31962R0017

EØF Rådet: Forordning nr. 17: Første forordning om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikler 85 og 86

EF-Tidende nr. 013 af 21/02/1962 s. 0204 - 0211
den finske specialudgave: kapitel 8 bind 1 s. 0008
den svenske specialudgave: kapitel 8 bind 1 s. 0008
den danske specialudgave: serie I kapitel 1959-1962 s. 0081
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1959-1962 s. 0087
den græske specialudgave: Kapitel 08 bind 1 s. 0025
den spanske specialudgave: Kapitel 08 bind 1 s. 0022
den portugisiske specialudgave: Kapitel 08 bind 1 s. 0022


++++

FORORDNING Nr . 17

Foerste forordning om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikler 85 og 86

RAADET FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 87 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament , og

ud fra foelgende betragtninger :

For at gennemfoere en ordning , der sikrer , at konkurrencen inden for Faellesmarkedet ikke fordrejes , boer der drages omsorg for en afbalanceret og ensartet anvendelse i medlemsstaterne af bestemmelserne i artiklerne 85 og 86 ;

de naermere bestemmelser for anvendelsen af artikel 85 , stk . ( 3 ) maa fastlaegges under hensyntagen til noedvendigheden af paa den ene side at sikre et effektivt tilsyn og paa den anden side at forenkle den administrative kontrol mest muligt ;

det skoennes derfor noedvendigt i princippet at paalaegge de virksomheder , som oensker at paaberaabe sig bestemmelserne i artikel 85 , stk . 3 , pligt til at anmelde deres aftaler , vedtagelser og samordnede praksis til Kommissionen ;

der maa imidlertid tages hensyn til , dels at disse aftaler , vedtagelser og former for samordnet praksis sandsynligvis er meget talrige og derfor ikke samtidig kan goeres til genstand for undersoegelse , dels at nogle af dem frembyder saerlige traek , som kan goere dem mindre farlige for faellesmarkedets udvikling ;

der boer som foelge heraf for visse kategorier af aftaler , vedtagelser og samordnet praksis foreloebig gennemfoeres en smidigere ordning , dog uden at foregribe spoergsmaalet om deres gyldighed efter bestemmelserne i artikel 85 ;

virksomhederne kan paa den anden side have interesse i at faa at vide , om aftaler , vedtagelser eller samordnet praksis , som de deltager i eller agter at deltage i , kan give Kommissionen anledning til indskriden i henhold til artikel 85 , stk . 1 , eller artikel 86 ;

for inden for faellesmarkedet at sikre en ensartet anvendelse af bestemmelserne i artiklerne 85 og 86 er det noedvendigt at fastlaegge de regler , hvorefter Kommissionen i naer og vedvarende kontakt med medlemsstaternes kompetente myndigheder kan traeffe de foranstaltninger , der er paakraevede for anvendelse af bestemmelserne i artiklerne 85 og 86 ;

med henblik herpaa maa Kommissionen opnaa stoette hos medlemsstaternes kompetente myndigheder og desuden i hele faellesmarkedsomraadet have befoejelse til at kraeve de oplysninger og foretage saadanne kontrolundersoegelser , som er noedvendige for at finde frem til aftaler , vedtagelser og former for samordnet praksis , som er forbudt efter artikel 85 , stk . 1 , samt til et efter artikel 86 forbudt misbrug af en dominerende stilling ;

for at kunne loese sin opgave , at overvaage gennemfoerelsen af traktatens bestemmelser , maa Kommissionen have hjemmel til at rette henstillinger og beslutninger til virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder med det formaal at bringe overtraedelser af artiklerne 85 og 86 til ophoer ;

overholdelsen af bestemmelserne i artiklerne 85 og 86 samt opfyldelsen af de forpligtelser , som i henhold til denne forordning paalaegges virksomheder og sammenslutninger af virksomheder , maa kunne sikres ved hjaelp af boeder og tvangsboeder ;

det er formaalstjenligt at fastslaa de deltagende virksomheders ret til at fremsaette udtalelser over for Kommissionen , at give tredjemand , hvis interesser kan blive beroert af en beslutning , lejlighed til paa forhaand at fremsaette sine bemaerkninger samt at sikre en omfattende offentliggoerelse af de trufne beslutninger ;

