31968R0804

Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter

EF-Tidende nr. L 148 af 28/06/1968 s. 0013 - 0023
den danske specialudgave: serie I kapitel 1968(I) s. 0169
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1968(I) s. 0176
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 3 s. 0082
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 2 s. 0146
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 2 s. 0146
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 2 s. 0052
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 2 s. 0052


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 804/68

af 27 . juni 1968

om den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 42 og 43 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 1 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Funktionen og udviklingen af det faelles marked for landbrugsvarer ledsages af udformningen af en faelles landbrugspolitik ; denne skal isaer indebaere en faelles ordning af markederne for landbrugsvarer , hvilken markedsordning kan antage forskellige former efter varernes art ;

i forordning nr . 13/64/EOEF ( 2 ) er det bestemt , at den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter skal gennemfoeres gradvis fra 1964 ; den saaledes gennemfoerte markedsordning omfatter foerst og fremmest aarlig fastsaettelse af en indikativpris for maelk , af taerskelpriser for ledeprodukterne for de i grupper sammenstillede mejeriprodukter , til hvilke taerskelprisers niveau prisen paa indfoerte mejeriprodukter maa haeves ved anvendelse af en importafgift , og af en interventionspris for smoer ;

som foelge af de ved forordning nr . 13/64/EOEF indfoerte prisordninger afhaenger virkeliggoerelsen af et enhedsmarked for maelk og mejeriprodukter for hele Faellesskabet ikke blot af afskaffelsen af alle begraensninger i varernes fri bevaegelighed inden for Faellesskabet og indfoerelsen af ensartede beskyttelsesforanstaltninger ved dets ydre graenser , men ogsaa af indfoerelsen af en ordning , der for hele Faellesskabet omfatter en indikativpris for maelk , én taerskelpris for hvert ledeprodukt og én interventionspris for smoer ; i den ved forordning nr . 13/64/EOEF indfoerte ordning boer der derfor foretages de noedvendige tilpasninger ;

den faelles landbrugspolitik tilstraeber at naa de maal , der naevnes i traktatens artikel 39 ; for at stabilisere markederne og sikre den beroerte landbrugsbefolkning en rimelig levestandard er det navnlig inden for mejerisektoren noedvendigt , at der fortsat gennemfoeres interventionsforanstaltninger paa markedet af interventionsorganerne ; disse foranstaltninger maa imidlertid goeres ensartede , saa der ikke laegges hindringer i vejen for de paagaeldende produkters fri bevaegelighed inden for Faellesskabet ;

interventionsforanstaltningerne skal vaere af en saadan beskaffenhed , at provenuet for al solgt maelk mest muligt naermer sig den faelles indikativpris for maelk leveret frit til mejeri ; i dette oejemed er det noedvendigt - foruden interventionerne for saa vidt angaar smoer og frisk floede - at foreskrive yderligere faellesskabsinterventionsforanstaltninger for at fremme udnyttelsen af maelkeprotein og for at stoette priserne paa de produkter , der har en saerlig betydning for dannelsen af producentpriserne for maelk ;

virkeliggoerelsen af et enhedsmarked for maelk og mejeriprodukter inden for Faellesskabet indebaerer , at der , foruden et ensartet prissystem , tilvejebringes en enhedsordning for handelen over Faellesskabets ydre graenser ; en handelsregulering , der knytter sig til interventionsordningen , og som omfatter et system med importafgifter og eksportrestitutioner virker ligeledes henimod en stabilisering af Faellesskabets marked , saaledes at det navnlig undgaas , at svingningerne i priserne paa verdensmarkedet virker tilbage paa priserne inden for Faellesskabet ; der boer derfor skabes mulighed for ved import fra tredjelande principielt at opkraeve en importafgift og ved eksport til disse lande at betale en eksportrestitution , hvilken afgift og restitution begge har til formaal at udligne forskellen mellem de inden for og uden for Faellesskabet gaeldende priser ;

for visse varer under position 04.01 i den faelles toldtarif er det for tiden endnu ikke muligt at saette en importordning , der svarer til den med hensyn til de oevrige mejeriprodukter anvendte ordning , i kraft . Indtil 31 . december 1969 boer derfor den for tiden af medlemsstaterne anvendte ordning i det vaesentlige opretholdes , dog boer der med henblik paa en vis standardisering foreskrives anvendelse af toldsatserne i den faelles toldtarif ;

som tillaeg til den ovenfor beskrevne ordning boer der , i det omfang dette er noedvendigt , for at ordningen kan fungere bedst muligt , aabnes mulighed for at fastsaette forskrifter , der regulerer anvendelsen af ordningen vedroerende " aktiv foraedling " , og i det omfang , markedssituationen kraever det , forbyde saadan anvendelse ; endvidere boer restitutionen fastsaettes saaledes , at de af Faellesskabets forarbejdningsindustri med henblik paa eksport anvendte faellesskabsbasisprodukter ikke stilles ringere ved en saadan ordning vedroerende " aktiv foraedling " , og derved foranlediger forarbejdningsindustrien til at foretraekke at indfoere basisprodukterne fra tredjelande ; oprettelsen af et enhedsmarked for maelk og mejeriprodukter noedvendiggoer en faellesskabsregulering af den " aktive foraedling " ;

