31.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 445/5


AFTALE MELLEM DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLANDS REGERING OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB OM SAMARBEJDE OM SIKKER OG FREDELIG ANVENDELSE AF KERNEENERGI


Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering, i det følgende benævnt "Det Forenede Kongerige", og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), i det følgende benævnt "Fællesskabet", i det følgende benævnt "parterne" under ét og en "part" hver for sig,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Det Forenede Kongerige, Den Europæiske Union ("Unionen") og Fællesskabet den 24. januar 2020 indgik aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen"), og at Det Forenede Kongerige trak sig ud af Unionen på dette grundlag den 31. januar 2020 kl. 23:00 GMT og 00:00 CET,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at afsnit IX i udtrædelsesaftalen omhandler Euratomrelaterede anliggender i relation til udtrædelsen,

SOM NOTERER SIG, at Unionen og Det Forenede Kongerige er nået til enighed om den politiske erklæring, der fastlægger rammen for de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige efter Det Forenede Kongeriges udtræden,

SOM ANERKENDER graden af integration mellem Fællesskabet og Det Forenede Kongerige på det nukleare område,

SOM ANERKENDER, at Det Forenede Kongerige, Fællesskabet og dets medlemsstater har nået et sammenligneligt højt niveau for fredelig anvendelse af kerneenergi i henhold til deres respektive love og forskrifter om nuklear sikkerhedskontrol og nuklear sikring, folkesundhed, nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse, håndtering af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel og miljøbeskyttelse,

SOM NOTERER SIG Det Forenede Kongeriges tilsagn om at udvikle og anvende kerneenergi som led i dets diversificerede lavemissionsenergimiks,

SOM ØNSKER at indgå langsigtede samarbejdsordninger om fredelig og ikkeeksplosiv anvendelse af kerneenergi på forudsigelig og praktisk vis, som tager hensyn til deres respektive kerneenergiprogrammer og som letter handel, forskning og udvikling samt andre former for samarbejde mellem Det Forenede Kongerige og Fællesskabet,

SOM ANERKENDER, at Det Forenede Kongerige og Fællesskabet drager fordel af deres indbyrdes samarbejde om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål,

SOM PÅ NY BEKRÆFTER parternes tilsagn om at sikre, at den internationale udvikling og anvendelse af kerneenergi til fredelige formål skal fremme målet om ikkespredning af kernevåben,

SOM PÅ NY BEKRÆFTER Det Forenede Kongeriges, Fællesskabets og dets medlemsstaters støtte til målene for Den Internationale Atomenergiorganisation ("IAEA") og IAEA's kontrolsystem tillige med deres ønske om at samarbejde om at sikre dens fortsatte effektivitet,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Det Forenede Kongerige og alle Fællesskabets medlemsstater er parter i traktaten om ikkespredning af kernevåben, som blev udfærdiget i London, Moskva og Washington den 1. juli 1968, og som trådte i kraft den 5. marts 1970 ("NPT"),

SOM PÅ NY BEKRÆFTER parternes støtte til NPT's mål og deres ønske om at fremme universel tilslutning til NPT,

SOM MINDER OM Det Forenede Kongeriges regerings, Fællesskabets og dets medlemsstaters stærke engagement i nuklear ikkespredning, herunder styrkelse og effektiv anvendelse af de relaterede sikkerhedsforanstaltninger og ordninger for eksportkontrol, i henhold til hvilke samarbejdet mellem Det Forenede Kongerige og Fællesskabet om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål finder sted,

SOM ANERKENDER, at Det Forenede Kongerige som kernevåbenstat i henhold til NPT frivilligt har indgået overenskomsten mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Den Internationale Atomenergiorganisation om anvendelsen af kontrolforanstaltninger i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland inden for rammerne af traktaten om ikkespredning af kernevåben og tillægsprotokollen til denne overenskomst, begge udfærdiget i Wien den 7. juni 2018 (i det følgende under ét benævnt "kontrolaftalen mellem Det Forenede Kongerige og IAEA"),

SOM BEMÆRKER, at der anvendes nuklear sikkerhedskontrol i alle Fællesskabets medlemsstater, både i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab ("Euratomtraktaten") og i henhold til de kontrolaftaler, der er indgået mellem Fællesskabet, Fællesskabets medlemsstater og IAEA,

SOM MINDER OM Det Forenede Kongeriges, Fællesskabets og dets medlemsstaters stærke engagement med hensyn til sikker anvendelse af nukleart materiale som parter i konventionen om fysisk beskyttelse af nukleart materiale, som blev udfærdiget i Wien og New York den 3. marts 1980, og som trådte i kraft generelt den 8. februar 1987, såvel som i ændringen af denne konvention, som blev udfærdiget i Wien den 8. juli 2005, og som trådte i kraft generelt den 8. maj 2016 (i det følgende under ét benævnt "den ændrede CPPNM"),

SOM BEMÆRKER, at Det Forenede Kongeriges regering og alle Fællesskabets medlemsstaters regeringer deltager i Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale,

SOM BEMÆRKER, at der bør tages hensyn til de forpligtelser, som Det Forenede Kongerige og Fællesskabets enkelte medlemsstater har indgået inden for rammerne af Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale,

SOM ERKENDER, at denne aftale ikke berører aftalen mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Nederlandene vedrørende samarbejde om udvikling og udnyttelse af gascentrifugeprocessen til fremstilling af beriget uran, som er udfærdiget i Almelo den 4. marts 1970, og aftalen mellem regeringerne for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Kongeriget Nederlandene, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik vedrørende samarbejde om centrifugeteknologi, som er udfærdiget i Cardiff den 12. juli 2005,

SOM PÅ NY BEKRÆFTER Det Forenede Kongeriges, Fællesskabets og dets medlemsstaters støtte til de internationale konventioner om nuklear sikkerhed, radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel, hurtig anmeldelse af kernekraftuheld og bistand i tilfælde af nødsituationer,

SOM PÅ NY BEKRÆFTER parternes tilsagn om sikker anvendelse af nukleart materiale og nukleare anlæg og beskyttelse af mennesker og miljø mod de skadelige virkninger af ioniserende stråling, betydningen for det internationale samfund af at sikre, at anvendelsen af kerneenergi er sikker, velreguleret og miljømæssigt forsvarlig og betydningen af bilateralt og multilateralt samarbejde for effektive ordninger for nuklear sikkerhed og for forbedring af sådanne ordninger,