alle beslutninger , som Kommissionen traeffer i henhold til denne forordning , er under de i traktaten angivne vilkaar underkastet Domstolens kontrol , og herudover boer der i medfoer af artikel 172 tillaegges Domstolen fuld proevelsesret vedroerende beslutninger , hvorved Kommissionen paalaegger boeder eller tvangsboeder ; denne forordning kan traede i kraft uden at beroere yderligere bestemmelser , som maatte blive fastsat senere i medfoer af artikel 87 ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Principbestemmelse

Aftaler , vedtagelser og samordnet praksis af den i traktatens artikel 85 , stk . ( 1 ) , omhandlede art og misbrug af en dominerende stilling paa markedet som omhandlet i traktatens artikel 86 er forbudt , uden at der hertil kraeves nogen forudgaaende afgoerelse , med forbehold af bestemmelserne i artiklerne 6 , 7 og 23 i denne forordning .

Artikel 2

Negativattester

Kommissionen kan efter begaering fra de deltagende virksomheder og sammenslutninger af virksomheder fastslaa , at der ikke efter de forhold . Kommissionen har kendskab til , findes anledning til i medfoer af traktatens artikel 85 , stk . ( 1 ) , eller artikel 86 at skride ind mod en aftale , vedtagelse eller samordnet praksis .

Artikel 3

Standsning af overtraedelser

1 . Konstaterer Kommissionen efter begaering eller paa eget initiativ , at der foreligger en overtraedelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85 eller artikel 86 , kan den ved en beslutning paalaegge de deltagende virksomheder og sammenslutninger af virksomheder at bringe de konstaterede overtraedelser til ophoer .

2 . Berettigede til at fremsaette en saadan begaering er :

a ) medlemsstater ,

b ) fysiske eller juridiske personer , som kan godtgoere en berettiget interesse .

3 . Med forbehold af de oevrige bestemmelser i denne forordning kan Kommissionen , inden den traeffer beslutning i henhold til stk . 1 , rette henstillinger til de deltagende virksomheder og sammenslutninger af virksomheder med henblik paa at bringe overtraedelsen til ophoer .

Artikel 4

Anmeldelse af nye aftaler , vedtagelser og former for samordnet praksis

1 . Aftaler , vedtagelser og samordnet praksis af den i traktatens artikel 85 , stk . ( 1 ) , omhandlede art , som kommer i stand efter denne forordnings ikrafttraeden , og med hensyn til hvilke deltagerne agter at paaberaabe sig bestemmelserne i traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) , skal anmeldes til Kommissionen . Saa laenge de ikke er anmeldt , kan der ikke afgives nogen erklaering i henhold til traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) .

2 . Bestemmelserne i stk . 1 gaelder ikke for aftaler , vedtagelser og samordnet praksis , saafremt

1 ) der heri kun deltager virksomheder fra én medlemsstat , og de paagaeldende aftaler , vedtagelser eller former for samordnet praksis ikke vedroerer indfoersel eller udfoersel mellem medlemsstater ;

2 ) der heri kun deltager to virksomheder , og de paagaeldende aftaler alene

a ) begraenser den ene aftaledeltagers frihed til selv at fastsaette priser eller forretningsbetingelser ved videresalg af varer , som han erhverver hos den anden aftaledeltager eller

b ) paalaegger erhververen eller brugeren af industriel ejendomsret - navnlig af patent - , brugsmoenster - , moenster - eller varemaerkerettigheder - eller den berettigede part i aftaler om overdragelse af eller koncession paa fremstillingsmetoder eller viden om brugen og anvendelsen af fabrikationstekniske fremgangsmaader , begraensninger med hensyn til udoevelsen af disse rettigheder ;

3 ) De alene vedroerer :

a ) udvikling eller ensartet anvendelse af normer og typer ,

b ) faelles forskning med henblik paa tekniske forbedringer , saafremt resultatet er tilgaengeligt for alle deltagere og kan udnyttes af hver af dem .

Saadanne aftaler , vedtagelser og former for samordnet praksis kan anmeldes til Kommissionen .

