurance-maladie ( regionalsygekassen ) , Strasbourg

iii ) alderdom :

aa ) i almindelighed , bortset fra Paris og hovedstadsomraadet :

Caisse régionale d'assurance-maladie ( branche vieillesse ) ( regionalsygekassen afdelingen for alderdomsforsikring )

for Paris og hovedstadsomraadet :

Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés ( centralkassen for alderdomsforsikring for arbejdstagere ) , Paris

bb ) saerlig ordning i henhold til artiklerne L 365 - L 382 i lov om social sikring :

Caisse régionale d'assurance-vieillesse ou Caisse régionale d'assurance-maladie ( regionalkassen for alderdomsforsikring eller regionalsygekassen ) , Strasbourg

iv ) arbejdsulykker :

aa ) midlertidig uarbejdsdygtighed :

Caisse primaire d'assurance-maladie ( den stedlige sygekasse )

bb ) vedvarende uarbejdsdygtighed :

- Renter :

- ulykkestilfaelde indtruffet efter 31 . 12 . 1946 :

Caisse primaire d'assurance-maladie ( den stedlige sygekasse )

- ulykkestilfaelde indtruffet foer 1 . 1 . 1947 :

Arbejdsgiveren eller hans forsikringsselskab

- tillaeg til renter :

- ulykkestilfaelde indtruffet efter 31 . 12 . 1946 :

Caisse primaire d'assurance-maladie ( den stedlige sygekasse )

- ulykkestilfaelde indtruffet foer 1 . 1 . 1947 :

Caisse des dépôts et consignations ( den offentlige depositokasse )

v ) Familieydelser :

Caisse d'allocations familiales ( Boernetilskudskassen )

vi ) Arbejdsloeshed :

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre ( departementsdirektoratet for arbejds - og arbejdskraftsspoergsmaal )

b ) Ordning for landbruget :

i ) Sygdom , moderskab , doedsfald ( kapitalydelse ) , familieydelser :

Caisse de mutualité sociale agricole ( den gensidige socialsikringskasse for landbruget )

ii ) Invalide - og alderdomsforsikring samt ydelser til efterlevende aegtefaelle :

Caisse centrale de secours mutuels agricoles ( den centrale gensidige hjaelpekasse for landbruget ) , Paris

iii ) Arbejdsulykker :

aa ) i almindelighed :

Arbejdsgiveren eller hans forsikringsselskab

bb ) ved tillaeg til renter :

Caisse des dépôts et consignations ( den offentlige depositokasse ) , Arcueil ( 94 )

iv ) Arbejdsloeshed :

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre ( Departementsdirektoratet for arbejds - og arbejdskraftsspoergsmaal )

c ) Ordning for minearbejdere :

i ) Sygdom , moderskab , doedsfald ( begravelseshjaelp ) :

Société de secours minière ( Hjaelpeforeningen for minearbejdere )

ii ) Invaliditet , alderdom , doedsfald ( pensioner ) :

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ( den selvstyrende centralkasse for social sikring af minearbejdere ) , Paris

iii ) Arbejdsulykker :

aa ) midlertidig uarbejdsdygtighed :

Société de secours minière ( Hjaelpeforeningen for minearbejdere )

bb ) vedvarende uarbejdsdygtighed :

- Renter :

- ulykkestilfaelde indtruffet efter 31 . 12 . 1946 :

Union régionale des sociétés de secours minières ( den regionale sammenslutning af hjaelpeforeninger for minearbejdere )

- ulykkestilfaelde indtruffet foer 1 . 1 . 1947 :

Arbejdsgiveren eller hans forsikringsselskab

- Tillaeg til renter :

- ulykkestilfaelde indtruffet efter 31 . 12 . 1946 :

Union régionale des sociétés de secours minières ( den regionale sammenslutning af hjaelpeforeninger for minearbejdere )

- ulykkestilfaelde indtruffet foer 1 . 1 . 1947 :

Caisse des dépôts et consignations ( den offentlige depositokasse )

iv ) Familieydelser :

Union régionale des sociétés de secours minières ( den regionale sammenslutning af hjaelpeforeninger for minearbejdere )

v ) Arbejdsloeshed :

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre ( Departementsdirektoratet for arbejds - og arbejdskraftspoergsmaal )

d ) Ordning for soefolk :

i ) Sygdom , moderskab , invaliditet , arbejdsulykker , doedsfald ( ydelser ved doedsfald ) og efterladte pensioner ved invaliditet eller arbejdsulykker :

Section " Caisse générale de prévoyance des marins " du Quartier des affaires maritimes ( afdelingen den almindelige forsorgskasse for soefolk , under soefartsdirektoratet )

ii ) Alderdom , doedsfald ( pensioner ) :

Section " Caisse de retraite des marins " du Quartier des affaires maritimes ( afdelingen pensionskassen for soefolk , under soefartsdirektoratet )

iii ) Familieydelser :

Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce eller Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime ( centralkassen for boernetilskud til soefolk i handelsflaaden eller centralkassen for boernetilskud til havfiskere ) , alt efter omstaendighederne

iv ) Arbejdsloeshed :

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre ( Departementsdirektoratet for arbejds - og arbejdskraftspoergsmaal )

II . OVERSOEISKE DEPARTEMENTER

a ) Samtlige ordninger ( med undtagelse af ordningen for soefolk ) og samtlige forsikringstilfaelde , undtagen familieydelser :

i ) i almindelighed :

Caisse générale de sécurité sociale ( den almindelige kasse for social sikring )

ii ) for saa vidt angaar tillaeg til renter vedroerende ulykkestilfaelde indtruffet i de oversoeiske departementer foer 1 . 1 . 1952 :

Direction départementale de l'enregistrement ( Departementsdirektoratet for registrering )

b ) Familieydelser :

Caisse d'allocations familiales ( Boernetilskudskassen )

c ) Ordning for soefolk :

i ) samtlige tilfaelde med undtagelse af ydelser ved alderdom og familieydelser :

Section " Caisse générale de prévoyance des marins " du Quartier des affaires maritimes ( afdelingen den almindelige forsorgskasse for soefolk , under soefartsdirektoratet )

ii ) alderdom :

Section " Caisse de retraite des marins " du Quartier des affaires maritimes ( afdelingen pensionskassen for soefolk , under soefartsdirektoratet )

iii ) familieydelser :

Caisse d'allocations familiales ( Boernetilskudskassen )

D . ITALIEN

1 . Sygdom ( bortset fra tuberkulose ) , moderskab :

" Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie " ( Statsanstalten for sygeforsikring ) , provinskontorer

" Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano " ( den gensidige provinssygekasse ) , Bolzano

" Cassa mutua provinciale di malattia di Trento " ( den gensidige provinssygekasse ) , Trento

eller den institution , som den paagaeldende er tilsluttet

2 . Tuberkulose :

" Istituto nazionale della previdenza sociale " ( Statsanstalten for social forsorg ) , provinskontorer

3 . Arbejdsulykker og erhvervssygdomme :

a ) i almindelighed :

" Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro " ( Statsanstalten for ulykkesforsikring ) , provinskontorer

b ) for funktionaerer i land - og skovbrug , eventuelt ogsaa :

" Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli " ( den statstlige forsorgs - og hjaelpekasse for arbejdstagere i landbruget )

c ) for soefolk :

den soemandskasse som den paagaeldende er tilsluttet

4 . Invaliditet , alderdom , efterladte ( pensioner ) :

a ) i almindelighed :

" Istituto nazionale della previdenza sociale " ( Statsanstalten for social forsorg ) , provinskontorer

b ) for scenefunktionaerer :

" Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo " ( den statslige forsorgs - og hjaelpekasse for scenefunktionaerer ) , Rom

c ) for ledende funktionaerer :

" Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali " ( den statslige forsorgsinstitution for arbejdsledere i industrien ) , Rom

d ) for journalister :

" Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani G . Amendola " , ( den statslige forsorgsinstitution " G . Amendola " for italienske journalister ) , Rom

5 . Ydelser ved doedsfald :

de ovenfor under punkt 1 , 2 eller 3 opregnede institutioner , alt efter omstaendighederne

6 . Arbejdsloeshed :

a ) i almindelighed :

" Istituto nazionale della previdenza sociale " ( Statsanstalten for social forsorg ) , provinskontorer

b ) for journalister :

" Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani G . Amendola " , ( den statslige forsorgsinstitution " G . Amendola " for italienske journalister ) , Rom

7 . Familieydelser :

a ) i almindelighed :

" Istituto nazionale della previdenza sociale " ( Statsanstalten for social forsorg ) , provinskontorer

b ) for journalister

" Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani G . Amendola " , ( den statslige forsorgsinstitution " G . Amendola " for italienske journalister ) , Rom

E . LUXEMBOURG

1 . Sygdom , moderskab :

a ) ved anvendelse af forordningens artikel 28 , stk . 2 :

den eller de institutioner , som det paahviler at udbetale pension , i forhold til de respektive forsikringsperioder

b ) i de oevrige tilfaelde :

den sygekasse , som arbejdstageren er tilsluttet i kraft af sin beskaeftigelse , eller som han senest har vaeret tilsluttet