SOM ANERKENDER princippet om løbende forbedring af nuklear sikkerhed og begge parters lederskab på dette område, herunder fremme af høje standarder på verdensplan, og som anerkender betydningen af, at hver part opretholder nuklear sikkerhed på et højt niveau,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at videnskabelig og teknologisk forskning i nuklear fission og fusion har stor betydning for både energimæssig og ikkeenergimæssig anvendelse for parterne, og at de har en gensidig interesse i at samarbejde på dette område,

SOM PÅ NY BEKRÆFTER, at ved at undertegne aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (1), har Fællesskabet forpligtet sig til at deltage i anlægget af ITER-projektet ("ITER") og den fremtidige udnyttelse heraf; Fællesskabets bidrag forvaltes gennem det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling, som er oprettet ved Rådets beslutning 2007/198/Euratom (2),

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de specifikke vilkår og betingelser for Det Forenede Kongeriges deltagelse i ITER-projektet eller andre aktiviteter gennem Fusion for Energy og Det Forenede Kongeriges deltagelse som associeret land i Fællesskabets forsknings- og uddannelsesprogram, herunder det finansielle bidrag, fastsættes særskilt,

SOM ANERKENDER det grundlæggende princip om fri bevægelighed for varer, produkter og kapital samt den frie ret til beskæftigelse for specialister inden for Fællesskabets nukleare sektors indre fælles marked,

SOM ANERKENDER, at denne aftale bør være i overensstemmelse med Den Europæiske Unions og Det Forenede Kongeriges internationale forpligtelser i henhold til Verdenshandelsorganisationens aftaler,

SOM PÅ NY BEKRÆFTER Det Forenede Kongeriges og Fællesskabets medlemsstaters engagement i deres bilaterale aftaler om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

1.   Formålet med denne aftale er at opstille rammerne for samarbejdet mellem parterne om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål på grundlag af fælles fordel og gensidighed, og uden at parternes respektive beføjelser indskrænkes.

2.   Samarbejde i henhold til denne aftale skal udelukkende have fredelige formål.

3.   De genstande, som er omfattet af denne aftale, må kun anvendes til fredelige formål og må ikke anvendes til nukleare våben eller nukleare eksplosive anordninger, til forskning i eller udvikling af kernevåben eller andre nukleare eksplosive anordninger eller til militære formål.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

(a)

"kompetent myndighed":

i)

for Det Forenede Kongeriges vedkommende, Department for Business, Energy and Industrial Strategy og Office for Nuclear Regulation

ii)

for Fællesskabets vedkommende, Europa-Kommissionen

eller enhver anden myndighed, som den pågældende part til enhver tid måtte give den anden part skriftlig underretning om

(b)

"udstyr": de genstande, der er anført i punkt 1, 3, 4, 5, 6 og 7 i bilag B til NSG

(c)

"retningslinjerne for atomteknologileverandører": retningslinjerne i IAEA-dokument INFCIRC/254/Part 1, som revideret fra tid til anden og som gennemført af parterne, medmindre andet aftales efter samråd i Det Blandede Udvalg

(d)

"intellektuel ejendom": den definition, der er anført i artikel 2 i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, udfærdiget i Stockholm den 14. juli 1967, som ændret den 28. september 1979; den kan udvides efter aftale mellem parterne

(e)

"Det Blandede Udvalg": det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 19 (Det Blandede Udvalg)];

(f)

"ikkenukleart materiale": den definition, der er anført i bilag B til NSG

(g)

"bilag B til NSG": bilag B til retningslinjerne for atomteknologileverandører

(h)

"nukleart materiale": udgangsmateriale og specielt fissilt materiale som defineret i artikel XX i IAEA's statut, som blev udfærdiget i De Forenede Nationernes hovedkvarter den 23. oktober 1956, og som trådte i kraft den 29. juli 1957 ("IAEA's statut"). Enhver afgørelse truffet af IAEA's Styrelsesråd i henhold til artikel XX i IAEA's statut, som ændrer listen over materiale, der betragtes som et "udgangsmateriale" eller "specielt fissilt materiale", får kun virkning i henhold til denne aftale, hvis begge parter efter samråd i Det Blandede Udvalg er enige herom

(i)

"fredeligt formål": omfatter anvendelse af nukleart materiale, herunder nukleart materiale hidrørende fra én eller flere processer, ikkenukleart materiale, udstyr og teknologi inden for områder såsom kraftvarmeproduktion, lægemidler, landbrug og industri, men ikke forskning i eller udvikling af eksplosive anordninger eller nogen form for militære formål. Militære formål omfatter ikke levering af strøm til en militærbase fra et elnet eller fremstilling af radioisotoper, der skal anvendes til medicinske formål på et militærhospital

(j)

"person": enhver fysisk person, virksomhed eller anden enhed, som er underkastet de gældende love og administrative bestemmelser inden for parternes territoriale jurisdiktion, dog ikke parterne i denne aftale

(k)

"teknologi": som defineret i bilag A til retningslinjerne for atomteknologileverandører

(l)

"overgangsperiode": den betydning, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, og

(m)

"handels- og samarbejdsaftalen": handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side, og

henvisninger i nærværende aftale til artikler gælder artikler i nærværende aftale, medmindre andet er fastsat.

Artikel 3

Omfanget af samarbejdet på det nukleare område

1.   Det samarbejde om fredelig anvendelse af kerneenergi, der forudses mellem parterne under denne aftale, kan omfatte:

(a)

lettelse af samhandel og handelsmæssigt samarbejde

(b)

levering af nukleart materiale, ikkenukleart materiale og udstyr

(c)

overførsel af teknologi, herunder levering af oplysninger, som er relevante for denne artikel

(d)

indkøb af udstyr og instrumenter

(e)

adgang til og anvendelse af udstyr og anlæg

(f)

sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald, herunder geologisk deponering

(g)

nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse, herunder kriseberedskab og overvågning af radioaktivitetsniveauer i miljøet

(h)

nuklear sikkerhedskontrol og fysisk beskyttelse

(i)

anvendelse af radioisotoper og stråling inden for landbrug, industri, lægevidenskab og forskning, navnlig for at minimere risikoen for mangel på forsyninger af medicinske radioisotoper og for at støtte udviklingen af nye teknologier og behandlinger, der involverer radioisotoper, til gavn for folkesundheden

(j)

geologisk og geofysisk efterforskning efter og udvikling, produktion, viderebehandling og udnyttelse af uranressourcer

(k)

reguleringsmæssige aspekter af fredelig anvendelse af kerneenergi

(l)

forskning og udvikling og

(m)

andre områder af relevans for emnet for denne aftale, som måtte blive besluttet i fællesskab af parterne skriftligt efter samråd i Det Blandede Udvalg.

