10.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/3


OVERSÆTTELSE

AFTALE

mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger

INDHOLD

Præambel

Artikel 1:

Aftalens formål

Artikel 2:

Definitioner

Artikel 3:

Anvendelsesområde

Artikel 4:

Ikkeforskelsbehandling

Artikel 5:

Aftalens virkninger

Artikel 6:

Begrænsninger for formål og anvendelse

Artikel 7:

Videreoverførsel

Artikel 8:

Bevarelse af oplysningernes kvalitet og integritet

Artikel 9:

Informationssikkerhed

Artikel 10:

Anmeldelse af brud på informationssikkerheden

Artikel 11:

Opbevaring af fortegnelser

Artikel 12:

Opbevaringsperiode

Artikel 13:

Særlige kategorier af personoplysninger

Artikel 14:

Ansvarlighed

Artikel 15:

Automatiske afgørelser

Artikel 16:

Adgang

Artikel 17:

Berigtigelse

Artikel 18:

Administrativ prøvelse

Artikel 19:

Retslig prøvelse

Artikel 20:

Gennemsigtighed

Artikel 21:

Effektivt tilsyn

Artikel 22:

Samarbejde mellem tilsynsmyndigheder

Artikel 23:

Fælles gennemgang

Artikel 24:

Notifikation

Artikel 25:

Konsultation

Artikel 26:

Suspension

Artikel 27:

Territorial anvendelse

Artikel 28:

Aftalens varighed

Artikel 29:

Ikrafttræden og opsigelse

AMERIKAS FORENEDE STATER OG DEN EUROPÆISKE UNION,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at USA og Den Europæiske Union har forpligtet sig til at sikre et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger, der udveksles inden for rammerne af forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger, herunder terrorisme,

SOM AGTER at udstikke en varig retlig ramme for at lette udvekslingen af oplysninger, hvilket er af afgørende betydning for at forebygge, efterforske, afsløre og retsforfølge strafbare handlinger, herunder terrorisme, som et middel til at beskytte deres respektive demokratiske samfund og fælles værdier,

SOM navnlig AGTER at tilvejebringe beskyttelsesstandarder for udveksling af personoplysninger på grundlag af både eksisterende og fremtidige aftaler mellem USA og EU og dets medlemsstater i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger, herunder terrorisme,

SOM ERKENDER, at visse eksisterende aftaler mellem parterne om behandling af personoplysninger fastslår, at de pågældende aftaler giver et passende databeskyttelsesniveau inden for anvendelsesområdet for disse aftaler, og bekræfter, at denne aftale ikke bør fortolkes således, at den ændrer, tilpasser eller på anden måde fraviger disse aftaler; som dog bemærker, at forpligtelserne i artikel 19 om retslig prøvelse vil gælde for enhver overførsel, som henhører under denne aftales anvendelsesområde, og at dette ikke berører en eventuel fremtidig revision eller ændring af sådanne aftaler i henhold til bestemmelserne heri,

SOM ANERKENDER begge parters langvarige traditioner med hensyn til respekt for privatlivets fred, herunder som afspejlet i de principper for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger til retshåndhævelsesformål, der er udarbejdet af EU-USA-Kontaktgruppen på Højt Plan om Informationsdeling og Beskyttelse af Privatlivets Fred og Personoplysninger, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og EU's gældende lovgivning, USA's forfatning og gældende amerikansk lovgivning samt principperne om god databehandlingsskik fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, og

SOM ANERKENDER principperne om proportionalitet og nødvendighed og relevans og rimelighed som gennemført af parterne i deres respektive retlige rammer,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Aftalens formål

1.   Formålet med denne aftale er at sikre et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger og styrke samarbejdet mellem USA og Den Europæiske Union og dens medlemsstater i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger, herunder terrorisme.

2.   Med henblik herpå fastlægger denne aftale rammen for beskyttelsen af personoplysninger, når disse overføres mellem USA på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side.

