31970R2566

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2566/70 af 18. december 1970 om tillæg til forordning (EØF) nr. 497/70 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner inden for frugt- og grønsagssektoren

EF-Tidende nr. L 275 af 19/12/1970 s. 0023 - 0023
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 3 s. 0135
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 3 s. 0135
den danske specialudgave: serie I kapitel 1970(III) s. 0772
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1970(III) s. 0872
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 6 s. 0083
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 4 s. 0102
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 4 s. 0102


++++

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 2566/70

af 18 . december 1970

om tillaeg til forordning ( EOEF ) Nr . 497/70 om gennemfoerelsesbestemmelser for eksportrestitutioner inden for frugt - og groensagssektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning nr . 159/66/EOEF af 25 . oktober 1966 om supplerende bestemmelser for den faelles markedsordning for frugt og groensager ( 1 ) , som aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2515/69 ( 2 ) , saerlig artikel 11a , stk . 4 , og

ud fra foelgende betragtninger :

Naar der er fastsat en forhoejelse af en restitution for at tage hensyn til noedvendigheden af at transportere visse varer til deres bestemmelsessted ad ruten rundt om Kap det Gode Haab , boer der skabes sikkerhed for , at varen virkelig er blevet transporteret ad denne rute ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelser fra forvaltningskomiteen for frugt og groensager

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning ( EOEF ) nr . 497/70 ( 3 ) indsaettes en artikel 2a , affattet som foelger :

" Artikel 2a

Hvad angaar de varer , for hvilke der er fastsat en forhoejelse af restitutionsbeloebet som foelge af noedvendigheden af at transportere dem til deres bestemmelsessted ad ruten om Kap det Gode Haab , udbetales denne forhoejelse kun , naar vedkommende har foert bevis for , at denne rute virkelig har vaeret benyttet til transport af de paagaeldende varer .

Dette bevis foeres ved fremlaeggelse af en udskrift af ethvert egnet skibsdokument . "

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 18 . december 1970 .

Paa Kommissionens vegne

Franco M . MALFATTI

Formand

( 1 ) EFT nr . 192 af 27 . 10 . 1966 , s . 3286/66 .

( 2 ) EFT nr . L 318 af 18 . 12 . 1969 , s . 10 .

( 3 ) EFT nr . L 62 af 18 . 3 . 1970 , s . 15 .