31958R0003(01)

Euratom Rådet: Forordning nr. 3 om anvendelse af artikel 24 i traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab

EF-Tidende nr. 017 af 06/10/1958 s. 0406 - 0416
den finske specialudgave: kapitel 12 bind 1 s. 0003
den svenske specialudgave: kapitel 12 bind 1 s. 0003
den danske specialudgave: serie I kapitel 1952-1958 s. 0063
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1952-1958 s. 0063
den græske specialudgave: Kapitel 12 bind 1 s. 0003
den spanske specialudgave: Kapitel 12 bind 1 s. 0003
den portugisiske specialudgave: Kapitel 12 bind 1 s. 0003


++++

FORORDNING Nr . 3

om anvendelse af artikel 24 i traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab

RAADET FOR DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB HAR

under henvisning til artiklerne 24 , 25 og 217 i traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og ud fra foelgende betragtning :

Der boer traeffes sikkerhedsforanstaltninger for hver af de hemmeligholdelsesordninger , som gaelder for viden , hvis udbredelse vil kunne skade en eller flere medlemsstaters forsvarsinteresser , og disse foranstaltninger boer anvendes under Kommissionens kontrol saavel paa saadan videns materielle bestanddele som paa de personer og virksomheder paa medlemsstaternes omraade , der er bestemte til at faa kendskab til den ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

FOERSTE DEL

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

AFDELING I

Anvendelsesomraade

Artikel 1

Sagligt anvendelsesomraade

1 . Denne forordning fastsaetter de hemmeligholdelsesregler og de sikkerhedsforanstaltninger , som skal anvendes paa viden , der erhverves af Faellesskabet eller meddeles af medlemsstaterne , og som omhandles i artiklerne 24 og 25 i traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab , herefter betegnet som " traktaten " .

Saadan viden vil i det foelgende blive betegnet som hemmelig Euratom-viden ( HEV ) .

Saafremt en stat meddeler viden som omhandlet i artikel 25 , vil forordningen dog kun komme til anvendelse over for denne stat , naar dens benyttelse af denne viden falder ind under traktatens anvendelsesomraade .

2 . Som HEV anses ogsaa informationer , oplysninger , dokumenter , genstande , mangfoldiggoerelsesmidler og andet materiale , som staar i forbindelse med den i ovenstaaende stk . 1 omhandlede viden .

Artikel 2

Kontrakter , overenskomster eller aftaler , som indgaas , forlaenges eller fornyes af en medlemsstat med en fysisk eller juridisk person efter denne forordnings ikrafttraeden , kan , for saa vidt de har forbindelse med forhold , der er underlagt traktatens anvendelsesomraade , ikke goeres gaeldende imod forordningen .

Dog vil sikkerhedsforanstaltninger af kontraktlig oprindelse , som er bragt i anvendelse foer denne forordnings ikrafttraeden , fortsat kunne anvendes i stedet for forordningens bestemmelser , indtil det tidspunkt , der er fastsat i kontrakten , som ligger til grund for dem .

Artikel 3

Personligt anvendelsesomraade

Forpligtelse til at anvende de i denne forordning fastsatte sikkerhedsforanstaltninger paa HEV og til at give de fornoedne anvisninger til disse foranstaltningers overholdelse paahviler :

a ) Faellesskabets institutioner , udvalg , tjenesteafdelinger og anlaeg ;

b ) medlemsstaterne og disses officielle tjenesteafdelinger ;

c ) faellesforetagenderne ;

d ) de i traktatens artikel 196 omhandlede personer eller virksomheder .

Artikel 4

Faellesforetagender

Hvert enkelt faellesforetagendes vedtaegter bestemmer , om det med hensyn til anvendelsen af denne forordning skal ligestilles med Faellesskabets institutioner , tjenesteafdelinger og anlaeg eller med de i traktatens artikel 196 omhandlede personer og virksomheder .

Artikel 5

Supplerende bestemmelser til sikkerhedsforordningen

1 . De i denne forordning fastsatte bestemmelser til beskyttelse af HEV skal betragtes som mindstekrav .

2 . I givet fald supplerer Faellesskabet og medlemsstaterne sikkerhedsforordningen inden for deres respektive forvaltningsomraader under hensyntagen til stedlige forhold , og de kan skaerpe den gennem egne passende bestemmelser , dog under forbehold af , at ensartet behandeling af HEV ikke derved forstyrres .