de kompetente myndigheder maa saettes i stand til at foelge varebevaegelserne til stadighed for at kunne bedoemme markedsudviklingen og i givet fald anvende de noedvendige foranstaltninger , som er fastsat i denne forordning ; med henblik herpaa boer der skabes hjemmel til at udstede import - og i givet fald eksportlicenser i forbindelse med en sikkerhedsstillelse , som garanterer gennemfoerelsen af de transaktioner , til hvilke der er blevet ansoegt om disse licenser ;

importafgiftsordningen goer det muligt at se bort fra alle oevrige beskyttelsesforanstaltninger ved Faellesskabets ydre graenser ; under usaedvanlige forhold er den mekanisme , der hviler paa faelles priser og importafgifter dog ikke tilstraekkelig ; for at Faellesskabets marked ikke i saadanne tilfaelde skal vaere uden beskyttelse mod de forstyrrelser , der maatte foelge deraf , - nu da de tidligere importhindringer er blevet fjernet - , maa Faellesskabet have mulighed for hurtigt at traeffe alle noedvendige foranstaltninger ;

virkeliggoerelsen af et enhedsmarked for maelk og mejeriprodukter forudsaetter afskaffelse af alle begraensninger i de paagaeldende varers fri bevaegelighed over Faellesskabets indre graenser ;

virkeliggoerelsen af et enhedsmarked paa grundlag af et faelles prissystem kunne bringes i fare ved , at der ydes visse former for stoette ; derfor boer inden for mejerisektoren de bestemmelser i traktaten anvendes , der goer det muligt at vurdere den af medlemsstaterne ydede stoette og at forbyde saadan stoette , som er uforenelig med det faelles marked . For at lette indfoerelsen af den faelles markedsordning i forbundsrepublikken Tyskland er det dog noedvendigt at aabne mulighed for ydelse af en gradvis aftagende national stoette i en overgangstid for saa vidt angaar visse produkter . Med henblik paa det luxembourgske landbrugs saerlige situation paa den ene side og den hurtige virkeliggoerelse af varernes fri bevaegelighed inden for Faellesskabet paa den anden side boer det yderligere tillades storhertugdoemmet Luxembourg i et tidsrum af seks aar at yde maelkeproducenterne en gradvis aftagende national stoette . Endvidere boer ydelse af saadan national stoette til forbrug i skoler af varer under position 04.01 muliggoeres ;

virkeliggoerelsen af varernes fri bevaegelighed for saa vidt angaar smoer kan trues paa grund af de om fremstilling og forhandling af dette produkt gaeldende forskellige regler , som medlemsstaterne har kunnet opretholde . Der boer derfor fastsaettes faelles kvalitets - og handelsnormer ; for at hindre at Faellesskabets produkter stilles ringere , er det uomgaengeligt noedvendigt , at disse regler ogsaa finder anvendelse paa importeret smoer ;

overgangen fra reglerne i forordning nr . 13/64/EOEF til de regler , der indfoeres ved denne forordning , skal foregaa under de bedst mulige vilkaar ; derfor kan overgangsforanstaltninger vise sig at vaere noedvendige ;

den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter skal tage hensyn til baade de i traktatens artikel 39 og de i artikel 110 fastsatte maal ;

for at lette gennemfoerelsen af de paataenkte bestemmelser , boer der fastlaegges en fremgangsmaade , ved hvilken der inden for rammerne af en forvaltningskomité tilvejebringes et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter gaelder for foelgende varer :

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse *

a ) 04.01 * Maelk og floede , frisk , ikke koncentreret eller soedet : *

1 . * A . med et fedtindhold af 6 vaegtprocent eller derunder *

2 . * B . andet *

b ) 04.02 * Maelk og floede , konserveret , koncentreret eller soedet *

c ) 04.03 * Smoer *

d ) 04.04 * Ost og ostemasse *

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse *

e ) 17.02 * Andet sukker ; sirup og andre sukkeroploesninger ; kunsthonning , ogsaa blandet med naturlig honning ; karamel : *

* A . Lactose og lactosesirup ; *

* II . andre ( end af en renhedsgrad i toer tilstand af 99 vaegtprocent og derover ) *

f ) 17.05 * Sukker , sirup og andre sukkeroploesninger samt melasse , tilsat smagsstoffer eller farvestoffer ( herunder vanille - og vanillinsukker ) , undtagen frugtsaft tilsat sukker ( uanset maengden ) : *

* A . Lactose og lactosesirup *

g ) 23.07 * Foderstoffer med tilsaetning af melasse eller sukker ; andet tilberedt dyrefoder ; andre tilberedninger til fodring * af dyr ( herunder tilsaetningsfoder ) : *

* ex B . Foder og tilberedninger , som indeholder produkter , paa hvilke denne forordning umiddelbart eller i henhold til forordning nr . 189/66/EOEF ( 1 ) er anvendelig , med undtagelse af foder og tilberedninger , paa hvilke forordning nr . 120/67/EOEF ( 2 ) er anvendelig *

( 1 ) EFT nr . 218 af 28 . 11 . 1966 , s . 3713/66 .