2.   Samarbejdet inden for de i stk. 1 fastsatte specifikke områder kan om nødvendigt gennemføres på grundlag af aftaler mellem en retlig enhed, som er etableret i Det Forenede Kongerige, og en retlig enhed, som er etableret i Fællesskabet, idet den pågældende kompetente myndighed over for den anden kompetente myndighed angiver denne som værende behørigt bemyndiget til at gennemføre dette samarbejde. Sådanne aftaler skal indeholde bestemmelser om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, såfremt der findes eller opstår sådanne rettigheder.

Artikel 4

Former for samarbejde på det nukleare område

Det samarbejde, der er beskrevet i artikel 3 [Omfanget af samarbejdet på det nukleare område], kan antage, men er ikke begrænset til, følgende former:

(a)

overførsel af nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr og teknologi

(b)

udveksling af oplysninger på områder af fælles interesse såsom nuklear sikkerhedskontrol, nuklear sikkerhed, radioaktivitetsniveauer i miljøet og levering af radioisotoper

(c)

fremme af udveksling, besøg og uddannelse af personale og eksperter, herunder faglig uddannelse og videreuddannelse af administrativt, videnskabeligt og teknisk personale

(d)

afholdelse af symposier og seminarer

(e)

udveksling af videnskabelig og teknisk information, bistand og tjenester, herunder i forbindelse med forsknings- og udviklingsaktiviteter

(f)

tilrettelæggelse af og deltagelse i fælles projekter og oprettelse af joint ventures og hensigtsmæssige bilaterale arbejdsgrupper eller studier

(g)

fremme af kommercielt samarbejde vedrørende det nukleare brændselskredsløb såsom levering af tjenester i forbindelse med nukleare brændselskredsløb, herunder uranomdannelse og isotopberigelse, og

(h)

andre former for samarbejde, som måtte blive besluttet i fællesskab af parterne skriftligt efter samråd i Det Blandede Udvalg.

Artikel 5

Genstande, som er omfattet af aftalen

1.   Denne aftale finder anvendelse på de i stk. 2 omhandlede genstande, medmindre:

(a)

andet måtte blive besluttet af partnerne i fællesskab, eller

(b)

hvis en undtagelse i henhold til stk. 4 finder anvendelse.

2.   De i stk. 1 omhandlede genstande er:

(a)

nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr eller teknologi, der overføres mellem parterne eller deres respektive personer, hvad enten det er direkte eller gennem en tredjepart. Sådan(t) nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr eller teknologi falder ind under denne aftale, så snart det/den befinder sig under modtagerpartens territoriale jurisdiktion, forudsat at den leverende part har underrettet modtagerparten skriftligt om overførslen, og modtagerparten skriftligt har bekræftet, at genstanden er eller vil blive underkastet aftalens bestemmelser, og at den angivne modtager, såfremt denne ikke er identisk med modtagerparten, er en bemyndiget person i modtagerpartens territoriale jurisdiktion

(b)

nukleart materiale, ikkenukleart materiale eller udstyr, der anvendes i eller fremstilles ved hjælp af genstande, som er omfattet af denne aftale, og som er identificeret i de administrative ordninger, der er vedtaget i henhold til artikel 15 [Administrative ordninger]

(c)

nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr eller teknologi, som ifølge procedurerne i de administrative ordninger, der er oprettet i henhold til artikel 15 [Administrative ordninger] anses for at være omfattet af denne aftale, efter at den er trådt i kraft, og

(d)

eventuelle andre genstande, der bestemmes i fællesskab af parterne efter samråd i Det Blandede Udvalg.

3.   Genstande, som denne aftale finder anvendelse på, jf. stk. 1, er fortsat omfattet af bestemmelserne i denne aftale, indtil det i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i de administrative ordninger, der er oprettet i henhold til artikel 15 [Administrative ordninger], er fastslået, at:

(a)

en sådan genstand er blevet videreoverført uden for modtagerpartens territoriale jurisdiktion i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne aftale

(b)

for så vidt angår nukleart materiale, at det nukleare materiale ikke længere kan anvendes til en nuklear aktivitet, der kan give anledning til sikkerhedskontrol som omhandlet i artikel 6, stk. 1 [Sikkerhedskontrol], i denne aftale, eller at det i praksis ikke kan nyttiggøres For så vidt angår afgørelsen om, hvornår nukleart materiale, der er omfattet af denne aftale, ikke længere er brugbart eller ikke længere i praksis lader sig nyttiggøre til forarbejdning til en form, i hvilken det er brugbart til nukleare aktiviteter ud fra et sikkerhedskontrolmæssigt synspunkt, skal begge parter acceptere en afgørelse truffet af IAEA i henhold til bestemmelserne om afslutning af sikkerhedskontrol i den relevante sikkerhedskontrolaftale, som IAEA er part i

(c)

for så vidt angår ikkenukleart materiale og udstyr, at sådanne genstande ikke længere kan anvendes til nukleare formål

(d)

at sådanne genstande ikke længere er omfattet af denne aftale i henhold til de kriterier, der er fastsat i de administrative ordninger, som er vedtaget i henhold til artikel 15 [Administrative ordninger] eller

(e)

på anden vis skriftligt efter samråd i Det Blandede Udvalg bestemmes af parterne i fællesskab.

4.   Teknologi er omfattet af denne aftale for alle Fællesskabets medlemsstater, bortset fra de medlemsstater, som Fællesskabet angiver i en skriftlig underretning til Det Forenede Kongerige ved denne aftales ikrafttræden, idet disse medlemsstater har givet udtryk for, at de ikke er rede til at lade teknologi være omfattet af rammerne af denne aftale. En sådan foranstaltning berører ikke fællesskabsretten, navnlig reglerne for det fælles nukleare marked. Enhver medlemsstat, for hvilken en underretning er indgivet i henhold til dette stykke, bistår Fællesskabets kompetente myndighed med at opfylde forpligtelserne i henhold til denne aftale angående overførsel og videreoverførsel af teknologi. Efter samråd i Det Blandede Udvalg kan den i dette stykke omhandlede underretning til enhver tid trækkes tilbage skriftligt for enhver berørt medlemsstat, hvis den pågældende medlemsstat har givet udtryk for, at den er rede til det. De praktiske retningslinjer for gennemførelsen af denne bestemmelse er fastsat i de administrative ordninger, der er oprettet i henhold til artikel 15 [Administrative ordninger].