Artikel 5

Anmeldelse af bestaaende aftaler , vedtagelser og former for samordnet praksis

1 . Aftaler , vedtagelser og samordnet praksis af den i traktatens artikel 85 , stk . ( 1 ) , omhandlede art , som bestaar ved denne forordnings ikrafttraeden , og med hensyn til hvilke deltagerne agter at paaberaabe sig bestemmelserne i traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) , skal inden 1 . august 1962 anmeldes til Kommissionen .

2 . Bestemmelsen i stk . 1 finder ikke anvendelse , saafremt de paagaeldende aftaler , vedtagelser og former for samordnet praksis hoerer til de i artikel 4 , stk . 2 , naevnte kategorier ; disse kan anmeldes til Kommissionen .

Artikel 6

Beslutninger i henhold til artikel 85 , stk . ( 3 )

1 . Naar Kommissionen traeffer en beslutning i henhold til traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) , skal den deri angive det tidspunkt , fra hvilket beslutningen skal have virkning . Dette tidspunkt kan ikke ligge forud for anmeldelsesdagen .

2 . Bestemmelsen i stk . 1 , 2 , pkt . , finder ikke anvendelse paa de i artikel 4 , stk . 2 og artikel 5 , stk . 2 , naevnte aftaler , vedtagelser og former for samordnet praksis , heller ikke paa saadanne , som er omhandlet i artikel 5 , stk . 1 , og som er anmeldt inden udloebet af den i denne sidste bestemmelse fastsatte frist .

Artikel 7

Saerlige bestemmelser om bestaaende aftaler , vedtagelser og former for samordnet praksis

1 . Saafremt aftaler , vedtagelser og samordnet praksis , som bestaar ved denne forordnings ikrafttraeden og anmeldes inden 1 . august 1962 , ikke opfylder betingelserne i traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) , og de deltagende virksomheder og sammenslutninger af virksomheder enten bringer dem til ophoer eller aendrer dem , saaledes at de ikke laengere falder ind under forbudet i traktatens artikel 85 , stk . ( 1 ) , eller saaledes at de opfylder betingelserne i traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) , gaelder forbudet i traktatens artikel 85 , stk . ( 1 ) , kun i det tidsrum , Kommissionen fastsaetter . En af Kommissionen i medfoer af 1 . pkt . truffet beslutning kan ikke goeres gaeldende over for virksomheder og sammenslutninger af virksomheder , som ikke udtrykkeligt har givet deres samtykke til anmeldelsen .

2 . Bestemmelserne i stk . 1 er anvendelige paa aftaler , vedtagelser og samordnet praksis , som bestaar ved denne forordnings ikrafttraeden , og som hoerer til de i artikel 4 , stk . 2 , naevnte kategorier , hvis de er anmeldt inden 1 . januar 1964 .

Artikel 8

Gyldighedstiden for og tilbagekaldelse af beslutninger i henhold til artikel 85 , stk . ( 3 )

1 . En beslutning i henhold til traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) , skal traeffes for et bestemt tidsrum ; der kan knyttes betingelser og paabud til en saadan beslutning .

2 . Beslutningen kan efter begaering fornyes , saafremt betingelserne i traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) , stadig er opfyldt .

3 . Kommissionen kan tilbagekalde eller aendre beslutningen eller forbyde deltagerne bestemte handlinger ,

a ) saafremt de faktiske forhold har aendret sig paa et for beslutningen vaesentligt punkt ,

b ) saafremt deltagerne handler i strid med et til beslutningen knyttet paabud ,

c ) saafremt beslutningen hviler paa urigtige oplysninger eller er fremkaldt ved svig ,

d ) saafremt deltagerne misbruger den ved beslutningen opnaaede fritagelse fra bestemmelserne i traktatens artikel 85 , stk . ( 1 ) .

I de under litra b ) , c ) og d ) naevnte tilfaelde kan beslutningen ogsaa tilbagekaldes med tilbagevirkende kraft .