AFDELING II

Organisation

Artikel 6

Sikkerhedsbureau

Det af Kommissionen oprettede og under dens myndighed og ansvar arbejdende sikkerhedsbureau

a ) koordinerer og foerer tilsyn med den almindelige anvendelse af sikkerhedsforanstaltningerne ;

b ) kontrollerer disse foranstaltningers anvendelse i Faellesskabets institutioner , udvalg , tjenesteafdelinger og anlaeg ;

c ) kan foranledige , at de nationale myndigheder kontrollerer , eller , saafremt det finder det noedvendigt , selv i forbindelse med disse myndigheder kontrollerer anvendelsen af denne forordnings bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger paa HEV paa medlemsstaternes omraade ;

d ) foreslaar de aendringer , det finder noedvendige for anvendelse af denne forordning ,

Artikel 7

Organer for varetagelse af sikkerhedsforanstaltningerne i medlemsstaterne

Hver medlemsstat udpeger et statsorgan , som inden for dens myndighedsomraade skal gennemfoere eller soerge for gennemfoerelsen af de i denne forordning fastsatte sikkerhedsforanstaltninger .

Artikel 8

Sikkerhedsofficerer

1 . I hver af Faellesskabets institutioner , tjenesteafdelinger eller anlaeg , hvor HEV udarbejdes eller opbevares , udpeger sikkerhedsbureauet en medarbejder , i det foelgende betegnet som " sikkerhedsofficer " , som skal vaere ansvarlig for anvendelsen af denne forordning .

2 . Medlemsstaternes officielle tjenesteafdelinger samt hver af de i traktatens artikel 196 omhandlede personer eller virksomheder , som udarbejder eller ligger inde med HEV , udpeger med samtykke af det statsorgan , der i henhold til artikel 7 er ansvarlig for sikkerheden , en medarbejder , i det foelgende betegnet som " sikkerhedsofficer " , som skal vaere ansvarlig for anvendelsen af denne forordning .

3 . Sikkerhedsofficererne er isaer ansvarlige for :

a ) at foretage den i artikel 23 foreskrevne registrering ;

b ) at foere en efter kategorier ordnet liste over alle personer , som er kvalificerede til at have adgang til HEV ;

c ) at instruere personalet om dets pligter med hensyn til sikkerhedsbeskyttelse ;

d ) at de materielle beskyttelsesforanstaltninger bringes i anvendelse .

AFDELING III

Klassificering og deklassificering af HEV

Artikel 9

Princip

Hemmeligholdelsesordningerne anvendes kun i det strengt noedvendige omfang .

Artikel 10

Hemmeligholdelsesordninger

HEV klassificeres med hensyn til hemmeligholdelsesregler som foelger :

1 . EURA-STRENGT HEMMELIGT : Naar en ubefoejet udbredelse vil kunne medfoere overordentlig alvorlige foelger for en eller flere medlemsstaters forsvarsinteresser ;

2 . EURA-HEMMELIGT : Naar en ubefoejet udbredelse vil kunne medfoere alvorlige foelger for en eller flere medlemsstaters forsvarsinteresser ;

3 . EURA-FORTROLIGT : Naar en ubefoejet udbredelse vil kunne vaere til skade for en eller flere medlemsstaters forsvarsinteresser ;

4 . EURA-TIL TJENESTEBRUG : Naar en ubefoejet udbredelse vil kunne beroere en eller flere medlemsstaters forsvarsinteresser , men hvor behovet for beskyttelse dog er mindre end for HEV , der er klassificeret som EURA-FORTROLIGT .

Artikel 11

De til klassificering kompetente instanser

1 . Kommissionen klassificerer den i traktatens artikel 24 omhandlede viden :

a ) foreloebigt , naar Kommissionen skoenner , at dens udbredelse vil kunne vaere til skade for en eller flere medlemsstaters forsvarsinteresser ;

b ) endeligt , saasnart medlemsstaterne har meddelt hvilken hemmeligholdelsesordning , de oensker anvendt . Den strengeste af de saaledes oenskede hemmeligholdelsesordninger vil blive anvendt . Kommissionen giver underretning herom til medlemsstaterne .

