31968R0259

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen FOR :SENAEND OG :AENDAKT, SE 368R0259(01) OG 368R0259(02)

EF-Tidende nr. L 056 af 04/03/1968 s. 0001 - 0007
den finske specialudgave: kapitel 1 bind 1 s. 0039
den danske specialudgave: serie I kapitel 1968(I) s. 0030
den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 1 s. 0039
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1968(I) s. 0030
den græske specialudgave: Kapitel 01 kapitel 1 bind 1 s. 0108
den spanske specialudgave: Kapitel 01 bind 1 s. 0129
den portugisiske specialudgave: Kapitel 01 bind 1 s. 0129


RAADETS FORORDNING (EOEF, EURATOM, EKSF) Nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtaegten for tjenestemaend i De europaeiske Faellesskaber og om ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i disse Faellesskaber samt om saerlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemaend i Kommissionen

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af et faelles Raad og en faelles Kommission for De europaeiske Faellesskaber, saerlig artikel 24,

under henvisning til protokollen om De europaeiske Faellesskabers privilegier og immuniteter, saerlig artiklerne 7 og 12 - 16,

under henvisning til de befoejelser, som er tillagt Kommissionen i henhold til bilag 1 til slutakten fra den konference, der fandt sted i Bruxelles den 8. april 1965 til undertegnelse af traktaten om oprettelse af et faelles Raad og en faelles Kommission for De europaeiske Faellesskaber,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament  (1),

under henvisning til udtalelse fra Domstolen, og ud fra foelgende betragtninger:

Det tilkommer Raadet paa forslag af Kommissionen og efter at have foretaget hoering af andre interesserede institutioner med kvalificeret flertal at vedtage vedtaegten for tjenestemaend i De europaeiske Faellesskaber og ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i disse Faellesskaber;

denne vedtaegt og de naevnte ansaettelsesvilkaar skal dels give Faellesskaberne sikkerhed for, at tjenestemaend og oevrige ansatte opfylder de hoejeste krav til uafhaengighed, kvalifikationer, indsats og integritet og udvaelges blandt statsborgere i Faellesskabernes medlemsstater paa saa bredt et geografisk grundlag som muligt, dels give disse tjenestemaend og oevrige ansatte mulighed for at udfoere deres arbejde under forhold, der sikrer at tjenesten kan udfoeres paa bedst mulig maade,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Vedtaegt for tjenestemaend i De europaeiske Faellesskaber og ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i disse Faellesskaber

Artikel 1

Vedtaegten for tjenestemaend i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Det europaeiske Atomenergifaellesskab samt vedtaegten for tjenestemaend i Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab erstattes af vedtaegten for tjenestemaend De europaeiske Faellesskaber, som fastsat i artikel 2 i denne forordning.

Ansaettelsesvilkaarende for de oevrige ansatte i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Det europaeiske Atomenergifaellesskab samt ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab erstattes af ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i De europaeiske Faellesskaber, som fastsat i artikel 3 i denne forordning.

Artikel 2

Vedtaegten for tjenestemaend i De europaeiske Faellesskaber fastsaettes ved de bestemmelser i vedtaegten for tjenestemaend i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Det europaeiske Atomenergifaellesskab  (2), som er gaeldende ved denne forordnings ikrafttraeden, med foelgende aendringer:

1. Overskriften »Vedtaegt for tjenestemaend i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Det europaeiske Atomenergifaellesskab« erstattes af overskriften »Vedtaegt for tjenestemaend i De europaeiske Faellesskaber«.

2. Artikel 7

I stk. 2, andet afsnit, efter ordene »traktaterne om oprettelse af Faellesskaberne« indsaettes ordene eller »traktaten om oprettelse af et faelles Raad og en faelles Kommission for De europaeiske Faellesskaber«.

3. Artikel 10

I stk. 2, indsaettes foelgende punktum efter foerste punktum: »Udvalget hoeres af Kommissionen om alle forslag til aendring af vedtaegten; det fremsaetter sin udtalelse inden for den af Kommissionen fastsatte frist«.

4. Artiklerne 17 og 18

Ordene »det Faellesskab, han tilhoerer« erstattes af henholdsvis »Faellesskaberne« og »det Faellesskab, til hvis virksomhed dette arbejde er knyttet«.

5. Artikel 23

Ordene »i protokollerne vedroerende« erstattes af ordene »i protokollen vedroerende«.

