7.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/29


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 84/2017

af 5. maj 2017

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2019/196]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/662 af 1. april 2016 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2017, 2018 og 2019 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/662 ophæver Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/595 (2), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Fødevarelovgivning gælder ikke for Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes efter punkt 120 (Kommissionens forordning (EU) 2016/1412) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»121.

32016 R 0662: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/662 af 1. april 2016 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2017, 2018 og 2019 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EUT L 115 af 29.4.2016, s. 2).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasning:

Følgende tilføjes til tabellen i punkt 5 i bilag II:

IS

12

NO

12«

2)

Punkt 102 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/595) udgår.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/662, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. maj 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 115 af 29.4.2016, s. 2.

(2)  EUT L 99 af 16.4.2015, s. 7.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.