3.   Denne aftale udgør ikke i sig selv retsgrundlag for overførsel af personoplysninger. Et retsgrundlag for sådan overførsel er altid påkrævet.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

1)   »personoplysninger«: information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved identificerbar person forstås en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for denne persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet

2)   »behandling af personoplysninger«: enhver aktivitet eller række af aktiviteter, der indebærer indsamling, opbevaring, brug, ændring, organisering eller systematisering, videregivelse eller formidling eller sletning

3)   »parterne«: Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater

4)   »medlemsstat«: en medlemsstat i Den Europæiske Union

5)   »kompetent myndighed«: for så vidt angår USA, en amerikansk retshåndhævende myndighed med ansvar for at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger, herunder terrorisme, og for så vidt angår Den Europæiske Union en myndighed i Den Europæiske Union og en myndighed i en medlemsstat, der er ansvarlig for at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger, herunder terrorisme.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1.   Denne aftale finder anvendelse på personoplysninger, der overføres mellem den ene parts kompetente myndigheder og den anden parts kompetente myndigheder, eller som på anden måde overføres i henhold til en aftale, der er indgået mellem USA og Den Europæiske Union eller dens medlemsstater med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning og retsforfølgning af strafbare handlinger, herunder terrorisme.

2.   Denne aftale berører ikke og er med forbehold af overførsler eller andre former for samarbejde mellem myndighederne i medlemsstaterne og USA, bortset fra dem, der er nævnt i artikel 2, stk. 5, og som er ansvarlige for beskyttelse af statens sikkerhed.

Artikel 4

Ikkeforskelsbehandling

Hver part skal overholde sine forpligtelser i henhold til denne aftale med henblik på at beskytte personoplysninger for sine egne statsborgere og den anden parts statsborgere, uanset deres nationalitet og uden vilkårlig og uberettiget forskelsbehandling.

Artikel 5

Aftalens virkninger

1.   Denne aftale supplerer i fornødent omfang, men erstatter ikke bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger i internationale aftaler mellem parterne eller USA og medlemsstater, der omhandler spørgsmål, som henhører under denne aftales anvendelsesområde.

2.   Parterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at gennemføre denne aftale, herunder navnlig deres respektive forpligtelser med hensyn til adgang, berigtigelse og administrativ og retslig prøvelse for fysiske personer som fastlagt heri. Den beskyttelse og de retsmidler, der er omhandlet i denne aftale, skal være til gavn for enkeltpersoner og enheder på den måde, de gennemføres på i henhold til den enkelte parts gældende nationale ret. For USA's vedkommende finder landets forpligtelser anvendelse på en måde, der er forenelig med landets grundlæggende principper om føderalisme.

3.   Ved gennemførelsen af stk. 2 anses behandling af personoplysninger i USA eller Den Europæiske Union og dens medlemsstater for så vidt angår spørgsmål, der henhører under denne aftales anvendelsesområde, for at være i overensstemmelse med deres respektive databeskyttelseslovgivning, der begrænser internationale overførsler af personoplysninger eller fastlægger betingelser herfor, og der kræves ingen anden godkendelse i henhold til en sådan lovgivning.

Artikel 6

Begrænsninger for formål og anvendelse

1.   Overførsel af personoplysninger skal være til specifikke formål, som er godkendt i medfør af retsgrundlaget for overførslen, jf. artikel 1.

2.   En parts viderebehandling af personoplysninger må ikke være uforenelig med det formål, som de blev overført til. Forenelig behandling omfatter behandling i henhold til eksisterende internationale aftaler og skriftlige internationale rammer med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af grov kriminalitet. Enhver sådan behandling af personoplysninger foretaget af andre nationale retshåndhævende, lovgivende eller administrative myndigheder skal overholde de øvrige bestemmelser i denne aftale.