Artikel 6

Beskyttelsesforanstaltninger

1.   Nukleart materiale, der er omfattet af denne aftale, er underkastet følgende betingelser:

(a)

i Fællesskabet: Euratoms sikkerhedskontrol i henhold til Euratomtraktaten og IAEA's sikkerhedskontrol i overensstemmelse med følgende aftaler om sikkerhedskontrol, eventuelt ændret og erstattet, og i overensstemmelse med NPT:

i)

aftalen mellem Fællesskabets kernevåbenfri medlemsstater, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Den Internationale Atomenergiorganisation, som blev udfærdiget i Bruxelles den 5. april 1973 og trådte i kraft den 21. februar 1977 (IAEA INFCIRC/193), og aftalen mellem Frankrig, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Den Internationale Atomenergiorganisation, som blev udfærdiget i juli 1978 og trådte i kraft den 12. september 1981 (IAEA-dokument INFCIRC/290) og

ii)

tillægsprotokollerne, IAEA-dokument INFCIRC/193/add.8 og IAEA-dokument INFCIRC/290/add.1, som blev undertegnet den 22. september 1998 i Wien, og som trådte i kraft den 30. april 2004 på grundlag af IAEA-dokument INFCIRC/540 (korrigeret) (Strengthened Safeguards System, Part II (skærpet sikkerhedskontrolsystem, del II))

(b)

i Det Forenede Kongerige:

i)

det nationale sikkerhedskontrolsystem som gennemført af den nationale kompetente myndighed og

ii)

IAEA's sikkerhedskontrol i medfør af sikkerhedskontrolaftalen mellem Det Forenede Kongerige og IAEA

2.   Hvis anvendelsen af en aftale med IAEA, jf. denne artikels stk. 1, af en eller anden grund suspenderes eller bringes til ophør i Fællesskabet eller Det Forenede Kongerige, skal den pågældende part ufortøvet indgå en aftale med IAEA, der giver samme effektivitet og dækning som de relevante sikkerhedskontrolaftaler omhandlet i stk. 1, litra a) eller b), eller, hvis dette ikke er muligt,

(a)

skal Fællesskabet for sit eget vedkommende anvende sikkerhedskontrol, der er baseret på Euratoms sikkerhedskontrolsystem, og som giver samme effektivitet og dækning som de sikkerhedskontrolaftaler, der er omhandlet i stk. 1, litra a), og Det Forenede Kongerige skal for sit eget vedkommende anvende sikkerhedskontrol, der giver samme effektivitet og dækning som den sikkerhedskontrolaftale, der er omhandlet i stk. 1, litra b),

(b)

eller hvis dette ikke er muligt, skal parterne træffe foranstaltninger til anvendelse af sikkerhedskontrol, som giver samme effektivitet og dækning som sikkerhedskontrolaftalerne i stk. 1, litra a) eller b).

3.   Begge parter er enige om inden for deres respektive jurisdiktioner at gennemføre et robust og effektivt system for regnskab og kontrol med nukleart materiale, som har til formål at sikre, at nukleart materiale, der er omfattet af dette afsnit, ikke omdirigeres fra dets fredelige formål. Tilsyn, herunder inspektioner i anlæg, der ligger inde med nukleart materiale, som er omfattet af denne aftale, skal udføres på en sådan måde, at de respektive kompetente myndigheder kan drage uafhængige konklusioner og om nødvendigt pålægge passende korrigerende foranstaltninger og overvåge sådanne foranstaltninger.

Artikel 7

Fysisk beskyttelse

1.   Der skal til enhver tid anvendes fysiske beskyttelsesforanstaltninger på et niveau, som mindst opfylder kriterierne i bilag C til retningslinjerne for nukleare overførsler. Foruden dette dokument vil Det Forenede Kongerige, Fællesskabet repræsenteret ved Europa-Kommissionen, hvis det er relevant, og Fællesskabets medlemsstater, hvis de anvender fysiske beskyttelsesforanstaltninger, henholde sig til deres forpligtelser ifølge den ændrede CPPNM, herunder eventuelle ændringer, som er trådt i kraft for hver part, og henstillingerne i IAEA-dokument INFCIRC/225/Rev.5 (henstillingerne om nuklear sikkerhed vedrørende fysisk beskyttelse af nukleart materiale og nukleare anlæg), herunder enhver revision, medmindre parterne efter samråd i Den Blandede Udvalg i fællesskab beslutter andet.

2.   Transport af nukleart materiale er omfattet af bestemmelserne i den ændrede CPPNM, herunder eventuelle ændringer, som er trådt i kraft for hver part, og af IAEA's regulativer for sikker transport af radioaktivt materiale (IAEA Safety Standards Series No. TS-R-1), herunder enhver revision, medmindre parterne efter samråd i Den Blandede Udvalg i fællesskab beslutter andet.

Artikel 8

Nuklear sikkerhed

1.   Fællesskabet og Det Forenede Kongerige er parter i konventionen om nuklear sikkerhed, som blev udfærdiget i Wien den 17. juni 1994, og som trådte i kraft den 24. oktober 1996 (IAEA-dokument INFCIRC/449), den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald, som blev udfærdiget i Wien den 5. september 1997, og som trådte i kraft den 18. juni 2001 (IAEA-dokument INFCIRC/546), konventionen om bistand i tilfælde af kernekraftuheld eller strålingsfare, som blev udfærdiget i Wien den 26. september 1986, og som trådte i kraft den 26. februar 1987 (IAEA-dokument INFCIRC/336), og konventionen om hurtig anmeldelse af kernekraftuheld, som blev udarbejdet i Wien den 26. september 1986, og som trådte i kraft den 27. oktober 1986 (IAEA-dokument INFCIRC/335). Enhver ændring af en af ovennævnte konventioner finder anvendelse på denne aftale, medmindre en part skriftligt har meddelt den anden part, at den ikke accepterer ændringen. Fællesskabet, dets medlemsstater og Det Forenede Kongerige har godkendt Wienerklæringen om nuklear sikkerhed, der blev vedtaget den 9. februar 2015 (IAEA-dokument INFCIRC/872).

2.   Parterne anerkender betydningen af internationalt samarbejde om effektive ordninger for nuklear sikkerhed og arbejder sammen om løbende forbedringer af de internationale standarder og konventioner for nuklear sikkerhed og gennemførelsen heraf i anerkendelse af begge parters førende rolle på dette område.

