10.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/3


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter

DEN EUROPÆISKE UNION,

på den ene side, og

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN,

på den anden side,

i det følgende under ét benævnt »de kontraherende parter«,

SOM ØNSKER at forbedre politisamarbejdet og det retlige samarbejde mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og Fyrstendømmet Liechtenstein, uden at dette berører reglerne om beskyttelse af den enkeltes frihed,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de nuværende forbindelser mellem de kontraherende parter, navnlig protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (1), er udtryk for et tæt samarbejde om bekæmpelse af kriminalitet,

SOM UNDERSTREGER, at det er i de kontraherende parters fælles interesse at sikre, at politisamarbejdet mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og Fyrstendømmet Liechtenstein fungerer hurtigt og effektivt på en måde, der er forenelig med de grundlæggende principper i deres nationale retssystemer, og som respekterer den enkeltes rettigheder og overholder principperne i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet den 4. november 1950 i Rom,

SOM ANERKENDER, at Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (2) allerede indeholder regler for, hvordan de retshåndhævende myndigheder i Den Europæiske Unions medlemsstater og Fyrstendømmet Liechtenstein effektivt og hurtigt kan udveksle oplysninger og efterretninger med henblik på gennemførelse af kriminalefterforskninger eller kriminalefterretningsoperationer,

SOM ANERKENDER, at det med henblik på at stimulere det internationale samarbejde på området retshåndhævelse er af afgørende betydning, at der hurtigt og effektivt kan udveksles nøjagtige oplysninger,

SOM ANERKENDER, at målet er at indføre procedurer til fremme af hurtige, effektive og billige metoder til udveksling af oplysninger, og at disse procedurer af hensyn til den fælles anvendelse af oplysningerne bør være pålidelige og børomfatte passende garantier med hensyn til oplysningernes nøjagtighed og sikkerhed under fremsendelse og lagring samt procedurer for registrering af udvekslinger af oplysninger og restriktioner for anvendelsen af de udvekslede oplysninger,

SOM UNDERSTREGER, at denne aftale derfor indeholder bestemmelser, som er baseret på de vigtigste bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (3), Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (4) og bilaget hertil samt Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA af 30. november 2009 om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (5), og som har til formål at forbedre udvekslingen af oplysninger, hvorved Den Europæiske Unions medlemsstater og Fyrstendømmet Liechtenstein indrømmer hinanden adgangsret til deres elektroniske DNA-analysedatabaser, elektroniske fingeraftryksidentifikationssystemer og køretøjsregistre,

SOM UNDERSTREGER, at i forbindelse med oplysninger fra nationale DNA-analysedatabaser og elektroniske fingeraftryksidentifikationssystemer skal et hit/no hit-system i anden omgang gøre det muligt for den søgende stat at anmode om relevante personoplysninger fra den stat, der administrerer databasen, og om nødvendigt anmode om yderligere oplysninger ved hjælp af procedurer for gensidig retshjælp, herunder de procedurer, der er vedtaget i medfør af Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at disse bestemmelser vil fremskynde de eksisterende procedurer betydeligt og dermed sætte Den Europæiske Unions medlemsstater og Fyrstendømmet Liechtenstein i stand til at finde ud af, om en anden stat ligger inde med de oplysninger, der er behov for, og i givet fald hvilken stat,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at sammenligning af oplysninger på tværs af grænserne vil åbne en ny dimension inden for bekæmpelse af kriminalitet, og at de informationer, der opnås ved at sammenligne oplysninger, vil give mulighed for nye efterforskningsmetoder og således spille en afgørende rolle ved at bistå staternes retshåndhævende og judicielle myndigheder,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at reglerne bygger på etablering af netværk mellem staternes nationale databaser,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at medlemsstaterne på visse betingelser bør kunne levere personoplysninger og andre oplysninger end personoplysninger for at forbedre udvekslingen af oplysninger med henblik på at forebygge strafbare handlinger og opretholde den offentlige orden og sikkerhed i forbindelse med store arrangementer med en grænseoverskridende dimension,

SOM ANERKENDER, at der ud over en forbedring af udvekslingen af oplysninger er behov for at regulere andre former for tættere samarbejde mellem politimyndighederne, navnlig ved hjælp af fælles sikkerhedsoperationer (såsom fælles patruljer),

SOM TAGER I BETRAGTNING, at hit/no hit-systemet er opbygget med henblik på sammenligning af anonyme profiler, hvor supplerende personoplysninger kun udveksles efter et hit, og levering og modtagelse heraf henhører under den nationale lovgivning, herunder bestemmelserne om retshjælp, og at denne opbygning sikrer et passende databeskyttelsessystem, idet levering af personoplysninger til andre stater kræver et passende databeskyttelsesniveau fra den modtagende stats side,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fyrstendømmet Liechtenstein bør dække de operative udgifter i forbindelse med sine organers anvendelse af denne aftale,

