31961D1009

Euratom Rådet: Beslutning om oprettelse af fællesforetagendet »Société d'énergie nucléaire franco- belge des Ardennes«

EF-Tidende nr. 065 af 09/10/1961 s. 1173 - 1189
den danske specialudgave: serie I kapitel 1959-1962 s. 0068
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1959-1962 s. 0072
den spanske specialudgave: Kapitel 12 bind 1 s. 0051
den portugisiske specialudgave: Kapitel 12 bind 1 s. 0051


++++

BESLUTNING

om oprettelse af faellesforetagendet " Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes "

RAADET FOR DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab , saerlig artikel 1 , andet afsnit , kapitel V , og artikel 49 ,

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til beretning fra Kommissionen , og

ud fra foelgende betragtninger :

" Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes " ( " Sena " ) , som er et aktieselskab , der er stiftet i henhold til den franske ordonnance nr . 58 - 1137 af 28 . november 1958 , har som formaal at opfoere , indrette og drive et atomkraftvaerk paa cirka 200 megawatt i Chooz , département des Ardennes , Frankrig ;

med henblik paa at virkeliggoere dette maal har Selskabet for en varighed af 25 aar ansoegt om at blive konstitueret som faellesforetagende ;

Selskabets vedtaegter er forenelige med traktatens bestemmelser om faellesforetagender og fastsaetter saerlig i afsnit IX , artikel 49 , at Selskabet , hvis det konstitueres som faellesforetagende , skal vaere undergivet traktatens bestemmelser , de til gennemfoerelse af denne vedtagne retsakter og navnlig denne beslutning ;

med henblik paa at forbedre levestandarden for befolkningen i Faellesskabets lande boer der hurtigt opbygges en ydedygtig atomindustri , for at der i tide kan raades over de noedvendige energikilder ;

uanset de oekonomiske risici , der er forbundet med et saadant foretagende paa indevaerende tidspunkt , er det af vigtighed allerede nu at paabegynde opfoerelsen af store atomkraftvaerker under hensyntagen til alle de fremskridt , der hidtil er naaet ;

det projekt , der hidroerer fra " Sena " , har saaledes , paa det nuvaerende stade af atomteknikkens anvendelse i energiproduktionen , en overordentlig stor betydning for udviklingen af atomindustrien inden for Faellesskabet .

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes ( " Sena " ) konstitueres som faellesforetagende i henhold til traktaten for en varighed af 25 aar fra denne beslutnings ikrafttraeden .

" Sena " har til formaal at opfoere , indrette og drive et atomkraftvaerk med en ydelse paa cirka 200 megawatt i Chooz , département des Ardennes , Frankrig .

Artikel 2

De vedtaegter for " Sena " , der er vedfoejet denne beslutning som bilag , godkendes .

Artikel 3

I tilfaelde af , at de fordele , der ved saerlig raadsbeslutning i medfoer af traktatens bilag III tillaegges " Sena " , skulle blive tilbagekaldt i fuld udstraekning foer udloebet af den frist , der er anfoert i artikel 1 , fratager Raadet ved en beslutning , der skal offentliggoeres , samtidig " Sena " egenskaben af faellesforetagende .

Artikel 4

Denne beslutning offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende . Den traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 9 . september 1961 .

Paa Raadets vegne

S . BALKE

Formand

BILAG

VEDTAEGTER for Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes

AFSNIT I

FORMAAL - NAVN - HJEMSTED - VARIGHED

Artikel 1

Der stiftes herved et aktieselskab mellem ejerne af de nu eller senere udstedte aktier .

Dette Selskab , der stiftes i henhold til ordonnance nr . 58-1137 af 28 . november 1958 , skal vaere undergivet naevnte ordonnance , disse vedtaegter samt lovgivningen om aktieselskaber i det omfang , hvori denne lovgivnings bestemmelser ikke er i strid med bestemmelserne i ordonnance af 28 . november 1958 .

Artikel 2

Formaal

Selskabets formaal er , inden for rammerne af Euratom-programmet , paa fransk omraade at opfoere , indrette og drive atomkraftvaerket i Chooz ( Ardennerne ) .

Endvidere udfoerer Selskabet i almindelighed alle former for forretning inden for handel , industri , faste ejendomme og finansiering , der direkte eller indirekte er forbundet med det ovennaevnte formaal , samt saerlig med uddannelsen af specialister til driften af atomkraftvaerker .

Artikel 3

Selskabets virksomhed

Den energi , der produceres af atomkraftvaerket i Chooz , stilles i forhold til andelen i aktiekapitalen for de aktionaerer , der er fysiske eller juridiske personer i andre lande , som har underskrevet Euratom-traktaten , til raadighed for disse aktionaerer eller grupper af dem .

Driften af anlaeggene i atomkraftvaerket i Chooz varetages af " Electricité de France - service national " .

Transporten af den energi , der er bestemt til udlandet , sker via det net , som " Electricité de France - service national " har koncession paa , indtil den graense , hvor leveringen finder sted .

Artikel 4

Navn

Selskabets navn er " Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes " .

Artikel 5

Hjemsted

Selskabets hjemsted er Paris ( 8 * ) , 68 , rue du Faubourg-Saint-Honoré .

Hjemstedet kan efter bestyrelsens beslutning flyttes til et hvilket som helst andet sted i samme by , og efter beslutning truffet af aktionaererne paa ekstraordinaer generalforsamling til et hvilket som helst andet sted i Frankrig .

Artikel 6

Varighed

Selskabet bestaar som saadant fra den dag , paa hvilken det endeligt stiftes , og til 31 . december 2058 , saafremt det ikke forinden oploeses eller forlaenges i henhold til disse vedtaegter .

AFSNIT II

AKTIEKAPITAL - AKTIER

Artikel 7

Aktiekapital

Selskabets aktiekapital er paa 1.000.000 nye francs , fordelt i 10.000 aktier paa 100 nye francs , hvoraf 5.000 er A-aktier og 5.000 er B-aktier .

Aktiekapitalen kan forhoejes eller nedsaettes paa de betingelser , der er fastsat i det foelgende :

A-aktier kan i medfoer af bestemmelserne i ordonnance nr . 58-1137 af 28 . november 1958 kun tilhoere " Electricité de France - service national " . B-aktier kan kun tilhoere fysiske eller juridiske personer , som har nationalitet i andre lande , der har undertegnet Euratom-traktaten .

Artikel 8

Forhoejelse og nedsaettelse af aktiekapitalen

Aktiekapitalen kan forhoejes ad én eller flere gange ved udstedelse af nye aktier , som repraesenterer indskud i form af penge eller andre vaerdier , eller anvendelse af overskud , henlaeggelse eller reserver , og vederlagsfri udstedelse af de naevnte nye aktier til aktionaererne eller ved forhoejelse af de allerede udstedte aktiers paalydende , alt i henhold til en ekstraordinaer generalforsamlings beslutning , der traeffes i overensstemmelse med forskrifterne i nedennaevnte artikel 40 . Denne generalforsamling fastsaetter betingelserne for udstedelse af de nye aktier eller for forhoejelse af de allerede udstedte aktiers paalydende , eller delegerer sine befoejelser i saa henseende til bestyrelsen .

Der kan i forbindelse med forhoejelse af aktiekapitalen udstedes enten stamaktier eller praeferenceaktier , der nyder saerlige fordele i forhold til de oevrige aktier eller som giver fortrinsret enten til overskuddet eller til selskabsformuen eller til dem begge .

Ved hver kapitalforhoejelse , der gennemfoeres ved udstedelse af aktier , som indbetales kontant , skal der udstedes et lige stort antal A-aktier og B-aktier , saaledes at antallet af A-aktier altid er det samme som antallet af B-aktier .

I mefoer af bestemmelserne i ordonnance nr . 58-1137 af 28 . november 1958 er " Electricité de France " forpligtet til at tegne samtlige nyudstedte A-aktier , saaledes at dets deltagelse med halvdelen af aktiekapitalen opretholdes .