3.   Idet princippet om løbende forbedring af nuklear sikkerhed og hvert parts ret til at implementere standarder for nuklear sikkerhed anerkendes, og for så vidt som det ikke strider mod udviklingen inden for retligt bindende internationale standarder for nuklear sikkerhed, må ingen af parterne svække eller reducere beskyttelsesniveauerne, i forhold til hvad der er fastsat i beskyttelsesstandarderne, eller håndhævelsen heraf, som er fælles for parterne ved udløbet af overgangsperioden, hvad angår nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse, sikker håndtering af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel, dekommissionering, sikker forsendelse af nukleart materiale samt kriseberedskab og -indsats.

4.   Parterne fortsætter med at samarbejde, opretholde regelmæssige kontakter og udveksle oplysninger om spørgsmål af relevans for nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse, kriseberedskab og -indsats samt håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, herunder resultaterne af internationale peerevalueringer, hvor det er relevant.

5.   Parterne samarbejder fortsat om de emner, der er omfattet af:

(a)

etablerede fællesskabssystemer til overvågning og udveksling af information om radioaktivitetsniveauer i miljøet, herunder:

i)

Det Europæiske Fællesskabs system til udveksling af presserende radiologiske informationer (ECURIE) og

ii)

den europæiske platform for udveksling af radiologiske data (EURDEP)

(b)

nedsatte rådgivende ekspertgrupper på området for nuklear sikkerhed, herunder Gruppen af Europæiske Nukleare Tilsynsmyndigheder og

(c)

eventuelle fællesskabssystemer eller -grupper, som parterne måtte blive enige om via deres kompetente myndigheder.

Fællesskabet kan via sin kompetente myndighed opfordre Det Forenede Kongerige til at deltage som tredjeland i disse systemer og grupper.

Artikel 9

Overførsler, videreoverførsler og fremme af handel

1.   Enhver overførsel af nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr eller teknologi, der foretages som led i samarbejdet i medfør af denne aftale, skal foregå i overensstemmelse med Fællesskabets, Fællesskabets medlemsstaters og Det Forenede Kongeriges relevante internationale forpligtelser i forbindelse med fredelig anvendelse af kerneenergi som anført i artikel 6 [Sikkerhedskontrol] og artikel 7 [Fysisk beskyttelse] og i forbindelse med de forpligtelser, der er indgået af de enkelte medlemsstater i Fællesskabet og Det Forenede Kongerige i Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale, jf. retningslinjerne for nukleare overførsler.

2.   Parterne fremmer indbyrdes handel med genstande, som er omfattet af denne aftale, eller mellem personer, som er etableret på parternes område, til gensidig fordel for producenter, virksomheder i det nukleare brændselskredsløb, offentlige værker og forbrugere.

3.   Parterne skal så vidt muligt bistå hinanden ved indkøb af nukleart materiale, ikkenukleart materiale eller udstyr, der foretages af en af parterne eller af personer i Fællesskabet eller under Det Forenede Kongeriges jurisdiktion.

4.   Videreførelse af det påtænkte samarbejde i medfør af denne aftale vil være betinget af en gensidigt tilfredsstillende anvendelse af det sikkerheds- og kontrolsystem, som Fællesskabet har oprettet i overensstemmelse med Euratomtraktaten, og af det system for sikkerhed og kontrol, som Det Forenede Kongerige har oprettet.

5.   Bestemmelserne i denne aftale må ikke anvendes til at bringe Fællesskabets nukleare markeds integritet og funktionsdygtighed i fare, navnlig til at hindre den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser i Fællesskabet eller til at forpurre Fællesskabets fælles forsyningspolitik på det nukleare område.

6.   Overførsel af nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr eller teknologi og passende tjenester skal foregå på fair forretningsmæssige vilkår. Gennemførelsen af dette stykke indskrænker ikke anvendelsen af Euratomtraktaten og den deraf afledte ret og af Det Forenede Kongeriges love og bestemmelser.

7.   Alle videreoverførsler af nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr eller teknologi, der er omfattet af denne aftale, må kun finde sted inden for rammerne af de forpligtelser, som regeringerne for de enkelte medlemsstater i Fællesskabet og Det Forenede Kongerige har indgået i Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale. Retningslinjerne for nukleare overførsler finder navnlig anvendelse på videreoverførsel af genstande, som er omfattet af denne aftale.

8.   Skriftlige underretninger om overførsler af genstande, som er omfattet af denne aftale, og videreoverførsler af ikkenukleart materiale, udstyr og teknologi, der er omfattet af denne aftale, udveksles efter de procedurer, der er fastsat i de administrative ordninger, som er indført i medfør af artikel 15 [Administrative ordninger].

9.   Ikkenukleart materiale, udstyr og teknologi, der er omfattet af denne aftale, må ikke overføres uden for modtagerpartens territoriale jurisdiktion uden forudgående skriftligt samtykke fra den leverende part, medmindre det sker i overensstemmelse med denne artikels stk. 11. Denne artikel berører ikke artikel 5, stk. 4 [Genstande, som er omfattet af denne aftale].

10.   Når retningslinjerne for nukleare overførsler kræver samtykke fra den leverende part, må nukleart materiale, der er omfattet af denne aftale, ikke overføres uden for modtagerpartens territoriale jurisdiktion uden forudgående skriftligt samtykke fra den leverende part, medmindre det sker i overensstemmelse med stk. 11.

11.   Ved denne aftales ikrafttræden udveksler parterne lister over lande, hvortil den anden part har tilladt videreoverførsel af nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr og teknologi i henhold til denne artikels stk. 9 og 10. Hver part underretter den anden part om ændringer af sine lister over lande efter de procedurer, der er fastlagt i de administrative ordninger, som er fastsat i medfør af artikel 15 [Administrative ordninger].

12.   Overfører Det Forenede Kongerige eller en medlemsstat i Fællesskabet teknologi, som er omfattet af denne aftale, til en medlemsstat, der er omfattet af undtagelsen, jf. artikel 5, stk. 4 [Genstande, som er omfattet af denne aftale], finder stk. 7 og 9 anvendelse. De praktiske retningslinjer for gennemførelsen af dette stykke er fastsat inden for rammerne af de administrative ordninger, der er oprettet i medfør af artikel 15 [Administrative ordninger].

Artikel 10

Berigelse

En part skal indhente skriftligt samtykke fra den anden part forud for berigelse af nukleart materiale, der er omfattet af denne aftale, til 20 % eller derover med isotop uran-235. Hvis et sådant samtykke gives, skal der redegøres for betingelserne for anvendelse af det resulterende uran beriget til 20 % eller derover. Yderligere bestemmelser, der er nødvendige for at lette gennemførelsen af denne bestemmelse, kan fastsættes i de administrative ordninger, der oprettes i medfør af artikel 15 [Administrative ordninger].