2 . Invaliditet , alderdom , doedsfald ( pensioner ) :

a ) for funktionaerer , herunder tekniske funktionaerer , beskaeftiget i miner ( under jorden ) :

Caisse de pension des employés privés ( Privatfunktionaerernes pensionskasse ) , Luxembourg

b ) i de oevrige tilfaelde :

Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ( Alders - og invalideforsikringsanstalten ) , Luxembourg

3 . Arbejdsulykker og erhvervssygdomme :

a ) for arbejdere i land - og skovbrug :

Association d'assurance contre les accidents , section agricole et forestière ( Ulykkesforsikringsforbundet , afdeling for land - og skovbrug ) , Luxembourg

b ) i de oevrige tilfaelde :

Association d'assurance contre les accidents , section industrielle ( Ulykkesforsikringsforbundet , industriafdelingen ) , Luxembourg

4 . Arbejdsloeshed :

Office national du travail ( Arbejdsdirektoratet ) , Luxembourg

5 . Familieydelser :

a ) for personer , der er tilsluttet den under punkt 2 , litra b ) , naevnte institution :

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ( Boernetilskudskassen for arbejdere under alders - og invalideforsikringsanstalten ) , Luxembourg

b ) i de oevrige tilfaelde :

Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés ( Boernetilskudskassen for funktionaerer under Privatfunktionaerernes pensionskasse ) Luxembourg

6 . Ydelser ved doedsfald :

ved anvendelse af forordningens artikel 66 :

den institution , som det paahviler at udrede pension og at afholde naturalydelser

F . NEDERLANDENE

1 . Sygdom , moderskab :

a ) naturalydelser :

den " Ziekenfonds ( sygekasse ) , som den paagaeldende er tilsluttet

b ) kontantydelser :

den " Bedrijfsvereniging " ( faglige forening ) , som den forsikredes arbejdsgiver er tilsluttet

2 . Invaliditet :

a ) naar den paagaeldende har ret til ydelser ogsaa uden anvendelse af forordningen og alene efter nederlandsk lovgivning :

den " Bedrijfsvereniging " ( faglige forsikringsanstalt ) , som den forsikredes arbejdsgiver er tilsluttet

b ) i de oevrige tilfaelde :

" Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging " ( Nye almindelige faglige forsikringsanstalt ) , Amsterdam

3 . Alderdom , doedsfald ( pensioner ) :

" Sociale Verzekeringsbank " ( Socialforsikringsbanken ) , Amsterdam

4 . Arbejdsloeshed :

a ) ydelser fra arbejdsloeshedsforsikringen :

den " Bedrijfsvereniging " ( faglige sammenslutning ) , som den forsikredes arbejdsgiver er tilsluttet

b ) offentlige forsorgsydelser :

kommunalbestyrelsen paa bopaelsstedet

5 . Familieydelser :

a ) naar modtageren er bosat i Nederlandene :

" Raad van Arbeid " ( Arbejdsraadet ) i det distrikt , hvor han er bosat

b ) naar modtageren er bosat uden for Nederlandene , men hans arbejdsgiver er bosat eller driver virksomhed i Nederlandene

" Raad van Arbeid " ( Arbejdsraadet ) , inden for hvis distrikt arbejdsgiveren er bosat eller driver virksomhed

c ) i de oevrige tilfaelde :

" Sociale Verzekeringsbank " ( Socialforsikringsbanken ) , Amsterdam

6 . Erhvervssygdomme , paa hvilke bestemmelserne i forordningens artikel 57 , stk . 3 , finder anvendelse :

ved anvendelse af forordningens artikel 57 , stk . 3 , litra c ) :

- naar ydelsen er tilkendt fra et tidligere tidspunkt end 1 . 7 . 1967 :

" Sociale Verzekeringsbank " ( Socialforsikringsbanken ) , Amsterdam

- naar ydelsen er tilkendt fra et senere tidspunkt end 30 . 6 . 1967 :

" Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie " ( den faglige sammenslutning for mineindustrien ) , Heerlen

BILAG 3

BOPAELSSTEDETS INSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDETS INSTITUTIONER

( Forordningens artikel 1 , litra p ) , og gennemfoerelsesforordningens artikel 4 , stk . 3 )

A . BELGIEN

I . BOPAELSSTEDETS INSTITUTIONER

1 . Sygdom , moderskab :

a ) ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikler 17 , 18 , 22 , 25 , 28 , 29 , 30 og 32 :

Forsikringsorganerne

b ) ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 31 :

i ) i almindelighed :

Forsikringsorganerne

ii ) for soefolk :

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp - en voorsorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag ( Hjaelpe - og forsorgskassen for soefolk , der sejler under belgisk flag ) , Antwerpen ,

eller

forsikringsinstitutionerne

2 . Invaliditet :

a ) almindelig invaliditet ( arbejdere , funktionaerer , minearbejdere ) :

Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering ( Direktoratet for syge - og invalideforsikring ) , Bruxelles , i forening med forsikringsinstitutionerne

ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 105 :

Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering ( Direktoratet for syge - og invalideforsikring ) , Bruxelles

b ) saerlig invaliditet hos minearbejdere :

Fonds national de retraite des ouvriers - mineurs - Nationaal Pensioensfonds voor Mijnwerkers ( den statslige pensionsfond for minearbejdere ) , Bruxelles

c ) invaliditet hos soefolk :

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp - en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag ( Hjaelpe - og forsorgskassen for soefolk , der sejler under belgisk flag ) , Antwerpen

3 . Alderdom , doedsfald ( pensioner ) :

Office national des pensions pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor de werknemerspensioenen ( Pensionsdirektoratet for arbejdstagere ) , Bruxelles

4 . Arbejdsulykker ( naturalydelser ) :

Forsikringsorganerne

5 . Erhvervssygdomme :

Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor beroepsziekten ( Erhvervssygdomsfonden ) , Bruxelles

6 . Ydelser ved doedsfald :

Forsikringsorganerne i forening med Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering ( Direktoratet for syge - og invalideforsikring ) , Bruxelles

7 . Arbejdsloeshed :

a ) i almindelighed :

Office national de l'emploi - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening ( Arbejdsdirektoratet ) , Bruxelles

b ) for soefolk :

Pool de marins de la marine marchande - Pool van de zeelieden ter koopvaardij ( Forhyringscentralen for soefolk i handelsflaaden ) , Antwerpen

8 . Familieydelser :

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers ( Direktoratet for boernetilskud til arbejdstagere ) , Bruxelles

II . OPHOLDSSTEDETS INSTITUTIONER

1 . Sygdom , moderskab :

Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering ( Direktoratet for syge - og invalideforsikring ) , Bruxelles , gennem forsikringsinstitutionerne

2 . Arbejdsulykker :

Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering ( Direktoratet for syge - og invalideforsikring ) , Bruxelles , gennem forsikringsinstitutionerne

3 . Erhvervssygdomme :

Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten ( Erhvervssygdomsfonden ) , Bruxelles

B . TYSKLAND

1 . Sygeforsikring :

a ) i alle tilfaelde ( bortset fra anvendelse af forordningens artikel 19 , stk . 2 , og gennemfoerelsesforordningens artikel 17 ) :

" Allgemeine Ortskrankenkasse " ( den almindelige stedlige sygekasse ) , der er kompetent paa den paagaeldendes bopaels - eller opholdssted

eller , hvor en saadan ikke findes ,

" Landeskrankenkasse " ( den regionale sygekasse ) der er kompetent paa den paagaeldendes bopaels - eller opholdssted

for personer forsikret i ordningen for minearbejdere og deres familiemedlemmer :

" Bundesknappschaft " ( Forbundsforsikringskassen for minearbejdere ) , Bochum

b ) ved anvendelse af forordningens artikel 19 , stk . 2 , og gennemfoerelsesforordningens artikel 17 :

den institution , som arbejdstageren senest har vaeret tilsluttet ,

eller , hvis en saadan institution ikke findes , eller naar den forsikrede senest har vaeret tilsluttet en " Allgemeine Ortskrankenkasse " , en " Landeskrankenkasse " eller " Bundesknappschaft " :

den under a ) naevnte institution , der er kompetent for den paagaeldendes bopaels - eller opholdssted

c ) i tilfaelde af indlaeggelse til tuberkulosebehandling :

den renteforsikringsinstitution for arbejdstagere , der er kompetent paa den paagaeldendes bopaels - eller opholdssted

2 . Ulykkesforsikring :

a ) naturalydelser bortset fra sygebehandling under ulykkesforsikringen ; proteser og hjaelpemidler ; kontantydelser bortset fra renter , plejepenge og begravelseshjaelp :

den " Allgemeine Ortskrankenkasse " ( den stedlige sygekasse ) , der er kompetent paa den paagaeldendes bopaels - eller opholdssted ,

eller hvor en saadan ikke findes , den

" Landeskrankenkasse " ( den regionale sygekasse ) , der er kompetent paa den paagaeldendes bopaels - eller opholdssted

for personer forsikret i ordningen for minearbejdere og deres familiemedlemmer :