De aktionaerer , der som fysiske eller juridiske personer har nationalitet i andre lande , som har undertegnet Euratom-traktaten , har i forhold til deres aktiers paalydende vaerdi en fortrinsret til tegning af de nye B-aktier , som udstedes ; denne ret skal udoeves paa den maade og inden for den frist , som bestyrelsen fastsaetter .

Denne ret kan frit overdrages og omsaettes paa de betingelser , der er anfoert i nedennaevnte artikel 11 ; aktionaerer , hvis aktieandel ikke er tilstraekkelig til erhvervelse af en ny aktie eller et helt antal nye aktier , har ret til at slutte sig sammen for at udoeve deres rettigheder , men dette kan dog aldrig foere til faelles tegning .

Hvis der gennefoeres en kapitalforhoejelse med indskud i form af andre vaerdier end penge , som bringes ind i Selskabet af aktionaerer , der som fysiske eller juridiske personer har nationalitet i andre stater , som har undertegnet Euratom-traktaten , og hvis der udstedes et tilsvarende antal nye B-aktier , er samtidig hermed en anden kapitalforhoejelse noedvendig , enten ved udstedelse af A-aktier , der skal indbetales kontant , og som skal tegnes af " Electricité de France " , eller ved udstedelse af A-aktier , som skal tildeles denne institution til gengaeld for indskud i form af naturalier , eller ved en kombination af disse to metoder til kapitalforhoejelse ; denne anden kapitalforhoejelse , der skal sikre , at " Electricité de France " opretholder sin foreskrevne kapitalandel , skal , uanset hvorledes den gennemfoeres , svare til den forhoejelse , som den modsvarer .

Hvis der omvendt gennemfoeres en kapitalforhoejelse med indskud i form af andre vaerdier end penge , som bringes ind i Selskabet af " Electricité de France " , og hvis der udstedes et tilsvarende antal nye A-aktier , er ligeledes samtidig hermed en anden kapitalforhoejelse af samme stoerrelse noedvendig ; B-aktierne , der svarer til denne forhoejelse , forbeholdes udelukkende de aktionaerer , som er statsborgere i andre lande , som har undertegnet Euratom traktaten , til gengaeld for indskud i penge eller andre vaerdier , der foretages af dem . Generalforsamlingen kan ogsaa ved en beslutning , som traeffes som ovenfor anfoert , vedtage at nedsaette aktiekapitalen efter eget skoen ; denne nedsaettelse kan navnlig finde sted ved tilbagebetaling til aktionaererne , ved tilbagekoeb og inddragelse af Selskabets aktier eller ved ombytning af gamle aktier mod et tilsvarende eller mindre antal nye med den samme eller en anden paalydende vaerdi , og med det forbehold at antallet af A-aktier og af B-aktier stadig er det samme .

De beslutninger , der traeffes af aktionaerernes ekstraordinaere generalforsamling om alle de tilfaelde af forhoejelse eller nedsaettelse af kapital , som er anfoert i denne artikel , kan under ingen omstaendigheder fravige det princip , der er opstillet i ovennaevnte artikel 7 , stk . 1 .

Det skal desuden praeciseres , at de forskellige bestemmelser i denne artikel ikke maa goere indgreb i aktionaerernes fortrinsret til tegning , saadan som denne er fastlagt i artikel 1 i décret-loi af 8 . august 1935 .

Artikel 9

Indbetaling af aktier

Paa de tegnede aktier skal der enten paa Selskabets hjemsted eller paa et hvilket som helst andet sted , der angives til dette formaal , indbetales :

- mindst en fjerdedel ved tegningen ;

- og resten inden for en frist af hoejst fem aar , ad én eller flere gange svarende til Selskabets behov , paa de tidspunkter og i den stoerrelsesorden , som fastsaettes af bestyrelsen .

Indkaldelse af kapital bringes til aktionaerernes kundskab en maaned foer det tidspunkt , der er fastsat for hver indbetaing , ved anbefalet brev med anerkendelse af modtagelsen .

Enhver tegning af aktier kan betragtes som ugyldig , hvis den indbetaling , der forfalder ved tegningen , ikke er foretaget otte dage efter et paakrav , der er sendt med anbefalet brev .

Enhver aktie , som ikke baerer den foreskrevne paategning om , at de forfaldne indbetalinger har fundet sted , ophoerer med at vaere overdragelig ; der udbetales ikke udbytte af en saadan aktie .

Aktieejere , mellemliggende aktieindehavere og tegnere haefter solidarisk for aktiebeloebet . Dog ophoerer enhver tegner eller aktionaer , som har overdraget sin aktie , to aar efter overdragel sen med at vaere ansvarlig for de endnu ikke indkaldte indbetalinger .

Hvis der ikke indbetales paa aktierne til de ovennaevnte tidspunkter , paaloeber der rente for hver dags forsinkelse med 7 % pro anno , uden at der hertil kraeves sagsanlaeg .

Hvis aktierne inden for den frist , der fastsaettes ved indkaldelsen af kapital , ikke er blevet indfriet med de forfaldne beloeb , kan Selskabet , hvad angaar B-aktier , otte dage efter at have tilsendt den aktionaer , der ikke har betalt , et anbefalet brev med paakrav om at betale det skyldige beloeb , saavel hovedstol som renter , meddele ham , at det vil lade de aktier bortsaelge , for hvilke de indkaldte indbetalinger ikke er blevet foretaget .

Hvis Selskabet har tilkendegivet sin hensigt om at foretage salg af ikke indbetalte aktier , offentliggoeres numrene paa disse aktier mindst otte dage efter , at det uden resultat har foretaget den ovennaevnte meddelelse i et af de blade med offentlige bekendtgoerelser ( journaux d'annonces légales ) , som udkommer paa Selskabets hjemsted . Femten dage efter denne offentliggoerelse , som hindrer overdragelse af aktierne , har bestyrelsen , hvem der tillaegges alle befoejelser i saa henseende , ret til uden yderligere paakrav eller formaliteter at lade de aktier , hvis indehaver ikke har opfyldt sine forpligtelser , saelge som frigjort for de forfaldne indbetalinger . Dette salg finder sted samlet eller stykvis , endog ad flere gange , for den misligholdende aktionaers regning og risiko , ved auktion gennem en notar paa grundlag af Selskabets fastsaettelse af prisen , som kan nedsaettes ubegraenset . Kun ejere af B-aktier har adgang til at byde , hvis accept kan gives til en pris , som sikrer Selskabet betaling af samtlige de beloeb , der skyldes det af den misligholdende aktionaer . Hvis der ikke afgives et bud af denne stoerrelse , staar auktionen ogsaa aaben for ikkeaktionaerer , forudsat at de er statsborgere i andre lande , som har undertegnet Euratom-traktaten . De saaledes solgte B-aktier bliver derved ugyldige , og der udstedes til koeberne nye aktier med de samme numre . Nettoprovenuet af salget tilfalder Selskabet inden for rammerne af dets tilgodehavende og afskrives efter gaeldende regler paa de hovedstols - og rentebeloeb , som skyldes det af den misligholdende aktionaer , der vedbliver at vaere debitor for det manglende beloeb , mens et eventuelt overskud udbetales ham .

Selskabet kan ligeledes anlaegge retssag mod aktionaeren og dem , der indestaar for ham , enten foer eller efter salget , eller samtidig med dette salg .

Dette sagsanlaeg om betaling kan kun foretages for A-aktiers vedkommende .

I tilfaelde af , at Selskabet forlanger salg af aktier , der ikke er indbetalt af deres ejere inden for den fastsatte frist , maa det princip , der er opstillet i ordonnance nr . 58-1137 af 28 . november 1958 , og som gentages i disse vedtaegters artikel 7 , ikke tilsidesaettes .

Artikel 10

Aktiernes form

Aktierne skal altid lyde paa navn , selv efter at de er fuldt indbetalt .

Den foerste indbetaling af de aktier , der indbetales kontant , konstateres ved en kvittering , som lyder paa navn , og som senest to maaneder efter Selskabets endelige stiftelse eller efter den definitive gennemfoerelse af aktiekapitalforhoejelsen ombyttes med et interimsbevis , der ligeledes lyder paa navn .