Artikel 9

Kompetence

1 . Med forbehold af Domstolens adgang til proevelse af beslutningerne er det alene Kommissionen , som har befoejelse til i henhold til traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) , at erklaere bestemmelserne i artikel 85 , stk . ( 1 ) , uanvendelige .

2 . Kommissionen kan bringe bestemmelserne i traktatens artikel 85 , stk . ( 1 ) , og artikel 86 i anvendelse , selv om de i artikel 5 , stk . 1 , og artikel 7 , stk . 2 , fastsatte tidsfrister for anmeldelsen endnu ikke er udloebet .

3 . Saa laenge Kommissionen ikke har indledt nogen procedure i medfoer af artiklerne 2 , 3 eller 6 , forbliver medlemsstaternes myndigheder kompetente til i henhold til traktatens artikel 88 at bringe bestemmelserne i traktatens artikel 85 , stk . ( 1 ) , og artikel 86 , i anvendelse , selv om de i artikel 5 , stk . 1 , og artikel 7 , stk . 2 , fastsatte tidsfrister for anmeldelsen endnu ikke er udloebet .

Artikel 10

Forbindelse med medlemsstaternes myndigheder

1 . Kommissionen fremsender omgaaende til medlemsstaternes kompetente myndigheder afskrift af begaeringer og anmeldelser samt af de vigtigste dokumenter , som indsendes til Kommissionen med henblik paa konstatering af overtraedelser af bestemmelserne i traktatens artikel 85 eller artikel 86 , udstedelse af negativattest eller afgivelse af en beslutning i henhold til traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) .

2 . Kommissionen gennemfoerer den i stk . 1 naevnte procedure i snaever og vedvarende forbindelse med medlemsstaternes kompetente myndigheder ; disse har ret til at fremsaette deres bemaerkninger til proceduren .

3 . Et raadgivende Udvalg for kartel - og monopolspoergsmaal skal hoeres , inden der traeffes nogen beslutning efter en procedure som omhandlet i stk . 1 , og inden der traeffes nogen beslutning vedroerende fornyelse , aendring eller tilbagekaldelse af en beslutning i henhold til traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) .

4 . Det raadgivende Udvalg er sammensat af embedsmaend , som er kompetente i kartel - og monopolspoergsmaal . Hver medlemsstat udpeger som sin repraesentant en embedsmand , som i tilfaelde af forfald kan erstattes af en anden embedsmand .

5 . Hoering finder sted i et faelles moede , som Kommissionen indkalder til ; dette moede afholdes tidligst fjorten dage efter indkaldelsens fremsendelse . Indkaldelsen skal for hver enkelt sag , der behandles , ledsages af en sagsfremstilling med angivelse af de vigtigste dokumenter samt af et foreloebigt forslag til beslutning .

6 . Det raadgivende Udvalg kan afgive udtalelse , selv om nogle af Udvalgets medlemmer eller deres stedfortraedere ikke er til stede . Resultatet af hoeringen skal udformes skriftligt og vedlaegges forslaget til beslutning . Det offentliggoeres ikke .

Artikel 11

Begaering om oplysninger

1 . Til loesning af de opgaver , som ved traktatens artikel 89 og de i medfoer af traktatens artikel 87 givne regler er overladt Kommissionen , kan denne indhente alle fornoedne oplysninger fra medlemsstaternes regeringer og kompetente myndigheder samt fra virksomheder og sammenslutninger af virksomheder .

2 . Fremsaetter Kommissionen over for virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder en begaering om oplysninger , oversender den samtidig hermed en genpart af denne begaering til de kompetente myndigheder i den medlemsstat , hvor virksomheden eller sammenslutningen af virksomheder har sit hjemsted .

3 . I begaeringen skal Kommissionen angive retsgrundlaget for og formaalet med begaeringen samt de i artikel 15 , stk . 1 , litra b ) , i denne forordning fastsatte sanktioner for afgivelse af urigtige oplysninger .

4 . Pligten til at afgive oplysninger paahviler virksomhedernes indehavere eller disses repraesentanter , og for saa vidt angaar juridiske personer , selskaber eller foreninger uden status som juridisk person de personer , der ifoelge lov eller vedtaegt er bemyndiget til at repraesentere dem .