" Bundesknappschaft " ( Forbundsforsikringskassen for minearbejdere ) , Bochum

b ) natural - eller kontantydelser , der er undtaget i litra a ) , samt ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 76 :

" Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften " ( Cenralforbundet af ulykkesforsikringsanstalter ) , Bonn

3 . Renteforsikring :

a ) Renteforsikring for arbejdere :

i ) i forhold til Belgien :

" Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz " ( den regionale forsikringsinstitution for Rhinprovinsen ) , Duesseldorf

ii ) i forhold til Frankrig :

" Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz " ( den regionale forsikringsinstitution for Rhinland-Pfalz ) , Speyer , eller

inden for den i bilag 2 fastsatte kompetence - " Landesversicherungsanstalt Saarland " ( den regionale forsikringsinstitution for Land Saar ) , Saarbruecken

iii ) i forhold til Italien :

" Landesversicherungsanstalt Schwaben " ( den regionale forsikringsinstitution for Schwaben ) , Augsburg

iv ) i forhold til Luxembourg :

" Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz " ( den regionale forsikringsinstitution for Rhinland-Pfalz ) , Speyer

v ) i forhold til Nederlandene :

" Landesversicherungsanstalt Westfalen " ( den regionale forsikringsinstitution for Westfalen ) , Muenster

b ) renteforsikring for funktionaerer :

" Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte " ( Forbundsforsikringsinstitutionen for funktionaerer ) , Berlin

c ) renteforsikring for minearbejdere :

" Bundesknappschaft " ( Forbundsforsikringskassen for minearbejdere ) , Bochum

4 . Ydelser ved arbejdsloeshed samt familieydelser :

Det paa den paagaeldendes bopaels - eller opholdssted kompetente arbejdsformidlingskontor

C . FRANKRIG

I . MODERLANDET :

1 . Andre sikringstilfaelde end ydelser ved arbejdsloeshed og familieydelser :

a ) i almindelighed :

Caisse primaire d'assurance-maladie ( den stedlige sygekasse ) paa bopaels - eller opholdsstedet

b ) ved anvendelse af forordningens artikel 27 , for saa vidt angaar ordningen for soefolk :

Section " Caisse Générale de prévoyance des marins " du Quartier des affaires maritimes ( afdelingen den almindelige forsorgskasse for soefolk , under soefartsdirektoratet )

c ) ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 35 :

i ) almindelig ordning :

aa ) i almindelighed , undtagen for Paris og hovedstadsomraadet :

Caisse primaire d'assurance-maladie ( den stedlige sygekasse )

for Paris og hovedstadsomraadet :

Caisse régionale d'assurance-maladie ( regionalsygekassen ) , Paris

bb ) saerlig ordning i henhold til lov om social sikring , artiklerne L 365 - L 382 :

Caisse régionale d'assurance-maladie ( regionalsygekassen ) , Strasbourg

ii ) ordning for landbruget :

Caisse de mutualité sociale agricole ( den gensidige socialsikringskasse for landbruget )

iii ) ordning for minearbejdere :

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ( den selvstyrende centralkasse for social sikring af minearbejdere ) , Paris

iv ) ordning for soefolk :

Section " Caisse générale de prévoyance des marins " du Quatier des affaires maritimes ( afdelingen den almindelige forsorgskasse for soefolk , under soefartsdirektoratet )

d ) ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 36 , for saa vidt angaar invalidepensioner :

i ) i almindelighed , undtagen for Paris og hovedstadsomraadet

Caisse primaire d'assurance-maladie ( den stedlige sygekasse )

for Paris og hovedstadsomraadet :

Caisse régionale d'assurance-maladie ( regionalsygekassen ) , Paris

ii ) saerlig ordning i henhold til lov om social sikring , artiklerne L 365 - L 382 :

Caisse régionale d'assurance-maladie ( regionalsygekassen ) , Strasbourg

e ) ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 35 , for saa vidt angaar alderspensioner :

i ) almindelig ordning :

aa ) i almindelighed , undtagen for Paris og hovedstadsomraadet :

Caisse régionale d'assurance-maladie ( branche vieillesse ) ( regionalsygekassen ) ( afdelingen for alderdomsforsikring )

for Paris og hovedstadsomraadet :

Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés ( centralkassen for alderdomsforsikring for arbejdstagere ) , Paris

bb ) saerlig ordning i henhold til lov om social sikring , artiklerne L 365 - L 382 :

Caisse régionale d'assurance-vieillesse ( regionalkassen for alderdomsforsikring ) , Strasbourg

ii ) ordning for landbruget :

Caisse centrale de secours mutuels agricoles ( den centrale gensidige hjaelpekasse for landbruget ) , Paris

iii ) ordning for minearbejdere :

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ( den selvstyrende centralkasse for social sikring af minearbejdere ) , Paris

iv ) ordning for soefolk :

Section " Caisse de retraite des marins " du Quartier des affaires maritimes ( afdelingen pensionskassen for soefolk , under soefartsdirektoratet )

f ) ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 75 :

Caisse primaire d'assurance-maladie ( den stedlige sygekasse )

2 . Arbejdsloeshed :

a ) ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikler 80 , 81 og artikel 82 , stk . 2 :

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre ( Departementsdirektoratet for arbejds - og arbejdskraftsspoergsmaal paa det arbejdssted , for hvilket attesten begaeres )

den stedlige afdeling af arbejdsformidling

den kommunale administration paa familiemedlemmernes bopaelssted

b ) ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 83 , stk . 1 og 2 , og artikel 97 :

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ( ASSEDIC ) ( Forbundet for beskaeftigelse for industri og handel ) paa den paagaeldendes bopaelssted

c ) ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 84 :

i ) fuld arbejdsloeshed :

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ( ASSEDIC ) ( Forbundet for beskaeftigelse for industri og handel ) paa den paagaeldendes bopaelssted

ii ) partiel arbejdsloeshed :

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre ( Departementsdirektoratet for arbejds - og arbejdskraftsspoergsmaal ) paa den paagaeldendes arbejdssted

d ) ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 89 :

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre ( Departementsdirektoratet for arbejds - og arbejdskraftsspoergsmaal )

3 . Familieydelser :

Boernetilskudskassen paa paagaeldendes bopaelssted

II . DE OVERSOEISKE DEPARTEMENTER

1 . Andre forsikringstilfaelde end familieydelser :

a ) i almindelighed :

Caisse générale de sécurité sociale ( den almindelige kasse for social sikring )

b ) soefolk :

i ) invalidepensioner :

Section " Caisse générale de prévoyance des marins " du Quartier des affaires maritimes ( afdelingen den almindelige forsorgskasse for soefolk , under soefartsdirektoratet )

ii ) alderspensioner :

Section " Caisse de retraite des marins " du Quartier des affaires maritimes ( afdelingen pensionskassen for soefolk , under soefartsdirektoratet )

2 . Familieydelser :

Caisse d'allocations familiales ( Boernetilskudskassen ) paa den paagaeldendes bopaelssted

D . ITALIEN

1 . Sygdom ( bortset fra tuberkulose ) , moderskab :

" Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie " ( Statsanstalten for sygeforsikring ) , provinskontorer

" Cassa mutua provinciale di malattia de Bolzano " ( den gensidige provinssygekasse ) , Bolzano

" Cassa mutua provinciale di malattia di Trento " ( den gensidige provinssygekasse ) , Trento

2 . Tuberkulose :

" Istituto nazionale della previdenza sociale " ( Statsanstalten for social forsorg ) , provinskontorer

3 . Arbejdsulykker og erhvervssygdomme :

" Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro " ( Statsanstalten for ulykkesforsikring ) , provinskontorer

4 . Invaliditet , alderdom , efterladte ( pensioner ) :

a ) i almindelighed :

" Istituto nazionale della previdenza sociale " ( Statstansalten for social forsorg ) , provinskontorer

b ) for scenefunktionaerer :

" Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo " ( den statslige forsorgs - og hjaelpekasse for scenefunktionaerer ) , Rom

c ) for ledende funktionaerer :

" Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali " ( den statslige forsorgsinstitution for arbejdsledere i industrien ) , Rom

d ) for journalister :

" Istituto nazionale de previdenza er i giornalisti italiani " G . Amendola " Roma ( den statslige forsorgsinstitution " G . Amendola " for italienske journalister ) , Rom

5 . Ydelser ved doedsfald :

de ovenfor under punkt 1 , 2 eller 3 opregnede institutioner , alt efter omstaendighederne

6 . Arbejdsloeshed :

a ) i almindelighed :

" Istituto nazionale della previdenza sociale " ( Statsanstalten for social forsorg ) , provinskontorer

b ) for journalister :

" Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani " G . Amendola " , Roma " ( den statslige forsorgsinstitution " G . Amendola " for italienske journalister ) , Rom

7 . Familieydelser :

a ) i almindelighed :

" Istituto nazionale della previdenza sociale " ( Statsanstalten for social forsorg ) , provinskontorer

b ) for journalister :

" Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani " G . Amendola " , Roma ( den statslige forsorgsinstitution " G . Amendola " for italienske journalister ) , Rom

E . LUXEMBOURG

1 . Sygdom , moderskab :

a ) ved anvendelse af forordningens artikler 19 , 22 , artikel 28 , stk . 1 , artikel 29 , stk . 1 , og artikel 31 samt gennemfoerelsesforordningens artikler 17 , 18 , 20-22 , 24 , 29 , 30 og 31 :

Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers ( Statens sygekasse for arbejdere ) , Luxembourg

b ) ved anvendelse af forordningens artikel 27 :

Den efter luxembourgsk lovgivning for luxembourgsk delpension kompetente sygekasse

2 . Invaliditet , alderdom , doedsfald :

a ) for funktionaerer , herunder tekniske funktionaerer beskaeftiget i miner ( under jorden ) :

Caisse de pension des employés privés ( Privatfunktionaerernes pensionskasse ) , Luxembourg

b ) i de oevrige tilfaelde :

Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ( Alders - og invalideforsikringanstalten ) , Luxembourg

3 . Arbejdsulykker og erhvervssygdomme :

a ) for arbejdere i land - og skovbrug :

Association d'assurance contre les accidents , section agricole et forestière ( Ulykkesforsikringsforbundet , afdelingen for land - og skovbrug ) , Luxembourg

b ) i de oevrige tilfaelde :

Association d'assurance contre les accidents , section industrielle ( Ulykkesforsikringsforbundet , industriafdelingen ) , Luxembourg

4 . Arbejdsloeshed :

Office national de travail ( Arbejdsdirektoratet ) , Luxembourg

5 . Familieydelser :

a ) for personer , der er tilsluttet den under 2 , litra b ) , naevnte institution :

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ( Boernetilskudskassen for arbejdere under alders - og invalideforsikringsanstalten ) , Luxembourg

b ) i de oevrige tilfaelde :

Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés ( Boernetilskudskassen for funktionaerer under Privatfunktionaerernes pensionskasse ) , Luxembourg

F . NEDERLANDENE

1 . Sygdom , moderskab , arbejdsulykker , erhvervssygdomme :

a ) Naturalydelser :

i ) bopaelsstedets institutioner :

en af de kompetente sygekasser paa bopaelsstedet efter den paagaeldendes valg

ii ) opholdsstedets institutioner :

Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds ( Nederlandenes almindelige , gensidige sygekasse ) , Utrecht

b ) kontantydelser :

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging ( Nye almindelige faglige forsikringsanstalt ) , Amsterdam

2 . Invaliditet :

a ) naar der bestaar ret til ydelser selv uden anvendelse af forordningen og alene efter nederlandsk lovgivning :

den kompetente " Bedrijfsvereniging " ( faglige forsikringsanstalt )

b ) i alle andre tilfaelde

" Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging " ( Nye almindelige faglige forsikringsanstalt ) , Amsterdam

3 . Alderdom og doedsfald ( pensioner ) : ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 36 :

a ) i almindelighed :

" Sociale Verzekeringsbank " ( Socialforsikringsbanken ) , Amsterdam

b ) i forhold til Belgien :

" Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende " ( kontoret for sociale forsikringsanliggender med Belgien ) , Breda

c ) i forhold til Tyskland :

" Bureau voor Duitse Zaken van de Vereeniging van de Raden van Arbeid " ( konteret for tyske anliggender under de samvirkende arbejdsraad ) , Nijmegen

4 . Arbejdsloeshed : ydelser i henhold til

a ) arbejdsloeshedsforsikringen :

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging ( Nye almindelige faglige forsikringsanstalt ) , Amsterdam

b ) offentlige forsorgsydelser :

den kommunale administration paa bopaels - eller opholdsstedet

5 . Familieydelser :

ved anvendelse af forordningens artikel 73 , stk . 2 , og artikel 74 , stk . 2 :

Raad van Arbeid ( Arbejdsraadet ) , inden for hvis distrikt familiemedlemmerne er bosat

BILAG 4

KONTAKTORGANER

( Gennemfoerelsesforordningens artikel 3 , stk . 1 , og artikel 4 , stk . 4 )

A . BELGIEN

Ministère de la prévoyance sociale - Ministerie van sociale Voorzorg ( socialministeriet ) , Bruxelles

B . TYSKLAND

1 . Sygeforsikring :

" Bundesverband der Ortskrankenkassen " ( Forbundssammenslutningen af lokale sygekasser ) , Bonn - Bad Godesberg

2 . Ulykkesforsikring :

" Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften ( Centralforbundet af ulykkesforsikringsanstalter ) , Bonn

3 . Renteforsikring for arbejdere :

a ) ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 3 , stk . 2 :

" Verband Deutscher Rentenversicherungstraeger " ( sammenslutningen af tyske renteforsikringsinstitutioner , Frankfurt am Main

b ) ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 51 og artikel 53 , stk . 1 , og som " udbetalende organ " i henhold til gennemfoerelsesforordningens artikel 55 :

i ) i forhold til Belgien :

" Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz " ( den regionale forsikringsinstitution for Rhinprovinsen ) , Duesseldorf

ii ) i forhold til Frankrig :

" Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz " ( den regionale forsikringsinstitution for Rhinland-Pfalz ) , Speyer , eller inden for den i bilag 2 fastsatte kompetence , " Landesversicherungsanstalt Saarland " ( den regionale forsikringsinstitution for Land Saar ) , Saarbruecken

iii ) i forhold til Italien :

" Landesversicherungsanstalt Schwaben " ( den regionale forsikringsinstitution for Schwaben ) , Augsburg

iv ) i forhold til Luxembourg :

" Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz " ( den regionale forsikringsinstitution for Rhinland-Pfalz ) , Speyer

v ) i forhold til Nederlandene :

" Landesversicherungsanstalt Westfalen " ( den regionale forsikringsinstitution for Westfalen ) , Muenster

4 . Renteforsikring for funktionaerer :

" Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte " ( Forbundsforsikringsinstitutionen for funktionaerer ) , Berlin

5 . Renteforsikring for minearbejdere :

" Bundesknappschaft " ( Forbundsforsikringskassen for minearbejdere ) , Bochum

6 . Tillaegsforsikring for arbejdere i jern - og staalindustrien :

" Landesversicherungsanstalt Saarland , Abteilung Huettenknappschaftliche Pensionsversicherung " ( den regionale forsikringsinstitution for Land Saar , afdelingen for renteforsikring for arbejdere i jern - og staalindustrien ) , Saarbruecken

7 . Ydelser ved arbejdsloeshed og familieydelser :

" Hauptstelle der Bundesanstalt fuer Arbeit " ( Centralkontoret for forbundsanstalten for arbejdsforhold ) , Nuernberg

C . FRANKRIG

1 . I almindelighed :

" Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants " ( Centralinstitutionen for social sikring af vandrende arbejdstagere ) , Paris

2 . For saa vidt angaar ordningen for minearbejdere ( invaliditet , alderdom og doedsfald ( pensioner ) ) :

" Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines " ( den selvstyrende centralkasse for social sikring af minearbejdere ) , Paris

D . ITALIEN

1 . Sygdom ( bortset fra tuberkulose ) , moderskab :

" Instituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie , Direzione generale " ( Statsanstalten for sygeforsikring ) , Rom

2 . Arbejdsulykker og erhvervssygdomme :

" Instituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro , Direzione generale " ( Statsanstalten for ulykkesforsikring ) , Rom

3 . Invaliditet , alderdom , efterladte , tuberkulose , arbejdsloeshed , familieydelser :

" Instituto nazionale della previdenza sociale , Direzione generale " ( Statsanstalten for social forsorg ) , Rom

E . LUXEMBOURG

I . VED ANVENDELSE AF GENNEMFOERELSESFORORDNINGENS ARTIKEL 53 :

1 . Sygdom , moderskab :

a ) ved anvendelse af forordningens artikel 28 , stk . 2 :

den eller de institutioner , som det paahviler at udbetale pension forholdsmaessigt efter de respektive forsikringsperioder

b ) i de oevrige tilfaelde :

den sygekasse , som arbejdstageren i kraft af sin beskaeftigelse er tilsluttet , eller som han senest har vaeret tilsluttet

2 . Invaliditet , alderdom , doedsfald ( pensioner ) :

a ) for funktionaerer , herunder tekniske funktionaerer beskaeftiget i miner ( under jorden ) :

" Caisse de pension des employés privés " ( Privatfunktionaerernes pensionskasse ) , Luxembourg

b ) i de oevrige tilfaelde :

" Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité " ( Alders - og invalideforsikringsanstalten ) , Luxembourg

