31959S0005

EKSF Høje Myndighed: Beslutning nr. 5/59 af 21. januar 1959 om muligheden for betalingshenstand med afgiftsbeløb for kulminevirksomheder

EF-Tidende nr. 005 af 27/01/1959 s. 0109 - 0110
den finske specialudgave: kapitel 1 bind 1 s. 0018
den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 1 s. 0018
den danske specialudgave: serie I kapitel 1959-1962 s. 0005
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1959-1962 s. 0005
den græske specialudgave: Kapitel 01 bind 1 s. 0017
den spanske specialudgave: Kapitel 01 bind 1 s. 0012
den portugisiske specialudgave: Kapitel 01 bind 1 s. 0012


++++

BESLUTNING Nr . 5/59

af 21 . januar 1959

om muligheden for betalingshenstand med afgiftsbeloeb for kulminevirksomheder

DEN HOEJE MYNDIGHED HAR

under henvisning til beslutning nr . 2/52 af 23 . december 1952 om betingelserne for paaligning og opkraevning af de i traktatens artikler 49 og 50 omhandlede afgifter ( Faellesskabets Tidende nr . 1 af 30 . december 1952 , s . 3 ) , som aendret ved beslutningerne nr . 30/54 af 25 . juni 1954 ( Faellesskabets Tidende nr . 18 af 1 . august 1954 , s . 469 ) , nr . 31/55 af 19 . november 1955 ( Faellesskabets Tidende nr . 21 af 28 . november 1955 , s . 906 ) , og nr . 4/59 af 21 . januar 1959 ( se dette nr . af De Europaeiske Faellesskabers Tidende ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Der bestaar for tiden for kulminevirksomhederne alvorlige afsaetningsvanskeligheder , som i adskillige minedistrikter inden for Faellesskabet har foert til dannelse af usaedvanlig store lagre af stenkul , stenkulskoks og stenkulsbriketter ;

der boer derfor i overensstemmelse med princippet i artikel 4 a i beslutning nr . 2/52 , som aendret ved beslutning nr . 4/59 , gives de paagaeldende virksomheder mulighed for , afhaengigt af den oplagrede maengde , at opnaa udsaettelse med betalingen af skyldige afgiftsbeloeb indtil det tidspunkt , hvor der traekkes paa disse lagre ;

som foelge af de afsaetningsvanskeligheder , som indtraadte allerede i aaret 1958 , maa de paataenkte foranstaltninger saettes i kraft med virkning fra 31 . december 1957 , og henstand med afgiftsbetalingen maa derfor finde anvendelse paa de oplagrede maengder , der overstiger lagerbeholdningen pr . 31 . december 1957 ;

med henblik paa gennemfoerelse af saadanne foranstaltninger maa virksomhederne forpligtes til at indgive anmeldelse om deres lagerbeholdninger ; hvis en virksomhed , efter indroemmelse af betalingsudsaettelse ophoerer med at indgive anmeldelse om udviklingen af lagerbeholdningen , maa den anses for at have disponeret over de oplagrede maengder .

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . Efter ansoegning indroemmes der indtil videre kulminevirksomheder henstand for afgifter af den afgiftspligtige produktion , der er oplagret efter 31 . december 1957 i den udstraekning den samlede lagerbeholdning overstiger beholdningen pr . 31 . december 1957 . Ved konstatering af de oplagrede maengder tages der hensyn til stenkul , stenkulskoks og stenkulsbriketter , men ikke til kulslam . Stenkulskoks omregnes til stenkulsenheder i forholdet 1 : 1,33 .

2 . For beloeb , for hvilke der er tilstaaet henstand , skal der indtil forfaldstidspunktet ikke betales renter .

3 . Hvis beloeb , for hvilke der er indroemmet henstand , allerede er betalt , kan de tilbagebetales efter anmodning .

Artikel 2

Har en virksomhed trukket paa oplagrede maengder , forfalder de afgiftsbeloeb , for hvilke der for disse maengder er indroemmet henstand , den 25 . i den foelgende maaned .

Artikel 3

Ansoegning om henstand med afgiften for produkter , der er oplagret indtil 31 . januar 1959 , skal indgives senest 30 . april 1959 til Den hoeje Myndigheds afgiftskontor . I ansoegningen skal lagerbeholdningerne pr . 31 . december 1957 og pr . 31 . januar 1959 angives .

Artikel 4

1 . Ansoegning om henstand med afgiften for produkter , der er oplagret efter 31 . januar 1959 , skal vaere Den hoeje Myndigheds afgiftskontor i haende den 20 . i hver maaned for den foregaaende maaned , foerste gang 20 . marts 1959 . I ansoegningen gives oplysning om :

- lagerbeholdningerne den sidste dag i den forloebne maaned ,

- lagerbeholdningerne den sidste dag i den forudgaaende maaned .

2 . Den ansoegende virksomhed er berettiget til at fradrage det beloeb , for hvilket henstand soeges , i den afgiftsbetaling , der forfalder den 25 . i samme maaned .

Artikel 5

1 . Saa laenge en virksomhed paa grundlag af denne beslutning har faaet indroemmet henstand med afgiftsbeloeb , skal den den 20 . i hver maaned til Den hoeje Myndigheds afgiftskontor anmelde sine lagerbeholdninger pr . den sidste dag i den foregaaende maaned .

2 . Indgaar denne anmeldelse ikke , kan Den hoeje Myndighed gaa ud fra , at virksomheden har trukket paa sine legerbeholdninger som omhandlet i artikel 2 .

Artikel 6

Ved urigtige anmeldelser kan de sanktioner , der er fastsat i traktatens artikel 47 , tredje afsnit , anvendes .