5 . Saafremt en virksomhed eller sammenslutning af virksomheder inden udloebet af en af Kommissionen fastsat frist ikke eller ikke udtoemmende meddeler de kraevede oplysninger , fremsaetter Kommissionen krav om oplysningerne i form af en beslutning . Denne skal angive , hvilke oplysninger der kraeves , fastsaette en passende frist til deres afgivelse og indeholde en henvisning til de i artikel 15 , stk . 1 , litra b ) , og artikel 16 , stk . 1 , litra c ) , fastsatte sanktioner saavel som til adgangen til at indbringe klage over beslutningen for Domstolen .

6 . Samtidig oversender Kommissionen en genpart af beslutningen til den kompetente myndighed i den medlemsstat , hvor den paagaeldende virksomhed eller sammenslutning af virksomheder har sit hjemsted .

Artikel 12

Undersoegelse af erhvervssektorer

1 . Hvis udviklingen i samhandelen mellem medlemsstaterne , prisbevaegelser , manglende priselasticitet eller andre forhold inden for en erhvervssektor giver grund til at antage , at konkurrencen inden for faellesmarkedet i den paagaeldende erhvervssektor er begraenset eller fordrejet , kan Kommissionen beslutte at ivaerksaette en generel undersoegelse af denne erhvervssektor og herunder af virksomhederne i den paagaeldende erhvervssektor kraeve de oplysninger , som er fornoedne til anvendelse af de i traktatens artikler 85 og 86 nedlagte principper samt til loesning af de opgaver , der er overladt Kommissionen .

2 . Navnlig kan Kommissionen af alle virksomheder og grupper af virksomheder i den paagaeldende erhvervssektor kraeve oplysninger om samtlige de aftaler , vedtagelser og former for samordnet praksis , som i henhold til artikel 4 , stk . 2 , og artikel 5 , stk . 2 , er undtaget fra anmeldelsespligten .

3 . Naar Kommissionen ivaerksaetter en undersoegelse som omhandlet i stk . 2 , kraever den tillige af de virksomheder og grupper af virksomheder , hvis stoerrelse giver anledning til at antage , at de indtager en dominerende stilling paa faellesmarkedet eller en vaesentlig del heraf , angivelse af alle saadanne faktorer vedroerende virksomhedernes struktur og handlemaade , som er noedvendige for at foretage en bedoemmelse af forholdene med henblik paa bestemmelserne i traktatens artikel 86 .

4 . Bestemmelserne i artikel 10 , stk . 3-6 , og i artiklerne 11 , 13 og 14 finder tilsvarende anvendelse .

Artikel 13

Koltrolundersoegelser gennem medlemsstaternes myndigheder

1 . Paa Kommissionens begaering foretager medlemsstaternes kompetente myndigheder de kontrolundersoegelser , som Kommissionen i henhold til artikel 14 , stk . 1 , anser for formaalstjenlige , eller som den har paabudt ved en beslutning i henhold til artikel 14 , stk . 3 . De repraesentanter for medlemsstaternes kompetente myndigheder , som har faaet til opgave at gennemfoere kontrolundersoegelsen , udoever deres befoejelser efter fremlaeggelse af en skriftlig fuldmagt udstedt af den kompetente myndighed i den medlemsstat , inden for hvis omraade kontrolundersoegelsen skal foretages . Fuldmagten skal indeholde en angivelse af kontrolundersoegelsens genstand og formaal .

2 . Repraesentanter for Kommissionen kan efter dennes anmodning eller efter anmodning fra den kompetente myndighed i den medlemsstat , inden for hvis omraade undersoegelsen skal foretages , bistaa denne myndigheds repraesentanter ved loesning af deres opgaver .

Artikel 14

Kommissionens befoejelser til at foretage kontrolundersoegelser

1 . Til loesning af de opgaver , som ved traktatens artikel 89 og ved de i medfoer af traktatens artikel 87 fastsatte regler er henlagt til Kommissionen , kan denne foretage alle noedvendige kontrolundersoegelser hos virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder .

I dette oejemed har Kommissionens befuldmaegtigede repraesentanter , foelgende befoejelser :

a ) at kontrollere boeger og andre forretningspapirer ;

b ) at tage afskrifter eller ekstraudskrifter af boeger og forretningspapirer ;

c ) at kraeve mundtlige forklaringer paa stedet ;

d ) at faa adgang til virksomhedernes samtlige lokaler , grunde og transportmidler .

2 . Repraesentanter , som af Kommissionen har faaet fuldmagt til at foretage kontrolundersoegelsen , udoever deres befoejelser efter fremlaeggelse af en skriftlig fuldmagt , der indeholder oplysning om kontrolundersoegelsens genstand og formal samt om de i artikel 15 , stk . 1 , litra c ) , i denne forordning fastsatte sanktioner , der finder anvendelse , safremt de forlangte boeger eller forretningspapirer ikke fremlaegges i deres helhed . Kommissionen skal med passende varsel give den kompetente myndighed i den medlemsstat , inden for hvis omraade kontrolundersoegelsen skal foretages , underretning om undersoegelsesbeslutningen og om de befuldmaegtigede personers identitet .

3 . Virksomheder og sammenslutninger af virksomheder har pligt til at underkaste sig de kontrolundersoegelser , hvorom Kommissionen har truffet beslutning . I beslutningen angives kontrolundersoegelsens genstand og formal , fastsaettes tidspunktet for dens begyndelse og gives oplysning om de i artikel 15 , stk . 1 , litra c ) , og artikel 16 , stk . 1 , litra d ) , fastsatte sanktioner samt om adgangen til at indbringe klage over beslutningen for Domstolen .

4 . Kommissionen traeffer de i stk . 3 omhandlede beslutninger efter at have indhentet udtalelse fra den kompetente myndighed i den medlemsstat , inden for hvis omrade kontrolundersoegelsen skal foretages .

5 . Repraesentanter for den kompetente myndighed i den medlemsstat , inden for hvis omraade undersoegelsen skal foretages , kan efter vedkommende myndigheds eller Kommissionens anmodning bistaa Kommissionens repraesentanter ved loesningen af disses opgaver .

6 . Modsaetter en virksomhed sig en i henhold til denne artikel pabudt kontrolundersoegelse , yder vedkommende medlemsstat de af Kommissionen bemyndigede repraesentanter den fornoedne stoette til loesning af deres opgaver . Medlemsstaterne traeffer , efter at have raadfoert sig med Kommissionen , inden 1 . oktobr 1962 de til dette formaal fornoedne forholdsregler .

Artikel 15

Boeder

1 . Ved beslutning kan Kommissionen paalaegge virksomheder og sammenslutninger af virksomheder boeder paa 100 til 5.000 regningsenheder , saafremt de forsaetligt eller uagtsomt :

a ) fremsaetter urigtige eller forvanskede oplysninger i en begaering i henhold til artikel 2 eller en anmeldelse i henhold til artiklerne 4 og 5 ,

b ) i et svar paa en begaering i henhold til artikel 11 , stk . 3 eller stk . 5 , eller artikel 12 giver en oplysning , der er urigtig , eller ikke afgiver en oplysning inden udloebet af den frist , som er fastsat ved beslutning truffet i henhold til artikel 11 , stk . 5 .

c ) under en kontrolundersoegelse i henhold til artikel 13 eller artikel 14 kun ufuldstaendigt fremlaegger de forlangte boeger eller oevrige forretningspapirer eller naegter at underkaste sig en kontrolundersoegelse , der er paabudt ved beslutning i henhold til artikel 14 , stk . 3 .

2 . Ved beslutning kan Kommissionen paalaegge virksomheder og sammenslutninger af virksomheder boeder paa mindst 1.000 og hoejst 1.000.000 regningsenheder , idet sidstnaevnte beloeb dog kan forhoejes til 10 % af omsaetningen i det sidste regnskabsaar i hver af de virksomheder , som har medvirket ved overtraedelsen , saafremt de forsaetligt eller uagtsomt :

a ) overtraeder bestemmelserne i traktatens artikel 85 , stk . ( 1 ) , eller artikel 86 , eller

b ) handler i strid med et pabud meddelt i henhold til artikel 8 , stk . 1 .