3 . Arbejdsulykker og erhvervssygdomme :

a ) for arbejdere i land - og skovbrug :

" Association d'assurance contre les accidents , section agricole et forestière " ( Ulykkesforsikringsforbundet , afdeling for land - og skovbrug ) , Luxembourg

b ) i de oevrige tilfaelde :

" Association d'assurance contre les accidents , section industrielle " ( Ulykkesforsikringsforbundet , industriafdeling ) , Luxembourg

4 . Arbejdsloeshed :

" Office national du travail " ( Arbejdsdirektoratet ) , Luxembourg

5 . Familieydelser :

a ) for personer , der er tilsluttet den under punkt 2 , litra b ) , naevnte institution :

" Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ( Boernetilskudskassen for arbejdere under alders - og invalideforsikringsanstalten ) , Luxembourg

b ) i de oevrige tilfaelde :

" Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés " ( Boernetilskudskassen for funktionaerer under Privatfunktionaerernes pensionskasse ) , Luxembourg

6 . Ydelser ved doedsfald :

a ) ved anvendelse af forordningens artikel 66 :

den institution , som det paahviler at udbetale pension og at afholde naturalydelser

b ) i de oevrige tilfaelde :

de under punkt 1 , litra b ) , punkt 2 eller 3 , naevnte institutioner , alt efter den forsikringsgren , for hvis regning ydelsen skal udbetales

II . I DE OEVRIGE TILFAELDE - :

" Ministère du travail et de la sécurité sociale " ( Arbejds - og socialministeriet ) , Luxembourg

F . NEDERLANDENE

1 . Sygdom , moderskab , invaliditet , arbejdsulykker , erhvervssygdomme og arbejdsloeshed :

a ) naturalydelser :

" Ziekenfondsraad " ( Sygekasseraadet ) , Amsterdam

b ) kontantydelser :

" Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging " ( Nye almindelige faglige forsikringsanstalt ) , Amsterdam

2 . Alderdom , doedsfald ( pensioner ) , familieydelser :

a ) i almindelighed :

" Sociale Verzekeringsbank " ( Socialforsikringsbanken ) , Amsterdam

b ) i forhold til Belgien :

" Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende " ( kontoret for socialforsikringsanliggender med Belgien ) , Breda

c ) i forhold til Tyskland :

" Bureau voor Duitse Zaken van de Vereniging van Raden van Arbeid " ( kontoret for tyske anliggender under de samvirkende arbejdsraad ) , Nijmegen

BILAG 5

TIL TOSIDEDE OVERENSKOMSTER KNYTTEDE GENNEMFOERELSESBESTEMMELSER , DER FORBLIVER I KRAFT

( Gennemfoerelsesforordningens artikel 4 , stk . 5 , artikel 5 , artikel 53 , stk . 3 , artikel 104 , artikel 105 , stk . 2 , artikel 116 og artikel 120 )

Almindelige bemaerkninger

I . Overalt hvor de i dette bilag naevnte bestemmelser henviser til bestemmelser i overenskomster eller i forordningerne nr . 3 , 4 eller 36/63/EOEF , skal disse henvisninger erstattes af henvisninger til de tilsvarende bestemmelser i forordningen eller gennemfoerelsesforordningen , medmindre de naevnte overenskomstbestemmelser forbliver i kraft ved optagelse i forordningens bilag II .

II . Opsigelsesbestemmelser i en overenskomst , hvoraf visse bestemmelser er anfoert i dette bilag , opretholdes , for saa vidt angaar de naevnte bestemmelser .

1 . BELGIEN - TYSKLAND

a ) Administrativ aftale nr . 2 af 20 . juli 1965 om gennemfoerelsen af den tredje tillaegsaftale til den almindelige overenskomst af 7 . december 1957 ( udbetaling af pensioner for tiden forud for overenskomstens ikrafttraeden ) .

b ) Afsnit III i aftalen af 20 . juli 1965 om gennemfoerelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs raadsforordninger nr . 3 og 4 om social sikring af vandrende arbejdstagere .

c ) Overenskomst af 6 . oktober 1964 om refusion af naturalydelser udredet til pensionister , der har vaeret graensearbejdere , i henhold til artikel 14 , stk . 3 , i forordning nr . 36/63/EOEF og artikel 73 , stk . 4 , i Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs raadsforordning nr . 4 .

d ) Overenskomst af 29 . januar 1969 om inddrivelse af bidrag til social sikring .

2 . BELGIEN - FRANKRIG

a ) Aftale af 22 . december 1951 om gennemfoerelse af artikel 23 i tillaegsaftale af 17 . januar 1948 ( arbejdstagere i miner og dermed ligestillede virksomheder ) .

b ) Administrativ aftale af 21 . december 1959 til supplement af administrativ aftale af 22 . december 1951 truffet til gennemfoerelse af artikel 23 i tillaegsaftale af 17 . januar 1948 ( arbejdstagere i miner og dermed ligestillede virksomheder ) .

c ) Overenskomst af 8 . juli 1964 om refusion af naturalydelser udredet til pensionister , der har vaeret graensearbejdere , i henhold til artikel 14 , stk . 3 , i forordning nr . 36/63/EOEF og artikel 73 , stk . 4 , i Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs raadsforordning nr . 4 .

d ) Afdeling I , II og III i overenskomst af 5 . juli 1967 om medicinsk og administrativ kontrol af graensearbejdere , der er bosat i Belgien og beskaeftiget i Frankrig .

3 . BELGIEN - ITALIEN

a ) Artiklerne 7-10 , 12 , 13-15 , 17-19 og artikel 24 , andet og tredje afsnit , samt artikel 28 , stk . 4 , i den administrative aftale af 20 . oktober 1950 , som aendret ved berigtigelse 1 af 10 . april 1952 , berigtigelse 2 af 9 . december 1957 og berigtigelse af 3 af 21 . februar 1963 .

b ) Artiklerne 6-9 i aftale af 21 . februar 1963 inden for rammerne af anvendelsen af Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs raadsforordninger nr . 3 og 4 om social sikring af vandrende arbejdstagere .

4 . BELGIEN - LUXEMBOURG

a ) Administrativ aftale af 16 . november 1959 om gennemfoerelse af overenskomst af 16 . november 1959 , som aendret 12 . februar 1964 og 10 . februar 1966 , med undtagelse af artiklerne 5-9 incl .

b ) Overenskomst af 24 . juli 1964 om refusion af naturalydelser udredet til pensionister , der har vaeret graense arbejdere , i henhold til artikel 14 , stk . 3 , i forordning nr . 36/63/EOEF og artikel 73 , stk . 4 , i Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs raadsforordning nr . 4 .

c ) Overenskomst af 28 . januar 1961 om inddrivelse af bidrag til social sikring .

5 . BELGIEN - NEDERLANDENE

a ) Artiklerne 2 , 3 , 13 , 15 , artikel 25 , stk . 2 , artikel 26 , stk . 1 og 2 , artiklerne 27 , 46 og 48 i overenskomst af 4 . november 1957 om sygeforsikring , moderskab , doedsfald ( begravelseshjaelp ) , laegehjaelp og invaliditet .

b ) Artiklerne 6 , 9-15 og artikel 17 , fjerde afsnit , i overenskomst af 7 . februar 1964 om boernetilskud og barselsydelser .

c ) Artikel 9 , artikel 15 , stk . 2 , artiklerne 17 , 18 , 29 og 37 i overenskomst af 10 . april 1965 om syge - , invalide - og arbejdsloeshedsforsikring for soefolk i handelsflaaden .

d ) Overenskomst af 21 . marts 1968 om opkraevning og inddrivelse af bidrag til social sikring samt administrativ aftale af 25 . november 1970 til gennemfoerelse af den naevnte overenskomst .

e ) Artikel 1 i overenskomst af 22 . januar 1964 om gennemfoerelsen af artikel 8 , stk . 7 , og artikel 15 i forordning nr . 36/63/EOEF om social sikring for graensearbejdere , samt artikel 82 i forordning nr . 4 .

f ) Overenskomst af 10 . september 1964 om refusion af naturalydelser udredet til pensionister , der har vaeret graensearbejdere , i henhold til artikel 14 , stk . 3 , i forordning nr . 36/63/EOEF og artikel 73 , stk . 4 , i forordning nr . 4 .

g ) Overenskomst af 27 . oktober 1971 , i henhold til artikel 82 i forordning nr . 4 .

6 . TYSKLAND - FRANKRIG

a ) Artiklerne 2-4 og 22-28 i administrativ aftale nr . 2 af 31 . januar 1952 om gennemfoerelse af den almindelige overenskomst af 10 . juli 1950 ( tillaeg til franske renter i anledning af arbejdsulykker ) .

b ) Artikel 1 i overenskomst af 27 . juni 1963 om gennemfoerelse af artikel 74 , stk . 5 , i forordning nr . 4 ( refusion af naturalydelser til de forsikredes familiemedlemmer ) .