6. Artikel 24

I stk. 1 erstattes ordene »Hvert Faellesskab yder sine tjenestemaend bistand« af ordene »Faellesskaberne yder deres tjenestemaend bistand«.

I stk. 2 erstattes ordene »Det erstatter« af ordene »De erstatter solidarisk«.

7. Artikel 63

I stk. 1 erstattes ordene »paa det lands valuta, hvor det Faellesskab, han tilhoerer, har midlertidigt saede« af ordene »paa belgiske francs«.

I stk. 3 erstattes ordene »end det lands valuta, hvor det Faellesskab, han tilhoerer, har midlertidigt saede« af ordene »end belgiske francs«.

8. Artikel 64

I stk. 1 erstattes ordene »i det lands valuta, hvor det Faellesskab, han tilhoerer, har sit midlertidige saede« af ordene »i belgiske francs«.

I stk. 2 erstattes ordene »Fastsaettes ved faelles aftale mellem Raadene med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionerne« af ordene »fastsaettes af Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen«.

9. Artikel 65

I stk. 1, foerste afsnit, erstattes ordene »Raadene« og »Kommissionerne« af henholdsvis »Raadet« og »Kommissionen«.

I stk. 1, andet afsnit, erstattes ordene »Raadene undersoeger« af ordene »Raadet undersoeger«.

I stk. 2 erstattes ordene »traeffer Raadene efter faelles aftale« af ordene »traeffer Raadet«.

I stk. 3 erstattes ordene »skal Raadene med kvalificeret flertal paa forslag fra Kommissionerne traeffe deres afgoerelse« af ordene »skal Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen traeffe sin afgoerelse«.

10. Artikel 82

I stk. 2 erstattes ordene »Hvis Raadene i medfoer af artikel 65, stk. 1, beslutter« og »traeffer de samtidig i henhold til den i artikel 65, stk. 3, naevnte fremgangsmaade beslutning« af henholdsvis »Hvis Raadet i medfoer af artikel 65, stk. 1, beslutter« og »traeffer det samtidig i henhold til den i artikel 65, stk. 3, naevnte fremgangsmaade beslutning«.

11. Artikel 83

I stk. 1 indsaettes et afsnit med foelgende ordlyd: »Raadt traeffer, paa forslag af Kommissionen efter udtalelse fra vedtaegtsudvalget, med kvalificeret flertal bestemmelse om anvendelsen af midlerne fra den pensionsfond, der er omhandlet i artikel 83, stk. 1, i den tidligere vedtaegt for tjenestemaend i Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab«.

I stk. 4 erstattes ordene »paa foranledning af Raadene« af ordene »paa foranledning af Raadet«.

12. Artikel 91

I stk. 1 erstattes ordene »et af Faellesskaberne« af ordet »Faellesskaberne«.

13. Afsnit VIII

I afsnittets overskrift erstattes ordene »Det europaeiske Atomernergifaellesskabs« af ordet »Faellesskabernes«.

14. Artikel 92

I stk. 1 erstattes ordene »tjenestemaend i Det europaeiske Atomenergifaellesskab« af ordene »tjenestemaend i Faellesskaberne«.

15. Artiklerne 93, 95, 99 og 100

I disse artikler erstattes ordene »Raadet for Det europaeiske Atomenergifaellesskab« og »Kommissionen for Det europaeiske Atomenergifaellesskab« af henholdsvis »Raadet« og »Kommissionen«.

16. Artikel 95

I stk. 1 erstattes ordene »Inden for en periode paa seks aar efter vedtaegtens ikrafttraeden« af ordene »Indtil 31. december 1968«.

I stk. 2 erstattes ordene »Ved denne periodes udloeb« af ordene »For perioden efter denne dato«.

17. Artikel 107

I stk. 3 erstattes ordene »til det Faellesskab, han tilhoerer« og »af Faellesskabet« af henholdsvis »til Faellesskaberne« og »af Faellesskaberne«.

18. Bilag I B

I overskriften erstattes ordene »Det europaeiske Atomenergifaellesskabs« af ordet »Faellesskabernes«.

19. Bilag III - Artikel 1

I stk. 1 litra a), erstattes ordene »intern udvaelgelsesproeve for Faellesskabet eller de tre europaeiske Faellesskaber« af ordene »intern udvaelgelsesproeve for Faellesskaberne«.

20. Bilag VII - Artiklerne 4a, 14a og 14b

Ordet »Raadene« erstattes af ordet »Raadet«.