SOM ERKENDER, at akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter, er et vigtigt skridt i retning af en sikrere og mere effektiv udveksling af kriminaltekniske oplysninger, og at visse bestemmelser i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA bør overholdes af Fyrstendømmet Liechtenstein,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at behandlingen af personoplysninger i henhold til denne aftale hos myndighederne i Fyrstendømmet Liechtenstein med henblik på forebyggelse, afsløring eller efterforskning af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet bør være omfattet af en standard for beskyttelse af personoplysninger i henhold til Fyrstendømmet Liechtensteins nationale ret, som er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (6),

SOM TAGER AFSÆT I den gensidige tillid mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og Fyrstendømmet Liechtenstein for så vidt angår deres retssystemers struktur og den måde, de fungerer på,

SOM TAGER HENSYN TIL, at i henhold til aftalen mellem Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, der henviser til samarbejde inden for rammerne af den schweiziske informationssystem for fingeraftryksoplysninger og DNA-profiler (7), deler begge lande samme database og systemer til udveksling af information om henholdsvis DNA og fingeraftryksoplysninger,

SOM ANERKENDER, at bestemmelserne i bilaterale og multilaterale aftaler fortsat gælder i alle spørgsmål, der ikke er omfattet af nærværende aftale —

HAR VEDTAGET AT INDGÅ DENNE AFTALE:

Artikel 1

Genstand og formål

1.   Med forbehold af denne aftale finder artikel 1-24, artikel 25, stk. 1, og artikel 26-32 og 34 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, anvendelse i de bilaterale forbindelser mellem Fyrstendømmet Liechtenstein og hver af medlemsstaterne.

2.   Med forbehold af denne aftale finder artikel 1-19 og artikel 21 i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, og bilaget hertil, med undtagelse af kapitel 4, punkt 1, anvendelse i de bilaterale forbindelser mellem Fyrstendømmet Liechtenstein og hver af medlemsstaterne.

3.   De erklæringer, som medlemsstaterne har afgivet i medfør af Rådets afgørelse 2008/615/RIA og 2008/616/RIA, finder også anvendelse i deres bilaterale forbindelser med Fyrstendømmet Liechtenstein.

4.   Med forbehold af denne aftale finder artikel 1 til 5 og artikel 6, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter, anvendelse i de bilaterale forbindelser mellem Fyrstendømmet Liechtenstein og hver af medlemsstaterne.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

1)   »kontraherende parter«: Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein

2)   »medlemsstat«: en medlemsstat i Den Europæiske Union

3)   »stat«: en medlemsstat eller Fyrstendømmet Liechtenstein.

Artikel 3

Ensartet anvendelse og fortolkning

1.   Med henblik på at sikre, at de i artikel 1 omhandlede bestemmelser anvendes og fortolkes på en så ensartet måde som muligt, følger de kontraherende parter løbende udviklingen i retspraksis fra Den Europæiske Unions Domstol og fra de kompetente schweiziske domstole vedrørende disse bestemmelser. Med henblik herpå oprettes der en ordning for at sikre regelmæssig, gensidig udveksling af oplysninger om denne retspraksis.

2.   Fyrstendømmet Liechtenstein har ret til at forelægge processkrifter eller skriftlige indlæg for Den Europæiske Unions Domstol i sager, hvor en domstol i en medlemsstat har forelagt den et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af en af de i artikel 1 nævnte bestemmelser.

Artikel 4

Bilæggelse af tvister

En eventuel tvist mellem Fyrstendømmet Liechtenstein og en medlemsstat om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale eller en af de i artikel 1 nævnte bestemmelser samt ændringer heraf kan af en af tvistens parter forelægges på et møde mellem repræsentanterne for regeringerne for medlemsstaterne og for Fyrstendømmet Liechtenstein med henblik på hurtig bilæggelse.

Artikel 5

Ændringer

1.   Såfremt det bliver nødvendigt at ændre de i artikel 1 omhandlede bestemmelser, underretter Den Europæiske Union snarest muligt Fyrstendømmet Liechtenstein herom og modtager dets eventuelle bemærkninger.

2.   Den Europæiske Union giver Fyrstendømmet Liechtenstein notifikation om enhver ændring af de i artikel 1 omhandlede bestemmelser, så snart ændringen er vedtaget.

Fyrstendømmet Liechtenstein beslutter i uafhængighed, om det vil acceptere indholdet af ændringen og gennemføre det i sine interne retsregler. Nævnte beslutning meddeles Den Europæiske Union senest tre måneder efter den i første afsnit omhandlede notifikation.