7 . TYSKLAND - ITALIEN

a ) Artikel 14 , artikel 17 , stk . 1 , artikel 18 , artikel 35 , artikel 38 , stk . 1 , artiklerne 39 og 42 , artikel 45 , stk . 1 , og artikel 46 i administrativ aftale af 6 . december 1953 om gennemfoerelse af overenskomst af 5 . maj 1953 ( udbetaling af pensioner og renter ) .

b ) Artiklerne 1 og 2 i overenskomst af 27 . juni 1963 om gennemfoerelse af artikel 73 , stk . 4 , og artikel 74 , stk . 5 , i forordning nr . 4 ( refusion af naturalydelser udredet til de forsikredes familiemedlemmer ) .

c ) Overenskomst af 5 . november 1968 om de kompetente tyske institutioners refusion af udgifter ved naturalydelser udredet i Italien af italienske sygeforsikringsinstitutioner til familiemedlemmer til italienske arbejdstagere , der er forsikret i forbundsrepublikken Tyskland .

8 . TYSKLAND - LUXEMBOURG

a ) Artiklerne 1 og 2 i overenskomst af 27 . juni 1963 om gennemfoerelse af artikel 73 , stk . 4 , og artikel 74 , stk . 5 , i forordning nr . 4 ( refusion af naturalydelser udredet til de forsikredes familiemedlemmer ) .

b ) Overenskomst af 9 . december 1969 om afkald paa refusion i henhold til artikel 14 , stk . 2 , i forordning nr . 36/63/EOEF for naturalydelser udredet i sygdomstilfaelde til pensions - eller rentemodtagere , der er tidligere graensearbejdere eller er efterladte efter en graensearbejder samt til deres familiemedlemmer .

9 . TYSKLAND - NEDERLANDENE

a ) Artikel 9 , artikel 10 , stk . 2-5 , artiklerne 17-19 og 21 i administrativ aftale nr . 1 af 18 . juni 1954 i tilknytning til overenskomst af 29 . marts 1951 ( sygeforsikring og udbetaling af pensioner og renter ) .

b ) Overenskomst af 27 . maj 1964 om afkald paa refusion af udgifter til laegelig og administrativ kontrol for saa vidt angaar invalide - , alders - og efterladte forsikringen ( pensionsforsikring ) .

c ) Artiklerne 1-4 i overenskomst af 27 . juni 1963 om gennemfoerelse af artikel 73 , stk . 4 , og artikel 74 , stk . 5 , samt artikel 75 , stk . 3 , i forordning nr . 4 ( refusion af naturalydelser udredet til de forsikredes familiemedlemmer ) .

d ) Overenskomst af 21 . januar 1969 om inddrivelse af bidrag til social sikring .

e ) Overenskomst af 3 . september 1969 om afkald paa refusion i henhold til artikel 14 , stk . 2 , i forordning nr . 36/63/EOEF af udgifter ved naturalydelser udredet i sygdomstilfaelde til pensions - eller rentemodtagere , der er tidligere graensearbejdere eller er efterladte efter en graensearbejder , samt til deres familiemedlemmer .

10 . FRANKRIG - ITALIEN

Artiklerne 2-4 i administrativ aftale af 12 . april 1950 om gennemfoerelse af den almindelige overenskomst af 31 . marts 1948 ( tillaeg til franske renter i anledning af arbejdsulykker ) .

1 . FRANKRIG - LUXEMBOURG

a ) Aftale af 24 . februar 1969 truffet i henhold til artikel 51 i forordning nr . 3 og administrativ aftale af samme dato om gennemfoerelse af den naevnte overenskomst .

b ) Aftale af 18 . juni 1964 om refusion af naturalydelser udredet til pensionister , der tidligere var graensearbejdere , i henhold til artikel 14 , stk . 3 , i forordning nr . 36/63/EOEF .

12 . FRANKRIG - NEDERLANDENE

Brevveksling af 5 . maj og 21 . juni 1960 vedroerende artikel 23 , stk . 5 , i forordning nr . 3 ( afkald paa refusion af naturalydelser udredet til de forsikredes familiemedlemmer og til pensions - og rentemodtagere , samt til sidstnaevntes familiemedlemmer ) .

13 . ITALIEN - LUXEMBOURG

Artikel 4 , stk . 5 og 6 , i administrativ aftale af 19 . januar 1955 om de naermere regler om gennemfoerelse af den almindelige overenskomst om social sikring ( sygeforsikring af arbejdere i landbruget ) .

14 . ITALIEN - NEDERLANDENE

a ) Artikel 9 , stk . 3 , og artikel 11 , stk . 3 , i administrativ aftale af 11 . februar 1955 om gennemfoerelse af den almindelige overenskomst af 28 . oktober 1952 ( sygeforsikring ) .

b ) Overenskomst af 27 . juni 1963 om gennemfoerelse af artikel 75 , stk . 3 , i forordning nr . 4 ( refusion af naturalydelser udredet til pensions - og rentemodtagere samt deres familiemedlemmer ) .

15 . LUXEMBOURG - NEDERLANDENE

Brevveksling af 10 . oktober og 7 . november 1960 vedroerende artikel 23 , stk . 5 , i forordning nr . 3 ( afkald paa refusion af naturalydelser udredet til de forsikredes familiemedlemmer og til pensions - og rentemodtagere samt til de sidstnaevntes familiemedlemmer ) .

BILAG 6

FREMGANGSMAADEN VED UDBETALING AF YDELSER

( Gennemfoerelsesforordningens artikel 4 , stk . 6 , og artikel 53 , stk . 1 )

Almindelige bemaerkninger

Efterbetalinger og andre engangsbetalinger sker gennem kontaktorganerne , mens de loebende og andre betalinger foretages efter de i dette bilag givne fremgangsmaader .

A . BELGIEN

Direkte betaling

B . TYSKLAND

1 . Renteforsikring for arbejdere og funktionaerer ( invaliditet , alderdom , doedsfald ) :

a ) i forhold til Belgien , Frankrig og Luxembourg :

direkte betaling

b ) i forhold til Italien og Nederlandene :

betaling gennem kontaktorganerne ( efter gennemfoerelsesforordningens artikler 53-58 i forbindelse med de i bilag 5 anfoerte bestemmelser )

2 . Renteforsikring for minearbejdere ( invaliditet , alderdom , doedsfald ) :

a ) i forhold til Belgien og Luxembourg :

direkte betaling

b ) i forhold til Frankrig , Italien og Nederlandene :

betaling gennem kontaktorganerne ( efter gennemfoerelsesforordningens artikler 53-58 i forbindelse med de i bilag 5 anfoerte bestemmelser )

3 . Ulykkesforsikring :

i forhold til alle medlemsstaterne :

betaling gennem kontaktorganerne ( efter gennemfoerelsesforordningens artikler 53-58 i forbindelse med de i bilag 5 anfoerte bestemmelser )

C . FRANKRIG

1 . Samtlige ordninger med undtagelse af ordningen for soefolk :

direkte betaling

2 . Ordningen for soefolk :

betaling gennem det hertil udpegede organ i den medlemsstat , hvor modtageren er bosat

D . ITALIEN

1 . Invalide - , alders - og efterladtepensioner :

a ) i forhold til Belgien og Frankrig med undtagelse af de franske kasser for minearbejdere :

direkte betaling

b ) i forhold til Tyskland og de franske kasser for minearbejdere :

betaling gennem kontaktorganerne

c ) i forhold til Luxembourg og Nederlandene :

direkte betaling

2 . Renter i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme :

direkte betaling

E . LUXEMBOURG

Direkte betaling

F . NEDERLANDENE

1 . I forhold til Belgien :

direkte betaling

2 . I forhold til Tyskland :

betaling gennem kontaktorganerne ( anvendelse af bestemmelserne i bilag 5 )

3 . I forhold til Frankrig , Italien og Luxembourg :

direkte betaling

BILAG 7

BANKER

( Gennemfoerelsesforordningens artikel 4 , stk . 7 , og artikel 55 , stk . 3 )

A . BELGIEN :

Ingen

B . TYSKLAND :

" Deutsche Bundesbank " ( den tyske forbundsbank ) , Frankfurt am Main

C . FRANKRIG :

" Banque de France " ( Frankrigs nationalbank ) , Paris

D . ITALIEN :

" Banca nazionale del Lavoro " ( den italienske arbejdsbank ) , Rom

E . LUXEMBOURG :

" Banque internationale " ( den internationale bank ) , Luxembourg

F . NEDERLANDENE :

Ingen

BILAG 8

TILKENDELSE AF FAMILIEYDELSER

( Gennemfoerelsesforordningens artikel 4 , stk . 8 , og artikel 10 , stk . 2 , litra d )

Gennemfoerelsesforordningens artikel 10 , stk . 2 , litra d ) , finder anvendelse i forholdet :

- mellem Tyskland og Frankrig

- mellem Tyskland og Luxembourg

- mellem Frankrig og Luxembourg

BILAG 9

BEREGNING AF DE GENNEMSNITLIGE AARLIGE UDGIFTER TIL NATURALYDELSER

( Gennemfoerelsesforordningens artikel 4 , stk . 9 , artikel 94 , stk . 3 , litra a ) , og artikel 95 , stk . 3 , litra a ) )

A . BELGIEN

Ved beregningen af de gennemsnitlige aarlige udgifter til naturalydelser tages den almindelige sociale sikringsordning i betragtning .

