7.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/8


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 72/2017

af 5. maj 2017

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2019/184]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 af 18. august 2016 om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om veterinære anliggender. Lovgivning om veterinære anliggender gælder ikke for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel I i bilag I til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes i punkt 12 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001) i del 7.1:

»—

32016 R 1396: Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 af 18. august 2016 (EUT L 225 af 19.8.2016, s. 76).«

2)

Teksten til tilpasning H. i punkt 12 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001) i del 7.1 udgår.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af Kommissionens forordning (EU) 2016/1396, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. maj 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 225 af 19.8.2016, s. 76.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.