( 2 ) EFT nr . 117 af 19 . 6 . 1967 , s . 2269/67 .

AFSNIT I

Prisregler

Artikel 2

Med forbehold af en af Raadet paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , besluttet undtagelse begynder mejeriaaret for alle i artikel 1 naevnte varer 1 . april og slutter 31 . marts i det foelgende kalenderaar .

Mejeriaaret 1968/1969 begynder dog 29 . juli 1968 .

Artikel 3

1 . For Faellesskabet fastsaettes indikativprisen for maelk aarligt inden 1 . august for det i det foelgende kalenderaar begyndende mejeriaar .

Indikativprisen for mejeriaaret 1968/1969 fastsaettes dog inden 29 . juli 1968 .

2 . Indikativprisen er den maelkepris , der soeges opnaaet af producenterne i mejeriaaret for al solgt maelk i forbindelse med afsaetningsmulighederne paa Faellesskabets marked og paa markederne uden for Faellesskabet .

3 . Indikativprisen fastsaettes for maelk med 3,7 % fedtindhold frit leveret til mejeri .

4 . Indikativprisen fastsaettes efter fremgangsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) .

Artikel 4

Paa forslag af Kommissionen fastsaetter Raadet efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , hvert aar for det foelgende mejeriaar taerskelpriser for Faellesskabet for visse af de i artikel 1 , litra a ) , nr . 2 , og litra b ) til g ) , anfoerte varer , nedenfor benaevnt " ledeprodukter " . Taerskelpriserne fastsaettes saaledes , at priserne paa de indfoerte mejeriprodukter under hensyntagen til den for Faellesskabets forarbejdningsindustri noedvendige beskyttelse haeves til et niveau , der svarer til indikativprisen for maelk .

Artikel 5

1 . Efter samme fremgangsmaade og paa samme tid som indikativprisen fastsaettes hvert aar

a ) en interventionspris for smoer ,

b ) en interventionspris for skummetmaelkspulver og

c ) interventionspriser for ostesorterne grana-padano og parmigiano-reggiano .

2 . Interventionspriserne for de i stk . 1 , litra c ) , naevnte ostesorter fastsaettes paa et niveau , der er i stand til med hensyn til producentprisen for maelk at give maelkeproducenterne i de omraader af Faellesskabet , i hvilke disse ostesorter fremstilles og har krav paa oprindelsesbetegnelsen , den samme varige sikkerhed , som interventionsforanstaltningerne for skummetmaelk og smoer frembyder .

AFSNIT II

Interventionsregler

Artikel 6

1 . Paa de i henhold til stk . 6 fastlagte betingelser koeber det af hver medlemsstat udpegede interventionsorgan til interventionsprisen det smoer , som bliver tilbudt det , og som er fremstillet inden for Faellesskabet og er forsynet med det i artikel 27 naevnte kontrolmaerke , saafremt dette smoer opfylder bestemte betingelser .

2 . Paa de i henhold til stk . 6 fastlagte betingelser ydes der stoette til privat oplagring af inden for Faellesskabet fremstillet smoer med kontrollmaerke og af inden for Faellesskabet fremstillet floede , saafremt disse produkter opfylder bestemte betingelser .

3 . Afsaetningen af det af interventionsorganet koebte smoer sker paa saadanne betingelser , at markedets ligevaegt ikke forstyrres , og at der sikres alle koebere lige adgang til de produkter , der skal saelges , samt lige behandling .

For det smoer fra offentlige lagre , der i loebet af et mejeriaar ikke kan afsaettes paa normale betingelser , kan der traeffes saerlige foranstaltninger . I det omfang arten af disse foranstaltninger goer det berettiget , traeffes der ogsaa saerlige foranstaltninger til at opretholde afsaetningsmulighederne for de produkter , med hensyn til hvilke der er ydet stoette i henhold til stk . 2 .

4 . Interventionsreglerne anvendes saaledes , at

a ) smoerrets konkurrencedygtighed paa markedet opretholdes ,

b ) smoerrets oprindelige kvalitet saa vidt som muligt bevares ,

c ) de foerer til den mest rationelle oplagring .

5 . Indtil de regler , der skal vedtages i henhold til artikel 27 , bliver anvendt , dog ikke laengere end til 31 . december 1968 , vil det i artikel 27 foreskrevne kontrolmaerke ikke blive kraevet for det i stk . 1 og stk . 2 naevnte smoer .

Raadet kan dog paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , traeffe bestemmelse om fravigelse af den i foerste afsnit naevnte dato .

6 . Raadet vedtager efter den samme fremgangsmaade de almindelige regler for de i denne artikel omhandlede interventionsforanstaltninger og saerlig betingelserne for anvendelsen af disse foranstaltninger .

7 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel og saerlig stoettebeloebet til den private oplagring vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 30 .

Artikel 7

1 . Paa de i henhold til stk . 4 . fastsatte betingelser koeber det af hver medlemsstat udpegede interventionsorgan til interventionsprisen det inden for Faellesskabet fremstillede skummetmaelkspulver af foerste kvalitet , som bliver det tilbudt , saafremt dette maelkepulver opfylder bestemte betingelser .