Sammen med medlemsstaternes kompetente instanser opstiller Kommissionen , og reviderer periodisk , en ikke udtoemmende liste over de kategorier af viden , for hvilke hemmeligholdelsesregler boer anvendes .

2 . Med hensyn til patent - og brugsmoensteransoegninger som omtalt i traktatens artikel 25 giver Kommissionen meddelelse til Faellerskabets institutioner og kompetente myndigheder og til de andre medlemsstater om de af oprindelseslandet kraevede hemmeligholdelsesregler .

Artikel 12

Klassificering af dokumenter

1 . Den hemmeligholdelsesordning , der skal anvendes for et dokument , som har tilknytning til en HEV , bestemmes ikke af den ordning , som anvendes paa den paagaeldende HEV , men udelukkende af det omhandlede dokuments indhold .

For at undgaa , at hemmeligholdelsen af referencedokumenter , der er klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT og EURA-HEMMELIGT bringes i fare , skal henvisninger til saadanne dokumenter begraenses til det mindst mulige , saaledes at hverken deres indhold eller den for dem gaeldende hemmeligholdelsesordning roebes .

De hemmeligholdelsesregler , som anvendes paa et dokument , gaelder ogsaa for :

a ) kopier af dette dokument ;

b ) dokumenter vedroerende forskning eller produktion , som finder sted ved hjaelp af dette dokument .

2 . Saafremt et dokument , der vedroerer en HEV , bestaar af flere dele , bestemmes de hemmeligholdelsesregler , der skal anvendes paa samtlige dele , altid af den del deraf , som kraever den strengeste ordning .

Artikel 13

AEndringer af hemmeligholdesesordningen og ophaevelse af hemmeligholdelsen

Paa de i traktatens artikel 24 , stk . 2 , 5 . afsnit og artikel 25 , stk . 3 , angivne vilkaar kan den for en HEV gaeldende hemmeligholdelsesordning aendres eller ophaeves .

ANDEL DEL

BESTEMMELSER MED HENSYN TIL PERSONER

Artikel 14

Adgang til HEV

1 . Berettigede til at have adgang til og ligge inde med HEV er kun personer , som er bemyndigede dertil , og for hvem det endvidere paa grund af deres tjeneste er absolut noedvendigt at have eller faa kendskab til saadan viden .

2 . Der kraeves ingen saerlig bemyndigelse for at faa adgang til HEV klassificeret som EURA-TIL TJENESTEBRUG .

Artikel 15

Bemyndigelse

1 . Bortset fra de undtagelser , som fastsaettes af Raadet , gives bemyndigelse kun til personer , der har vaeret underkastet en sikkershedsundersoegelse i overensstemmelse med artikel 16 , og som har modtaget de fornoedne instrukser i henhold til artikel 17 .

2 . Bemyndigelsen skal gives skriftligt . Dette dokument maa ikke vaere i den bemyndigede persons besiddelse .

3 . De i artikel 8 naevnte sikkerhedsofficerer skal bemyndiges paa samme vilkaar .

4 . Foelgende kan meddele bemyndigelse :

a ) sikkerhedsbureauet , naar det drejer sig om medlemmer af institutioner og udvalg samt tjenestemaend og andre ansatte under Faellesskabet ;

b ) i alle andre tilfaelde , den medlemsstat som i henhold til artikel 16 , stk . 2 , 1 . afsnit er ansvarlig for sikkerhedsundersoegelsen .

Bemyndigelser , som er givet af sikkerhedsbureauet eller af en medlemsstat , anerkendes af alle Faellesskabets institutioner og af alle medlemsstater .

5 . Sikkerhedsbureauet og de i artikel 7 omtalte statsorganer , som er ansvarlige for sikkerheden , foerer hver for sit vedkommende en liste over personer , der er bemyndiget til at have adgang til HEV , som er klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT og EURA-HEMMELIGT .

Artikel 16

Sikkerhedsundersoegelse

1 . Sikkerhedsundersoegelsen har til formaal at sikre , at den paagaeldende person frembyder de fornoedne garantier for at faa adgang til HEV .

Sikkerhedsundersoegelsens omfang er afhaengigt af den hemmeligholdelsesordning , for hvilken bemyndigelse begaeres .