Alle senere indbetalinger , undtagen den sidste , anfoeres paa dette interimsbevis .

Den sidste indbetaing finder sted mod udlevering af det endelige aktiebrev .

Interimsbeviserne og de endelige aktiebreve udtages af stamregistre , forsynes med et loebenummer , med Selskabets stempel og med underskrift af to bestyrelsesmedlemmer eller af et bestyrelsesmedlem og af en af bestyrelsen befuldmaegtiget , idet den ene af de to underskrifter , hvis det drejer sig om et bestyrelsesmedlems , enten kan trykkes paa aktiebrevet samtidig med dette eller kan paafoeres dette senere ved hjaelp af et faksimile-stempel .

Artikel 11

Overdragelse af aktier

De A-aktier , der tilhoerer " Electricité de France - service national " , saavel som de rettigheder , der er knyttet til disse aktier , navnlig tegnings - og tildelingsretten , kan ikke overdrages .

Overdragelse af Selskabets B-aktie eller den hertil knyttede tegnings - eller tildelingsret , paa hvilken maade den end finder sted , vederlagsfrit eller mod vederlag , saavel som enhver overgang i levende live eller som foelge af doeds * ld af retten til disse aktier maa kun ske til fordel for fysiske eller juridiske personer , der har nationalitet i andre lande , som har undertegnet Euratom-traktaten .

Hvis erhververen eller erhververne allerede er aktionaerer i Selskabet , kan overdragelse frit finde sted .

Hvis derimod den eventuelle erhverver endnu ikke er aktionaer i Selskabet , skal overdrageren underrette Selskabet om den paataenkte forretning ved anbefalet brev og med angivelse af erhververens navn , fornavne , stilling , nationalitet og bopael , hvis det drejer sig om en fysisk person , eller med angivelse af nationalitet , navn og hjemsted , hvis det drejer sig om en juridisk person , saavel som antallet af og numrene paa de aktier , der skal overdrages .

Senest tyve dage efter modtagelsen af dette brev beslutter bestyrelsen ved simpelt flertal , om den foreslaaede erhverver skal godkendes eller ej ; bestyrelsens beslutning begrundes ikke , og der kan ikke rejses nogen indsigelse mod et afslag . Der gives ved anbefalet brev meddelelse til overdrageren om beslutningen senest fem dage efter , at den er truffet .

I tilfaelde af , at den foreslaaede erhverver ikke godkendes , har bestyrelsen , medmindre overdrageren senest ti dage efter meddelelsen om dette afslag giver afkald paa sit oenske om overdragelse , pligt til ved anbefalet brev at underrette alle de oevrige aktionaerer , der ejer B-aktier , om at de inden for en frist af tyve dage fra afsendelsen af dette brev at regne kan erhverve de aktier , som skal overdrages , og det - bortset fra anden aftale mellem dem - i forhold til antallet af aktier , som tilhoerer hver af dem , og til en pris , som - hvis der ikke opnaas enighed mellem de paagaeldende - skal fastsaettes af to sagkyndige , hvoraf den ene udpeges af overdrageren og den anden af bestyrelsen , dog saaledes , at disse sagkyndige om fornoedent kan tilkalde en tredje sagkyndig , der afgoer sagen endeligt ; dersom en af parterne afslaar at udpege en sagkyndig , eller hvis de udpegede sagkyndige ikke kan blive enige om at udpege en tredje sagkyndig , foretages denne udpegning , paa begaering af den part der tager initiativet , af praesidenten for handelsretten i den retskreds , hvor Selskabet har sit hjemsted .

Hvis der ikke findes nogen aktionaer som oensker at koebe , kan bestyrelsen som erhverver godkende en ikke-aktionaer , forudsat at han er statsborger i et andet land , som har undertegnet Euratom-traktaten ; han skal erhverve aktierne til en pris , der fastsaettes som ovenfor bestemt .

Saafremt bestyrelsen ikke inden for en frist af tyve dage efter udloebet af den foerste frist har udpeget nogen koeber , skal den overdragelse eller overfoerelse , for hvilken der er blevet soegt om godkendelse , indfoeres i Selskabets boeger .

I de ovennaevnte tilfaelde kan overfoerelse til erhververen eller erhververne foretages af bestyrelsen , uden at den behoever underskrift fra overdrageren eller overdragerne .

Artikel 12

Aktiernes udelelighed

Opdeling af aktierne har ingen retsvirkning i forhold til Selskabet .

Faellesejere har pligt til at lade sig repraesentere over for Selskabet ved en enkelt af dem .

Ejeren eller ejerne af aktier , som er overladt en anden til brug , repraesenteres over for Selskabet gyldigt af indehaveren af brugsretten .

Artikel 13

Ret ifoelge aktierne

Hver aktie giver ret til en andel i Selskabets aktiver , der svarer til den andel i aktiekapitalen , som den repraesenterer .

Den giver desuden ret til en andel i fortjenesten , saaledes som det er fastsat i nedenstaaende artikel 44 .

De til aktien knyttede rettigheder og pligter foelger aktiebrevet , uanset hvem der erhverver det . Besiddelsen af en aktie indebaerer automatisk godkendelse af Selskabets vedtaegter og af beslutninger , der er truffet af generalforsamlingen .

En aktionaers arvinger eller kreditorer kan ikke af nogen grund rejse krav om retslig forsegling af Selskabets formuevaerdier og dokumenter , eller om paa nogen maade at tage del i dets forretningsfoerelse ; ved udoevelsen af deres rettigheder kan de kun stoette sig til Selskabets detaljerede aarsopgoerelse og til generalforsamlingens beslutninger .

Artikel 14

Aktionaerernes ansvar

Aktionaererne haefter kun med paalydende af de aktier , som de ejer ; herudover er enhver indkaldelse af kapital ikke tilladt .

AFSNIT III

SELSKABETS ADMINISTRATION

Artikel 15

Bestyrelsens sammensaetning

Selskabet ledes af en bestyrelse , der bestaar af et lige antal medlemmer mellem fire og tolv , som for halvdelens vedkommende skal repraesentere " Electricité de France " og for den anden halvdels vedkommende ejere af B-aktier .

De bestyrelsesmedlemmer , der repraesenterer " Electricité de France " , udpeges af denne institution .

De bestyrelsesmedlemmer , der repraesenterer ejerne af B-aktier , vaelges af aktionaerernes generalforsamling , idet " Electricité de France " ikke deltager i dette valg .

De selskaber , der er medlemmer af bestyrelsen , repraesenteres af deres direktoer eller en af deres direktoerer , deres " présidentdirecteur général " eller dennes stedfortraeder eller ogsaa af enhver anden person , der er saerlig bemyndiget hertil .

Artikel 16

Garantiaktier

De bestyrelsesmedlemmer , der repraesenterer ejerne af B-aktier , skal hver vaere ejere af mindst én aktie igennem hele deres funktionsperiode .

Denne aktie anvendes udelukkende som sikkerhed for hans handlinger i forbindelse med forretningsfoerelsen og selv for et bestyrelsesmedlems eventuelle personlige handlinger ; den kan ikke overfoeres ; den forsynes med et stempel , som angiver , at den ikke kan overfoeres , og deponeres i Selskabets kasse .

De garantiaktier , som ejes af de bestyrelsesmedlemmer , der er udpeget af " Electricité de France - service national " , deponeres af denne institution .

Artikel 17

Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode - Nyvalg

Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er paa seks aar ( ved aar forstaas intervallet mellem to paa hinanden foelgende aarlige ordinaere generalforsamlinger ) , bortset fra foelgende bestemmelser ;

Den foerste bestyrelse vedbliver at fungere indtil den ordinaere generalforsamling , som giver decharge for Selskabets femte regnskabsaar og nyvaelger bestyrelsen i sin helhed .

Fra dette tidspunkt at regne sker der delvis nyvalg af bestyrelsen paa den aarlige generalforsamling med et antal medlemmer , der fastsaettes efter antallet af dem , der fungerer . Dette nyvalg finder sted - om fornoedent skiftevis - hvert aar eller hvert andet aar , saaledes at fornyelsen er saa regelmaessig som muligt og i hvert fald fuldt gennemfoert inden for hver seksaars-periode , men dog saaledes , at bestemmelserne , der er fastsat i ovennaevnte artikel 15 , altid overholdes .