2 . Afsaetningen af det af interventionsorganet koebte skummetmaelkspulver sker paa saadanne betingelser , at markedets ligevaegt ikke forstyrres , og at der sikres alle koebere lige adgang til de produkter , der skal saelges , samt lige behandling .

For det skummetmaelkspulver , der i loebet af et mejeriaar ikke kan afsaettes paa normale betingelser , kan der traeffes saerlige foranstaltninger .

3 . Paa de i henhold til stk . 4 fastsatte betingelser kan der ydes stoette til privat oplagring af inden for Faellesskabet fremstillet skummetmaelkspulver af foerste kvalitet , saafremt dette maelkepulver opfylder bestemte betingelser .

4 . Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , de almindelige regler for de i denne artikel omhandlede interventionsforanstaltninger og saerlig betingelserne for anvendelsen af disse foranstaltninger .

5 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 30 .

Artikel 8

1 . Paa de i henhold til stk . 4 fastsatte betingelser koeber det interventionsorgan , der er blevet udpeget af den medlemsstat , i hvilken ostesorterne grana-padano og parmigiano-reggiano fremstilles og har krav paa oprindelsesbetegnelsen , disse ostesorter til interventionsprisen , saafremt de opfylder bestemte betingelser .

2 . Afsaetningen af de i stk . 1 naevnte og af interventionsorganet koebte ostesorter sker paa saadanne betingelser , at markedets ligevaegt ikke forstyrres , og at der sikres alle koebere lige adgang til de produkter , der skal saelges , samt lige behandling .

For de maengder , der i loebet af et mejeriaar ikke kan afsaettes paa normale betingelser , kan der traeffes saerlige foranstaltninger .

3 . Paa de i henhold til stk . 4 fastlagte betingelser ydes stoette til privat oplagring af foelgende ostesorter :

a ) grana-padano , mindst 12 maaneder gammel ,

b ) parmigiano-reggiano , mindst 18 maaneder gammel , saafremt disse ostesorter opfylder bestemte betingelser .

4 . Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , de almindelige regler for de i denne artikel omhandlede interventionsforanstaltninger og saerlig betingelserne for anvendelsen af disse foranstaltninger .

5 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 30 .

Artikel 9

1 . I de aar , i hvilke det viser sig noedvendigt , kan der for at stoette markedet traeffes interventionsforanstaltninger for ostesorter , der kan lagres , saafremt disse ostesorter opfylder bestemte betingelser .

Disse foranstaltninger traeffes saerlig i form af stoette til privat oplagring .

2 . Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , de almindelige regler for de i denne artikel omhandlede interventionsforanstaltninger .

3 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 30 .

Artikel 10

1 . Paa de i henhold til stk . 2 fastsatte betingelser ydes der stoette til skummetmaelk og skummetmaelkspulver , der er blevet fremstillet inden for Faellesskabet og anvendes til foder , saafremt disse produkter opfylder bestemte betingelser .

2 . Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , de almindelige regler for ydelse af den i denne artikel naevnte stoette og saerlig betingelserne for anvendelsen af denne stoette .

Efter samme fremgangsmaade fastsaettes hvert aar for det foelgende mejeriaar samtidig med indikativprisen den stoette , der skal ydes til skummetmaelk og skummetmaelkspulver . Saafremt saerlige omstaendigheder goer det noedvendigt , kan dog den stoette , der ydes i loebet af et mejeriaar , aendres efter samme fremgangsmaade .

3 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 30 .

Artikel 11

1 . Paa de i henhold til stk . 2 fastsatte betingelser ydes stoette til skummetmaelk , der er blevet fremstillet inden for Faellesskabet og forarbejdes til kasein , saafremt maelken og det deraf fremstillede kasein opfylder bestemte betingelser .

2 . Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , de almindelige regler for ydelse af den i denne artikel naevnte stoette og saerlig betingelserne for anvendelsen af denne stoette .

3 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel , saerlig stoerrelsen af den stoette , der skal ydes , fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 30 .

Artikel 12

1 . Opstaar der eller er der fare for , at der opstaar overskud af smoerfedt , kan der traeffes andre end de i artikel 6 omhandlede foranstaltninger for at lette dets afsaetning .

2 . Raadet vedtager paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , de i denne artikel omhandlede foranstaltninger og fastsaetter de almindelige regler for deres anvendelse .

3 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 30 .

AFSNIT III

Regler for samhandelen med tredjelande

Artikel 13

1 . For enhver indfoersel i Faellesskabet af de i artikel 1 naevnte varer kraeves der fremlagt en importlicens . For enhver udfoersel af disse varer fra Faellesskabet kan der forlanges fremlagt en eksportlicens .

2 . Medlemsstaterne udsteder licensen til enhver , der anmoder herom , uanset hans etableringssted inden for Faellesskabet .

Licensen gaelder for en inden for Faellesskabet foretaget transaktion fra et tidspunkt , der paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , skal fastsaettes af Raadet og senest fra

- 1 . januar 1970 for de i artikel 1 , litra a ) , nr . 1 , naevnte varer ,

- 1 . august 1969 for de oevrige i artikel 1 naevnte varer .