21. Bilag VII - Artikel 13, og Bilag VIII - Artiklerne 11, 12 og 13

Ordene »for det Faellesskab, han tilhoerer«, »i det Faellesskab, han tilhoerer«, »til det Faellesskab, han tilhoerer« og »ved det Faellesskab, han tilhoerer« erstattes af henholdsvis »for Faellesskaberne«, »i Faellesskaberne«, »til Faellesskaberne« og »ved Faellesskaberne«.

22. Bilag VIII - Artiklerne 11 og 46

Ordene »et af Faellesskabernes« og »et af Faellesskaberne« erstattes af henholdsvis »Faellesskabernes« og »Faellesskaberne«.

23. Bilag VIII - Artikel 12a

Efter artikel 12 indsaettes en artikel 12a med foelgende ordlyd:

»Artikel 12a

Den tjenestemand, der udtraeder af tjenesten foer 1. juli 1969 uden at have tilbagelagt 11 aars tjeneste, og som er berettiget til alderspension, kan vaelge mellem denne pension og udtraedelsespenge, beregnet i henhold til bestemmelserne under litra a) til d) i artikel 12.«

24. Bilag VIII - Artikel 45

I stk. 2 erstattes ordene »paa det Faellesskabs vegne, hvor den paagaeldende tjenestemand var ansat« af ordene »paa Faellesskabernes vegne«.

I stk. 4 erstattes ordene »faellesskabsland« af ordene »af Faellesskabernes lande«.

25. Bilag VIII - Artikel 47

Teksten i artikel 47 erstattes af foelgende tekst:

»Saafremt tredjemand er ansvarlig for en tjenestemands invaliditet eller dOEd, overgaar tjenestemandens eller de ydelsesberettigede paaroerendes rettigheder i en retssag mod den ansvarlige tredjemand uden videre til Faellesskaberne inden for graenserne af de forpligtelser, Faellesskaberne har i henhold til denne pensionsordning.«

26. Bilag VIII - Artikel 51

Ordene »til det Faellesskab, de tilhoerte« og »Det Faellesskab, den ansatte tilhoerte, overtager« erstattes af henholdsvis »til Faellesskaberne« og »Faellesskaberne overtager«.

Den vedtaegt, der er fastsat i stk. 1 samt de gennemfoerelsesforordninger, der er udstedt af Raadene for Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Det europaeiske Atomenergifaellesskab eller af Raadet for De europaeiske Faellesskaber, og som anvendes ved denne forordnings ikrafttraeden, finder uden videre anvendelse paa alle tjenestemaend, tidligere tjenestemaend og deres ydelsesberettigede paaroerende, som foer denne forordnings ikrafttraeden faldt ind under bestemmelserne i vedtaegten for tjenestemaend i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Det europaeiske Atomenergifaellesskab eller vedtaegten for tjenestemaend i Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab.

Bestemmelserne i artiklerne 93 - 105 i vedtaegten for tjenestemaend i Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab gaelder fortsat for de tjenestemaend, for hvem naevnte vedtaegts artikel 92 fortsat skal anvendes ved denne forordnings ikrafttraeden.

Artikel 3

Ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i De europaeiske Faellesskaber fastsaettes ved de bestemmelser i ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i Det europaeiske Atomenergifaellesskab  (3), som er gaeldende ved denne forordnings ikrafttraeden, med foelgende aendringer:

1. Artikel 1

Ordene »et af Faellesskaberne« erstattes af ordet »Faellesskaberne«.

2. Artikel 2

Under litra c) efter ordene »traktaterne om oprettelse af Faellesskaberne« indsaettes ordene »eller traktaten om oprettelse af et faelles Raad og en faelles Kommission for De europaeiske Faellesskaber«.

3. Artikel 5

Ordene »et af Faellesskaberne« erstattes af ordene »en af Faellesskabernes institutioner«.

4. Artiklerne 10, 94 og 95

Ordene »Det europaeiske Atomenergifaellesskabs Kommission« og »Kommissionen for Det europaeiske Atomenergifaellesskab« erstattes af ordet »Kommissionen«.

5. Artiklerne 33 og 40

Ordene »i et af de tre europaeiske Faellesskaber« erstattes af ordene »i Faellesskaberne«.

6. Artikel 42

I stk. 2 erstattes ordene »det Faellesskabs budget, over hvilket han afloennes« af ordene »Faellesskabernes budget«.

7. Artiklerne 43, 48 og 75

I artikel 43 erstattes ordene »paa det Faellesskabs vegne, hvor den paagaeldende var ansat« af ordene »paa Faellesskabernes vegne«.