Ved de foerste anvendelser af denne regel bestemmes raekkefoelgen for afgangen ved en lodtraekning , som finder sted paa et bestyrelsesmoede ; naar denne raekkefoelge én gang er fastlagt , afgaar efter tur det medlem , der har den hoejeste anciennitet , og hvert bestyrelsesmedlems funktionsperiode er paa seks aar .

Ethvert fratraedende medlem kan genvaelges .

Artikel 18

Foreloebige udnaevnelser

Hvis bestyrelsen bestaar af mindre end tolv medlemmer , har den mulighed for at supplere sig selv , naar den anser det for gavnligt for Selskabets interesser , men saaledes at bestemmelserne , der er fastsat i ovennaevnte artikel 15 , altid overholdes .

I dette tilfaelde forelaegges de af bestyrelsen foretagne foreloebige udnaevnelser til godkendelse for generalforsamlingen paa dens foerste moede , og denne fastsaetter de nye bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode .

Hvis hvervet som bestyrelsesmedlem bliver ledigt mellem to generalforsamlinger , kan bestyrelsen paa samme maade foretage en foreloebig nyudnaevnelse , men saaledes at bestemmelserne , der er fastsat i ovennaevnte artikel 15 , altid overholdes .

Generalforsamlingen foretager ved sit foerste moede det endelige valg . Det bestyrelsesmedlem , der er udnaevnt i stedet for et andet , vedbliver kun at fungere i den tid , der er tilbage af hans forgaengers funktionsperiode .

Selv om disse foreloebige udnaevnelser ikke godkendes af generalforsamlingen , forbliver dog de beslutninger og de retshandlinger , der er truffet henholdsvis udfoert af bestyrelsen , gyldige .

Artikel 19

Formandsskab

Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer en formand og en naestformand , som kan vaelges for hele deres funktionsperiode som bestyrelsesmedlem , med forbehold af tilfaelde af fratraeden og tilbagekaldelse .

Formanden skal vaere fransk statsborger og skal vaelges blandt de bestyrelsesmedlemmer , der udpeges af " Electricité de France " .

Naestformanden skal vaelges blandt de bestyrelsesmedlemmer , der repraesenterer de udenlandske aktionaerer .

I tilfaelde af formandens eller naestformandens forfald udpeger bestyrelsen paa hvert moede det af de tilstedevaerende medlemmer , der skal foere forsaedet .

Bestyrelsen udpeger ogsaa den person , der skal fungere som sekretaer ; denne kan vaelges blandt personer uden for aktionaerernes kreds .

Artikel 20

Bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsen afholder , efter at vaere blevet indkaldt af formanden eller af en tredjedel af medlemmerne , sine moeder saa ofte , som det kraeves af hensyn til Selskabets interesser , enten dér , hvor det har sit hjemsted , eller paa et hvilket som helst andet sted , der angives i indkaldelsen . Indkaldelsen skal ogsaa kort angive moedets dagsorden .

Bestyrelsesmedlemmerne har ret til undtagelsesvist at afgive deres stemme skriftligt ved spoergsmaal , der er fastsat paa forhaand . De kan ogsaa lade sig repraesentere ved hvert moede af et af de andre medlemmer ved hjaelp af en fuldmagt , der er afgivet ved brev eller telegram ; men et bestyrelsesmedlem kan som befuldmaegtiget kun repraesentere et enkelt af de oevrige medlemmer .

Bestyrelsens beslutninger er kun gyldige , naar mindst halvdelen af de fungerende medlemmer er tilstede eller er repraesenteret : desuden kraeves det i alle tilfaelde , at mindst to bestyrelsesmedlemmer personligt er tilstede .

Beslutninger traeffes af de tilstedevaerende og repraesenterede medlemmer ved simpelt flertal . Dog er foelgende beslutninger kun gyldige , hvis de traeffes med to tredjedeles flertal af de tilstedevaerende og repraesenterede medlemmer : Beslutninger om anbringelse af disponible midler , om bevilling af kreditter og laan , kaution og aval , om optagelse af laan ved aabning af kredit eller paa anden maade , om bestemmelser om afvikling af de laan , der godkendes af generalforsamlingen i medfoer af disse vedtaegters artikel 39 , om afgivelse af ordrer , som overstiger et beloeb paa 400.000 nye francs , om erhvervelse og mageskifte af fast ejendom og rettigheder over fast ejendom saavel som salg af fast ejendom , der anses for unoedvendig , samt om stiftelse af ethvert selskab eller indskud af vaerdier i ethvert eksisterende selskab .

Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme , medmindre han repraesenterer et af de oevrige medlemmer , i hvilket tilfaelde han har to stemmer . Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslaggivende . I tilfaelde , hvor bestyrelsen som foelge af antallet af fungerende medlemmer gyldigt kan traeffe beslutninger med den faktiske tilstedevaerelse af blot to af dens medlemmer , og hvor intet andet medlem har ladet sig repraesentere , skal beslutningerne dog traeffes ved enstemmighed .

Bevis for antallet af de fungerende bestyrelsesmedlemmer og for deres udnaevnelse saavel som bestyrelsesmedlemmers fuldmagt til at repraesentere fravaerende medlemmer foeres over for tredjemand i tilstraekkelig grad derved , at der i protokollen over hvert moede og i udskrifterne heraf angives navnene baade paa de medlemmer , som var tilstede eller var repraesenteret , og paa de fravaerende , ikke repraesenterede medlemmer .

Artikel 21

Moedeprotokoller

For hvert af bestyrelsens moeder indfoeres i en saerlig protokol en beretning , som underskrives af dirigenten og sekretaeren eller af to bestyrelsesmedlemmer .

Afskrifter eller udskrifter af disse moedeprotokoller med henblik paa fremlaeggelse for retten eller andetsteds attesteres gyldigt af et bestyrelsesmedlem , hvad enten han har overvaeret moedet eller ej .

Artikel 22

Bestyrelsens befoejelser

Bestyrelsen har alle noedvendige befoejelser til at handle paa Selskabets vegne og til at foretage eller at tillade alle forretninger , som stemmer med dets formaal , for saa vidt som de ikke henhoerer under den ordinaere eller den ekstraordinaere generalforsamlings kompetence .

Den har navnlig foelgende befoejelser , som ikke angives udtoemmende , men kun som eksempler , og for hvis udoevelse der kraeves opfyldelse af de betingelser om flertal , der er fastsat i ovennaevnte artikel 20 :

Afslutning af alle noedvendige kontrakter med " Electricité de France - service national " for at sikre driften af anlaeg til produktion af atomenergi ;

repraesentation af Selskabet over for tredjemand og alle offentlige eller private myndigheder og institutioner , saerlig over for skatte - , told - , post - og telegrafvaesenet samt over for jernbane - , skibsfarts - og fragtselskaber ;

udnaevnelse og afskedigelse af Selskabets personale , fastsaettelse af gager , loenninger og gratialer til personalet samt bestemmelse af betingelserne for dettes ansaettelse og afskedigelse i overensstemmelse med " statut national du personnel des industries électriques et gaziéres " ;

oprettelse , flytning og ophaevelse af hjemsteder eller driftsafdelinger , agenturer , lagre , kontorer og filialer overalt , hvor den skoenner det formaalstjenligt , i Frankrig og i udlandet ;

meddelelse , med forbehold af gaeldende lovregler , til en eller flere personer af den fuldmagt , som skoennes hensigtsmaessig , og som kan indebaere ret til delvis indtraeden i den tekniske og kommercielle ledelse af Selskabet , og indgaaelse med disse af overenskomster eller aftaler , der fastlaegger varigheden af deres funktion og omfanget af deres befoejelser . Overdragelse , med det samme forbehold , af fuldmagt for et eller flere sagsomraader til saadanne personer , som anses for egnede , og oprettelse af de tekniske eller raadgivende raad eller udvalg , som findes noedvendige ;

fastsaettelse af fordele af enhver art , som tilkommer de forskellige personer og udvalg , som af bestyrelsen har faaet paalagt funktioner eller opgaver ; disse fordele bogfoeres som generalomkostninger ;

fastsaettelse af almindelige administrationsomkostninger og indgaaelse af kontrakter om leverancer af enhver art ;

modtagelse af beloeb , der skyldes Selskabet , betaling af de beloeb , som Selskabet skylder , og opfyldelse af alle forpligtelser .