3.   Denne artikel berører ikke den overførende kompetente myndigheds mulighed for at stille yderligere betingelser i en konkret sag, i det omfang den gældende retlige ramme for overførsel tillader det. Sådanne betingelser omfatter ikke generiske databeskyttelsesbetingelser, dvs. betingelser, der stilles, men ikke er knyttet til sagens faktiske omstændigheder. Hvis oplysningerne er omfattet af betingelser, skal den modtagende kompetente myndighed overholde dem. Den kompetente myndighed, der afgiver oplysningerne, kan også kræve, at modtageren underretter om anvendelsen af de overførte oplysninger.

4.   Hvis USA på den ene side og Den Europæiske Union eller en medlemsstat på den anden side indgår en aftale om overførsel af personoplysninger, undtagen i forbindelse med konkrete sager, efterforskning eller retsforfølgning, skal den nævnte aftale indeholde en redegørelse for de specifikke formål med overførslen og behandlingen af oplysningerne.

5.   Parterne sikrer inden for rammerne af deres respektive lovgivning, at personoplysninger behandles på en måde, der er direkte relevant for og ikke uforholdsmæssigt stor eller omfattende i forhold til behandlingens formål.

Artikel 7

Videreoverførsel

1.   Når en kompetent myndighed hos en af parterne har overført personoplysninger vedrørende en konkret sag til en kompetent myndighed hos den anden part, må disse oplysninger kun overføres til en stat, der ikke er bundet af denne aftale, eller et internationalt organ, når der er indhentet forudgående samtykke fra den kompetente myndighed, som oprindeligt fremsendte disse oplysninger.

2.   Når den kompetente myndighed, der oprindeligt overførte oplysningerne, giver sit samtykke til en overførsel i henhold til stk. 1, skal den tage behørigt hensyn til alle relevante forhold, herunder den strafbare handlings grovhed, de formål, hvortil oplysningerne oprindeligt blev overført, og om den pågældende stat, der ikke bundet af denne aftale, eller det pågældende internationale organ sikrer et passende niveau for beskyttelse af personoplysninger. Myndigheden kan også fastsætte særlige betingelser for overførslen.

3.   Hvis USA på den ene side og Den Europæiske Union eller en medlemsstat på den anden side indgår en aftale om overførsel af personoplysninger, undtagen i forbindelse med konkrete sager, efterforskning eller retsforfølgning, må videreoverførslen af personoplysninger kun finde sted på specifikke betingelser, der er fastlagt i aftalen, som angiver en behørig begrundelse for videreoverførslen. Aftalen skal også indeholde bestemmelser om passende informationsmekanismer mellem de kompetente myndigheder.

4.   Intet i denne artikel må fortolkes som en ændring af krav, en forpligtelse eller en praksis, i henhold til hvilke det forudgående samtykke fra den kompetente myndighed, som oprindeligt overførte oplysningerne, skal indhentes, før oplysningerne videreoverføres til en stat eller et organ, der er bundet af denne aftale, forudsat at databeskyttelsesniveauet i denne stat eller dette organ ikke er årsag til at nægte samtykke til eller pålægge betingelser for sådanne overførsler.

Artikel 8

Bevarelse af oplysningernes kvalitet og integritet

Parterne tager rimelige skridt til at sikre, at personoplysninger bevares med den nøjagtighed, relevans, aktualitet og fuldstændighed, som er nødvendig og hensigtsmæssig med henblik på lovlig behandling af oplysningerne. Til dette formål skal de kompetente myndigheder have etableret procedurer, der har til formål at sikre personoplysningernes kvalitet og integritet, herunder følgende:

a)

de foranstaltninger, som er omhandlet i artikel 17

b)

hvis den overførende kompetente myndighed bliver opmærksom på væsentlig tvivl med hensyn til relevansen, aktualiteten, fuldstændigheden eller nøjagtigheden af sådanne personoplysninger eller af en vurdering, som den har overført, skal den, hvor det er muligt, meddele dette til den modtagende kompetente myndighed

c)

hvis den modtagende kompetente myndighed bliver opmærksom på væsentlig tvivl med hensyn til relevansen, aktualiteten og fuldstændigheden eller nøjagtigheden af personoplysninger, som modtages fra en offentlig myndighed, eller af en vurdering foretaget af den overførende kompetente myndighed med hensyn til oplysningernes nøjagtighed eller en kildes pålidelighed, skal den, hvor det er muligt, meddele dette til den overførende kompetente myndighed.

