22.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/44


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 35/2017

af 3. februar 2017

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2018/1769]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/752/EU af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Japan for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/753/EU af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Singapore for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/754/EU af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Hongkong for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/755/EU af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Australien for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (4) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2038 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Republikken Korea for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (5) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(6)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2039 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Sydafrika for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (6) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(7)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2040 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i visse provinser i Canada for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (7) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(8)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2041 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Mexico for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (8) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(9)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2042 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Schweiz for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (9) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(10)

Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkter indsættes efter punkt 31bc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012) i bilag IX til EØS-aftalen:

»31bcaa.

32014 D 0752: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/752/EU af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Japan for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 311 af 31.10.2014, s. 55).

31bcab.

32014 D 0753: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/753/EU af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Singapore for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 311 af 31.10.2014, s. 58).

31bcac.

32014 D 0754: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/754/EU af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Hongkong for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 311 af 31.10.2014, s. 62).

31bcad.

32014 D 0755: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/755/EU af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Australien for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 311 af 31.10.2014, s. 66).

31bcae.

32015 D 2038: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2038 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Republikken Korea for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 298 af 14.11.2015, s. 25).

31bcaf.

32015 D 2039: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2039 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Sydafrika for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 298 af 14.11.2015, s. 29).

31bcag.

32015 D 2040: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2040 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i visse provinser i Canada for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 298 af 14.11.2015, s. 32).

31bcah.

32015 D 2041: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2041 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Mexico for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 298 af 14.11.2015, s. 38).

31bcai.

32015 D 2042: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2042 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Schweiz for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 298 af 14.11.2015, s. 42).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse 2014/752/EU, 2014/753/EU, 2014/754/EU, 2014/755/EU, (EU) 2015/2038, (EU) 2015/2039, (EU) 2015/2040, (EU) 2015/2041 og (EU) 2015/2042, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. februar 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1. (*1), eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 206/2016 af 30. september 2016 (10), alt efter hvilken af disse datoer der er den seneste.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 311 af 31.10.2014, s. 55.

(2)  EUT L 311 af 31.10.2014, s. 58.

(3)  EUT L 311 af 31.10.2014, s. 62.

(4)  EUT L 311 af 31.10.2014, s. 66.

(5)  EUT L 298 af 14.11.2015, s. 25.

(6)  EUT L 298 af 14.11.2015, s. 29.

(7)  EUT L 298 af 14.11.2015, s. 32.

(8)  EUT L 298 af 14.11.2015, s. 38.

(9)  EUT L 298 af 14.11.2015, s. 42.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

(10)  EUT L 46 af 23.2.2017, s. 53.