bestemmelse om anbringelse af disponible midler og om anvendelse af reservefonden ;

tegning og ophaevelse af alle policer eller alle forsikringskontrakter vedroerende risici af enhver art ;

udstedelse , endossering , accept , omsaetning og indloesning af alle omsaetningspapirer ;

indgaaelse og godkendelse af alle kontrakter , slutsedler og forretninger til et fast beloeb eller paa anden maade , kontant eller paa kredit , for saa vidt de falder ind under Selskabets formaal ;

gennemfoerelse eller godkendelse af alle erhvervelser , tilbagetagelser , overfoersler , afhaendelser og deponeringer af statsobligationer , vaerdipapirer , fordringer og rettigheder over loesoere af enhver art ;

afslutning eller accept , overdragelse og ophaevelse af alle lejekontrakter og lejemaal , med eller uden koeberet ;

bestemmelse om og gennemfoerelse af alle erhvervelser og mageskifter af fast ejendom og af rettigheder over fast ejendom saavel som salg af fast ejendom , som anses for unoedvendig ;

udfoerelse af alle bygge - , indretnings - og installationsarbejder samt alle andre arbejder ;

oprettelse i alle banker og kreditinstitutter , navnlig i Banque de France , saavel som i alle postgirokontorer af enhver form for kontokurant , konti for laan mod sikkerhed og indskudskonto , ligesom udstedelse af enhver form for checks og veksler over disse konti ;

godkendelse af alle kreditter og forskud ; tegning af kaution og aval ;

optagelse af alle laan ved aabning af kredit eller paa anden maade : dog skal laan der opnaas mod udstedelse af gaeldsbeviser eller obligationer godkendes af aktionaerernes generalforsamling ;

ydelse af enhver form for sikkerhed i loesoere og i fast ejendom , navnlig underpant i Selskabets faste ejendom og haandpant i dets loesoeregenstande ;

stiftelse af alle selskaber eller medvirken ved deres stiftelse ; foretagelse i ethvert selskab , der er stiftet eller skal stiftes , af enhver form for indskud , som ikke medfoerer aendringer af selskabets formaal ; tegning , koeb og overdragelse af alle aktier , obligationer , stifteraktier og rettigheder af enhver art ; Selskabets oekonomiske deltagelse i andre virksomheder og deltagelse i enhver form for handelskonsortier ;

udoevelse af befoejelser under retssager , baade som sagsoeger og som sagsoegt ;

repraesentation af Selskabet i enhver form for konkursbehandling , tvangsakkord uden for konkurs og likvidation ;

indgaaelse eller godkendelse af enhver form for kontrakt , forlig , voldgiftsaftale ; gennemfoerelse eller godkendelse af enhver form for afkald paa appel og ophaevelse af retssager , bemyndigelse , indroemmelse af fortrinsret og subrogation , med eller uden sikkerhedsstillelse , samt enhver form for udslettelse af pantehaeftelse , udlaeg , indsigelse og alle andre forhindringer foer eller efter betaling ;

udfaerdigelse af status , lageropgoerelse og regnskab , som skal forelaegges for aktionaerernes generalforsamling ; bestemmelse om alle de forslag , der skal forelaegges generalforsamlingen , og fastsaettelse af dagsordenen .

Artikel 23

Generaldirektion

Formanden for bestyrelsen , som skal vaere en fysisk person , varetager paa eget ansvar den almindelige ledelse af Selskabet . Efter hans forslag kan bestyrelsen udpege enten et af dens medlemmer eller en befuldmaegtiget valgt uden for deres kreds til med titel af generaldirektoer at bistaa ham .

Bestyrelsen overdrager sin formand og i givet fald den generaldirektoer , som den maatte have udpeget , de befoejelser , der er noedvendige til at sikre Selskabets normale og loebende funktion , og som kan indebaere ret til delvis substitution .

I tilfaelde af , at formanden er forhindret i at varetage den almindelige ledelse af Selskabet , kan han delegere samtlige sine funktioner eller en del af dem til bestyrelsesmedlemmer , som repraesenterer " Electricité de France " . Denne delegation kan fornys , men skal altid gives for et begraenset tidsrum . Dersom formanden midlertidigt er ude af stand til at foretage denne delegation , kan bestyrelsen goere det paa eget initiativ og paa de samme vilkaar .

De faste eller procentvise vederlag , som formanden modtager for sin almindelige ledelse af Selskabet , og som eventuelt modtages af den generaldirektoer , som bestyrelsen maatte have udpeget , samt i givet fald af det bestyrelsesmedlem , som har faaet delegation i medfoer af foregaaende stykke , fastsaettes af bestyrelsen og bogfoeres som generalomkostninger .

Formanden for bestyrelsen kan paa de betingelser , der er fastsat i loven , nedsaette et udvalg med den opgave at undersoege de spoergsmaal , som han forelaegger det ; udvalgets medlemmer kan i denne egenskab modtage et saerligt vederlag .

Artikel 24

Undertegnelse af kontrakter m . v .

Alle kontrakter m . v . , der vedroerer Selskabet , og som vedtages eller godkendes af bestyrelsen , skal undertegnes enten af formanden for bestyrelsen , eller af generaldirektoeren , hvis en saadan er blevet udpeget , eller ogsaa af enhver befuldmaegtiget , der har faaet bemyndigelse hertil af formanden , generaldirektoeren eller bestyrelsen .

Artikel 25

Aftaler med bestyrelsesmedlemmer

Aftaler mellem Selskabet og en eller flere af dets bestyrelsesmedlemmer eller med en virksomhed , i hvilken et af Selskabets bestyrelsesmedlemmer er ejer , ansvarlig deltager , disponent , bestyrelsesmedlem eller direktoer , skal godkendes i overensstemmelse med gaeldende lovbestemmelser .

Artikel 26

Bestyrelsesmedlemmernes ansvar

Formanden og de oevrige bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige for udfoerelsen af deres hverv paa de betingelser , der foelger af gaeldende lovbestemmelser .

Artikel 27

Bestyrelsesmedlemmernes vederlag

Foruden de saerlige vederlag , der er anfoert i ovennaevnte artikler 22 og 23 , kan bestyrelsesmedlemmerne som moedediaeter modtage et beloeb , hvis stoerrelse fastsaettes af generalforsamlingen og opretholdes , indtil denne forsamling traeffer en ny beslutning ; bestyrelsen fordeler dette beloeb mellem sine medlemmer paa den maade , som den finder passende .

AFSNIT IV

REVISORER

Artikel 28

Udnaevnelse og opgaver

Generalforsamlingen udnaevner for den periode og paa de betingelser , som er fastsat i den gaeldende lovgivning , en eller flere revisorer , som kan vaere aktionaerer , til loesning af de opgaver , som paalaegges dem af denne lovgivning .

Revisorerne kan genvaelges .

De har ret til i presserende tilfaelde at indkalde generalforsamlingen .

Hvis generalforsamlingen har udnaevnt flere revisorer , kan en af dem , forudsat at han opfylder de betingelser , der i saa henseende kraeves i de gaeldende lovbestemmelser , optraede paa egen haand , hvis den anden eller de andre revisorer afgaar ved doeden , fratraeder , vaegrer sig eller faar forfald .

Revisorerne modtager et vederlag , hvis stoerrelse fastsaettes af generalforsamlingen og opretholdes , indtil der traeffes en ny beslutning af denne .

AFSNIT V

GENERALFORSAMLINGER

PARAGRAF I

Faelles bestemmelser for ordinaere og ekstraordinaere generalforsamlinger

Artikel 29

Indkaldelse af generalforsamlinger

Aktionaererne indkaldes hvert aar til generalforsamling af bestyrelsen senest seks maaneder efter afslutningen af regnskabsaaret , paa den dag , det klokkeslet og det sted , der angives i indkaldelsen .

