31969L0060

Rådets direktiv 69/60/EØF af 18. februar 1969 om ændring af Rådets direktiv af 14. juni 1966 om handel med såsæd

EF-Tidende nr. L 048 af 26/02/1969 s. 0001 - 0003
den danske specialudgave: serie I kapitel 1969(I) s. 0044
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1969(I) s. 0049
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 4 s. 0079
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 3 s. 0062
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 3 s. 0062
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 65 s. 0003
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 65 s. 0003


++++

RAADETS DIREKTIV

af 18 . februar 1969

om aendring af Raadets direktiv af 14 . juni 1966 om handel med saasaed

( 69/60/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 43 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og ud fra foelgende betragtninger :

Visse bestemmelser i Raadets direktiv af 14 . juni 1966 om handel med saasaed boer aendres ( 2 ) ;

overgangsbestemmelserne boer suppleres og anvendelsen af saed af tidligere generationer end stamsaed boer tillades ;

det er noedvendigt at inddrage en ny kornart i direktivet og at fastsaette mindstekrav for den ;

hvis der paa en stats omraade normalt ikke finder opformering og afsaetning af saed af visse arter sted , boer der gives mulighed for , ifoelge fremgangsmaaden for Den staaende Komité for froe - og plantemateriale henhoerende under landbrug , havebrug og skovbrug , at fritage denne medlemsstat for at anvende direktivets bestemmelser paa de paagaeldende arter ;

der boer indfoeres visse lettelser for maerkningen saavel som en aendring af etikettens farve , naar det drejer sig om saed , der er undergivet mindre strenge krav ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Raadets direktiv af 14 . juni 1966 om handel med saasaed aendres som fastsat i foelgende artikler .

Artikel 2

1 . I artikel 2 , stk . 1 , A , tilfoejes efter ordene " Oryza sativa L . Ris " ordene " Phalaris canariensis L . kanariegraes " .

2 . I artikel 2 , stk . 1 , C , tilfoejes efter ordene " spelt , rug " et komma og ordet " kanariegraes " ; den samme tilfoejelse goeres i E efter ordene " rugmajs " .

3 . Teksten i artikel 2 , stk . 1 , E , litra a ) erstattes med foelgende :

" a ) som stammer direkte fra stamsaed eller paa foraedlerens anmodning , fra saed fra en tidligere generation end den stamsaed , som kan opfylde og som ved en officiel undersoegelse har opfyldt de i bilagene I og II for stamsaed fastsatte betingelser ; "

4 . Teksten i artikel 2 , stk . 1 , F , litra a ) erstattes med foelgende :

" a ) som stammer direkte fra stamsaed eller paa foraedlerens anmodning , fra saed fra en tidligere generation end den stamsaed , som ved en officiel undersoegelse har opfyldt de i bilagene I og II for

5 . Teksten i artikel 2 , stk . 1 , G , litra a ) erstattes med foelgende :

" a ) som stammer direkte fra stamsaed , fra brugssaed af foerste formeringstrin eller , paa foraedlerens anmodning , fra saed af en tidligere generation end den stamsaed , der ved en officiel undersoegelse har opfyldt de i bilagene I og II for stamsaed fastsatte betingelser ; "

6 . I artikel 2 , stk . 2 , tilfoejes foelgende litra c ) :

" c ) i en overgangsperiode af hoejst tre aar efter ikrafttraedelsen af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som er noedvendige for at efterkomme bestemmelserne i dette direktiv og som en undtagelse fra stk . 1 , E , F og G som brugssaed godkende froe , der stammer direkte fra saed , som er officielt kontrolleret i en medlemsstat efter det nugaeldende system , og som frembyder de samme garantier som den stamsaed , der er godkendt efter dette direktivs principper ; denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse paa den stamsaed af foerste formeringstrin , som omtales i stk . 1 , G " .

Artikel 3

I artikel 4 , stk . 1 , litra b ) bortfalder ordene " af majs " .

Artikel 4

I artikel 8 , skt . 1 , erstattes ordet " leveringer " med ordet " partier " .