Artikel 9

Informationssikkerhed

Parterne sikrer, at de har etableret passende tekniske, sikkerhedsmæssige og organisatoriske ordninger til at beskytte personoplysninger mod alle følgende forhold:

a)

hændelig eller ulovlig tilintetgørelse

b)

hændeligt tab og

c)

uautoriseret videregivelse, ændring, adgang eller anden behandling.

Sådanne ordninger skal indeholde passende garantier med hensyn til den godkendelse, der kræves for at opnå adgang til personoplysninger.

Artikel 10

Anmeldelse af brud på informationssikkerheden

1.   Hvis der afsløres en hændelse, der medfører hændeligt tab eller tilintetgørelse eller uautoriseret adgang, videregivelse eller ændring af personoplysninger, hvor der er en væsentlig risiko for skade, skal den modtagende kompetente myndighed straks vurdere sandsynligheden for og omfanget af skader på personer og på integriteten af den overførende kompetente myndigheds program og straks træffe passende foranstaltninger til at begrænse eventuelle skader.

2.   Foranstaltninger til at begrænse skader skal omfatte anmeldelse til den overførende kompetente myndighed. Dog kan anmeldelsen:

a)

indeholde passende begrænsninger med hensyn til videregivelse af meddelelsen

b)

udsættes eller udelades, når en sådan anmeldelse kan udgøre en fare for statens sikkerhed

c)

udsættes, når en sådan anmeldelse kan udgøre en fare for offentlige sikkerhedsaktiviteter.

3.   Foranstaltninger med henblik på at begrænse skader omfatter også anmeldelse til den pågældende person, når dette er hensigtsmæssigt i betragtning af omstændighederne ved hændelsen, medmindre en sådan anmeldelse kan udgøre en fare for:

a)

den offentlige sikkerhed eller statens sikkerhed

b)

officielle undersøgelser, efterforskninger eller retssager

c)

forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af strafbare handlinger

d)

andres rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig beskyttelse af ofre og vidner.

4.   De kompetente myndigheder, der er involveret i overførsel af personoplysninger, kan foretage høringer om hændelsen og reaktionen herpå.

Artikel 11

Opbevaring af fortegnelser

1.   Parterne skal have etableret effektive metoder til påvisning af lovligheden af behandling af personoplysninger, hvilket kan omfatte anvendelse af logning og andre former for fortegnelser.

2.   De kompetente myndigheder kan bruge denne logning eller disse fortegnelser til at sikre korrekt behandling af de pågældende databaser eller filer, sikre dataintegritet og -sikkerhed og om nødvendigt følge backupprocedurer.

Artikel 12

Opbevaringsperiode

1.   Parterne fastsætter i deres gældende retlige rammer specifikke opbevaringsperioder for fortegnelser, der indeholder personoplysninger, med det formål at sikre, at personoplysninger ikke opbevares længere end nødvendigt og hensigtsmæssigt. Disse opbevaringsperioder fastsættes under hensyntagen til behandlingens formål, oplysningernes og den behandlende myndigheds art, indvirkningen på de berørte personers relevante rettigheder og interesser samt andre relevante retlige betragtninger.

2.   Hvis USA på den ene side og Den Europæiske Union eller en medlemsstat på den anden side indgår en aftale om overførsel af personoplysninger, undtagen i forbindelse med konkrete sager, efterforskning eller retsforfølgning, skal denne aftale indeholde en specifik og gensidig aftalt bestemmelse om opbevaringsperioder.

