25.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/1


Meddelelse om midlertidig anvendelse af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side (1)

Den Europæiske Union og Japan gav den 21. december 2018 hinanden meddelelse om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for midlertidig anvendelse af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side. Fra den 1. februar 2019 kan Japan og Unionen derfor ved gensidig aftale midlertidigt anvende bestemte bestemmelser i aftalen, jf. artikel 47, stk. 2.

I henhold til artikel 4 i Rådets afgørelse (EU) 2018/1197 af 26. juni 2018 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af den strategiske partnerskabsaftale anvendes følgende artikler i aftalen midlertidigt mellem Unionen og Japan:

a)

artikel 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 40 og 41

b)

artikel 13, artikel 15 (med undtagelse af stk. 2, litra b)), artikel 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 og 37, artikel 38, stk. 1, og artikel 39, i det omfang de omfatter spørgsmål, hvor Unionen allerede har udøvet sin kompetence internt

c)

artikel 1, 2, 3, 4 og artikel 5, stk. 1, i det omfang de omfatter spørgsmål, der henhører under Unionens kompetence til at fastlægge og gennemføre en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

d)

artikel 42 (med undtagelse af stk. 2, litra c)), artikel 43-47, artikel 48, stk. 3, og artikel 49, 50 og 51, i det omfang disse bestemmelser er begrænset til det formål at sikre aftalens midlertidige anvendelse.


(1)  EUT L 216 af 24.8.2018, s. 4.