Artikel 5

Teksten i artikel 9 , stk . 2 , erstattes med foelgende :

" 2 . Kun myndighederne kan foretage en eller flere nye lukninger . I dette tilfaelde goeres der ligeledes paa den i artikel 10 , stk . 1 , naevnte etiket bemaerkning om den sidste nye lukning , om datoen herfor samt om den myndighed , der har foretaget den . "

Artikel 6

Teksten i artikel 10 , stk . 1 , litra b ) erstattes med foelgende :

" b ) indvendigt skal indeholde en officiel meddelelse i samme farve som etiketten og med de for etiketten i bilag IV , A , litra a ) , nr . 3 , 4 og 5 , fastsatte oplysninger ; denne meddelelse er ikke noedvendig , naar disse oplysninger er paatrykt pakningen med stempelsvaerte der ikke kan udviskes . "

Artikel 7

Teksten i artikel 15 erstattes med foelgende :

" Artikel 15

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at saasaed , der stammer direkte fra stamsaed eller fra brugssaed af foerste formeringstrin , godkendt i en medlemsstat og hoestet i en anden medlemsstat eller i et tredjeland , kan godkendes i det land , som avler stamsaed eller brugssaed af foerste formeringstrin , hvis de paa deres fremavlsmark har vaeret underkastet en markinspektion , der opfylder de i bilag I anfoerte betingelser , og saafremt det ved en officiel undersoegelse er blevet konstateret , at de i bilag II for brugssaed fastsatte betingelser er blevet overholdt .

2 . Stykke 1 , finder tilsvarende anvendelse paa godkendelsen af den brugssaed , der stammer direkte fra saed af en tidligere generation end den stamsaed , som kan opfylde , og som ved en officiel undersoegelse har opfyldt de i bilagene I og II for stamsaed fastsatte betingelser . "

Artikel 8

I artikel 16 , stk . 2 , erstattes den dato , som er anfoert i sidste saetning , med datoen 1 . juli 1970 .

Artikel 9

I artikel 17 , stk . 2 , erstattes ordet " moekegul " med ordet " brun " .

Artikel 10

Der indsaettes foelgende artikel 23 a :

" Artikel 23 a

En medlemsstat kan , efter den i artikel 21 fastsatte fremgangsmaade , anmode om hel eller delvis fritagelse for at anvende dette direktivs bestemmelser paa visse arter , hvis der paa dens omraade ikke normalt finder opformering og afsaetning sted af saed af disse arter . "

Artikel 11

I bilag I , nr . 2 , A og nr . 4 tilfoejes hvert sted et komma og ordet " kanariegraes " efter ordet " rug " .

Artikel 12

1 . Teksten i bilag II , nr . 2 , anden saetning , erstattes med foelgende :

" For stamsaed tolereres i 500 gram et brudstykke af Claviceps purpurea , og for brugssaed tre stykker eller brudstykker af Claviceps . "

2 . I bilag II , nr . 3 , A , litra a ) , under litra bb ) og cc ) saavel som i litra c ) , under litra bb ) erstattes tallet " 5 " i syvende kolonne med tallet " 7 " .

3 . I bilag II , nr . 3 , A , litra b ) aendres den syvende kolonne saaledes :

a ) litra aa ) : ordene " 1 roed kerne " erstattes med ordene " 2 roede kerner " ,

b ) litra bb ) : tallet " 2 " erstattes med tallet " 5 " ,

c ) litra cc ) : tallet " 3 " erstattes med tallet " 5 " .

4 . I bilag II , nr . 3 , A , litra d ) , under litra aa ) , sjette kolonne , tilfoejes efter " 0 " foelgende ord : " ( i 250 gram )

5 . I bilag II , nr . 3 , A , tilfoejes foelgende litra e ) :

" e ) Kanariegraes * aa ) stamsaed * 75 * 98 * 4 * 1 * 0 * Avena fatua *

* * * * * * * * Avena sterilis *

* bb ) brugssaed * * 75 * 98 * 10 * 5 * * Avena ludoviciana eller Lolium temulentum *

6 . I bilag II , nr . 3 , tilfoejes foelgende C :

" Saerregel for det stoerste indhold af froe af arterne Avena fatua , Avena sterilis , Avena ludoviciana og Lolium temulentum :

Et froe Avena fatua , Avena sterilis , Avena ludoviciana eller Lolium temulentum i en proeve paa 500 gram anses ikke som en urenhed , saafremt en ny proeve paa 500 gram er fri for Avena fatua , Avena sterilis , Avena ludociviana eller Lolium temulentum . "

Artikel 13

1 . Teksten i bilag IV , A , litra a ) , nr . 1 og 2 erstattes med foelgende :

" 1 . " EOEF - normer . "

2 . Godkendelsesmyndighed og medlemsstat eller deres forkortelse . "

2 . Dog kan etiketter , der indeholder den i bilag IV , A , litra a ) , punkt 1 i Raadets direktiv af 14 . juni 1966 om handel med saasaed forekrevne angivelse , benyttes indtil senest den 30 . juni 1970 .

Artikel 14

Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft , for senest 1 . juli 1969 at efterkomme dette direktiv . De underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 18 . februar 1969 .

Paa Raadets vegne

J . P . BUCHLER

Formand

( 1 ) EFT nr . C 108 af 19 . 10 . 1968 , s . 30 .

( 2 ) EFT nr . 125 af 11 . 7 . 1966 , s . 2309/66 .