Generalforsamlinger kan i presserende tilfaelde indkaldes ekstraordinaert enten af bestyrelsen , eller af revisorerne . Endvidere har bestyrelsen pligt til i andre tilfaelde end dem , der er anfoert i nedennaevnte artikel 41 , at indkalde generalforsamlingen med en maaneds varsel , naar der fremsaettes begaering herom af aktionaerer , der repraesenterer mindst en fjerdedel af aktiekapitalen .

Med forbehold af bestemmelserne i nedenstaaende artikel 41 om de ekstraordinaere generalforsamlinger , der paa det foerste moede ikke maatte vaere beslutningsdygtige , sker indkaldelse til generalforsamlinger mindst femten dage forinden ved en meddelelse , der indrykkes i en af de tidender med offentlige bekendtgoerelser , som udkommer dér , hvor Selskabet har sit hjemsted , eller ved anbefalet brev til hver af aktionaererne . Dette indkaldelsesvarsel kan nedsaettes til otte dage , hvis det drejer sig om ordinaere generalforsamlinger , der indkaldes i en saerlig anledning eller paa grundlag af en ny indkaldelse .

Indkaldelsen skal kort angive formaalet med moedet .

Artikel 30

Betingelser for deltagelse

De , der i mindst de sidste fem dage foer en generalforsamling har vaeret ejere af aktier , kan deltage i denne forsamling eller lade sig repraesentere paa den .

Ingen kan repraesentere en aktionaer paa generalforsamlingen , hvis han ikke selv er medlem af denne forsamling eller lovlig repraesentant for et medlem af forsamlingen . Ejeren af ting , som er overladt en anden til brug , repraesenteres gyldigt af indehaveren af brugsretten .

Selskaber repraesenteres gyldigt af deres direktoer eller en af disse , af deres " président-directeur général " eller dennes stedfortraeder eller af enhver person , der er saerlig befuldmaegtiget i saa henseende , uden at det er noedvendigt , at den paagaeldende repraesentant personligt er aktionaer i " Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes " .

Fuldmagtsformen fastsaettes af bestyrelsen .

Artikel 31

Sammensaetning

Generalforsamlingen ( den ordinaere eller den ekstraordinaere ) bestaar af samtlige aktionaerer , uanset antallet af deres aktier , forudsat at de er blevet indbetalt med de forefaldne beloeb .

Artikel 32

Beregning af stemmeret

Paa alle generalforsamlinger ( ordinaere eller ekstraordinaere ) svarer den stemmeret , der er knyttet til aktierne , uden anden begraensning end den , der er fastsat i artikel 27 i lov af 24 . juli 1867 , til den andel i aktiekapitalen , som de hver for sig repraesenterer , med et minimum af én stemme pr . aktie .

Artikel 33

Generalforsamlingens praesidium

Forsaedet foeres paa generalforsamlingen af formanden for bestyrelsen eller , ved hans forfald , af naestformanden for bestyrelsen eller ogsaa , ved dennes forfald , af et bestyrelsesmedlem , som er bemyndiget hertil af bestyrelsen .

Hvervet som stemmetaellere udfoeres af to tilstedevaerende aktionaerer , som har paataget sig opgaven , og som baade i egen person og som befuldmaegtigede repraesenterer det stoerste antal aktier .

Praesidiet udpeger sekretaeren , som kan vaelges blandt personer uden for aktionaerernes kreds .

Der foeres en moedeprotokol , som indeholder navn og bopael for de tilstedevaerende eller repraesenterede aktionaerer og angiver antallet af de aktier , som hver af dem har . Denne protokol , der behoerigt paategnes af de tilstedevaerende aktionaerer saavel som af de befuldmaegtigede for de aktionaerer , der har ladet sig repraesentere , og som attesteres af praesidiet , deponeres paa Selskabets hjemsted og er tilgaengelig for enhver , der fremsaetter anmodning herom .

Artikel 34

Dagsorden

Dagsordenen udfaerdiges af bestyrelsen , hvis indkaldelsen foretages af denne , eller af revisorerne , hvis det er dem , der indkalder generalforsamlingen .

Den maa kun indeholde forslag fra bestyrelsen eller fra revisorerne samt forslag , der henhoerer under den ordinaere generalforsamling , og som er blevet fremsendt til bestyrelsen mindst seks dage foer indkaldelsen , og som er forsynet med underskrift af et antal af forsamlingens medlemmer , der repraesenterer mindst en fjerdedel af aktiekapitalen .

Der kan ikke forhandles om andre punkter end dem , der er anfoert paa dagsordenen .

Artikel 35

Forhandlingsprotokoller

For hver generalforsamling indfoeres i en saerlig protokol en beretning , som underskrives af de medlemmer , der udgoer praesidiet , eller i det mindste af flertallet af dem .

Afskrifter eller udskrifter af disse forhandlingsprotokoller med henblik paa fremlaeggelse for retten eller andetsteds attesteres gyldigt af et bestyrelsesmedlem .

Efter Selskabets oploesning og under dets likvidation underskrives disse afskrifter eller udskrifter af likvidator eller af en af likvidatorerne .

Artikel 36

Beslutningernes retsvirkning

Den lovligt indkaldte generalforsamling repraesenterer samtlige aktionaerer . Den kan , hvis den opfylder de foreskrevne betingelser , vaere ordinaer eller ekstraordinaer .

De beslutninger , der traeffes af generalforsamlingen i overensstemmelse med loven og vedtaegterne , er bindende for alle aktionaererne , ogsaa for dem , der er fravaerende eller ikke er enige i disse beslutninger .

PARAGRAF II

Ordinaere generalforsamlinger

Artikel 37

Beslutningsdygtighed

For at vaere beslutningsdygtig skal den ( aarlige eller i saerlig anledning indkaldte ) ordinaere generalforsamling vaere sammensat af et antal aktionaerer , der repraesenterer mindst en fjerdedel af aktiekapitalen . Dette antal beregnes paa grundlag af samtlige de aktier , der udgoer aktiekapitalen , med fradrag af de aktier , som i henhold til love eller bestemmelser er beroevet stemmeretten .

Hvis dette beslutningsdygtige antal paa en fjerdedel ikke opnaas , indkaldes generalforsamlingen paa ny efter den fremgangsmaade , der er foreskrevet i artikel 29 .

Paa denne anden generalforsamling er de trufne beslutninger gyldige uanset antallet af repraesenterede aktier ; men de kan kun vedroere emner , som var sat paa dagsordenen for den foerste generalforsamling .

Artikel 38

Flertal

Den ordinaere generalforsamlings beslutninger traeffes ved flertal af de tilstedevaerende og repraesenterede medlemmers stemmer ; hvert medlems stemmetal beregnes i overensstemmelse med artikel 32 .

Stemmer , der tilkommer aktionaerer , som afholder sig fra at stemme , medregnes ikke ved stemmeoptaellingen .

Artikel 39

Befoejelser

Paa den ( aarlige eller i saerlig anledning indkaldte ) ordinaere generalforsamling aflaegger bestyrelsen beretning om Selskabets virksomhed , ligesom revisoren eller revisorerne aflaegger beretning .

Generalforsamlingen droefter , godkender eller berigtiger regnskaberne ; den fastsaetter det udbytte , der skal udbetales ;

den udpeger bestyrelsesmedlemmer og revisorer ;

den fastsaetter eventuelt det vederlag , som bestyrelsen kan modtage som moedediaeter , og vederlaget til revisorerne ;

den traeffer beslutning om alle andre forslag paa dagsordenen , for saa vidt de ikke henhoerer under den ekstraordinaere generalforsamlings kompetence ;

endelig giver den bestyrelsen de noedvendige tilladelser i alle de tilfaelde , hvor den befoejelse , der er tillagt bestyrelsen , maatte vaere utiltraekkelig , og godkender navnlig enhver form for laan , der opnaas mod udstedelse af gaeldsbeviser eller obligationer med eller uden sikkerhed i fast ejendom .