2 . I alle tilfaelde sker sikkerhedsundersoegelsen under den medlemsstats ansvar , hvori den paagaeldende person har statsborgerskab . Saafremt den paagaeldende person ikke er statsborger i en af medlemsstaterne , er den medlemsstat ansvarlig , paa hvis omraade denne person har bopael eller saedvanligt opholdsted .

Saafremt den paagaeldende person har opholdt sig i laengere tid i en anden medlemsstat end den i foregaaende afsnit naevnte , eller hvis han har tilknytning til personer i en saadan anden stat , medvirker denne sidste ved den undersoegelse , som foretages af den for sikkerhedsundersoegelsen ansvarlige stat . Den medvirkende stat meddeler resultatet af sine undersoegelser til den for sikkerhedsundersoegelsen ansvarlige medlemsstat .

3 . Den ved sikkerhedsundersoegelsen benyttede fremgangsmaade retter sig efter de i hver medlemsstat herfor fastsatte forskrifter og retningslinier .

Bortset fra de undtagelser , som vedtages af Raadet , skal begaeringen fremsat af sikkerhedsbureauet om undersoegelse for medlemmer af Faellesskabets institutioner samt for Faellesskabets tjenestemaend eller andre ansatte rettes til de kompetente myndigheder i den medlemsstat , som i henhold til stk . 2 , 2 . afsnit er ansvarlig for sikkerhedsundersoegelsens udfoerelse . Begaeringer om undersoegelse skal ledsages af en de paagaeldende bekraeftet redegoerelse for personlige forhold , herunder isaer alle oplysninger om de paagaeldendes og deres families civilstand , deres virksomhed og deres bopael i de sidste 10 aar .

Med hensyn til tjenestemaend og andre ansatte under medlemsstaterne , samt de i traktatens artikel 196 omhandlede personer eller virksomheder , heri indbefattet disse virksomheders personale , ivaerksaettes sikkerhedsundersoegelsen paa foranledning af den paagaeldende medlemsstat .

4 . Ved afslutningen af sikkerhedsundersoegelsen skal der med hensyn til medlemmer af Faellesskabets institutioner samt Faellesskabets tjenestemaend og andre ansatte anvendes foelgende fremgangsmaade :

a ) Efter undersoegelsens afslutning afgiver den medlemsstat , under hvis ansvar sikkerhedsundersoegelsen er foretaget i henhold til stk . 2 , 1 . afsnit , en indstilling til sikkerhedsbureauet . I denne indstilling anfoeres , om der efter undersoegelsens udfald er noget at erindre imod , at den paagaeldende person modtager bemyndigelse til at faa adgang til HEV under en bestemt hemmeligholdelsesordning , eller om der intet er at erindre herimod . Ved afgivelsen af sin indstilling skal medlemsstaten tage hensyn til enhver oplysning eller information , den maatte have modtaget fra en anden medlemsstat , der har taget del i sikkerhedsundersoegelsens gennemfoerelse .

b ) Saafremt den i henhold til litra a ) udfaerdigede indstilling ikke indeholder nogen indvending , kan sikkerhedsbureauet give bemyndigelse til den af undersoegelsen omhandlede person , naar det finder , at ingen vaegtige grunde taler herimod . Den for sikkerhedsundersoegelsens gennemfoerelse ansvarlige medlemsstat skal underrettes om sikkerhedsbureauets afgoerelse .

c ) Saafremt den i henhold til litra a ) udfaerdigede indstilling har en negativ konklusion , er denne indstilling bindende for sikkerhedsbureauet , og det kan ikke tildele bemyndigelse .

d ) Hvis der efter tildeling af en bemyndigelse tilgaar sikkerhedsbureauet eller en medlemsstat informationer , som kan give anledning til tvivl om den bemyndigede persons paalidelighed , skal saadanne informationer omgaaende meddeles den medlemsstat , som er ansvarlig for sikkerhedsundersoegelsens gennemfoerelse i henhold til stk . 2 , 1 . afsnit . Denne medlemsstat tager sin oprindelige indstilling op til fornyet overvejelse og meddeler sikkerhedsbureauet , om bemyndigelsen efter dens mening boer inddrages . Sikkerhedsbureauet retter sig efter medlemsstatens indstilling , medmindre det , i tilfaelde af positiv indstilling , finder , at vaegtige grunde taler herimod .