Artikel 11

Oparbejdning

Hver part giver sit samtykke til den anden parts oparbejdning af nukleart brændsel, der indeholder nukleart materiale omfattet af denne aftale, forudsat at oparbejdningen finder sted i overensstemmelse med betingelserne i bilaget [Oparbejdning].

Artikel 12

Samarbejde om forskning og udvikling på det nukleare område

1.   Parterne samarbejder om forskning og udvikling til fredelige anvendelser, både til strøm og anden anvendelse af kerneenergi, herunder udvikling af fusionsenergi, mellem parterne og deres organer, når parterne har fælles interesser, og for så vidt som formålene er omfattet af deres respektive forsknings- og udviklingsprogrammer og forsknings- og udviklingsaktiviteter. Parterne eller deres organer kan i givet fald tillade forskere og organisationer fra alle forskningsområder, herunder universiteter, laboratorier og den private sektor, at deltage i et sådant samarbejde. Parterne bestræber sig i overensstemmelse med deres respektive love og forskrifter på at lette et sådant samarbejde mellem personer på dette område.

2.   Samarbejde i henhold til denne artikel kan omfatte:

(a)

Det Forenede Kongeriges deltagelse som tredjeland i Fællesskabets forsknings- og uddannelsesprogrammer og forsknings- og uddannelsesaktiviteter og

(b)

Det Forenede Kongeriges medlemskab af Fusion for Energy

i overensstemmelse med betingelserne i handels- og samarbejdsaftalen.

3.   I det omfang, det er nødvendigt, kan parterne eller deres kompetente myndigheder indgå særskilte gennemførelsesordninger, der fastsætter det præcise omfang af og de specifikke vilkår og betingelser for det samarbejde, der er genstand for denne artikel.

4.   De gennemførelsesordninger, der fastsættes i henhold til stk. 3, kan bl.a. omfatte bestemmelser om finansiering, fordeling af ledelsesansvar og operationelt ansvar og nærmere bestemmelser om formidling og udveksling af oplysninger og intellektuel ejendom.

Artikel 13

Udveksling af oplysninger og teknisk ekspertise

1.   Parterne fremmer og letter en passende og forholdsmæssig udveksling af oplysninger og teknisk ekspertise indbyrdes og mellem deres respektive kompetente myndigheder om emner, der henhører under denne aftales anvendelsesområde.

2.   Parterne kan give hinanden, deres kompetente myndigheder og personer i Fællesskabet eller under Det Forenede Kongeriges jurisdiktion adgang til disponible oplysninger om emner, der henhører under denne aftales anvendelsesområde.

3.   Oplysninger, der er modtaget fra en tredjepart på betingelser, der udelukker yderligere videregivelse af sådanne oplysninger, er ikke omfattet af denne aftale.

4.   Oplysninger, som den leverende part anser for at have handelsværdi, må kun videregives på de af den leverende part angivne betingelser.

5.   Parterne fremmer og letter udveksling af oplysninger mellem personer under Det Forenede Kongeriges jurisdiktion på den ene side og personer i Fællesskabet på den anden side vedrørende emner, der er omfattet af denne aftale.

6.   Oplysninger, der ejes af sådanne personer, må kun videregives med disses samtykke eller på de af dem angivne betingelser.

7.   Parterne træffer alle passende forholdsregler for at bevare den fortrolige karakter af oplysninger, de modtager som følge af anvendelsen af denne aftale.

Artikel 14

Intellektuel ejendom

1.   Parterne sikrer, at intellektuel ejendom, der frembringes, og teknologi, der overføres som led i samarbejde i henhold til denne aftale, nyder passende og effektiv beskyttelse i overensstemmelse med de relevante internationale aftaler og overenskomster og de gældende love og bestemmelser i Det Forenede Kongerige og i Unionen, Fællesskabet eller deres medlemsstater.

2.   Denne aftale har ikke til formål at overdrage nogen form for intellektuel ejendom. Intellektuel ejendom, som frembringes inden for rammerne af det samarbejde, der er omhandlet i denne aftale, fordeles fra sag til sag i eventuelle specifikke aftaler, ordninger eller kontrakter i tilknytning til denne aftale.

Artikel 15

Administrative ordninger

1.   Parterne indfører gennem deres respektive kompetente myndigheder administrative ordninger for at gennemføre denne aftale på effektiv vis. Disse ordninger skal omfatte de procedurer, der er nødvendige for, at de kompetente myndigheder kan gennemføre og forvalte denne aftale.

2.   Administrative ordninger fastlagt i henhold til denne artikel kan ændres efter fælles skriftlig aftale mellem de kompetente myndigheder.

3.   Administrative ordninger kan indeholde bestemmelser om udveksling af lagerfortegnelser over de genstande, der er omfattet af denne aftale.

4.   De administrative ordninger kan angive mekanismerne for samråd mellem de kompetente myndigheder.

5.   Regnskabet med nukleart materiale og ikkenukleart materiale, som er omfattet af denne aftale, baseres på fungibilitet og på principperne om proportionalitet og nukleare og ikkenukleare materialers ækvivalens som anført i de administrative ordninger, jf. denne artikel.

Artikel 16

Gennemførelse

1.   Bestemmelserne i denne aftale gennemføres i god tro og således, at hindringer, forsinkelser og utidig indblanding i Det Forenede Kongeriges og Fællesskabets nukleare aktiviteter undgås, og den forsigtige forvaltningspraksis, der er nødvendig for en økonomisk forsvarlig og sikker gennemførelse af deres nukleare aktiviteter, følges.

2.   Bestemmelserne i denne aftale må ikke anvendes til sikring af kommercielle eller industrielle fordele eller til indblanding i parternes eller bemyndigede personers interne eller internationale kommercielle eller industrielle interesser, indblanding i parternes eller i Fællesskabets medlemsstaters nukleare politik, hindring af fremme af en fredelig og ikkeeksplosiv anvendelse af kerneenergi, hindring af den frie bevægelighed for genstande, som hører under — eller om hvilke det er meddelt, at de vil komme til at høre under — denne aftale inden for parternes respektive territoriale jurisdiktion eller mellem Det Forenede Kongerige og Fællesskabet.