3.   Parterne fastlægger procedurer for regelmæssig revision af opbevaringsperioden med henblik på at afgøre, om ændrede forhold kræver yderligere ændring af den gældende periode.

4.   Parterne offentliggør eller gør disse opbevaringsperioder offentligt tilgængelige på anden måde.

Artikel 13

Særlige kategorier af personoplysninger

1.   Behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller anden overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller personoplysninger om helbred eller seksuelle forhold må kun finde sted med de fornødne garantier i henhold til loven. Sådanne fornødne garantier kan omfatte: begrænsning af de formål, som oplysningerne kan behandles til, som f.eks. kun at tillade behandling fra sag til sag, maskering, sletning eller blokering af oplysninger efter gennemførelse af det formål, som de blev behandlet til, begrænsning af det personale, der har adgang til oplysningerne, krav om særlig uddannelse af det personale, der har adgang til oplysningerne, krav om tilsynsgodkendelse af adgangen til oplysningerne eller andre beskyttelsesforanstaltninger. Disse garantier skal tage behørigt hensyn til oplysningernes art, navnlig oplysningernes følsomhed, og det formål, som oplysningerne behandles til.

2.   Hvis USA på den ene side og Den Europæiske Union eller en medlemsstat på den anden side indgår en aftale om overførsel af personoplysninger, undtagen i forbindelse med konkrete sager, efterforskning eller retsforfølgning, skal en sådan aftale nærmere præcisere standarderne og betingelserne for behandlingen af disse oplysninger og tage behørigt hensyn til oplysningernes art og det formål, som de anvendes til.

Artikel 14

Ansvarlighed

1.   Parterne skal have indført foranstaltninger, som fremmer ansvarligheden for behandling af personoplysninger, der henhører under denne aftales anvendelsesområde, som foretages af deres kompetente myndigheder og enhver anden af deres myndigheder, som personoplysningerne er blevet overført til. Disse foranstaltninger omfatter meddelelse af de garantier, der gælder for overførsler af personoplysninger i henhold til denne aftale, og om de betingelser, som måtte være blevet pålagt af den overførende kompetente myndighed i henhold til artikel 6, stk. 3. Alvorligt embedsmisbrug imødegås med passende og afskrækkende strafferetlige, civilretlige eller administrative sanktioner.

2.   Foranstaltningerne i stk. 1 omfatter i fornødent omfang afbrydelse af overførsel af personoplysninger til myndigheder i de af parternes territoriale delenheder, der ikke er omfattet af denne aftale, og som ikke effektivt har sikret beskyttelse af personoplysningerne under hensyntagen til formålet med denne aftale og navnlig begrænsningerne for formål og anvendelse samt bestemmelserne i denne aftale om videreoverførsel.

3.   I tilfælde af påstande om ukorrekt gennemførelse af denne artikel kan den ene part anmode den anden part om at levere relevante oplysninger, herunder i fornødent omfang vedrørende de foranstaltninger, der er truffet i henhold til denne artikel.

Artikel 15

Automatiske afgørelser

Afgørelser, der har væsentlige negative følger for en fysisk persons relevante interesser, må ikke udelukkende være baseret på automatisk behandling af personoplysninger, hvor der ikke har været et menneske inddraget, medmindre det er godkendt i henhold til national ret og med fornødne garantier, herunder muligheden for menneskelig indgriben.

Artikel 16

Adgang

1.   Parterne sikrer, at enhver fysisk person har ret til at anmode om adgang til sine personoplysninger og til med forbehold af begrænsningerne i stk. 2 at opnå adgang. Der skal anmodes om og opnås adgang hos en kompetent myndighed i henhold til den gældende retlige ramme i den stat, hvor der anmodes om bistand.