Forud for beslutningen om godkendelse af status og regnskaber skal revisoren eller revisorerne aflaegge deres beretning ; i modsat fald er beslutningen ugyldig .

PARAGRAF III

Ekstraordinaere generalforsamlinger

Artikel 40

Flertal

Den ekstraordinaere generalforsamlings beslutninger traeffes med to tredjedeles flertal af de tilstedevaerende og repraesenterede medlemmers stemmer ; hver af dem raader over et antal stemmer , der beregnes i overensstemmelse med artikel 32 , og betingelserne for beslutningsdygtighed er fastlagt i artikel 41 .

Artikel 41

Befoejelser - Beslutningsdygtighed - Indkaldelser

Med forbehold af godkendelse efter den fremgangsmaade , der er foreskrevet i ordonnance nr . 58-1137 af 28 . november 1958 ( artikel 1 , stk . 2 ) , kan den ekstraordinaere generalforsamling , men kun paa initiativ af og efter forslag fra bestyrelsen , foretage en hvilken som helst aendring af vedtaegterne , som er tilladt efter aktieselskabslovgivningen .

Den kan navnlig , uden at foelgende opregning har nogen udtoemmende karakter :

beslutte eller godkende at forhoeje aktiekapitalen paa de betingelser , der er fastsat i ovenstaaende artikel 8 ;

beslutte at nedsaette aktiekapitalen ;

beslutte at opdele aktiekapitalen i aktier med et andet paalydende end det eksisterende og at sammenlaegge aktier med eventuel forpligtelse til overdragelse eller koeb af gamle aktier for at goere det muligt at gennemfoere den ene eller den anden transaktion ;

beslutte at aendre Selskabets navn og at flytte dets hjemsted til ethvert andet sted uden for byen Paris ;

beslutte at foretage en hvilken som helst aendring i formen og betingelserne for overdragelse af aktierne ;

beslutte at forlaenge eller forkorte tidsrummet for Selskabets bestaaen ;

beslutte at underkaste Selskabet enhver ny lovbestemmelse , der ikke er fastsat med tilbagevirkende kraft ;

beslutte at oploese Selskabet foer tiden og at sammenslutte det med et eller flere selskaber , der er stiftet eller stiftes i overensstemmelse med ordonnance nr . 58-1137 af 28 . november 1958 ;

beslutte enhver aendring af Selskabets formaal , navnlig dets udvidelse eller dets indskraenkning , saavel som fordeling af overskuddet og af selskabsformuen .

Den ekstraordinaere generalforsamling har desuden til opgave at kontrollere indskud i form af naturalier saavel som saerlige fordele .

I alle de ovennaevnte tilfaelde og selv , naar der skal tages stilling til aendringer vedroerende Selskabets formaal , er den ekstraordinaere generalforsamling kun lovligt indkaldt og beslutningsdygtig , hvis den bestaar af et antal aktionaerer , der repraesenterer mindst halvdelen af aktiekapitalen . Til den aktiekapital , der skal vaere repraesenteret for at kontrollere de indskud i form af naturalier og de saerlige fordele , som skal godkendes af forsamlingen , kan dog ikke regnes aktier tilhoerende personer , der har foretaget indskuddet eller fastsat de naevnte fordele .

Naar de aktionaerer , der efter en foerste indkaldelse moeder eller er repraesenteret paa generalforsamlingen , er ejere af mindre end halvdelen af aktiekapitalen , kan der indkaldes en ny generalforsamling efter den fremgangsmaade , der er foreskrevet i vedtaegterne , ved to meddelelser , hvoraf den ene indrykkes i " Bulletin des annonces légales obligatoires " , den anden i et blad med offentlige bekendtgoerelser , som udkommer i det département , hvor Selskabet har sit hjemsted . Denne indkaldelse gengiver dagsordenen for , datoen for og resultatet af den foregaaende forsamling . Den anden generalforsamling kan tidligst afholdes ti dage efter offentliggoerelsen af den sidste meddelelse . Den er beslutningsdygtig , hvis den bestaar af et antal aktionaerer , der repraesenterer mindst en tredjedel af aktiekapitalen .

Hvis de aktionaerer , der moeder eller er repraesenteret paa den anden generalforsamling , er ejere af mindre end en tredjedel af aktiekapitalen , kan der indkaldes en tredje generalforsamling ved en meddelelse indrykket i " Bulletin des annonces légales obligatoires " og i et blad med offentlige bekendtgoerelser , som udkommer i det département , hvor Selskabet har sit hjemsted , samt ved to meddelelser , der indrykkes med én uges mellemrum i et dagblad , som udgives eller uddeles i det département , hvor Selskabet har sit hjemsted ; disse to sidste meddelelser kan erstattes af et anbefalet brev , som sendes til samtlige aktionaerer . Meddelelserne og det anbefalede brev skal gengive dagsordenen for , datoen for og resultatet af de foregaaende forsamlinger . Den tredje generalforsamling kan tidligst afholdes ti dage efter offentliggoerelsen af den sidste meddelelse eller efter afsendelsen af det anbefalede brev . Den er beslutningsdygtig , hvis mindst en fjerdedel af aktiekapitalen er repraesenteret .

Saafremt den tredje generalforsamling ikke er beslutningsdygtig , kan den udskydes til en dato , der ligger hoejst to maaneder efter den dag , paa hvilken den var indkaldt . Indkaldelse af den udskudte generalforsamling og afholdelse af moedet finder sted efter den ovenfor beskrevne fremgangsmaade , og denne forsamling skal for at vaere beslutningsdygtig omfatte et antal aktionaerer , der mindst repraesenterer en fjerdedel af aktiekapitalen .

For alle de forsamlinger , der er omtalt i denne artikel , beregnes beslutningsdygtigheden i henhold til ovennaevnte artikel 37 .

Ordlyden af de foreslaaede beslutninger skal stilles til aktionaerernes raadighed paa det sted , hvor Selskabet har sit hjemsted , mindst fjorten dage foer afholdelsen af den foerste forsamling .

AFSNIT VI

STATUS - FORDELING AF OVERSKUD

Artikel 42

Regnskabsaarets varighed

Regnskabsaaret begynder 1 . januar og slutter 31 . december . Det foerste regnskabsaar omfatter , som undtagelse , tiden fra Selskabets stiftelse indtil 31 . december 1960 .

Artikel 43

Status

Der udfaerdiges hvert aar i overensstemmelse med gaeldende lovbestemmelser en status med angivelse af Selskabets aktiver og passiver . I denne status foretages i de forskellige bestanddele af slskabsformuen de afskrivninger , som bestyrelsen bestemmer .

Bestyrelsen opstiller desuden en tabs - og vindingskonto samt en balance , og den forelaegger for aktionaererne en beretning om Selskabets virksomhed i det forloebne regnskabsaar .

Status , balancen og tabs - og vindingskontoen stilles senest den fyrretyvende dag foer generalforsamlingens afholdelse til raadighed for revisorerne . Disse regnskabsdokumenter forelaegges paa generalforsamlingen .

Enhver aktionaer kan paa de betingelser , der er fastsat i artikel 35 i lov af 24 . juli 1867 udoeve den ret til indsigt , som er forbeholdt ham i denne artikel .

Artikel 44

Fordeling af overskuddet

Selskabets overskud , som fremgaar af aarsregnskabet , med fradrag af generalomkostningerne , de sociale ydelser , alle afskrivninger paa selskabsformuen samt alle heniaeggelser til imoedegaaelse af risici , udgoer nettooverskuddet .

Af dette nettooverskud henlaegges der :

1 . 5 % til oprettelse af den lovmaessige reservefond . Denne henlaeggelse ophoerer med at vaere tvungen , naar reservefonden har naaet en stoerrelse , som er lig med en tiendedel af aktiekapitalen . Den skal foretages paa ny , naar reserverne uanset aarsagen udgoer mindre end denne tiendedel ;

2 . den sum , der er noedvendig for at udbetale aktionaererne en foerste dividende paa 5 % af de beloeb , som de har indbetalt paa deres aktier paa grund af indkaldelse af kapital , og som de endnu ikke har faaet tilbagebetalt uden at aktionaererne , hvis et aars overskud ikke gennem saadan udbetaling mulig , kan kraeve den af de foelgende aars overskud .

