14.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 420/32


AVS-EU-AMBASSADØRUDVALGETS AFGØRELSE nr. 2/2020

af 4. december 2020

om ændring af afgørelse nr. 3/2019 om at træffe overgangsforanstaltninger i henhold til artikel 95, stk. 4, i AVS-EU-partnerskabsaftalen [2020/2052]

AVS-EU-AMBASSADØRUDVALGET HAR —

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater (1) (»AVS-EU-partnerskabsaftalen«), særlig artikel 15, stk. 4, og artikel 16, stk. 2, sammenholdt med artikel 95, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

AVS-EU-partnerskabsaftalen blev undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou og trådte i kraft den 1. april 2003. I overensstemmelse med AVS-EU-Ambassadørudvalgets afgørelse nr. 3/2019 (2) (»afgørelsen om overgangsforanstaltninger«) finder den anvendelse indtil den 31. december 2020.

(2)

I overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalens artikel 95, stk. 4, første afsnit, blev forhandlinger om en ny AVS-EU-partnerskabsaftale (»den nye aftale«) indledt i september 2018. Eftersom den nye aftale på grund af bl.a. forsinkelser forårsaget af covid-19-pandemien ikke vil være klar til at blive anvendt fra den 31. december 2020, den dato, hvor den nuværende retlige ramme udløber, er det derfor nødvendigt at ændre afgørelsen om overgangsforanstaltninger for yderligere at forlænge anvendelsen af bestemmelserne i AVS-EU-partnerskabsaftalen indtil den 30. november 2021.

(3)

I henhold til AVS-EU-partnerskabsaftalens artikel 95, stk. 4, andet afsnit, skal AVS-EU-Ministerrådet træffe eventuelle nødvendige overgangsforanstaltninger, indtil den nye aftale træder i kraft.

(4)

I medfør af AVS-EU-partnerskabsaftalens artikel 15, stk. 4, overdrog AVS-EU-Ministerrådet den 23. maj 2019 beføjelser til AVS-EU-Ambassadørudvalget til at træffe overgangsforanstaltninger (3).

(5)

Det er derfor hensigtsmæssigt, at AVS-EU-Ambassadørudvalget i henhold til AVS-EU-partnerskabsaftalens artikel 95, stk. 4, træffer afgørelse om ændring af AVS-EU-Ambassadørudvalgets afgørelse nr. 3/2019 med henblik på at forlænge anvendelsen af bestemmelserne i AVS-EU-partnerskabsaftalen indtil den 30. november 2021 eller indtil den nye aftales ikrafttræden eller indtil den midlertidige anvendelse mellem Unionen og AVS-staterne af den nye aftale, afhængigt af hvilket tidspunkt der kommer først.

(6)

Bestemmelserne i AVS-EU-partnerskabsaftalen vil fortsat blive anvendt med henblik på at bevare kontinuiteten i forbindelserne mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og AVS-staterne på den anden side. Formålet med de ændrede overgangsforanstaltninger er derfor ikke at ændre AVS-EU-partnerskabsaftalen i henhold til artikel 95, stk. 3, heri —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 1 i AVS-EU-Ambassadørudvalgets afgørelse nr. 3/2019 ændres datoen »den 31. december 2020« til »den 30. november 2021«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2021.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2020.

På vegne af AVS-EU-Ministerrådet

På vegne af AVS-EU-Ambassadørudvalget

Michael CLAUSS

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3. AVS-EU-Partnerskabsaftalen blev ændret ved aftale undertegnet den 25. juni 2005 i Luxembourg (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27) og ved aftale undertegnet den 22. juni 2010 i Ouagadougou (EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3).

(2)  AVS-EU-Ambassadørudvalgets afgørelse nr. 3/2019 af 17. december 2019 om at træffe overgangsforanstaltninger i henhold til artikel 95, stk. 4, i AVS-EU-partnerskabsaftalen (EUT L 1 af 3.1.2020, s. 3).

(3)  Afgørelse nr. 1/2019 truffet af AVS-EU-Ministerrådet af 23. maj 2019 om overdragelsen af beføjelser til AVS-EU-Ambassadørudvalget vedrørende afgørelsen om at træffe overgangsforanstaltninger i henhold til artikel 95, stk. 4, i AVS-EU-partnerskabsaftalen (EUT L 146 af 5.6.2019, s. 114).