I artiklerne 48 og 75 erstattes ordene »i det Faellesskab, han tilhoerer« af ordene »i Faellesskaberne«.

8. Artiklerne 70 og 98

Ordene »et af de tre europaeiske Faellesskaber« erstattes af ordet »Faellesskaberne«.

9. Artikel 87

I stk. 2 erstattes ordet »Faellesskabet« med ordet »Faellesskaberne«.

10. Artiklerne 94 og 95

Ordene »Raadet for Det europaeiske Atomenergifaellesskab« erstattes af ordet »Raadet«.

De ansaettelsesvilkaar, der er fastsat i stk. 1 samt de gennemfoerelsesforordninger, der er udstedt af Raadene for Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Det europaeiske Atomenergifaellesskab eller af Raadet for De europaeiske Faellesskaber, og som anvendes ved denne forordnings ikrafttraeden, finder uden videre anvendelse paa alle de oevrige ansatte, tidligere oevrige ansatte og deres ydelsesberettigede paaroerende, som foer denne forordnings ikrafttraeden faldt ind under bestemmelserne i ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Det europaeiske Atomenergifaellesskab.

KAPITEL II

Saerlige midlertidige afgoerelser for tjenestemaend i Kommissionen

Artikel 4

1. Af tjenstlige grunde med det formaal at foretage en rationalisering af tjenesten eller for at tage hensyn til de krav, der kan opstaa ved en nedskaering af antallet af stillinger, er Kommissionen indtil den 30. juni 1968 bemyndiget til med hensyn til sine tjenestemaend at traeffe afgoerelser til udtraeden af tjenesten i overensstemmelse med artikel 47 i vedtaegten, paa de nedenfor fastsatte betingelser.

2. Saafremt Kommission over for tjenestemaend af andre loenklasser end A 1 og A 2 paataenker at traeffe de i stk. 1 forudsete foranstaltninger, opstiller den efter det paritetiske samarbejdsudvalgs udtalelse for hver loenklasse listen over de tjenestemaend, som beroeres af disse afgoerelser, idet den tager hensyn til tjenestemaendenes kvalifikationer, indsats og adfaerd i tjenesten, familieforhold og anciennitet.

Den tjenestemand, som er opfoert paa denne liste, kan vaelge mellem udtraeden af tjenesten som fastsat i stk. 1 og en afgoerelse om at blive sat paa ventepenge. I det sidste tilfaelde finder bestemmelserne i artikel 41 stk. 3, 4 og 5 i vedtaegten anvendelse.

Den tjenestemand, som vaelger at blive sat paa ventepenge, skal meddele sit valg inden en maaned efter datoen for bekendtgoerelsen af hans optagelse paa den i afsnit 1 omhandlede liste; efter udloebet af denne frist er retten til et saadant valg fortabt.

3. Saafremt tjenstlige grunde tillader det, tager Kommissionen hensyn til ansoegninger fra tjenestemaend, som oensker, at en afgoerelse om udtraeden af tjenesten i henhold til stk. 1 bliver bragt til anvendelse paa dem.

4. De i stk. 1 og 2 omhandlede afgoerelser er paa ingen maade af disciplinaer art.

5. Indtil 30. juni 1968 og med forbehold af de i stk. 2 omhandlede bestemmelser kan Kommissionen ikke traeffe afgoerelse om at saette nogen paa ventepenge eller om fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde.

Artikel 5

1. Den tjenestemand, der er omfattet af den i artikel 4, stk. 1, naevnte afgoerelse har ret til:

a) for en periode af 6 maaneder, en maanedlig godtgoerelse svarende til hans sidste vederlag, og

b) for en periode fastsat paa grundlag af tabellen i stk. 2, en maanedlig godtgoerelse svarende til:

- 85% af hans grundloen fra 7. til 12. maaned,

- 70% af hans grundloen fra 13. til 66. maaned,

- 60% af hans grundloen for tiden derudover.

Ydelse af godtgoerelse ophoerer senest ved tjenestemandens fyldte 65. aar.

2. For i forhold til tjenestemaendens alder at kunne fastsaette den periode, i hvilken han indroemmes den i stk. 1, litra b), omhandlede godtgoerelse, anvendes den i foelgende tabel fastsatte koefficient paa hans tjenestetid; denne periode rundes i givet fald ned til den hele maaned. >PIC FILE= "T0011130">

3. Paa den i stk. 1 fastsatte godtgoerelse anvendes den justeringskoefficient, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 82, stk. 1, afsnit 2, i vedtaegten for det land i Faellesskaberne, hvor den berettigede beviser at have sin bopael.