Indtil dette tidspunkt gaelder denne licens kun for en transaktion , der foretages i den licensudstedende medlemsstat .

Udstedelsen af denne licens betinges af , at der stilles sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelsen til at gennemfoere indfoerslen eller udfoerslen inden for licensens gyldighedsperiode ; sikkerheden fortabes helt eller delvis , saafremt indfoerslen henholdsvis udfoerslen ikke eller kun delvis har fundet sted inden for denne frist .

3 . Fortegnelsen over de produkter , for hvilke eksportlicens kraeves , fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 30 .

Licensernes gyldighedsperiode og de oevrige gennemfoerelsesbestemmelser til denne artikel fastsaettes efter samme fremgangsmaade .

Artikel 14

1 . Indtil 31 . december 1969 opkraeves ved indfoersel af de i artikel 1 , litra a , nr . 1 , naevnte varer importafgifter efter den faelles toldtarif .

2 . Ved indfoersel af de i artikel 1 , litra a ) , nr . 2 og litra b ) - g ) , naevnte produkter opkraeves en importafgift .

3 . De i stk . 2 naevnte produkter kan sammenstilles i grupper . For hver gruppe bestemmes et ledeprodukt . De oevrige produkter i hver gruppe betegnes herefter " tilknyttede produkter " .

For saa vidt importafgiften ikke fastsaettes i henhold til saerlige bestemmelser , er den for produkterne i en gruppe lig med ledeproduktets taerskelpris , nedsat med dettes pris franko graense .

For saa vidt angaar de produkter , med hensyn til hvilke toldsatsen er konsolideret i GATT , begraenses importafgiften dog , uanset bestemmelserne i stk . 2 , til det beloeb , der foelger af denne konsolidering .

4 . For hvert ledeprodukt fastsaettes en pris franko Faellesskabets graense paa grundlag af de gunstigste indkoebsmuligheder for produkter af den paagaeldende gruppe i den internationale handel . Herved bortses dog fra de tilknyttede produkter , med hensyn til hvilke importafgiften ikke er lig med den , der anvendes paa deres ledeprodukt .

Ved fastsaettelse af priserne franko graense tages der hensyn til mulige forskelle mellem det produkt , for hvilket en pris konstateres , og ledeproduktet , for saa vidt de har indflydelse paa det paagaeldende produkts afsaetning .

5 . Den importafgift , der skal opkraeves , er den , der gaelder paa indfoerselsdagen .

6 . Raadet vedtager paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) ,

- produktgrupperne og deres respektive ledeprodukter ,

- de saerlige regler for importafgiftens beregning .

7 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel , saerlig i forbindelse med fastsaettelsen af priserne franko graense samt i givet fald den margin , inden for hvilken svingningerne i importafgiftens beregningskomponenter ikke medfoerer aendring af importafgiften , fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 30 .

8 . Kommissionen fastsaetter de i denne artikel naevnte importafgifter .

Artikel 15

Indtil 31 . december 1969 opretholder medlemsstaterne i samhandelen med tredjelande for de i artikel 1 , litra a ) , nr . 1 , naevnte varer afgifter med tilsvarende virkning som told , kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning , som de har anvendt ved denne forordnings ikrafttraeden .

Artikel 16

1 . Fra det tidspunkt , paa hvilket de i henhold til artikel 27 udstedte bestemmelser tages i anvendelse , maa smoer kun indfoeres i Faellesskabet , saafremt det opfylder de kvalitetsforskrifter , der gaelder for inden for Faellesskabet produceret smoer med det i denne artikel naevnte kontrolmaerke .

Raadet kan paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , fastsaette undtagelser fra bestemmelserne i foerste afsnit .

2 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel , saerlig kontrolforanstaltningerne i forbindelse med indfoersel af smoer , fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 30 .

Artikel 17

1 . For at muliggoere udfoersel af de i artikel 1 anfoerte varer i den i denne artikel naevnte tilstand eller - for saa vidt angaar de i artikel 1 , litra a ) , b ) , c ) og e ) , anfoerte varer , i form af varer som anfoert i bilaget - paa grundlag af de priser , som i den internationale handel gaelder for de i artikel 1 omhandlede varer , kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for Faellesskabet i det omfang , det maatte vaere noedvendigt , udlignes ved en eksportrestitution .

2 . Restitutionen er ens for hele Faellesskabet . Den kan differentieres alt efter destinationen .

Den fastsatte restitution ydes efter ansoegning fra den paagaeldende .

Ved restitutionens fastsaettelse tages der saerligt hensyn til noedvendigheden af at skabe ligevaegt mellem anvendelsen af Faellesskabets basisprodukter med henblik paa udfoersel til tredjelande af forarbejdede produkter og anvendelsen af produkter fra disse lande der tillades indfoert til foraedling .

3 . Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , de almindelige regler for ydelse af restitutioner , for fastsaettelse af deres stoerrelse og for deres forudfastsaettelse .

4 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 30 .

Restitutionerne fastsaettes med regelmaessige tidsintervaller efter samme fremgangsmaade .