2.   Adgang til sådanne oplysninger i et konkret tilfælde kan være underlagt rimelige begrænsninger, der er fastsat i national ret, under hensyntagen til den pågældende fysiske persons legitime interesser med henblik på at:

a)

beskytte andres rettigheder og frihedsrettigheder, herunder privatlivets fred

b)

sikre den offentlige sikkerhed og statens sikkerhed

c)

beskytte oplysninger, der er følsomme i forbindelse med retshåndhævelse

d)

undgå, at der lægges hindringer i vejen for officielle eller retlige undersøgelser, efterforskninger eller retssager

e)

undgå at skade forebyggelsen, afsløringen, efterforskningen eller retsforfølgningen af strafbare handlinger eller fuldbyrdelsen af strafferetlige sanktioner

f)

på anden måde beskytte interesser i henhold til lovgivning om informationsfrihed og aktindsigt.

3.   Den fysiske person må ikke pålægges urimeligt høje udgifter som betingelse for adgang til sine personoplysninger.

4.   En fysisk person er for så vidt det er tilladt efter gældende national ret berettiget til at bemyndige en tilsynsmyndighed eller en anden repræsentant til at anmode om adgang på sine vegne.

5.   Hvis adgangen nægtes eller begrænses, skal den kompetente myndighed, som anmodningen er fremsat til, uden unødig forsinkelse give den fysiske person eller dennes behørigt bemyndigede repræsentant, jf. stk. 4, en begrundelse for afslaget på eller begrænsningen af adgangen.

Artikel 17

Berigtigelse

1.   Parterne sikrer, at enhver fysisk person har ret til at anmode om rettelse eller berigtigelse af de personoplysninger, som vedkommende hævder enten er ukorrekte eller er blevet behandlet forkert. Rettelse eller berigtigelse kan omfatte supplering, sletning, blokering eller andre foranstaltninger eller metoder til imødegåelse af ukorrekte oplysninger eller forkert behandling. Der skal anmodes om og opnås rettelse eller berigtigelse hos en kompetent myndighed i henhold til den gældende retlige ramme i den stat, hvor der anmodes om bistand.

2.   Hvis den modtagende kompetente myndighed som følge af:

a)

en anmodning i henhold til stk. 1

b)

underretning fra leverandøren eller

c)

egen efterforskning eller egne forespørgsler

fastslår, at de oplysninger, den har modtaget i henhold til denne aftale, er ukorrekte eller er blevet behandlet forkert, træffer den foranstaltninger til supplering, sletning, blokering eller andre former for rettelse eller berigtigelse alt efter, hvad der er relevant.

3.   En fysisk person er, for så vidt det er tilladt efter gældende national ret, berettiget til at bemyndige en tilsynsmyndighed eller en anden repræsentant til at anmode om rettelse eller berigtigelse på sine vegne.

4.   Hvis rettelsen eller berigtigelsen nægtes eller begrænses, skal den kompetente myndighed, som anmodningen er fremsat til, uden unødig forsinkelse give den fysiske person eller dennes behørigt bemyndigede repræsentant, jf. stk. 3, et svar med angivelse af begrundelsen for afslaget på eller begrænsningen af rettelsen eller berigtigelsen.

Artikel 18

Administrativ prøvelse

1.   Parterne sikrer, at enhver fysisk person har ret til at anmode om administrativ prøvelse, hvis vedkommende mener, at hans eller hendes anmodning om adgang i henhold til artikel 16 eller om berigtigelse af ukorrekte oplysninger eller forkert behandling i henhold til artikel 17 er blevet afvist uretmæssigt. Der skal anmodes om og opnås ret til prøvelse hos en kompetent myndighed i henhold til de gældende retsregler i den stat, hvor der anmodes om bistand.

2.   Enhver fysisk person er, for så vidt det er tilladt efter gældende national ret, berettiget til at bemyndige en tilsynsmyndighed eller en anden repræsentant til at anmode om administrativ prøvelse på sine vegne.