3.   Hvis indholdet af ændringen først kan være bindende for Fyrstendømmet Liechtenstein, efter at de forfatningsmæssige krav er opfyldt, underretter Fyrstendømmet Liechtenstein Den Europæiske Union herom ved dens notifikation. Fyrstendømmet Liechtenstein giver snarest Den Europæiske Union skriftlig meddelelse, når alle forfatningsmæssige krav er opfyldt. Hvis der ikke kræves folkeafstemning, gives meddelelsen umiddelbart efter udløbet af fristen for afgørelse af, om der skal afholdes folkeafstemning. Hvis der kræves folkeafstemning, har Fyrstendømmet Liechtenstein en frist på højst 18 måneder fra datoen for notifikationen fra Den Europæiske Union til at give meddelelse om sin beslutning. Fra den fastsatte dato for ændringens ikrafttræden for Fyrstendømmet Liechtenstein og indtil det har givet meddelelse om, at de forfatningsmæssige krav er opfyldt, anvender Fyrstendømmet Liechtenstein midlertidigt indholdet af ændringen, hvis det er muligt.

4.   Hvis Fyrstendømmet Liechtenstein ikke accepterer ændringens indhold, suspenderes denne aftale. De kontraherende parter indkaldes til et møde for at undersøge enhver mulighed for at få aftalen til at fungere, herunder muligheden for anerkendelse af ækvivalens i lovgivningerne. Suspensionen hæves, når Fyrstendømmet Liechtenstein meddeler, at det accepterer ændringens indhold, eller hvis de kontraherende parter indbyrdes beslutter på ny at anvende aftalen.

5.   Hvis de kontraherende parter ikke har besluttet at anvende aftalen igen ved udløbet af suspensionen på seks måneder, finder aftalen ikke længere anvendelse.

6.   Denne artikels stk. 4 og 5 finder ikke anvendelse på ændringer i kapitel 3, 4 og 5 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA eller af artikel 17 i Rådets afgørelse 2008/616/RIA, for hvilke Fyrstendømmet Liechtenstein har meddelt Den Europæiske Union, at de ikke kan accepteres og grundene hertil. I dette tilfælde og med forbehold af denne aftales artikel 10 finder de relevante bestemmelser i den udgave, der går forud for ændringen, fortsat anvendelse i de bilaterale forbindelser mellem Fyrstendømmet Liechtenstein og hver af medlemsstaterne.

Artikel 6

Revision

De kontraherende parter er enige om at tage denne aftale op til fælles revision senest fem år efter dens ikrafttræden. Revisionen skal især tage sigte på den praktiske gennemførelse, fortolkningen og udviklingen af aftalen og skal også omhandle spørgsmål som f.eks. konsekvenserne af den videre udvikling i Den Europæiske Union på det område, som denne aftale omfatter.

Artikel 7

Forbindelsen med andre instrumenter

1.   Fyrstendømmet Liechtenstein kan fortsat anvende bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger vedrørende grænseoverskridende samarbejde med medlemsstaterne, som er i kraft på datoen for denne aftales indgåelse, for så vidt sådanne aftaler eller ordninger ikke er uforenelige med denne aftales mål. Fyrstendømmet Liechtenstein giver Den Europæiske Union meddelelse om sådanne aftaler eller ordninger, der fortsat finder anvendelse.

2.   Efter denne aftales ikrafttræden kan Fyrstendømmet Liechtenstein indgå yderligere bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger vedrørende grænseoverskridende samarbejde med medlemsstaterne, eller lade sådanne sætte i kraft, for så vidt sådanne aftaler eller ordninger giver mulighed for at udvide eller udbygge denne aftales mål. Fyrstendømmet Liechtenstein giver Den Europæiske Union meddelelse om sådanne nye aftaler eller ordninger inden tre måneder efter deres undertegnelse eller, for så vidt angår aftaler eller ordninger, der blev undertegnet inden denne aftales ikrafttræden, inden tre måneder efter deres ikrafttræden.

3.   De aftaler og ordninger, der er nævnt i stk. 1 og 2, berører ikke forbindelserne med de medlemsstater, der ikke er parter i dem.

4.   Denne aftale berører ikke eksisterende aftaler om retshjælp eller gensidig anerkendelse af retsafgørelser.

Artikel 8

Notifikation, erklæringer og ikrafttræden

1.   De kontraherende parter giver gensidigt hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for, at de kan give deres samtykke til at være bundet af denne aftale.

2.   Den Europæiske Union kan give sit samtykke til at være bundet af denne aftale, selv om afgørelserne vedrørende behandlingen af personoplysninger, der leveres eller er leveret i henhold til Rådets afgørelse 2008/615/RIA, endnu ikke er truffet for alle medlemsstaters vedkommende.

3.   Artikel 5, stk. 1, og 2, finder midlertidig anvendelse fra datoen for undertegnelsen af denne aftale.

4.   Perioden på tre måneder, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, vedrørende ændring af de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 1, foretaget efter undertegnelsen af denne aftale, men inden dens ikrafttræden, starter på dagen for denne aftales ikrafttræden.

