29.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/21


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 55/2017

af 17. marts 2017

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1819]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/950 af 15. juni 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 2,4-DB, beta-cyfluthrin, carfentrazonethyl, Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltamethrin, dimethenamid-p, ethofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fosthiazat, imazamox, iodosulfuron, iprodion, isoxaflutol, linuron, maleinhydrazid, mesotrion, oxasulfuron, pendimethalin, picoxystrobin, silthiofam og trifloxystrobin (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/952 af 15. juni 2016 om godkendelse af lavrisikoaktivstoffet Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1424 af 25. august 2016 om forlængelse af godkendelsen af aktivstoffet thifensulfuronmethyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1429 af 26. august 2016 om godkendelse af aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes i punkt 13a (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011):

»—

32016 R 0950: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/950 af 15. juni 2016 (EUT L 159 af 16.6.2016, s. 3)

32016 R 0952: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/952 af 15. juni 2016 (EUT L 159 af 16.6.2016, s. 10)

32016 R 1424: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1424 af 25. august 2016 (EUT L 231 af 26.8.2016, s. 25)

32016 R 1429: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1429 af 26. august 2016 (EUT L 232 af 27.8.2016, s. 1).«

2)

Følgende punkter indsættes efter punkt 13zzzzzzn (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1426):

»13zzzzzzo.

32016 R 0952: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/952 af 15. juni 2016 om godkendelse af lavrisikoaktivstoffet Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 159 af 16.6.2016, s. 10).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1424 af 25. august 2016 om forlængelse af godkendelsen af aktivstoffet thifensulfuronmethyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 231 af 26.8.2016, s. 25).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1429 af 26. august 2016 om godkendelse af aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 232 af 27.8.2016, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/950, (EU) 2016/952, (EU) 2016/1424 og (EU) 2016/1429, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 18. marts 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 159 af 16.6.2016, s. 3.

(2)  EUT L 159 af 16.6.2016, s. 10.

(3)  EUT L 231 af 26.8.2016, s. 25.

(4)  EUT L 232 af 27.8.2016, s. 1.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.