3.   Den kompetente myndighed, hvor der anmodes om bistand, foretager de relevante forespørgsler og verifikationer og svarer uden unødig forsinkelse skriftligt, herunder ved hjælp af elektroniske midler, med angivelse af resultatet, herunder den afhjælpende eller korrigerende foranstaltning, der træffes, såfremt det er relevant. Meddelelse om proceduren for anmodning om yderligere administrativ prøvelse sker som fastsat i artikel 20.

Artikel 19

Retslig prøvelse

1.   Parterne fastsætter i deres gældende retlige rammer, at enhver statsborger hos en af parterne, med forbehold af eventuelle krav om forudgående udtømning af den administrative prøvelse, har ret til at anmode om retslig prøvelse for så vidt angår:

a)

en kompetent myndigheds afslag på adgang til fortegnelser, der indeholder vedkommendes personoplysninger

b)

en kompetent myndigheds afslag på ændring af fortegnelser, der indeholder vedkommendes personoplysninger

c)

ulovlig videregivelse af oplysninger, som er afgivet bevidst og tilsigtet; denne retslige prøvelse omfatter muligheden for erstatning.

2.   Der skal anmodes om og opnås ret til retslig prøvelse i henhold til den gældende retlige ramme i den stat, hvor der anmodes om bistand.

3.   Stk. 1 og 2 berører ikke en eventuel anden retslig prøvelse, der er tilgængelig med hensyn til behandling af en fysisk persons personoplysninger i henhold til lovgivningen i den stat, hvor der anmodes om bistand.

4.   I tilfælde af suspension eller opsigelse af aftalen danner artikel 26, stk. 2, eller artikel 29, stk. 3, ikke grundlag for en retslig prøvelse, som ikke længere er tilgængelig i henhold til den pågældende parts lovgivning.

Artikel 20

Gennemsigtighed

1.   Parterne skal give en fysisk person meddelelse om vedkommendes personoplysninger, hvilket de kompetente myndigheder kan gennemføre ved offentliggørelse af generelle meddelelser eller ved en konkret meddelelse i en form og på et tidspunkt, der er fastsat i den lovgivning, der gælder for den myndighed, der giver meddelelsen, for så vidt angår:

a)

den pågældende myndigheds formål med behandlingen af disse oplysninger

b)

de formål, til hvilke oplysningerne må videregives til andre myndigheder

c)

den lovgivning eller de regler, i henhold til hvilke behandlingen finder sted

d)

de tredjemænd, som disse oplysninger er videregivet til

e)

adgang, rettelse eller berigtigelse og tilgængelige muligheder for prøvelse.

2.   Dette krav om meddelelse er underlagt rimelige begrænsninger i national ret for så vidt angår de forhold, der er anført i artikel 16, stk. 2, litra a)-f).

Artikel 21

Effektivt tilsyn

1.   Parterne skal have en eller flere offentlige tilsynsmyndigheder, som:

a)

udøver uafhængige tilsynsfunktioner og -beføjelser, herunder gennemgang, efterforskning og indgriben, i fornødent omfang på eget initiativ

b)

har beføjelse til at modtage og behandle klager fra fysiske personer vedrørende foranstaltningerne til gennemførelse af denne aftale og

c)

har beføjelse til efter omstændighederne at anmelde sager om lovovertrædelser i forbindelse med denne aftale med henblik på retsforfølgning eller disciplinære sanktioner, når det er relevant.

2.   Den Europæiske Union sikrer gennem sine og medlemsstaternes databeskyttelsesmyndigheder tilsyn i henhold til denne artikel.

3.   USA sikrer tilsyn i henhold til denne artikel gennem en kombination af mere end en myndighed, herunder blandt andet generalinspektører (inspectors general), databeskyttelsesansvarlige (chief privacy officers), rigsrevisionskontorer (government accountability offices), udvalg for tilsyn med privatlivets fred og borgerlige rettigheder (privacy and civil liberties oversight boards) og andre relevante eksekutive og lovgivningsmæssige prøvelsesorganer vedrørende privatlivets fred eller grundlæggende frihedsrettigheder.