For det overskydende beloebs vedkommende har den ordinaere generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen ret til at beslutte , at beloeb af en stoerrelse , som den anser for formaalstjenlig - eller endog hele det naevnte overskydende beloeb - enten overfoeres til naeste aars regnskab , eller anvendes til yderligere tilbagebetalinger til aktionaererne af selskabsformuen , eller indbetales til en dispositionsfond eller til en eller flere almindelige eller specielle ekstraordinaere reservefonds , som , alt efter hvad der efter forslag fra bestyrelsen er besluttet af den ordinaere generalforsamling , saerlig kan anvendes enten til supplerende udbetaling til aktionaererne af en foerste dividende paa 5 % i tilfaelde af manglende overskud i et eller flere regnskabsaar , eller til tilbagekoeb og annullering af Selskabets aktier , eller ogsaa til fuldstaendig tilbagebetaling til aktionaererne af disse aktier eller til en delvis tilbagebetaling med et lige stort beloeb paa hver aktie . De fuldt tilbagebetalte aktier erstattes med fondsaktier , der har de samme rettigheder som de oevrige aktier , bortset fra den foerste dividende paa 5 % og tilbagebetalingen af kapitalen .

Det eventuelle restbeloeb fordeles med 10 % til bestyrelsen som tantiéme og med 90 % til aktierne .

Ved fastsaettelsen af tantiéme til bestyrelsen tages der hensyn til de beloeb , der er udbetalt som dividende eller tilfoert kapitalen fra de overskud fra forudgaaende regnskabsaar , som har vaeret henlagt som reserver eller overfoert til naeste aars regnskab , alt i overensstemmelse med de gaeldende lovbestemmelser .

AFSNIT VII

OPLOESNING - LIKVIDATION

Artikel 45

Tab af tre fjerdedele af aktiekapitalen

I tilfaelde af tab af tre fjerdedele af aktiekapitalen har bestyrelsen pligt til at indkalde den ekstraordinaere generalforsamling af aktionaererne med det formaal at tage stilling til , om Selskabet skal fortsaettes eller oploeses . For at vaere beslutningsdygtig skal generalforsamlingen opfylde de betingelser , der er fastsat i artiklerne 31 , 32 , 40 og 41 .

I alle tilfaelde offentliggoeres generalforsamlingens beslutning .

Artikel 46

Selskabets likvidation

Ved udloebet af den periode , for hvilken Selskabet er blevet stiftet , eller hvis det oploeses foer tiden af hvilken som helst aarsag , fastsaetter generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen likvidationsmaaden og udnaevner en eller flere likvidatorer , hvis befoejelser den bestemmer .

Udnaevnelsen af likvidatorerne bringer bestyrelsesmedlemmernes og revisorernes befoejelser til ophoer .

Den lovligt indkaldte generalforsamling bevarer under likvidationen de samme befoejelser som under Selskabets bestaaen ; den godkender navnlig likvidationsregnskabet , meddeler likvidatorerne decharge og traeffer beslutning om alle sager af interesse for Selskabet . Den afholdes under forsaede af en af likvidatorerne ; i tilfaelde af at likvidatorerne er fravaerende eller har forfald , vaelger den selv sin formand .

Likvidatorerne har til opgave selv underhaanden at realisere samtlige Selskabets aktiver og at betale dets gaeld . Med forbehold af de indskraenkninger , som generalforsamlingen kan foretage heri , har de i saa henseende i kraft af deres stilling de mest vidtgaaende befoejelser , herunder til at forhandle , forlige sager , indgaa overenskomst om voldgift , give enhver form for sikkerhed , endog pant i fast ejendom , give samtykke til enhver form for afkald paa en rettighed og ophaevelse af en panteret , med eller uden betaling . De kan desuden i henhold til en beslutning , der traeffes af den ekstraordinaere generalforsamling , helt eller delvis indskyde det oploeste Selskabs formuegoder , rettigheder og forpligtelser i et andet selskab eller samtykke i at disse formuegoder , rettigheder og forpligtelser overdrages til et selskab eller til en hvilken som helst anden person .

Efter betaling af Selskabets passiver og forpligtelser anvendes nettoprovenuet af likvidationen foerst til fuldstaendigt at tilbagebetale aktiekapitalen , hvis denne tilbagebetaling endnu ikke har fundet sted . Det overskydende beloeb fordeles mellem samtlige aktier .

AFSNIT VIII

TVISTER

Artikel 47

Kompetence

Enhver tvist , som kan opstaa under Selskabets bestaaen eller under dets likvidation , enten mellem aktionaererne og Selskabet , eller mellem aktionaererne indbyrdes , vedroerende Selskabets forhold , paadoemmes efter loven og henhoerer under de domstole , der er kompetente i den retskreds , hvor Selskabet har sit hjemsted .

Med henblik herpaa skal enhver aktionaer i tilfaelde af tvister vedtage vaerneting i den retskreds , hvor Selskabet har sit hjemsted , og alle staevninger og forkyndelser sker med retsvirkning ved dette vaerneting .

Hvis der ikke er vedtaget vaerneting , sker tilsigelser og forkyndelser gyldigt for " Procureur de la Republique " ved " Tribunal de grande instance " paa det sted , hvor Selskabet har sit hjemsted .

AFSNIT IX

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 48

Dette Selskab bliver foerst endeligt stiftet :

1 . at samtlige aktier er blevet tegnet og indbetalt med mindst en fjerdedel , hvilket konstateres ved en erklaering , der er bevidnet af en notar og foretaget af Selskabets stifter ; denne erklaering vedlaegges en original af vedtaegterne samt en liste over tegningerne og indbetalingerne med de ved lov fastsatte angivelser ;

2 . at en generalforsamling har anerkendt rigtigheden af erklaeringen om tegning og indbetaling og udnaevnt de foerste bestyrelsesmedlemmer saavel som revisoren eller revisorerne samt har konstateret , at disse modtager udnaevnelsen ;

3 . og at der er blevet indhentet de noedvendige tilladelser fra " Office des changes " ( Valutakontoret ) til overfoersel af den udenlandske kapital , der skal benyttes til dannelse af aktiekapitalen .

Artikel 49

Konstitueres Selskabet som faellesforetagende i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab , er det , saa laenge det fungerer under denne form , undergivet bestemmelserne i denne traktat , de retsakter , der er truffet til gennemfoerelse af denne , og navnlig bestemmelserne i den beslutning , der er truffet af Raadet for Euratom , om at oprette det som faellesforetagende .

Specielt gaelder det , at

- aendringer i disse vedtaegter foerst kan traede i kraft efter at vaere blevet godkendt af Raadet for Euratom i overensstemmelse med traktatens artikel 50 ;

- bestyrelsen i medfoer af traktatens artikel 171 , stk . ( 3 ) skal give underretning om dette Selskabs tabs - og vindingskonto og status for hvert forloebet regnskabsaar senest en maaned efter , at de er blevet godkendt af Selskabets generalforsamling , til Kommissionen for Euratom , som oversender disse regnskaber til Raadet og til Det europaeiske Parlament . Overslaget over indtaegter og udgifter skal fremsendes efter den samme fremgangsmaade senest en maaned foer begyndelsen af Selskabets regnskabsaar .

Med forbehold af bestemmelserne i denne artikel vedbliver Selskabet at vaere undergivet den franske lovgivning , navnlig ordonnance nr . 58-1137 af 28 . november 1958 samt fransk aktieselskabslovgivning .

Artikel 50

Til offentliggoerelse af disse vedtaegter saavel som af alle retsakter og moedeprotokoller vedroerende Selskabets stiftelse samt til opfyldelse af alle i loven foreskrevne formaliteter gives der indehaveren af afskrifter eller af udskrifter af disse dokumenter den fornoedne fuldmagt .

Udfaerdiget i Paris , den 27 . april 1960 .