13.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/140


AFGØRELSE nr. 2/2020 TRUFFET AF HANDELSUDVALGET EU-SINGAPORE

af 27. april 2020

om fortolkningen, jf. artikel 16.1, stk. 4, litra d), af artikel 10.17 og 10.22 i frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore, for så vidt angår ændring af beskyttelsen af geografiske betegnelser for vin, spiritus, landbrugsprodukter og fødevarer registreret i Singapore [2020/644]

HANDELSUDVALGET HAR —

under henvisning til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore, særlig artikel 10.17, artikel 10.22, og artikel 16.1, stk. 4, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore (»aftalen«) trådte i kraft den 21. november 2019.

(2)

Ved aftalens artikel 16.1 nedsættes et handelsudvalg, der bl.a. har til opgave at overvåge og lette gennemførelsen og anvendelsen af aftalen og kan vedtage fortolkninger af aftalens bestemmelser.

(3)

I henhold til aftalens artikel 10.17, stk. 3, skal geografiske betegnelser, der har oprindelse i en parts område og er registreret i den anden part i henhold til sidstnævnte parts nationale lovgivning, opføres i aftalens bilag 10-B.

(4)

Aftalens artikel 10.18 giver mulighed for at ændre listen over de geografiske betegnelser for vin, spiritus, landbrugsprodukter og fødevarer, der er opført i aftalens bilag 10-B, og som hver part skal beskytte i henhold til underafdeling C (Geografiske betegnelser).

(5)

I aftalens artikel 10.17, stk. 2, er der bl.a. fastsat bestemmelser om henholdsvis en indsigelsesprocedure og retsmidler, der muliggør rettelse og sletning af poster i det nationale register for at tage hensyn til tredjeparters legitime interesser.

(6)

Aftalens artikel 10.22 indeholder de generelle regler om beskyttelsen af geografiske betegnelser, herunder dem, der er opført i aftalens bilag 10-B.

(7)

Det bør præciseres, hvordan bestemmelserne i artikel 10.17 og 10.22 fungerer sammen. Det er navnlig nødvendigt ved aftalens ikrafttræden at præcisere forholdet mellem det beskyttelsesniveau, der er fastsat i aftalens artikel 10.22, og den ordning for registrering og beskyttelse af geografiske betegnelser, som hver part har indført i henhold til aftalens artikel 10.17, gennem vedtagelse af en afgørelse om nærværende bindende fortolkning.

(8)

Det er i denne forbindelse Singapores og Unionens fælles forståelse, at anmodninger, der indgives i form af ansøgninger om ændring af rettigheder vedrørende beskyttelsen af geografiske betegnelser, der er registreret i Singapore, herunder anmodninger, der indgives den 21. november 2019 eller senere af de grunde, der er anført i aftalens artikel 10.22, stk. 5, eller af andre grunde end dem, der er omhandlet i aftalens artikel 10.22, ikke bør ændre den beskyttelse, der ydes geografiske betegnelser opført i aftalens bilag 10-B, før Handelsudvalget har haft mulighed for at drøfte hensigtsmæssigheden af de ændringer, som antagelsen af sådanne anmodninger ville kunne indebære for opførelsen af geografiske betegnelser i bilag 10-B.

(9)

Parterne er enige om, at nærværende bindende fortolkning udgør en fortolkning, der finder anvendelse fra datoen for aftalens ikrafttræden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Beskyttelsen af geografiske betegnelser for vin, spiritus, landbrugsprodukter og fødevarer, der er registreret i Singapore og opført i aftalens bilag 10-B, må ikke ændres som følge af en ansøgning, der er indgivet den 21. november 2019 eller senere, om ændring af rettigheder af de grunde, der er omhandlet i aftalens artikel 10.22, stk. 5, medmindre Handelsudvalget har truffet en positiv afgørelse om en tilsvarende ændring af aftalens bilag 10-B.

Artikel 2

Fortolkningen i artikel 1 finder også anvendelse på ændringer af beskyttelsen af geografiske betegnelser for vin, spiritus, landbrugsprodukter og fødevarer, der er registreret i Singapore og opført i aftalens bilag 10-B, som følge af en ansøgning, der er indgivet den 21. november 2019 eller senere, om ændring af rettigheder af andre grunde end dem, der er omhandlet i aftalens artikel 10.22.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.