Ved fastsaettelsen af boedens stoerrelse skal der tages hensyn til baade overtraedelsens grovhed og dens varighed .

3 . Bestemmelserne i artikel 10 , stk . 3-6 , anvendes .

4 . Beslutninger , der traeffes i henhold til stk . 1 og 2 , er ikke sanktioner i strafferetlig forstand .

5 . De boeder , som er omhandlet i stk . 2 , litra a ) , kan ikke paalaegges for handlinger ,

a ) som foretages efter , at anmeldelse er sket til Kommissionen , og inden denne traeffer beslutning i henhold til traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) , for saa vidt de ligger inden for graenserne for den i anmeldelsen beskrevne erhvervsudoevelse ,

b ) som er foretaget foer anmeldelsen inden for rammerne af aftaler , vedtagelser og samordnet praksis , som bestaar ved denne forordnings ikrafttraeden , forudsat at saadan anmeldelse er sket inden for de i artikel 5 , stk . 1 , og artikel 7 , stk . 2 , fastsatte frister .

6 . Bestemmelserne i stk . 5 finder ikke anvendelse , saa snart Kommissionen har meddelt de paagaeldende virksomheder , at den efter en foreloebig undersoegelse er af den opfattelse , at betingelserne for anvendelse af traktatens artikel 85 , stk . ( 1 ) , er til stede , og at der ikke findes grundlag for anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) .

Artikel 16

Tvangsboeder

1 . Kommissionen kan ved beslutning paalaegge virksomheder og sammenslutninger af virksomheder tvangsboeder paa 50 til 1.000 regningsenheder daglig fra det i beslutningen fastsatte tidspunkt , for at tvinge dem til

a ) i overensstemmelse med en af Kommissionen i medfoer af artikel 3 truffet beslutning at bringe en overtraedelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85 eller 86 til ophoer ,

b ) at ophoere med en handling , som er forbudt i henhold til artikel 8 , stk . 3 ,

c ) at afgive udtoemmende og rigtige oplysninger , som er afkraevet dem ved beslutning truffet af Kommissionen i henhold til artikel 11 , stk . 5 ,

d ) at underkaste sig en kontrolundersoegelse , som Kommissionen har paabudt ved beslutning truffet i medfoer af artikel 14 , stk . 3 .

2 . Naar virksomhederne eller sammenslutningerne af virksomheder har efterkommet den forpligtelse , til hvis opfyldelse tvangsboeden er blevet fastsat , kan Kommissionen fastsaette tvangsboedens endelige stoerrelse til et mindre beloeb end det , den oprindelige beslutning ville foere til .

3 . Bestemmelserne i artikel 10 , stk . 3-6 , anvendes .

Artikel 17

Proevelse ved Domstolen

Ved klager over beslutninger , hvorved Kommissionen har fastsat en boede eller en tvangsboede , har Domstolen i overensstemmelse med bestemmelsen i traktatens artikel 172 fuld proevelsesret ; den kan ophaeve , nedsaette eller forhoeje den paalagte boede eller tvangsboede .

Artikel 18

Regningsenhed

Ved anvendelse af bestemmelserne i artiklerne 15 - 17 gaelder den regningsenhed , som er fastsat for opstillingen af Faellesskabets budget i medfoer af bestemmelserne i traktatens artikler 207 og 209 .

Artikel 19

Udtalelser fra interesserede parter og tredjemand

1 . Forinden der traeffes beslutning i henhold til artiklerne 2 , 3 , 6 , 7 , 8 , 15 og 16 , skal Kommissionen give de deltagende virksomheder og sammenslutninger af virksomheder lejlighed til at udtale sig vedroerende de af Kommissionen fremfoerte klagepunkter .

2 . I den udstraekning , Kommissionen eller medlemsstaternes kompetente myndigheder anser det for paakraevet , kan der ogsaa indhentes udtalelser fra andre fysiske eller juridiske personer . I tilfaelde af , at fysiske eller juridiske personer fremsaetter anmodning om at maatte udtale sig i sagen , skal en saadan anmodning imoedekommes , hvis de paagaeldende godtgoer at have tilstraekkelig interesse heri .