5 . Kommissionen kan , saafremt det er noedvendigt , paa begaering af en medlemsstat eller paa eget initiativ aendre restitutionsbeloebene inden for tidsintervallerne .

Artikel 18

1 . I det omfang , det er noedvendigt , for at den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter kan fungere bedst muligt , kan Raadet paa forslag fra Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , i saerlige tilfaelde helt eller delvis udelukke anvendelse af ordningen vedroerende aktiv foraedling paa saadanne i artikel 1 naevnte varer , der er bestemt til fremstilling af de ligeledes i artikel 1 eller i bilaget naevnte varer .

2 . De faellesskabsbestemmelser , der regulerer virksomhed med aktiv foraedling for de varer , der naevnes i artikel 1 , fastsaettes senest 1 . juli 1968 .

3 . Efter den i stk . 1 foreskrevne fremgangsmaade fastsaettes de regler , der indtil ikrafttraedelsen af den i stk . 2 omhandlede regulering skal anvendes for :

a ) udbyttesatsen til bestemmelse af maengden af de i artikel 1 naevnte varer , der er anvendt ved fremstilling af de ved foraedling opstaaede og udfoerte varer ;

b ) bestemmelsen med henblik paa anvendelse af toldsatsen eller importafgiften af den maengde af forarbejdede produkter , der svarer til de varer , der er frembragt ved foraedling og overgaaet til fri omsaetning ;

4 . Ved ordningen for aktiv foraedling forstaas i denne artikel samtlige bestemmelser , som fastlaegger betingelserne for forarbejdningen inden for Faellesskabet af de fra tredjelande hidroerende produkter , som er noedvendige til fremstilling af de til udfoersel bestemte varer , og som er fritaget for de told - eller importafgifter , der gaelder for dem .

Artikel 19

1 . Ved tariferingen af de af denne forordning omfattede produkter gaelder de almindelige regler for fortolkningen af den faelles toldtarif og de saerlige regler for dens anvendelse ; den nomenklatur , der foelger af denne forordnings anvendelse , optages i den faelles toldtarif .

2 . Med mindre andet er bestemt i denne forordning eller Raadet paa forslag fra Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , traeffer afvigende bestemmelse , er foelgende forbudt :

- opkraevning af told eller afgifter med tilvarende virkning ,

- anvendelse af kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning , dog med forbehold af bestemmelserne i protokollen vedrorende storhertugdoemmet Luxembourg .

Som foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative restriktioner anses bl.a . begraensning af udstedelse af import - og eksportlicenser til en bestemt gruppe berettigede .

Artikel 20

1 . Overstiger prisen franko graense for et eller flere af de naevnte ledeprodukter taerskelprisen vaesentligt , kan der , saafremt denne situation vil kunne vedvare og Faellesskabets marked derved udsaettes for eller trues af forstyrrelser , traeffes de noedvendige foranstaltninger .

2 . Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , de almindelige regler for anvendelsen af denne artikel .

Artikel 21

1 . Bliver Faellesskabets marked for et eller flere af de i artikel 1 naevnte varer paa grund af indfoersel eller udfoersel udsat for eller truet af alvorlige forstyrrelser , som kan bringe virkeliggoerelsen af de i traktatens artikel 39 omhandlede maal i fare , kan der i samhandelen med tredjelande anvendes egnede foranstaltninger , indtil forstyrrelsen eller faren derfor er fjernet .

Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , gennemfoerelsesbestemmelserne til dette stykke , og bestemmer , i hvilke tilfaelde og inden for hvilke graenser medlemsstaterne kan traeffe beskyttelsesforanstaltninger .

2 . Indtraeder den i stk . 1 omhandlede situation , beslutter Kommissionen paa begaering af en medlemsstat eller paa eget initiativ de noedvendige foranstaltninger , som meddeles medlemsstaterne og straks bringes i anvendelse . Har Kommissionen modtaget en begaering fra en medlemsstat , traeffer den afgoerelse herom inden 24 timer efter begaeringens modtagelse .

3 . Enhver medlemsstat kan inden en frist af tre arbejdsdage efter meddelelsesdagen indbringe den af Kommissionen trufne foranstaltning for Raadet . Raadet traeder omgaaende sammen . Det kan efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , aendre eller ophaeve den paagaeldende foranstaltning .

AFSNIT IV

Almindelige bestemmelser

Artikel 22

1 . I Faellesskabets interne handel er foelgende forbudt :

- opkraevning af told eller afgifter med tilsvarende virkning ,

- anvendelse af kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning , dog med forbehold af bestemmelserne i protokollen vedroerende storhertugdommet Luxembourg ,

- paaberaabelse af traktatens artikel 44 .

2 . Faellesskabsreglerne om supplerende foranstaltninger med hensyn til varerne under position 04.01 i den faelles toldtarif fastsaettes inden 1 . april 1969 og anvendes senest fra 1 . januar 1970 .

Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , overgangsbestemmelser for Faellesskabets interne samhandel med varerne naevnt i artikel 1 , litra a ) , nr . 1 , hvilke overgangsbestemmelser anvendes senest fra 1 . januar 1969 .