Artikel 17

Instrukser

1 . Alle personer i Faellesskabets og medlemsstaternes tjenesteafdelinger samt de i traktatens artikel 196 omhandlede personer , som paa grund af deres beskaeftigelse har adgang til HEV , skal , naar de tiltraeder tjenesten , og senere med regelmaessige mellemrum , instrueres af den i artikel 8 omhandlede sikkerhedsofficer om hemmeligholdelsens noedvendighed og maaden hvorpaa den skal sikres .

2 . Ved meddelelsen af disse instrukser boer det understreges , at enhver forsoemmelse af pligten til at hemmeligholde HEV i saerdeleshed kan betragtes som en overtraedelse af straffelovens bestemmelser om handlinger til skade for statens sikkerhed .

3 . De personer , som er blevet instrueret , skal underskrive en erklaering om , at de har modtaget de fornoedne instrukser , og at de forpligter sig til at overholde disse .

Artikel 18

Besoeg og udveksling af informationer

1 . Naar en person , der hoerer til en af Faellesskabets institutioner eller til en af dets tjenesteafdelinger eller et af dets anlaeg , eller som hoerer under en af medlemsstaternes myndighedsomraade , under et besoeg skal have kendskab til eller droefte HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT eller EURA-HEMMELIGT beroende i en anden organisation end den , hvortil den besoegende hoerer , eller hos en anden person , som hoerer under en anden medlemsstats myndighedsomraade , traeffes forudgaaende aftale mellem disse organisationer eller personer . Denne aftale skal indeholde bestemmelse om , at der rettidigt af chefen for den organisation , hvortil den besoegende hoerer , eller , saafremt han ikke sorterer under nogen organisation , af det i artikel 7 omhandlede statsorgan , fremsendes et , fornoedent af sikkerhedsofficeren paategnet , dokument , hvori naevnes formaalet med udsendelsen samt alle personlige oplysninger for at goere det muligt at fastslaa den besoegendes identitet . I givet fald skal dette dokument ogsaa angive den besoegendes bemyndigelsesgrad .

2 . Sikkerhedsofficeren ved den organisation , hvor besoeget finder sted , vejleder den besoegende .

TREDIE DEL

MATERIEL BESKYTTELSE AF HEV

AFDELING I

Maerkning og mangfoldiggoerelse af HEV

Artikel 19

Maerkning

1 . Hemmeligholdelsesordningerne EURA-STRENGT HEMMELIGT , EURA-HEMMELIGT og EURA-FORTROLIGT skal angives ved et meget tydeligt stempel foroven og forneden paa hver side af ethvert dokument , der vedroerer HEV .

For HEV klassificeret som EURA-TIL TJENESTEBRUG er det tilstraekkeligt at anbringe denne maerking ved hjaelp af et stempel eller med maskinskrift foroven paa hver side af dokumenter , der vedroerer den . Drejer det sig om et dokument , der foreligger indbundet i bogform , anbringes denne betegnelse kun foroven paa foerste side .

2 . Hver side af et dokument , der vedroerer HEV klassificeret som EURA-FORTROLIGT eller derover , skal vaere nummereret . For HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT skal det samlede antal sider anfoeres paa den foerste side ; hvert eksemplar af et saadant dokument skal vaere forsynet med et loebenummer . Sagsnummeret for et dokument vedroerende HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT skal anfoeres paa hver af de dertil benyttede sider .

3 . I tilfaelde af aendring af den hemmeligholdelsesordning , som gaelder for en HEV , skal de dokumenter , der vedroerer denne , maerkes i overensstemmelse med den nye ordning , som vil vaere at anvende paa denne HEV .

Artikel 20

Mangfoldiggoerelse

1 . Mangfoldiggoerelse af en HEV , i sin helhed eller delvis og uanset under hvilken form og med hvilke midler , skal , hvad antallet angaar , begraenses til det strengt noedvendige til daekning af det oejeblikkelige behov .

2 . Mangfoldiggoerelse ( f . eks . ved aftryk , kopier , uddrag , oversaettelser o.s.v . ) af HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT kan , hvor det drejer sig om HEV meddelt i henhold til traktatens artikel 24 , kun foretages med sikkerhedsbureauets samtykke , og hvor det drejer sig om HEV meddelt i henhold til traktatens artikel 25 , kun med samtykke fra den medlemsstat , hvorfra den paagaeldende HEV er udgaaet .