Hvis den godtgoerelsesberettigede tager bopael uden for Faellesskabernes lande, anvendes paa godtgoerelsen den for Bruxelles gaeldende justeringskoefficient.

4. De indkomster som den paagaeldende oppebaerer i hans nye hverv i denne periode, fradrages den i stk. 1 fastsatte godtgoerelse, i det omfang disse indkomster og denne godtgoerelse tilsammen overstiger det sidste samlede vederlag, som tjenestemanden har modtaget ved udoevelsen af sit hverv. Paa dette vederlag anvendes den i stk. 3 naevnte justeringskoefficient.

5. Retten til familietillaeg forbliver den samme, i det tilfaelde tjenestemanden modtager den i stk. 1 fastsatte godtgoerelse.

6. I loebet af den periode, hvor retten til godtgoerelse bestaar, har tjenestemanden for sig selv og de personer han forsoerger ret til de ydelser, der garanteres af den faelles sygeforsikringsordning for De europaeiske Faellesskabers institutioner, for saa vidt han betaler det bidrag, som svarer til grundloennen for hans loenklasse og-trin, og han ikke gennem en anden ordning kan daekkes i tilfaelde af sygdom.

7. I loebet af den periode, hvor retten til godtgoerelse bestaar, erhverver tjenestemanden fortsat inden for en periode paa fem aar nye alderspensionsrettigheder paa grundlag af den loen, der svarer til hans loenklasse og-trin, for saa vidt han i denne periode betaler de i vedtaegten fastsatte bidrag. Ved anvendelsen af de i artikel 5 i bilag VIII til vedtaegten fastsatte bestemmelser anses denne periode som tjenestetid.

Saafremt tjenestemanden genindtraeder i tjeneste i en af De europaeiske Faellesskabers institutioner og derved opnaar nye pensionsrettigheder, ophoerer han med at drage fordel af de i afsnit 1 fastsatte bestemmelser i denne nye tjenesteperiode. For den paa tidspunktet for hans genindtraeden i tjenesten resterende del af den i afsnit 1 naevnte periode kan tjenestemanden dog ansoege om, at hans bidrag til pensionsordningen samt hans pensionsrettigheder bliver beregnet efter grundloennen for den loenklasse og det loentrin, som han havde opnaaet i sit tidligere hverv.

For anvendelsen af artikel 77 i vedtaegten ligestilles forholdene for den tjenestemand, der oppebaerer den i stk. 1 fastsatte godtgoerelse, ligestillet med forholdene for den tjenestemand, som af tjenstlige grunde fritages fra sin stilling.

Ved udloebet af denne periode har tjenestemanden, for saa vidt han har naaet en alder af 55 aar, krav paa pension, uden at den i artikel 9 i bilag VIII til vedtaegten fastsatte reduktion foretages.

Ved fastsaettelse af den efterladtepension, som enken efter en tjenestemand, der er afgaaet ved doeden i denne periode, har krav paa, finder bestemmelserne i artikel 79, stk. 2, i vedtaegten anvendelse.

8. Saafremt tjenestemanden ved anvendelse af naervaerende bestemmelser opnaar krav paa pension inden sit 60. aar, har han ret til boernetilskud, for hvert barn over for hvem der bestaar forsoergerpligt i henhold til artikel 2 i bilag VII til vedtaegten.

9. For at faa bevilget bosaettelsespenge efter fratraeden behoever tjenestemanden ikke at opfylde den tidsfrist, som er fastsat i artikel 6, stk. 1, afsnit 1, i bilag VII til vedtaegten.

10. Ved anvendelse af bestemmelserne i artikel 107 i vedtaegten samt bestemmelserne i artikel 102, stk. 2, i vedtaegten for tjenestemaend i Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab bliver forholdene for den tjenestemand, for hvem den i artikel 4, stk. 1, fastsatte foranstaltning gaelder, ligestillet med forholdene for den tjenestemand, paa hvem vedtaegtens artikel 41 og 50 anvendes.

Artikel 6

1. Den tjenestemand, der er omfattet af den i artikel 4, stk. 1, fastsatte afgoerelse, og som ikke har naaet en tjenestetid paa 11 aar, kan definitivt give afkald paa at goere sine pensionsrettigheder gaeldende. I dette tilfaelde indroemmes han et tillaeg, som er fastsat efter de betingelser, der er naevnt i artikel 12 i bilag VIII til vedtaegten. De bestemmelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 7 og 8, samt i artikel 7 i denne forordning finder ikke anvendelse.