Artikel 17

Gældende lovgivning

1.   Samarbejde i henhold til denne aftale finder sted i overensstemmelse med de respektive gældende love og forskrifter i Det Forenede Kongerige, Unionen og Fællesskabet og de internationale aftaler, som parterne har tiltrådt, uden at dette berører artikel 18 [Eksisterende aftaler]. For Fællesskabets vedkommende forstås ved gældende lov også Euratomtraktaten og den deraf afledte ret.

2.   Hver part er over for den anden part ansvarlig for at sikre, at bestemmelserne i denne aftale accepteres og overholdes af alle personer under dets jurisdiktion, som er bemyndiget i medfør af dette afsnit, for Det Forenede Kongeriges vedkommende og af alle personer i Fællesskabet, som er bemyndiget i medfør af denne aftale, for Fællesskabets vedkommende.

Artikel 18

Eksisterende aftaler

1.   Bestemmelserne i eventuelle bilaterale aftaler om civilt nukleart samarbejde mellem Det Forenede Kongerige og medlemsstater af Fællesskabet betragtes som supplerende bestemmelser til denne aftale og afløses i givet fald af bestemmelserne i denne aftale.

2.   Denne aftale udgør ikke en supplerende aftale handels- og samarbejdsaftalen.

3.   Denne aftale berører ikke tidligere bilaterale aftaler mellem Det Forenede Kongerige på den ene side og Unionen og Euratom på den anden side.

Artikel 19

Det Blandede Udvalg

1.   Parterne nedsætter herved et fælles blandet udvalg.

2.   Det Blandede Udvalgs sammensætning og arbejdsgang fastsættes efter de procedurer, der er fastsat i de administrative ordninger, som er indført i medfør af artikel 15 [Administrative ordninger].

3.   Det Blandede Udvalg mødes regelmæssigt og efter anmodning fra en af parternes kompetente myndigheder for at overvåge gennemførelsen af denne aftale.

4.   Det Blandede Udvalgs opgaver omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

(a)

udveksling af oplysninger, drøftelse af bedste praksis og udveksling af erfaringer med hensyn til gennemførelsen

(b)

nedsættelse og koordinering af arbejdsgrupper, der handler inden for rammerne af denne aftales anvendelsesområde

(c)

afdækning og drøftelse af samt samråd om tekniske anliggender

(d)

vedtagelse af henstillinger med henblik på fælles afgørelser, som parterne skal træffe, når dette er fastsat ifølge denne aftale, herunder fælles afgørelser om at ændre aftalen

(e)

funktion som et samrådsforum — også i forbindelse med tvistbilæggelse

(f)

koordinering af samarbejdsforanstaltninger angående anvendelse af kerneenergi til andre formål end elproduktion, navnlig for at minimere risikoen for mangel på forsyninger af medicinske radioisotoper og for at støtte udviklingen af nye teknologier og behandlinger, der involverer radioisotoper, til gavn for folkesundheden og

(g)

funktion som et teknisk forum for alle andre anliggender i forbindelse med denne aftale.

Artikel 20

Samråd

På anmodning af en af parterne mødes parternes repræsentanter i nødvendigt omfang for inden for rammerne af Det Blandede Udvalg at rådføre sig med hinanden om spørgsmål i tilknytning til gennemførelsen af denne aftale, overvåge anvendelsen af aftalen og drøfte samarbejdsforanstaltninger, der supplerer de i denne aftale fastsatte foranstaltninger. Sådanne samråd kan også finde sted i form af brevveksling.

Artikel 21

Tvistbilæggelse

1.   I Det Blandede Udvalg drøfter parterne straks enhver tvist mellem dem vedrørende anvendelsen, fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale med henblik på at bilægge tvisten ved forhandling. Sådanne drøftelser eller forhandlinger kan finde sted i form af brevveksling.

2.   Enhver tvist, der ikke bilægges ved forhandling og obligatoriske konsultationer inden for rammerne af Det Blandede Udvalg, forelægges på begæring af en af parterne for en voldgiftsret, der sammensættes af tre voldgiftsmænd. Hver af tvistens parter udpeger en voldgiftsmand, og de to således udpegede voldgiftsmænd vælger en tredje, der ikke er statsborger i nogen af parterne, og som skal være formand.

3.   Har en af parterne ikke inden 30 dage efter indgivelse af begæringen om voldgift udpeget en voldgiftsmand, kan den anden part anmode præsidenten for Den Internationale Domstol om at udpege en voldgiftsmand for den part, der ikke har udpeget en voldgiftsmand. Er den tredje voldgiftmand ikke valgt inden 30 dage efter udpegelsen eller udnævnelsen af voldgiftsmænd for begge parterne, kan hver af parterne anmode præsidenten for Den Internationale Domstol om at udnævne den tredje voldgiftsmand.

4.   Et flertal af voldgiftsrettens medlemmer er beslutningsdygtigt, og alle beslutninger træffes ved flertalsafgørelse af alle voldgiftsrettens medlemmer. Voldgiftsproceduren fastsættes af retten. Rettens afgørelser er bindende for begge parter og gennemføres af dem. Voldgiftsmændenes honorar fastsættes på samme grundlag som for ad hoc-dommere ved Den Internationale Domstol. Enhver voldgiftsafgørelse eller -kendelse fuldbyrdes i overensstemmelse med al gældende lovgivning i parterne og folkeretten.

Artikel 22

Indstilling af samarbejdet i tilfælde af grov overtrædelse

1.   Hvis:

(a)

en af parterne eller en af Fællesskabets medlemsstater har gjort sig skyldig i grov misligholdelse af en af de materielle forpligtelser i henhold til artikel 1 [Formål], 5 [Genstande, som er omfattet af aftalen], 6 [Sikkerhedskontrol], 7 [Fysisk beskyttelse], artikel 9 [Overførsler, videreoverførsler og fremme af handel], artikel 10 [Berigelse], 11 [Oparbejdning] eller 15 [Administrative ordninger] eller andre forpligtelser i henhold til denne aftale, som parterne gensidigt måtte fastsætte skriftligt efter samråd i Det Blandede Udvalg, eller

(b)

navnlig hvis en af Fællesskabets kernevåbenfri medlemsstater bringer en nuklear eksplosiv anordning til sprængning, eller en af Fællesskabets kernevåbenmedlemsstater eller Det Forenede Kongerige bringer en nuklear eksplosiv anordning til sprængning ved hjælp af enhver genstand, der er omfattet af denne aftale,

kan den anden part ved skriftlig meddelelse herom helt eller delvis suspendere eller bringe samarbejdet i henhold til denne aftale til ophør. I meddelelsen skal parten udpege de foranstaltninger, som den anser for at udgøre en alvorlig misligholdelse af forpligtelserne i denne aftale, præcisere de bestemmelser, som den agter at suspendere eller bringe til ophør, samt datoen fra hvilken den agter at indføre suspensionen eller ophøret.

