31971R0951

Kommissionens forordning (EØF) nr. 951/71 af 7. maj 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 1098/68 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

EF-Tidende nr. L 103 af 08/05/1971 s. 0010 - 0010
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 3 s. 0193
den danske specialudgave: serie I kapitel 1971(I) s. 0226
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 3 s. 0193
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1971(I) s. 0251
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 6 s. 0190
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 4 s. 0184
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 4 s. 0184


++++

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 951/71

af 7 . maj 1971

om aendring af forordning ( EOEF ) nr . 1098/68 om gennemfoerelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for maelk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 804/68 af 27 . juni 1968 om oprettelse af en faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter ( 1 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1253/70 ( 2 ) , saerlig artikel 17 , stk . 4 , og

ud fra foelgende betragtninger :

Artikel 1 i Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 1098/68 af 27 . juli 1968 om gennemfoerelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for maelk og mejeriprodukter ( 3 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1353/69 ( 4 ) , bestemmer , at der ved fastsaettelse af restitutionen for denatureret eller til foderblandinger forarbejdet skummetmaelkspulver tages hensyn til den stoette , der ydes for disse produkters vedkommende ;

i henhold til artikel 2 , stk . 1 , andet afsnit i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 986/68 af 15 . juli 1968 om fastlaeggelse af de almindelige regler for ydelse af stoette til skummetmaelk og skummetmaelkspulver til foderbrug ( 5 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 673/71 ( 6 ) , opkraeves nu ved udfoersel af de i artikel 1 i forordning ( EOEF ) nr . 1098/68 naevnte produkter et beloeb af samme stoerrelse som stoetten ; som foelge heraf skal restitutionen fremtidigt fastsaettes uden hensyn til stoetten ; artikel 1 i forordning ( EOEF ) nr . 1098/68 , er herefter uden betydning og kan bortfalde ;

for de produkter , der er sammensat af maelk og sukker , bestemmer artikel 2 , stk . 3 , andet afsnit i forordning ( EOEF ) nr . 1098/68 , at den forudfastsatte restitution for saa vidt angaar maengden af tilsat saccharose justeres i overensstemmelse med en aendring af interventionsprisen for hvidt sukker ;

det har vist sig , at en automatisk justering ikke er noedvendig i alle tilfaelde , og at den forudfastsatte restitution kun behoever at goeres til genstand for justering , saafremt en justering ogsaa foreskrives i medfoer af artikel 12 i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 766/68 af 18 . juni 1968 om de almindelige regler for restitutioner inden for sukkersektoren ( 7 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2488/69 ( 8 ) ; artikel 2 , stk . 3 , andet afsnit , i forordning ( EOEF ) nr . 1098/68 boer saaledes aendres i overensstemmelse hermed ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra forvaltningskomiteen for maelk og mejeriprodukter ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Artikel 1 i forordning ( EOEF ) nr . 1098/68 udgaar .

Artikel 2

Artikel 2 , stk . 3 , andet afsnit , i forordning ( EOEF ) nr . 1098/68 erstattes af foelgende tekst :

" Forudfastsaettes restitutionen , laegges dog det basisbeloeb til grund , der gaelder paa dagen for anmodningen om eksportlicens . Saafremt der i dette tilfaelde i loebet af perioden mellem dagen for anmodningen om eksportlicens og udfoerselsdagen indtraeder en aendring i de i henhold til forordning nr . 1009/67/EOEF fastsatte sukkerpriser , justeres restitutionsbeloebet , saafremt en justering er foreskrevet i medfoer af artikel 12 i forordning ( EOEF ) nr . 766/68 . "

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 7 . maj 1971 .

Paa Kommissionens vegne

Franco M . MALFATTI

Formand

( 1 ) EFT nr . L 148 af 28 . 6 . 1968 , s . 13 .

( 2 ) EFT nr . 143 af 1 . 7 . 1970 , s . 1 .

( 3 ) EFT nr . L 184 af 29 . 7 . 1968 , s . 10 .

( 4 ) EFT nr . L 174 af 16 . 7 . 1969 , s . 10 .

( 5 ) EFT nr . L 169 af 18 . 7 . 1968 , s . 4 .

( 6 ) EFT nr . L 77 af 1 . 4 . 1971 , s . 9 .

( 7 ) EFT nr . 143 af 25 . 6 . 1968 , s . 6 .

( 8 ) EFT nr . 314 af 15 . 12 . 1969 , s . 12 .