3 . Forud for enhver mangfoldiggoerelse af en HEV klassificeret som EURA-HEMMELIGT skal sikkerhedsofficeren for den virksomhed eller den organisation , som ligger inde med den paagaeldende HEV underrettes herom .

4 . Alle referencetegn , som tjener til at kendetegne en HEV paa det tidspunkt , hvor den mangfoldiggoeres , skal ubetinget anfoeres paa hvert eksemplar , hvori den mangfoldiggoeres .

5 . Enhver person eller enhver organisation , som lader udfoere mangfoldiggoerelser , skal paa hvert eksemplar anfoere sit eget kendetegn , der for saa vidt angaar mangfoldiggoerelse af HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT eller EURA-HEMMELIGT skal efterfoelges af en angivelse af det samlede antal fremstillede eksemplarer samt de enkelte eksemplarers eget nummer .

AFDELING II

Sikring af hemmeligholdelse i bygninger

Artikel 21

1 . Faellesskabets eller medlemsstaternes tjenesteafdelinger skal drage omsorg for , at bygninger eller bygningsdele , som indeholder HEV klassificeret som EURA-FORTROLIGT eller hoejere hemmeligholdelsesordninger , er let overvaagelige og kun tilgaengelige for personer med adgangstilladelse .

2 . For at kunne kontrollere personers adgang til saadanne bygninger eller bygningsdele , skal de paagaeldende tjenesteafdelinger traeffer forholdsregler , som goer det multigt med sikkerhed at identificere beskaeftigede og besoegende . Besoegende maa ikke opholde sig alene i rum , hvori der findes HEV .

3 . Efter normal tjenestetids ophoer skal bygninger eller bygningsdele , hvori der opbevares HEV som anfoert i stk . 1 , inspiceres for at kontrollere , at pansrede skabe , arkivskabe o.s.v . er forsvarligt lukkede , og at HEV-sagerne er bragt i sikkerhed .

4 . Bygninger eller bygningsdele , hvori der opbevares HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT , skal beskyttes af et vagtmandskab og et alarmsystem .

AFDELING III

Opbevaring af HEV

Artikel 22

Pansrede skabe

1 . HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT opbevares i pansrede skabe , der er forsynet med tredobbelt kombinationslaas .

De hemmelige kombinationer skal fornyes ved hver forflyttelse af personale , som har kendskab til kombinationen , samt hver gang hemmeligheden er brudt eller menes at vaere det . I alle tilfaelde skal de fornys hver sjette maaned .

2 . HEV klassificeret som EURA-HEMMELIGT og EURA-FORTROLIGT opbevares i pansrede skabe eller staalskabe , hvis laaseanordninger regelmaessigt efterses og anerkendes som sikre .

3 . HEV klassificeret som EURA-TIL TJENESTEBRUG opbevares saaledes , at personer , som er ubefoejet til at goere sig bekendt med dem , ikke har adgang dertil .

AFDELING IV

Registrering af HEV

Artikel 23

Enhver HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT og EURA-HEMMELIGT skal registreres saerskilt .

Denne registrering skal goere det muligt :

- straks at fastslaa hvillke personer , der har benyttet disse dokumenter eller haft dem i haende ,

- straks at vide hvem der ligger inde med hvert enkelt af dens eksemplarer og kopier .

AFDELING V

HEV i cirkulation

Artikel 24

Bestemmelser om behandling af dokumenter

1 . HEV , som er i cirkulation inden for en bygning eller en gruppe af bygninger , skal behandles saaledes , at ethvert brud paa hemmeligheden er udelukket .

2 . HEV klassificeret som EURA-FORTROLIGT eller derover , som sendes uden for en bygning eller en gruppe af bygninger , anbringes i dobbelt kuvert . Paa den inderste kuvert angives hemmeligholdesesordningen . Hemmeligholdelsesordningen maa i intet tilfaelde anfoeres paa den yderste kuvert .

Enhver person , som modtager en HEV , skal straks underskrive en modtagelseskvittering . Paa denne modtagelseskvittering , som ikke er undergivet nogen hemmeligholdelsesordning , anfoeres nummeret paa den paagaeldende HEV , samt eksemplarets nummer og dato , men derimod ikke dens indhold eller hemmeligholdelsesordningen . Modtagelseskvitteringen skal af modtageren omgaaende sendes tilbage til afsenderen , som skal forvisse sig om , at denne pligt overholdes .