2.   Inden parterne tager skridt i denne henseende, holder de samråd med hinanden for inden for rammerne af Det Blandede Udvalg at nå til enighed om en mindelig løsning og herunder en afgørelse om, hvorvidt der er behov for korrigerende eller andre foranstaltninger, og, i bekræftende fald, hvilke foranstaltninger der skal træffes og inden for hvilken tidsfrist.

3.   Suspension eller opsigelse i medfør af stk. 1 tages først i anvendelse, hvis de korrigerende eller andre foranstaltninger ikke er truffet inden for den af Det Blandede Udvalg fastsatte frist, eller hvis der ikke er fundet en mindelig løsning inden for en rimelig frist, men uden tøven.

4.   En suspension finder ikke længere anvendelse, hvis den suspenderende part finder det godtgjort, at den anden part overholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, hvad enten det er på eget initiativ eller som følge af en afgørelse fra voldgiftsretten.

5.   I tilfælde af suspension eller ophør af denne aftale har den leverende part ret til at kræve tilbagelevering af genstande, der er omfattet af denne aftale.

Artikel 23

Ændring

1.   Parterne kan på anmodning af en af parterne konsultere hinanden inden for rammerne af Det Blandede Udvalg om mulige ændringer af denne aftale — især for at tage hensyn til den internationale udvikling på det nukleare område.

2.   Denne aftale kan ændres, hvis parterne er enige herom.

3.   Ændringer træder i kraft på den dato, parterne har fastsat ved diplomatisk noteudveksling mellem parterne eller via deres kompetente myndigheder, alt efter hvad der er relevant, om afslutningen af deres respektive interne procedurer, som er nødvendige for, at aftalen kan træde i kraft.

4.   Bilaget til denne aftale udgør en integreret del af denne aftale og kan ændres i overensstemmelse med denne artikel.

Artikel 24

Ikrafttræden og varighed

1.   Denne aftale træder i kraft dagen træder i kraft på den første dag i måneden efter den måned, hvor parterne har meddelt hinanden, at de har opfyldt og afsluttet de respektive interne krav og procedurer, der er nødvendige for at kunne erklære sig indforstået med at være bundet af aftalen.

2.   Denne aftale forbliver i kraft i en første periode på 30 år. Derefter forlænges aftalen automatisk ti år ad gangen, medmindre en af parterne senest seks måneder inden udløbet af den første 30-årsperiode eller af en sådan yderligere 10-årsperiode ved en diplomatisk noteudveksling meddeler den anden part, at den har til hensigt at bringe aftalen til ophør.

3.   Uanset at denne aftale eller ethvert samarbejde i henhold til aftalen suspenderes, bringes til ophør eller udløber af en hvilken som helst grund, forbliver forpligtelserne i artikel 1 [Formål], 5 [Genstande, som er omfattet af aftalen], 6 [Sikkerhedskontrol], 7 [Fysisk beskyttelse], artikel 9 [Overførsler, videreoverførsler og fremme af handel], artikel 10 [Berigelse], 11 [Oparbejdning], 13 [Udveksling af oplysninger og teknisk ekspertise], 14 [Intellektuel ejendom], 15 [Administrative ordninger], 16 [Gennemførelse], 17 [Lovvalg], 18 [Eksisterende aftaler], 20 [Konsultation], 21 [Bilæggelse af tvister] og 22 [Indstilling af samarbejdet i tilfælde af grov overtrædelse] i kraft, så længe der nogetsteds i den anden part eller under dens jurisdiktion eller kontrol findes genstande, som er omfattet af de nævnte artikler, eller indtil parterne i overensstemmelse med artikel 5 [Genstande, som er omfattet af aftalen] gensidigt fastslår, at nukleart materiale, som er omfattet af aftalen, ikke længere er brugbart eller i praksis ikke længere lader sig nyttiggøre til forarbejdning til en form, i hvilken det er brugbart til en nuklear aktivitet ud fra et sikkerhedskontrolsynspunkt.

Artikel 25

Autentiske tekster

Denne aftale udfærdiges i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. Parterne bekræfter senest den 30. april 2021 gyldigheden af de andre sprogudgaver end den engelske ved diplomatisk noteudveksling.

Image 1

Image 2

Image 3


(1)  EUT L 358 af 16.12.2006, s. 62.

(2)  Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58).


BILAG — OPARBEJDNING

Artikel 1

Nukleart materiale, der er omfattet af denne aftale, er underlagt følgende betingelser:

(a)

oparbejdning skal ske med henblik på energianvendelse eller forvaltning af materialer indeholdt i brugt brændsel samt i overensstemmelse med det nukleare brændselskredsløbsprogram som fastsat ved samråd mellem de kompetente myndigheder

(b)

foreslår en parts kompetente myndighed et nukleart brændselskredsløbsprogram, forelægger vedkommende en beskrivelse heraf, herunder nærmere oplysninger om de politiske, retlige og reguleringsmæssige rammer for oparbejdning og oplagring, anvendelse og transport af plutonium

(c)

det nyttiggjorte plutonium skal oplagres og anvendes i overensstemmelse med det nukleare brændselskredsløbsprogram, jf. litra a), og

(d)

oparbejdning og anvendelse af det nyttiggjorte plutonium til andre ikkeeksplosive fredelige formål, herunder forskning, der ikke er omfattet af det nukleare brændselskredsløbsprogram, jf. litra a), må kun ske på betingelser, der er aftalt skriftligt mellem parterne efter konsultationer i henhold til dette bilags artikel 2.

Artikel 2

Der holdes samråd i Det Blandede Udvalg senest 40 dage efter modtagelsen af en anmodning fra en af parterne:

(a)

med henblik på at undersøge, hvorledes bestemmelserne i dette bilag fungerer

(b)

med henblik på at overveje ændringer af det nukleare brændselskredsløbsprogram, jf. dette bilags artikel 1

(c)

med henblik på at overveje forbedringer af internationale kontrolforanstaltninger og andre kontrolteknikker, herunder indførelse af nye og alment anerkendte internationale mekanismer i forbindelse med oparbejdning og plutonium, eller

(d)

med henblik på at overveje forslag om oparbejdning, anvendelse, oplagring og transport af det nyttiggjorte plutonium til andre fredelige ikkeeksplosive formål, herunder forskning.