5.   Når Fyrstendømmet Liechtenstein giver notifikation, jf. stk. 1, eller, hvis dette er fastsat, på ethvert tidspunkt derefter, skal det afgive de erklæringer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3.

6.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i den tredje måned efter datoen for den sidste notifikation i henhold til stk. 1.

7.   Medlemsstaters og Fyrstendømmet Liechtensteins udlevering af personoplysninger som omhandlet i denne aftale må ikke ske, før bestemmelserne i kapitel 6 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA er gennemført i national ret i de stater, der deltager i sådan udlevering.

For at kontrollere, om dette er tilfældet for Fyrstendømmet Liechtenstein, foretages der et evalueringsbesøg og en testkørsel i overensstemmelse med de betingelser og ordninger, der er accepteret af Fyrstendømmet Liechtenstein, og som svarer til dem, medlemsstaterne er underlagt i medfør af kapitel 4 i bilaget til Rådets afgørelse 2008/616/RIA.

På grundlag af en samlet evalueringsrapport og efter samme procedure som for lanceringen af elektroniske dataudvekslinger i medlemsstaterne fastsætter Rådet med enstemmighed den eller de datoer, hvorfra medlemsstaterne kan udlevere deres personoplysninger til Fyrstendømmet Liechtenstein i overensstemmelse med denne aftale.

8.   Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 skal gennemføres og anvendes af Fyrstendømmet Liechtenstein. Fyrstendømmet Liechtenstein meddeler Europa-Kommissionen teksten til de vigtigste retsforskrifter, som det vedtager på det område, der er omfattet af nævnte direktiv.

9.   Artikel 1-24, artikel 25, stk. 1, og artikel 26-32 og 34 i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA skal gennemføres og anvendes af Fyrstendømmet Liechtenstein. Fyrstendømmet Liechtenstein meddeler Europa-Kommissionen teksten til de vigtigste retsforskrifter, som det vedtager på det område, der er omfattet af nævnte rammeafgørelse.

10.   De kompetente myndigheder i Fyrstendømmet Liechtenstein må ikke anvende bestemmelserne i kapitel 2 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA, før det har gennemført og anvendt de foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 8 og 9.

Artikel 9

Nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union

Hvis nye medlemsstater tiltræder Den Europæiske Union, skaber dette rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale mellem disse nye medlemsstater og Fyrstendømmet Liechtenstein.

Artikel 10

Ophør

1.   Denne aftale kan bringes til ophør af en af de kontraherende parter ved at deponere en notifikation om ophør hos den anden kontraherende part.

2.   Denne aftales ophør i henhold til stk. 1 får virkning seks måneder efter, at notifikation om ophør er deponeret.

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein


(1)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 3.

(2)  EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89.

(3)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

(4)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12.

(5)  EUT L 322 af 9.12.2009, s. 14.

(6)  EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89.

(7)  Liechtensteinisches Landesgesetzblatt LGBl. 2006 Nr. 75; Liechtensteinisches Landesgesetzblatt, Register LR 0.369.101.2.


De kontraherende parters erklæring ved undertegnelsen af aftalen

Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein, som er kontraherende parter i aftalen om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (i det følgende benævnt »aftalen«), erklærer:

 

Gennemførelsen af udvekslingen af data vedrørende DNA-profil, fingeraftryk og registreringer af køretøjer kræver, at Fyrstendømmet Liechtenstein etablerer bilaterale forbindelser for hver af disse kategorier med hver af medlemsstaterne.

 

For at lette opgaven modtager Fyrstendømmet Liechtenstein alle disponible dokumenter, specifik software og lister over nyttige kontakter.

 

Fyrstendømmet Liechtenstein kan nyde godt af et uformelt partnerskab med de medlemsstater, der allerede har indført en sådan dataudveksling, med henblik på at dele indhøstede erfaringer og således yde praktisk og teknisk bistand. De nærmere bestemmelser for sådanne partnerskaber fastsættes i en direkte aftale mellem de berørte stater.

 

De liechtensteinske eksperter kan til enhver tid tage kontakt til formandskabet for Rådet, til Europa-Kommissionen eller til førende eksperter på disse områder med henblik på at få oplysninger, en nærmere redegørelse eller anden form for bistand. Kommissionen kan, når der er tale om forberedelse af forslag eller meddelelser, som den er i kontakt med medlemsstaterne om, på samme måde kontakte Fyrstendømmet Liechtenstein.

 

Liechtensteinske eksperter kan indbydes til at deltage i møder, hvor medlemsstaternes eksperter forsamlet i Rådet drøfter tekniske aspekter, som er direkte relevante for en korrekt anvendelse og udvikling af ovennævnte rådsafgørelser.