3 . HEV klassificeret som EURA-TIL TJENESTEBRUG skal behandles saaledes , at deres sikkerhed bevares .

Artikel 25

HEV i cirkulation inden for Faellesskabet

1 . HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT , som forsendes til udlandet , befordres i diplomatisk kurértaske og ledsages af en kurér og en anden person .

HEV klassificeret som EURA-HEMMELIGT og EURA-FORTROLIGT , som forsendes til udlandet , skal befordres i diplomatisk kurértaske .

Disse bestemmelser finder ogsaa anvendelse i de tilfaelde , hvor forsendelsen sker i overensstemmelse med artiklerne 4 og 5 i protokol vedroerende privilegier og immuniteter for Det europaeiske Atomenergifaellesskab .

2 . Undtagelsesvis kan de i stk . 1 anfoerte HEV befordres af andre personer , under forudsaetning af :

a ) at de naevnte personer er bemyndiget til at have adgang til HEV under den paagaeldende hemmeligholdelsesordning ;

b ) at forsendelserne , som indeholder HEV , er forsynet med officielt segl , som fritager dem for toldeftersyn ;

c ) at overbringeren er forsynet med en erklaering , der anerkendes i alle de lande , han gennemrejser , og som bemyndiger ham til at ledsage forsendelsen til den angivne adresse ;

d ) at overbringeren er behoerigt instrueret om de pligter , som paahviler ham under befordringen af HEV .

3 . For forsendelsen af HEV klassificeret som EURA-TIL TJENESTEBRUG gaelder ingen saerlige forskrifter . Dog maa det paases , at uvedkommende ikke faar kendskab til disse sager .

Artikel 26

HEV i cirkulation inden for en medlemsstat

1 . HEV klassificeret som EURA-FORTROLIGT og derover skal forsendes med overbringer . Denne skal opfylde de i artikel 25 , stk . 2 a ) og d ) fastsatte betingelser . Ved forsendelse af HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT skal overbringeren vaere ledsaget af en anden person .

2 . Dog kan HEV klassificeret som EURA-HEMMELIGT forsendes med posten som vaerdibrev . HEV klassificeret som EURA-FORTROLIGT kan ogsaa forsendes med anbefalet brev .

3 . Forsendelse af HEV klassificeret som EURA-TIL TJENESTEBRUG sker i overensstemmelse med de i artikel 25 , stk . 3 indeholdte bestemmelser .

Artikel 27

Medbringelse af HEV paa tjenesterejser og til moeder

1 . Medbringelse af HEV paa tjenesterejser og til brug ved moeder uden for de bygninger , hvor de opbevares , skal begraenses til det mindst mulige .

2 . HEV , som medbringes paa en tjenesterejse , skal , saalaenge de ikke benyttes anbringes paa et sted , der opfylder alle betingelser med hensyn til sikkerhed som anfoert i artiklerne 21 og 22 . Tjenesteafdelingerne i den medlemsstat , paa hvis omraade moedet eller tjenesterejsen finder sted , skal yde noedvendig bistand hertil . Saafremt en saadan anbringelse ikke er mulig , er den udsendte person personlig ansvarlig for den sikre opbevaring af de paagaeldende HEV , uanset hvilke sikkerhedsforanstaltninger han traeffer . Kan et tilstraekkelig sikkert opbevaringssted ikke skaffes , maa de paagaeldende HEV forblive i den udsendtes personlige varetaegt .

I saerdeleshed er der forbudt selv midlertidigt at efterlade saadan HEV i hotelbokse eller i koeretoejer .

3 . Dokumenter , det vedroerer HEV , maa ikke laeses paa offentlige steder .

Artikel 28

Overfoerelse af HEV med telekommunikationsmidler

1 . HEV klassificeret som EURA-FORTROLIGT og derover kan overfoeres gennem telegraf , radio , telefon eller telex paa betingelse af , at de kodes paa en maade , der svarer til det paagaeldende dokuments hemmeligholdelsesordning .

2 . For HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT maa denne overfoerelsesmaade kun benyttes i paatraengende og uomgaengeligt noedvendige tilfaelde .

3 . Telefonisk meddelelse uden anvendelse af kode i forbindelse med HEV klassificeret som EURA-FORTROLIGT eller derover er i alle tilfaelde forbudt .