B . TYSKLAND

Ved beregningen af de gennemsnitlige aarlige udgifter til naturalydelser tages foelgende forsikringsinstitutioner i betragtning :

1 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 94 , stk . 3 , litra a ) :

a ) " Ortskrankenkassen " ( de stedlige sygekasser )

b ) " Landkrankenkassen " ( de regionale sygekasser )

c ) " Betriebskrankenkassen " ( virksomhedssygekasserne )

d ) " Innungskrankenkassen " ( haandvaerkersygekasserne )

e ) " Bundesknappschaft " ( Forbundsforsikringskassen for minearbejdere )

f ) " Seekasse " ( Forsikringskassen for soefolk )

g ) " Ersatzkassen fuer Arbeiter " ( fortsaettelseskasserne for arbejdere )

h ) " Ersatzkassen fuer Angestellte " ( fortsaettelseskasserne for funktionaerer )

alt efter hvilken kasse , der har udredet ydelserne

2 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 95 , stk . 3 , litra a ) :

a ) " Ortskrankenkassen " ( de stedlige sygekasser )

b ) " Landkrankenkassen " ( de regionale sygekasser )

c ) " Bundesknappschaft " ( Forbundsforsikringskassen for minearbejdere )

alt efter hvilken kasse , der har udredet ydelserne .

C . FRANKRIG

Ved de gennemsnitlige aarlige udgifter til naturalydel er tages den almindelige sociale sikringsordning i betragtning .

D . ITALIEN

De gennemsnitlige aarlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til foelgende ordninger :

1 . Den almindelige ordning for industriarbejdere og for pensions - og rentemodtagere , der administreres af " Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie " ( Statsanstalten for sygeforsikring )

2 . Ordningen for ydelser i tilfaelde af tuberkulose ( undtagen for arbejdere i landbruget ) , der administreres af " Istituto nazionale della previdenza sociale " ( Statsanstalten for social forsorg )

E . LUXEMBOURG

Ved de gennemsnitlige aarlige udgifter til naturalydelser tages de sygekasser , der henhoerer under " Code des assurances sociales " ( socialforsikringsloven ) , i betragtning .

F . NEDERLANDENE

Ved beregningen af de gennemsnitlige aarlige udgifter til naturalydelser tages den almindelige sociale sikringsordning i betragtning .

Dog sker der en reduktion for at tilgodese virkningerne af :

1 . " Arbeidsongeschicktheidsverzekering , WAO " ( invalideforsikringen )

2 . " Verzekering tegen bijzondere ziektekosten , AWBZ " ( forsikring for saerlige udgifter i anledning af sygdom )

BILAG 10

INSTITUTIONER OG ORGANER UDPEGET AF DE KOMPETENTE MYNDIGHEDER

( Gennemfoerelsesforordningens artikel 4 , stk . 10 )

A . BELGIEN

1 . Ved anvendelse af forordningens artikel 14 , stk . 1 , og gennemfoerelsesforordningens artikler 11 , 13 og 14 :

Office national de sécurité sociale - Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid ( Sikringsstyrelsen ) , Bruxelles

2 . Ved anvendelse af forordningens artikel 14 , stk . 2 , og gennemfoerelsesforordningens artikel 11 :

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp - en voorzorgskas voor zeevarender onder Belgische vlag ( Hjaelpe - og forsorgskassen for soefolk , der sejler under belgisk flag ) , Antwerpen

3 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 80 , stk . 2 , artikel 81 , artikel 82 , stk . 2 , artikel 85 , stk . 2 , og artikel 88 :

a ) i almindelighed :

Office national de l'emploi - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening ( Arbejdsdirektoratet ) , Bruxelles

b ) for soefolk :

Pool des marins de la marine marchande - Pool van de zeelieden ter koopvardij ( Forhyringscentralen for soefolk i handelsflaaden ) , Antwerpen

4 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 102 , stk . 2 :

a ) Sygdom , moderskab og arbejdsulykker :

Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor Ziekte - en invaliditeitsverzekering ( Direktoratet for syge - og invalideforsikring ) , Bruxelles

b ) erhvervssygdomme :

Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor beroepsziekten ( Erhvervssygdomsfonden ) , Bruxelles

c ) arbejdsloeshed :

i ) i almindelighed :

Office national de l'emploi - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening ( Arbejdsdirektoratet ) , Bruxelles

ii ) for soefolk :

Pool des marins de la marine marchande - Pool van de zeelieden ter koopvardij ( Forhyringscentralen for soefolk i handelsflaaden ) , Antwerpen

d ) familieydelser :

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers ( Direktoratet for boernetilskud til arbejdstagere ) , Bruxelles

5 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 113 , stk . 2 :

Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering ( Direktoratet for syge - og invalideforsikring ) , Bruxelles

B . TYSKLAND

1 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 6 , stk . 1 :

a ) alt efter arten af den senest udoevede virksomhed :

de i bilag 2 i forholdet til de enkelte medlemsstater angivne renteforsikringsinstitutioner for arbejdere og funktionaerer

b ) dersom det ikke er muligt at fastslaa arten af den senest udoevede virksomhed :

de i bilag 2 i forholdet til de enkelte medlemsstater angivne renteforsikringsinstitutioner for arbejdere

c ) for saa vidt angaar personer , der har vaeret forsikret efter nederlandsk lovgivning om almindelig alderdomsforsikring ( Algemene Ouderdomswet ) , medens de udoevede en virksomhed , der ikke efter tysk lovgivning er undergivet tvungen forsikring :

Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte ( Forbundsforsikringsinstitutionen for funktionaerer ) , Berlin

2 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 11 , stk . 1 :

a ) sygeforsikrede arbejdstagere :

den institution , hvori de er sygeforsikret

b ) arbejdstagere , der ikke er sygeforsikret :

Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte ( Forbundsforsikringsinstitutionen for funktionaerer ) , Berlin

3 . Ved anvendelse af

a ) gennemfoerelsesforordningens artikel 13 , stk . 2 og 3 , og artikel 14 , stk . 1-3 :

Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn ( den almindelige stedlige sygekasse ) , Bonn

b ) gennemfoerelsesforordningens artikel 13 , stk . 4 , og artikel 14 , stk . 4 :

Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn ( den almindelige stedlige sygekasse ) , Bonn , undtagen hvor den paagaeldende er tilsluttet en fortsaettelsessygekasse

4 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 80 , stk . 2 , artikel 81 og artikel 82 , stk . 2 :

det " Arbeitsamt " ( arbejdsformidlingskontor ) , inden for hvis distrikt arbejdstageren senest har vaeret bosat eller har opholdt sig i Tyskland , eller - dersom arbejdstageren hverken har vaeret bosat eller har opholdt sig i Tyskland under sin beskaeftigelse der - det " Arbeitsamt " , inden for hvis distrikt arbejdstagerens seneste arbejdssted i Tyskland er beliggende

5 . Ved anvendelsen af gennemfoerelsesforordningens artikel 85 , stk . 2 :

det " Arbeitsamt " inden for hvis omraade arbejdstagerens seneste arbejdssted er beliggende

6 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 91 , stk . 2 :

de renteforsikringsinstitutioner for arbejdere , for funktionaerer og for minearbejdere , der i bilag 2 , afdeling B , punkt 2 , er anfoert som de kompetente institutioner

7 . Ved anvendelse

a ) af forordningens artikel 36 og 63 samt af gennemfoerelsesforordningens artikel 102 , stk . 2 :

Bundesverband der Ortskrankenkassen ( Forbundssammenslutningen af lokale sygekasser ) , Bonn-Bad Godesberg ; i de tilfaelde , der er naevnt i bilag 3 , afdeling B , punkt 2 , litra b ) : " Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften " ( Centralforbundet af ulykkesforsikringsanstalter ) , Bonn

b ) af forordningens artikel 75 og gennemfoerelsesforordningens artikel 102 , stk . 2 :

Bundesanstalt fuer Arbeit ( Arbejdsdirektoratet ) , Nuernberg

8 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 113 , stk . 2 :

a ) refusion af naturalydelser , der uberettiget er udredet til arbejdstagere ved fremlaeggelse af den i gennemfoerelsesforordningens artikel 20 , stk . 2 , naevnte erklaering :

Bundesverband der Ortskrankenkassen ( Forbundssammenslutningen af lokale sygekasser ) , Bonn-Bad Godesberg , gennem den udligningsfond , der er naevnt i bilag V til forordningen under afdeling B , punkt 5

b ) refusion af naturalydelser , der uberettiget er udredet til arbejdstagere ved fremlaeggelse af den i gennemfoerelsesforordningens artikel 62 , stk . 2 , naevnte erklaering :

i ) dersom den kompetente institution ville have vaeret en sygeforsikringsinstitution , saafremt den paagaeldende havde vaeret berettiget til ydelser :