3 . Naar Kommissionen paataenker at udstede en negativattest i henhold til artikel 2 eller at traeffe en beslutning i henhold til traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) , offentliggoer den begaeringens eller anmeldelsens indhold i hovedtraek tillige med en opfordring til enhver interesseret tredjemand om at fremkomme med bemaerkninger hertil inden en bestemt frist , der fastsaettes til mindst en maaned . Ved offentliggoerelsen skal der tages hensyn til virksomhedernes berettigede interesse i beskyttelse af forretningshemmeligheder .

Artikel 20

Tavshedspligt

1 . De oplysninger , som er indhentet i medfoer af bestemmelserne i artiklerne 11 , 12 , 13 eller 14 , maa kun bruges til det med undersoegelsen eller kontrollen tilsigtede formaal .

2 . Med forbehold af bestemmelserne i artiklerne 19 og 21 er Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder samt deres tjenestemaend og oevrige ansatte forpligtede til ikke at give oplysninger om forhold , som de i medfoer af denne forordning faar kendskab til , og som ifoelge deres natur er undergivet tavshedspligt .

3 . Bestemmelserne i stk . 1 og 2 er ikke til hinder for offentliggoerelse af oversigter eller redegoerelser , som ikke indeholder oplysning om enkelte virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder .

Artikel 21

Offentliggoerelse af beslutninger

1 . Kommissionen offentliggoer de beslutninger , som er truffet i medfoer af artiklerne 2 , 3 , 6 , 7 og 8 .

2 . Offentliggoerelsen sker med angivelse af de interesserede parter og beslutningens vaesentligste indhold ; ved offentliggoerelsen skal der tages hensyn til virksomhedernes berettigede interesse i beskyttelse af forretningshemmeligheder .

Artikel 22

Saerlige bestemmelser

1 . Kommissionen forelaegger Raadet forslag med henblik paa , at visse kategorier af aftaler , vedtagelser og samordnet praksis som omhandlet i artikel 4 , stk . 2 , og artikel 5 , stk . 2 , underkastes den i artiklerne 4 og 5 fastsatte anmeldelsespligt .

2 . Inden et aar efter denne forordnings ikrafttraeden undersoeger Raadet paa forslag af Kommissionen , hvilke saerlige undtagelsesbestemmelser fra reglerne i denne forordning der vil kunne traeffes for aftaler , vedtagelser og samordnet praksis som omhandlet i artikel 4 , stk . 2 , og artikel 5 , stk . 2 .

Artikel 23

Overgangsordning for afgoerelser , som er truffet af medlemsstaternes myndigheder

1 . Aftaler , vedtagelser og samordnet praksis som omhandlet i traktatens artikel 85 , stk . ( 1 ) , paa hvilke en medlemsstats kompetente myndighed inden denne forordnings ikrafttraeden i medfoer af artikel 85 , stk . ( 3 ) , har erklaeret bestemmelserne i artikel 85 , stk . ( 1 ) , uanvendelige , er ikke omfattet af den i artikel 5 foreskrevne anmeldelsespligt . Den afgoerelse , som er truffet af en medlemsstats kompetente myndighed , har gyldighed som en beslutning , som naevnt i artikel 6 ; dens gyldighed ophoerer senest paa det tidspunkt , som den har fastsat , og under alle omstaendigheder tre aar efter denne forordnings ikrafttraeden . Bestemmelserne i artikel 8 , stk . 3 , finder anvendelse .

2 . Beslutning vedroerende ansoegninger om fornyelse af de i stk . 1 omhandlede beslutninger traeffes af Kommissionen i medfoer af artikel 8 , stk . 2 .

Artikel 24

Gennemfoerelsesbestemmelser

Kommissionen er bemyndiget til at fastsaette gennemfoerelsesbestemmelser om form , indhold og andre enkeltheder i forbindelse med begaeringer i henhold til artiklerne 2 og 3 , anmeldelser i henhold til artiklerne 4 og 5 , samt udtalelser fra interesserede parter og tredjemand i henhold til artikel 19 , stk . 1 og 2 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 6 . februar 1962 .

Paa Raadets vegne

M . COUVE DE MURVILLE

Formand