Artikel 7

Denne beslutning traeder i kraft inden for Faellesskabet 1 . februar 1959 .

Denne beslutning er blevet behandlet og vedtaget af Den hoeje Myndighed paa dens moede den 21 . januar 1959 .

Paa Den hoeje Myndigheds vegne

Paul FINET

Formand ++++

BESLUTNING Nr . 5/59

af 21 . januar 1959

om muligheden for betalingshenstand med afgiftsbeloeb for kulminevirksomheder

DEN HOEJE MYNDIGHED HAR

under henvisning til beslutning nr . 2/52 af 23 . december 1952 om betingelserne for paaligning og opkraevning af de i traktatens artikler 49 og 50 omhandlede afgifter ( Faellesskabets Tidende nr . 1 af 30 . december 1952 , s . 3 ) , som aendret ved beslutningerne nr . 30/54 af 25 . juni 1954 ( Faellesskabets Tidende nr . 18 af 1 . august 1954 , s . 469 ) , nr . 31/55 af 19 . november 1955 ( Faellesskabets Tidende nr . 21 af 28 . november 1955 , s . 906 ) , og nr . 4/59 af 21 . januar 1959 ( se dette nr . af De Europaeiske Faellesskabers Tidende ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Der bestaar for tiden for kulminevirksomhederne alvorlige afsaetningsvanskeligheder , som i adskillige minedistrikter inden for Faellesskabet har foert til dannelse af usaedvanlig store lagre af stenkul , stenkulskoks og stenkulsbriketter ;

der boer derfor i overensstemmelse med princippet i artikel 4 a i beslutning nr . 2/52 , som aendret ved beslutning nr . 4/59 , gives de paagaeldende virksomheder mulighed for , afhaengigt af den oplagrede maengde , at opnaa udsaettelse med betalingen af skyldige afgiftsbeloeb indtil det tidspunkt , hvor der traekkes paa disse lagre ;

som foelge af de afsaetningsvanskeligheder , som indtraadte allerede i aaret 1958 , maa de paataenkte foranstaltninger saettes i kraft med virkning fra 31 . december 1957 , og henstand med afgiftsbetalingen maa derfor finde anvendelse paa de oplagrede maengder , der overstiger lagerbeholdningen pr . 31 . december 1957 ;

med henblik paa gennemfoerelse af saadanne foranstaltninger maa virksomhederne forpligtes til at indgive anmeldelse om deres lagerbeholdninger ; hvis en virksomhed , efter indroemmelse af betalingsudsaettelse ophoerer med at indgive anmeldelse om udviklingen af lagerbeholdningen , maa den anses for at have disponeret over de oplagrede maengder .

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . Efter ansoegning indroemmes der indtil videre kulminevirksomheder henstand for afgifter af den afgiftspligtige produktion , der er oplagret efter 31 . december 1957 i den udstraekning den samlede lagerbeholdning overstiger beholdningen pr . 31 . december 1957 . Ved konstatering af de oplagrede maengder tages der hensyn til stenkul , stenkulskoks og stenkulsbriketter , men ikke til kulslam . Stenkulskoks omregnes til stenkulsenheder i forholdet 1 : 1,33 .

2 . For beloeb , for hvilke der er tilstaaet henstand , skal der indtil forfaldstidspunktet ikke betales renter .

3 . Hvis beloeb , for hvilke der er indroemmet henstand , allerede er betalt , kan de tilbagebetales efter anmodning .

Artikel 2

Har en virksomhed trukket paa oplagrede maengder , forfalder de afgiftsbeloeb , for hvilke der for disse maengder er indroemmet henstand , den 25 . i den foelgende maaned .

Artikel 3

Ansoegning om henstand med afgiften for produkter , der er oplagret indtil 31 . januar 1959 , skal indgives senest 30 . april 1959 til Den hoeje Myndigheds afgiftskontor . I ansoegningen skal lagerbeholdningerne pr . 31 . december 1957 og pr . 31 . januar 1959 angives .

Artikel 4

1 . Ansoegning om henstand med afgiften for produkter , der er oplagret efter 31 . januar 1959 , skal vaere Den hoeje Myndigheds afgiftskontor i haende den 20 . i hver maaned for den foregaaende maaned , foerste gang 20 . marts 1959 . I ansoegningen gives oplysning om :

- lagerbeholdningerne den sidste dag i den forloebne maaned ,

- lagerbeholdningerne den sidste dag i den forudgaaende maaned .

2 . Den ansoegende virksomhed er berettiget til at fradrage det beloeb , for hvilket henstand soeges , i den afgiftsbetaling , der forfalder den 25 . i samme maaned .

Artikel 5

1 . Saa laenge en virksomhed paa grundlag af denne beslutning har faaet indroemmet henstand med afgiftsbeloeb , skal den den 20 . i hver maaned til Den hoeje Myndigheds afgiftskontor anmelde sine lagerbeholdninger pr . den sidste dag i den foregaaende maaned .

2 . Indeaar denne anmeldelse ikke , kan Den hoeje Myndighed gaa ud fra , at virksomheden har trukket paa sine lagerbeholdninger som omhandlet i artikel 2 .

Artikel 6

Ved urigtige anmeldelser kan de sanktioner , der er fastsat i traktatens artikel 47 , tredje afsnit , anvendes .

Artikel 7

Denne beslutning traeder i kraft inden for Faellesskabet 1 . februar 1959 .

Denne beslutning er blevet behandlet og vedtaget af Den hoeje Myndighed paa dens moede den 21 . januar 1959 .

Paa Den hoeje Myndigheds vegne

Paul FINET

Formand