Ved anvendelse af bestemmelserne i artikel 12, litra c), i bilag VIII til vedtaegten medregnes til den faktisk tilbagelagte tjenestetid ogsaa den periode, i hvilken tjenestemanden har ret til den i artikel 5 fastsatte godtgoerelse samt den periode, som i givet fald tilstaas ham i overensstemmelse med artikel 5, stk. 10.

2. Den tjenestemand, som vaelger anvendelsen af de i stk. 1 fastsatte bestemmelser, skal meddele sit valg senest seks maaneder efter datoen for bekendtgoerelsen af den i artikel 4, stk. 1, fastsatte afgoerelse; efter udloebet af denne frist er retten til et saadant valg fortabt.

De beloeb, som maatte vaere udbetalt som pension foer anvendelsen af denne artikels bestemmelser, fradrages det i stk. 1 fastsatte tillaeg.

Artikel 7

1. De i artikel 2, sidste stykke og i artikel 102, stk. 5, i vedtaegten omhandlede tjenestemaend, med undtagelse af dem, der var fast ansat i loenklasserne A 1 og A 2 inden for rammerne af vedtaegten for personalet i Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, og paa hvem afgoerelserne fastsat i artikel 4, stk. 1, finder anvendelse, kan ansoege om, at deres oekonomiske rettigheder fastsaettes i henhold til bestemmelserne i artikel 34 i vedtaegten for personalet i Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab og artikel 50 i den almindelige ordning for Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab.

2. De tjenstemaend, som foer 1. januar 1962 var fast ansat i loenklasserne A 1 og A 2 inden for rammerne af vedtaegten for personalet i Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, og paa hvem foranstaltningerne fastsat i artikel 4, stk. 1, finder anvendelse, kan ansoege om, at deres oekonimiske rettigheder fastsaettes paa grundlag af bestemmelserne i artikel 42 i vedtaegten for personalet i Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab.

Artikel 8

1. Foer Kommissionen traeffer en afgoerelse i henhold til artikel 4, stk. 1, kan den af tjenstlige grunde opfordre den paagaeldende tjenestemand til inden en maaned at meddele, om han er indforstaaet med at goere tjeneste i en stilling, der svarer til den stillingsgruppe, som ligger umiddelbart under den, hans loenklasse tilhoerer.

Saafremt tjenestemanden er indforstaaet hermed, kan han hoere tjeneste i en saadan stilling trods bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, i vedtaegten.

2. De tjenestemaend, som foer 1. januar 1962 var fast afgoerelse i overensstemmelse med stk. 1, afsnit 2, forbliver i sin loenklasse og har fortsat alle de deraf foelgende rettigheder. Han har fortrinsret til at blive forflyttet til enhver stilling i hans loenklasse, som bliver ledig eller oprettes, under forudsaetning af at han besidder de for den paagaeldende stilling noedvendige kvalifikationer.

KAPITEL III

Overgangs- og afsluttende bestemmelser

Artikel 9

De bosaettelsespenge, bosaettelsespenge, efter fratraeden og udtraedelsespenge, som den tjenestemand kan have krav paa, der i loebet af 1968 bliver fast ansat, skal goere tjeneste paa et nyt tjenestested, eller traeder ud af tjenesten, korrigeres med en justeringskoefficient paa 117,5 %.

Artikel 10

Indtil nedsaettelsen af personaleudvalget, som boer finde sted senest 31. december 1968, udoeves dettes befoejelser af et udvalg sammensat af medlemmer af det eller de personaleudvalg, der er valgt foer denne forordnings ikrafttraeden.

Artikel 11

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 29. februar 1968.

Paa Raadets vegne

M. COUVE DE MURVILLE

Formand


(1) EFT nr. C 10 af 14. 2. 1968, s. 44 og 45.  

(2) Raadenes forordning nr. 31 (EOEF), 11 (Euratom) af 18. 12. 1961, EFT nr. 45 af 14. 6. 1962, s. 1385/62, med de aendringer, der er foretagat foer denne forordnings ikrafttraeden.  

(3) Raadenes forordning nr. 31 (EOEF), 11 (Euratom) af 18. 12. 1961, EFT nr. 45 af 14. 6. 1962, s. 1385/62, med de aendringer, der er foretagat foer denne forordnings ikrafttraeden.