Indtil disse overgangsregler bringes i anvendelse , kan medlemsstaterne for disse produkter opretholde de paa tidspunktet for denne forordnings ikrafttraeden gaeldende kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning .

Indtil 31 . december 1969 kan forbundsrepublikken Tyskland og Den italienske Republik opretholde henholdsvis ordningen med produktions - og afsaetningson raader for maelk , og foranstaltningerne , der regulerer bestemte omraaders forsyning med konsummaelk .

3 . Indtil bestemmelserne , der vedtages efter artikel 27 , bringes i anvendelse , opretholder hver medlemsstat for indfoersel af smoer , som kommer fra tredjelande og for leveringer af smoer fra andre medlemsstater den ordning , der blev anvendt 30 . juni 1968 i henhold til forordning nr . 13/64/EOEF , artikel 2 , stk . 6 .

4 . De i artikel 1 naevnte varer , til hvis fremstilling eller forarbejdning der er blevet anvendt produkter , som ikke omfattes af traktatens artikel 9 , stk . ( 2 ) , og artikel 10 , stk . ( 1 ) , hoerer ikke til de varer , der frit kan omsaettes inden for Faellesskabet .

Artikel 23

Med mindre andet er bestemt i denne forordning er traktatens artikler 92 - 94 anvendelige paa fremstilling af og handel med de i artikel 1 naevnte varer .

Artikel 24

1 . Med forbehold af bestemmelserne i traktatens artikel 92 , stk . ( 2 ) , er saadan stoette forbudt , hvis stoerrelse fastsaettes i forhold til prisen paa eller maengden af de i artikel 1 naevnte varer .

2 . Nationale foranstaltninger , der muliggoer en udligning mellem priserne for de i artikel 1 anfoerte varer , er ligeledes forbudt .

Artikel 25

1 . Raadet kan paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , paa begaering bemyndige forbundsrepublikken Tyskland til for smoer og for gouda - , eidamer - og tilsiterost indtil 31 . december 1969 at yde en gradvis aftagende national forbrugsstoette , der er egnet til at lette indfoerelsen af ens priser for maelk og mejeriprodukter .

2 . Storhertugdoemmet Luxembourg bemyndiges til indtil slutningen af mejeriaaret 1973/1974 at yde maelkeproducenterne en stoette , hvis beloeb pr . 100 kilogram indtil slutningen af mejeriaaret 1971/1972 , i mejeriaaret 1972/1973 og i mejeriaaret 1973/1974 ikke maa overstige henholdsvis 0,375 , 0,300 og 0,200 regningsenheder .

3 . Saafremt forbundsrepublikken Tyskland goer brug af den i stk . 1 naevnte bemyndigelse , opkraever den som undtagelse fra artikel 22 , stk . 1 , ved udfoersel til tredjelande og ved levering til medlemsstater af disse produkter et udligningsbeloeb paa stoerrelse med den nationale stoette og yder ved indfoersel fra tredjelande samt ved levering fra medlemsstater af samme eller lignende produkter et tilskud paa stoerrelse med udligningsbeloebet .

Ved samhandel med de i artikel 1 naevnte varer , til hvis fremstilling der er blevet anvendt produkter , paa hvilke bestemmelserne i foerste afsnit er anvendelige , opkraeves henholdsvis ydes udligningsafgifter og tilskud , som pr . 100 kilogram afledes af de for disse produkter gaeldende afgifter og tilskud paa grundlag af forholdet mellem den til fremstillingen benyttede maengde og 100 kilogram af det paagaeldende produkt .

4 . De almindelige regler for anvendelsen af stk . 3 fastsaettes af Raadet paa forslag fra Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) .

5 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel , saerlig udligningsafgiftens beloeb , vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 30 .

Artikel 26

Medlemsstaterne kan yde national stoette til udlevering af maelk , der er forarbejdet til varer henhoerende under positionerne 04.01 eller 22.02 i den faelles toldtarif , til elever i skoler .

Artikel 27

Efter fremgangsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , fastsaettes regler om fremstilling og forhandling af smoer , hvilke regler saerligt foreskriver et kontrolmaerke for smoer , der opfylder saerlige krav .

Artikel 28

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden de oplysninger , der er noedvendige for anvendelsen af denne forordning . De naermere bestemmelser om meddelelse og udbredelse af disse oplysninger fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 30 .

Artikel 29

1 . Der nedsaettes en forvaltningskomité for maelk og mejeriprodukter - i det foelgende benaevnt komiteen " - som bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne og har en repraesentant for Kommissionen som formand .

2 . I denne Komité tildeles der medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til traktatens artikel 148 , stk . ( 2 ) . Formanden deltager ikke i afstemningen .

Artikel 30

1 . Naar der henvises til den fremgangsmaade , der er fastsat i denne artikel , indbringer formanden sagen for Komiteen enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Komiteen afgiver en udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist , som formanden kan fastsaette under hensyn til , hvor meget de forelagte spoergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med et flertal af 12 stemmer .

3 . Kommissionen vedtager foranstaltninger , som straks kan finde anvendelse . Saafremt disse foranstaltninger imidlertid ikke er i overensstemmelse med Komiteens udtalelse , meddeles de straks Raadet af Kommissionen ; i dette tilfaelde kan Kommissionen udsaette anvendelsen af de foranstaltninger , den har vedtaget i et tidsrum af hoejst en maaned fra denne meddelelse .

