16.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 39/45


AFGØRELSE Nr. 1/2016 TRUFFET AF TOLDUNDERUDVALGET EU-REPUBLIKKEN MOLDOVA

af 6. oktober 2016

om erstatning af protokol II til associeringssaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side vedrørende definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde [2017/266]

TOLDUNDERUDVALGET EU-REPUBLIKKEN MOLDOVA HAR —

under henvisning til associeringssaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (1), særlig artikel 38 i protokol II til nævnte aftale vedrørende definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde, og ud fra følgende

betragtninger:

(1)

I artikel 144, stk. 2, i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (»aftalen«), henvises der til aftalens protokol II (»protokol II«), hvori oprindelsesreglerne og bestemmelserne om oprindelseskumulation mellem Unionen og Republikken Moldova fastsættes.

(2)

De fleste af bestemmelserne om handel og handelsanliggender i aftalen, herunder protokol II, har været anvendt midlertidigt siden den 1. september 2014.

(3)

I artikel 38 i protokol II fastsættes det, at Toldunderudvalget som omhandlet i artikel 200 i aftalen, kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i nævnte protokol.

(4)

Den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (2) (»konventionen«) tager sigte på at erstatte de protokoller om oprindelsesregler, der i øjeblikket er i kraft mellem landene i pan-Euro-Middelhavsområdet, med en enkelt retsakt.

(5)

Unionen undertegnede konventionen den 15. juni 2011. Det Blandede Udvalg under konventionen besluttede ved sin afgørelse nr. 2 af 21. maj 2014 (3), at Republikken Moldova bør opfordres til at tiltræde konventionen.

(6)

Unionen og Republikken Moldova deponerede deres godkendelsesinstrumenter hos depositaren for konvention henholdsvis den 26. marts 2012 og den 31. juli 2015. I henhold til konventionens artikel 10, stk. 3, trådte konventionen således i kraft for henholdsvis Unionen den 1. maj 2012 og Republikken Moldova den 1. september 2015.

(7)

Protokol II bør derfor erstattes af en ny protokol, der henviser til konventionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokol II til associeringssaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side vedrørende definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. december 2016.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 2016.

For Toldunderudvalget

P. KOVACS

Formand

O. ZIKUNA

N. CALENIC

Sekretærer


(1)  EUT L 260 af 30.8.2014, s. 4.

(2)  EUT L 54 af 26.2.2013, s. 4.

(3)  EUT L 217 af 23.7.2014, s. 88.


BILAG

»PROTOKOL II

VEDRØRENDE DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS« OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 1

Gældende oprindelsesregler

1.   Med henblik på gennemførelsen af denne aftale finder tillæg I og de relevante bestemmelser i tillæg II til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (1) (»konventionen«) anvendelse.

2.   Alle henvisninger til den »relevante aftale« i tillæg I og i de relevante bestemmelser i tillæg II til konventionen fortolkes som henvisninger til nærværende aftale.

Artikel 2

Bilæggelse af tvister

1.   Hvis der i forbindelse med den i artikel 32 i tillæg I til konventionen fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for dens gennemførelse, forelægges de for Toldunderudvalget. Bestemmelserne om tvistbilæggelsesmekanismen i kapitel 14 (Tvistbilæggelse) i afsnit V (Handel og handelsrelaterede anliggender) i denne aftale finder ikke anvendelse.

2.   Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 3

Ændringer af protokollen

Toldunderudvalget kan træffe afgørelse om at ændre denne protokols bestemmelser.

Artikel 4

Udtrædelse af konventionen

1.   Hvis enten Den Europæiske Union eller Republikken Moldova skriftligt meddeler depositaren, at de ønsker at udtræde af konventionen, jf. konventionens artikel 9, indleder Den Europæiske Union og Republikken Moldova straks forhandlinger om oprindelsesregler med henblik på at gennemføre denne aftale.

2.   Indtil sådanne nyforhandlede oprindelsesregler træder i kraft, finder oprindelsesreglerne i tillæg I og eventuelt de relevante bestemmelser i tillæg II til konventionen, der er gældende på tidspunktet for udtrædelsen, fortsat anvendelse på denne aftale. Fra tidspunktet for udtrædelsen fortolkes oprindelsesreglerne i tillæg I og eventuelt de relevante bestemmelser i tillæg II til konventionen dog således, at bilateral kumulation udelukkende tillades mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova.

Artikel 5

Overgangsbestemmelser — kumulation

Uanset artikel 16, stk. 5, og artikel 21, stk. 3, i tillæg I til konventionen kan oprindelsesbeviset være et EUR.1-varecertifikat eller en oprindelseserklæring, hvis kumulationen udelukkende omfatter EFTA-lande, Færøerne, Den Europæiske Union, Tyrkiet, deltagerne i stabiliserings- og associeringsprocessen og Republikken Moldova.«


(1)  EUT L 54 af 26.2.2013, s. 4.