AFDELING VI

Destruktion af HEV

Artikel 29

Systematisk destruktion

1 . For at undgaa unoedig ophobning af HEV skal foraeldede eller overskydende eksemplarer destrueres . Dokumenter klassificeret som EURA-HEMMELIGT og EURA-STRENGT HEMMELIGT maa ikke destrueres , foerend tilladelse er indhentet fra den til deres klassificering kompetente myndighed .

2 . Destruktionen finder sted ved braending , formaling eller strimmelskaering og , hvor det drejer sig om HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT og EURA-HEMMELIGT i naervaerelse af sikkerhedsofficeren eller en af denne bemyndiget person , som udfaerdiger rapport herom .

3 . Alle mangfoldiggoerelsesmidler , uanset af hvilken art de er , for eksempel stencils , karbonpapirer , farvebaand , haandskrevne notater samt filmnegativer , som er benyttet ved fremstillingen eller mangfoldiggoerelsen , skal ubetinget destrueres efter fremstillingen af de til bevarelse bestemte eksemplarer i overensstemmelse med sikkerhedsofficerens anvisninger .

Artikel 30

Destruktion i paatraengende tilfaelde

Ethvert tjenestetrin , som ligger inde med HEV , skal udarbejde en plan for oejeblikkelig destruktion , som skal forhindre , at HEV klassificeret som EURA-FORTROLIGT og derover ved indtraeden af ekstraordinaere omstaendigheder falder i haenderne paa dertil ubefoejede personer .

AFDELING VII

Saerlige bestemmelser

Artikel 31

Saafremt visse af de foregaaende bestemmelser ikke kan bringes i anvendelse paa HEV paa grund af deres saerlige art , skal sikkerhedsofficeren traeffe eller lade ivaerksaette egnede forholdsregler , som sikrer saadan HEV en beskyttelse , der svarer til den , som er fastsat i denne forordning .

FJERDE DEL

FORHOLDSREGLER I TILFAELDE AF OVERTRAEDELSE AF SIKKERHEDSFORORDNINGEN

Artikel 32

Anmeldelsespligt

1 . Enhver person , der har modtaget instrukser i henhold til denne forordnings bestemmelser , og som konstaterer eller faar formodning om en overtraedelse af sikkerhedsforordningen eller af de trufne sikkerhedsforanstaltninger , har pligt til omgaaende at give meddelelse herom enten til sikkerhedsofficeren eller til sin afdelingsleder .

2 . Saasnart det i anledning af en saadan overtraedelse eller formodning herom som omtalt i stk . 1 efter det oplyste ligger naer at antage , at HEV klassificeret som EURA-FORTROLIGT eller derover er kommet til uvedkommende persons kendskab , skal sagen oejeblikkeligt forelaegges sikkerhedsbureauet eller de i artikel 7 omhandlede stats-organer , som omgaaende skal foretage en bedoemmelse af forholdet .

3 . Saafremt den i stk . 2 omtalte formodning bekraeftes , informerer sikkerhedsbureauet de i artikel 7 omhandlede statsorganer i alle medlemsstaterne herom , eller omvendt ; disse skal i det omfang , det angaar hver enkelt , traeffe alle forholdsregler for :

a ) at begraense den forvoldte skade til det mindst mulige ;

b ) at forhindre en gentagelse .

Artikel 33

Underretning af medlemsstaterne og retsforfoelgning

Sikkerhedsbureauet underretter medlemsstaterne om det konstaterede forhold gennem de i artikel 7 omhandlede statsorganer .

Den eller de stater , hvem sagen vedroerer , sender , saafremt de anser det for noedvendigt , til statsorganet i den kompetente stat den begaering , der giver anledning til retsforfoelgning i henhold til traktatens artikel 194 , stk . 1 , 2 . afsnit .

FEMTE DEL

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 34

Traktater , aftaler eller overenskomster med tredjeland

Bestemmelserne i denne forordning beroerer ikke forpligtelser paa dette omraade , som ifoelge traktater , aftaler eller overenskomster indgaaet med tredjelande , en international organisation eller en statsborger i et tredjeland paahviler Faellesskabet og/eller medlemsstaterne .

Artikel 35

Ikrafttraeden

Denne forordning traeder i kraft paa den fyrretyvende dag efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 31 . juli 1958 .

Paa Raadets vegne

BALKE

Formand