Raadet kan efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , inden en frist af en maaned traeffe anden beslutning .

Artikel 31

Komiteen kan undersoege ethvert andet spoergsmaal , som formanden paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant forelaegger den .

Artikel 32

Ved overgangsperiodens udloeb vedtager Raadet paa forslag af Kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) , under hensyntagen til de indvundne erfaringer , om bestemmelserne i artikel 30 skal opretholdes , eller aendres .

Artikel 33

Ved denne forordnings gennemfoerelse skal der tages hensyn baade til de i traktatens artikel 39 og de i artikel 110 naevnte maal .

Artikel 34

Forordning nr . 25 om finansieringen af den faelles landbrugspolitik ( 3 ) og de til dens gennemfoerelse udstedte bestemmelser gaelder fra det tidspunkt , paa hvilket denne forordning tages i anvendelse , for de i artikel 1 naevnte varer .

Artikel 35

Skulle overgangsforanstaltninger vaere noedvendige for at lette overgangen fra de ved forordning nr . 13/64/EOEF indfoerte regler , til reglerne i denne forordning og saerligt hvis anvendelsen af disse nye regler paa det fastsatte tidspunkt for visse produkter ville moede vaesentlige vanskeligheder , vedtages saadanne foranstaltninger efter fremgangsmaaden i artikel 30 . De kan anvendes indtil senest 28 . juli 1969 .

Artikel 36

For tariferingen af de af forordning nr . 13/64/EOEF omfattede produkter gaelder de almindelige regler for fortolkningen af den faelles toldtarif og de saerlige regler for dens anvendelse ; den nomenklatur , der foelger af den naevnte forordnings anvendelse , optages i den faelles toldtarif fra det tidspunkt , paa hvilket denne gennemfoeres i sin helhed .

Artikel 37

1 . Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

2 . De regler , som er fastsat i denne forordning anvendes fra 29 . juli 1968 med foelgende undtagelser :

a ) de foranstaltninger , der omhandles i artikel 35 kan allerede anvendes fra tidspunktet for denne forordnings ikrafttraeden ;

b ) artikel 36 gaelder fra dagen for denne forordnings ikrafttraeden .

3 . Forordning nr . 13/64/EOEF og gennemfoerelsesbestemmelserne til denne forordning , ophaeves med virkning fra 29 . juli 1968 , med undtagelse af

a ) forordning nr . 3/63/EOEF ( 4 ) ,

b ) forordning nr . 116/65/EOEF ( 5 ) , artiklerne 3 og 5 , og de i henhold til den naevnte artikel 3 fastsatte regler .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 27 . juni 1968 .

Paa Raadets vegne

E . FAURE

Formand

( 1 ) EFT nr . C 18 af 9 . 3 . 1968 , s . 4 .

( 2 ) EFT nr . 34 af 27 . 2 . 1964 , s . 549/64 .

( 3 ) EFT nr . 30 af 20 . 4 . 1962 , s . 991/62 .

( 4 ) EFT nr . 14 af 29 . 1 . 1963 , s . 153/63 .

( 5 ) EFT nr . 130 af 16 . 7 . 1965 , s . 2173/65 .

BILAG

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse *

17.02 * Andet sukker ; sirup og andre sukkeroploesninger , kunsthonning , ogsaa blandet med naturlig honning ; karamel ; *

* A . Lactose og lactosesirup : *

* I . af en renhedsgrad i toer tilstand af mindst 99 vaegtprocent *

17.04 * Sukkervarer uden indhold af kakao : *

* C . saakaldt " hvis chokolade " *

* D . andre

18.06 * Chokolade og andre naeringsmidler med indhold af kakao : *

* B . Konsumis *

* C . Chokolade og chokoladevarer , ogsaa fyldt ; sukkervarer med kakaoindhold samt tilsvarende tilberedninger med kakaoindhold paa grundlag af sukkererstatninger *

* D . andre *

19.02 * Naeringsmidler til boern , til diaetetisk brug eller til madlavning , fremstillet af mel , stivelse eller maltekstrakt , ogsaa med indhold af kakao , naar dette udgoer mindre end 50 vaegtprocent *

19.08 * Kiks , kager og andet finere bagvaerk , ogsaa med indhold af kakao ( uanset maengden ) *

21.07 * Tilberedte naeringsmidler , ikke andetsteds tariferet *

22.02 * Limonader ( ogsaa kulsyreholdige , ogsaa fremstillet af mineralvand ) og andre ikke alkoholholdige drikkevarer , undtagen frugt - og groentsagssafter under position 20.07 *

* B . andre *

35.01 * Kasein , Kaseinater og andre Kaseinderivater ; Kaseinlim *

35.02 * Albumin , albuminater og andre albuminderivater *

* A . Albumin *

* II . andet ( end uegnet eller gjort uegnet til menneskefoede ) : *

* ex a ) Maelkealbumin : *

* 1 . toerret ( i blade , flager , krystaller , pulver o s.v . ) *

* 2 . andet