Bundesverband der Ortskrankenkassen ( Forbundssammenslutningen af lokale sygekasser ) , Bad Godesberg , gennem den udligningsfond , der er naevnt i bilag V til forordningen under afdeling B , punkt 5

ii ) i de oevrige tilfaelde :

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Centralforbundet af ulykkesforsikringsanstalter ) , Bonn

C . FRANKRIG

1 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 6 , stk . 1 :

Direction régionale de la sécurité sociale ( Regionaldirektoratet for social sikring )

2 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 11 , stk . 1 :

a ) Moderlandet

i ) almindelig ordning :

Caisse primaire d'assurance-maladie ( den stedlige sygekasse )

ii ) ordning for landbruget :

Caisse de mutualité sociale agricole ( den gensidige socialsikringskasse for landbruget )

iii ) ordning for minearbejdere :

Société de secours minière ( Hjaelpeforeningen for minearbejdere )

iv ) ordning for soefolk :

la section " Caisse de retraite des marins " du Quartier des affaires maritimes ( afdelingen pensionskassen for soefolk , under soefartsdirektoratet )

b ) De oversoeiske departementer

i ) i almindelighed :

Caisse générale de sécurité sociale ( den almindelige kasse for social sikring )

ii ) for soefolk :

la section " Caisse de retraite des marins " du Quartier des affaires maritimes ( afdelingen pensionskassen for soefolk , under soefartsdirektoratet )

3 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 13 , stk . 2 og 3 , samt artikel 14 , stk . 3 :

Caisse primaire d'assurance-maladie de la région parisienne ( den stedlige sygekasse for hovedstadsomraadet )

4 . Ved anvendelse af forordningens artikel 17 , for saa vidt angaar bestemmelserne i artikel 14 , stk . 1 , litra a ) :

Direction régionale de la sécurité sociale ( Regionaldirektoratet for social sikring )

5 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikler 80 , 81 , 82 , stk . 2 , samt artikel 85 , stk . 2 :

la Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre ( Departementsdirektoratet for arbejds - og arbejdskraftspoergsmaal ) paa det arbejdssted , for hvilket attesten begaeres

la section locale de l'agence nationale pour l'emploi ( den lokale arbejdsformidlingsafdeling )

den kommunale forvaltning paa familiemedlemmernes bopaelssted

6 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 84 :

a ) fuld arbejdsloeshed :

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ( ASSEDIC ) ( Forbundet for beskaeftigelse inden for industri og handel ) paa den paagaeldendes bopaelssted

b ) partiel arbejdsloeshed :

la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre ( Departementsdirektoratet for arbejds - og arbejdskraftspoergsmaal ) paa den paagaeldendes arbejdssted

7 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 89 :

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre ( Departementsdirektoratet for arbejds - og arbejdskraftspoergsmaal )

8 . Ved anvendelse af forordningens artikler 36 , 63 og 75 , i forbindelse med gennemfoerelsesforordningens artikel 102 , stk . 2 :

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ( Centralindustitionen for social sikring af vandrende arbejdstagere ) , Paris

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ( ASSEDIC ) ( Forbundet for beskaeftigelse inden for industri og handel )

9 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 113 , stk . 2 :

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ( Centralindustitionen for social sikring af vandrende arbejdstagere ) , Paris

D . ITALIEN

1 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 6 , stk . 1 :

Ministero del lavoro e della previdenza sociale ( Arbejds - og socialministeriet ) , Rom

2 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 11 , stk . 1 , artikel 13 , stk . 2 og 3 , og artikel 14 , stk . 1-3 :

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ( Statsanstalten for sygeforsikring ) , provinskontorer

3 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 38 , stk . 1 :

Istituto nazionale della previdenza sociale ( Statsanstalten for social forsorg ) , provinskontorer

4 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 75 , stk . 2 :

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( Statsanstalten for ulykkesforsikring ) , provinskontorer

5 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 80 , stk . 2 , artikel 81 , artikel 82 , stk . 2 , artikel 85 , stk . 2 , artikel 88 og artikel 91 , stk . 2 :

Istituto nazionale della previdenza sociale ( Statsanstalten for social forsorg ) , provinskontorer

6 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 102 , stk . 2 :

a ) refusioner i henhold til forordningens artikel 36 :

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ( Statsanstalten for sygeforsikring ) , Rom

b ) refusioner i henhold til forordningens artikel 63 :

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( Statsanstalten for ulykkesforsikring ) , Rom

c ) refusioner i henhold til forordningens artikler 70 og 75 :

Istituto nazionale della previdenza sociale ( Statsanstalten for social forsorg ) , Rom

7 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 113 , stk . 2 :

a ) sygdom ( bortset fra tuberkulose ) :

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ( Statsanstalten for sygeforsikring ) , Rom

b ) tuberkulose :

Istituto nazionale della previdenza sociale ( Statsanstalten for social forsorg ) , Rom

c ) arbejdsulykker og erhvervssygdomme :

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( Statsanstalten for ulykkesforsikring ) , Rom

E . LUXEMBOURG

1 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 6 , stk . 1 :

Caisse de pension des employés privés ( Privatfunktionaerernes pensionskasse ) , Luxembourg

eller

Etablissement d'assurance contro la vieillesse et l'invalidité ( institutionen for alders - og invalideforsikring ) , Luxembourg

2 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 11 , stk . 1 , artikel 13 , stk . 2 og 3 , artikel 14 , stk . 1-3 :

Ministère de travail et de la sécurité sociale ( Arbejds - og socialministeriet ) , Luxembourg

3 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 22 , stk . 1 :

Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers ( Statens sygekasse for arbejdere ) , Luxembourg

4 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 80 , stk . 2 , artikel 81 , artikel 82 , stk . 2 , og artikel 89 :

Office national de travail ( Arbejdsdirektoratet ) Luxembourg

5 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 85 , stk . 2 :

Den sygekasse , som den paagaeldende senest har vaeret tilsluttet

6 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 91 , stk . 2 :

a ) Invaliditet , alderdom , doedsfald ( pensioner ) :

i ) for funktionaerer , herunder tekniske funktionaerer bekraeftiget i miner ( under jorden ) :

Caisse de pension des employés privés ( Privatfunktionaerernes pensionskasse ) , Luxembourg

ii ) i de oevrige tilfaelde :

Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ( Alders - og invalideforsikringsanstalten ) , Luxembourg

b ) Familieydelser :

i ) for personer , der er tilslutter den under punkt a ) ii ) naevnte institution :

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ( Boernetilskudskassen for arbejdere under alders - og invalideforsikringsanstalten ) , Luxembourg

ii ) i de oevrige tilfaelde :

Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés ( Boernetilskudskassen for funktionaerer under Privatfunktionaerernes pensionskasse ) Luxembourg

7 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 102 , stk . 2 :

a ) sygdom , moderskab :

Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers ( Statens sygekasse for arbejdere ) , Luxembourg

b ) arbejdsulykker :

Association d'assurance contre les accidents , section industrielle ( Ulykkesforsikringsforbundet , industriafdelingen ) , Luxembourg

c ) arbejdsloeshed :

Office national du travail ( Arbejdsdirektoratet ) , Luxembourg

d ) familieydelser :

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ( Boernetilskudskassen for arbejdere under alders - og invalideforsikringsanstalten ) , Luxembourg

8 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 113 , stk . 2 :

a ) sygdom , moderskab :

Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers ( Statens sygekasse for arbejdere ) , Luxembourg

b ) arbejdsulykker :

Association d'assurance contre les accidents , section industrielle ( Ulykkesforsikringsforbundet , industriafdelingen ) , Luxembourg

F . NEDERLANDENE

1 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 6 , stk . 1 , artikel 11 , stk . 1 , artikel 13 , stk . 2 og 3 , og artikel 14 , stk . 1 og 2 :

Sociale Verzekeringsraad ( Socialforskningsraadet ) , Haag

2 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 14 , stk . 3 , for de hjaelpeansatte ved De europaeiske Faellesskaber , der ikke er bosat i Nederlandene ( kun for naturalydelser ) :

Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds ( Nederlandenes almindelige gensidige sygekasse ) , Utrecht

3 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 82 , stk . 2 :

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging ( Nye almindelige faglige forsikringsanstalt ) , Amsterdam

4 . Ved anvendelse af gennemfoerelsesforordningens artikel 102 , stk . 2 :

a ) refusioner i henhold til forordningens artikler 36 og 63 :

Ziekenfondsraad ( Sygekasseraadet ) , Amsterdam

b ) refusioner i henhold til forordningens artikel 70 :

Algemeen Werkloosheidsfonds ( Centralarbejdsloeshedskassen ) , Haag

c ) refusioner i henhold til forordningens artikel 75 :

Sociale Verzekeringsbank ( Socialforsikringsbanken ) , Amsterdam