Artikel 22

Samarbejde mellem tilsynsmyndigheder

1.   Konsultationer mellem myndigheder, der fører tilsyn i henhold til artikel 21, finder sted efter behov for så vidt angår udøvelse af funktionerne i forbindelse med denne aftale med henblik på at sikre effektiv gennemførelse af bestemmelserne i artikel 16, 17 og 18.

2.   Parterne opretter nationale kontaktpunkter, som skal bistå med at udpege den tilsynsmyndighed, der skal rettes henvendelse til i en bestemt sag.

Artikel 23

Fælles gennemgang

1.   Parterne foretager regelmæssig fælles gennemgang af politikker og procedurer til gennemførelse af denne aftale og af deres effektivitet. I de fælles gennemgange lægges særlig vægt på effektiv gennemførelse af beskyttelsen i henhold til artikel 14 om ansvarlighed, artikel 16 om adgang, artikel 17 om berigtigelse, artikel 18 om administrativ prøvelse og artikel 19 om retslig prøvelse.

2.   Den første fælles gennemgang foretages senest tre år efter datoen for denne aftales ikrafttræden og derefter med jævne mellemrum. Parterne fastlægger i fællesskab på forhånd betingelserne og vilkårene for den fælles gennemgang og oplyser hinanden om sammensætningen af deres respektive delegationer, som skal omfatte repræsentanter for de offentlige tilsynsmyndigheder som omhandlet i artikel 21 om effektivt tilsyn og for retshåndhævende og retslige myndigheder. Resultaterne af de fælles gennemgange vil blive offentliggjort.

3.   Hvis parterne eller USA og en medlemsstat har indgået en anden aftale, hvis genstand også henhører under nærværende aftales anvendelsesområde, og som indeholder bestemmelser om fælles gennemgang, skal disse fælles gennemgange ikke foretages dobbelt, og resultaterne af dem skal i det relevante omfang indgå i resultaterne af den fælles gennemgang i henhold til nærværende aftale.

Artikel 24

Notifikation

1.   USA giver Den Europæiske Union notifikation om de udpegninger, som de amerikanske myndigheder foretager i forbindelse med artikel 19, og eventuelle ændringer heraf.

2.   Parterne gør en rimelig indsats for at give hinanden notifikation om vedtagelsen af eventuelle love eller forskrifter, der har en væsentlig indvirkning på gennemførelsen af denne aftale, så vidt muligt før de får virkning.

Artikel 25

Konsultation

Enhver tvist, der opstår som følge af fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale, bilægges ved konsultation mellem parterne med henblik på at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning.

Artikel 26

Suspension

1.   I tilfælde af et væsentligt brud på denne aftale kan hver af parterne suspendere hele eller dele af denne aftale ved skriftlig notifikation til den anden part ad diplomatiske kanaler. En sådan skriftlig notifikation fremsendes først, når parterne har gennemført en rimelig konsultationsperiode uden at nå frem til en løsning, og suspensionen får virkning tyve dage efter datoen for modtagelsen af den pågældende notifikation. Den suspenderende part kan ophæve en sådan suspension ved skriftlig notifikation til den anden part. Suspensionen ophæves straks efter modtagelsen af denne notifikation.

2.   Uanset suspension af denne aftale behandles alle personoplysninger, der henhører under denne aftales anvendelsesområde, og som er overført inden dens suspension, fortsat i overensstemmelse med denne aftale.

Artikel 27

Territorial anvendelse

1.   Aftalen finder kun anvendelse på Danmark, Det Forenede Kongerige og Irland, hvis Europa-Kommissionen skriftligt giver USA meddelelse om, at Danmark, Det Forenede Kongerige eller Irland har besluttet, at denne aftale gælder for deres land.

2.   Hvis Europa-Kommissionen giver USA meddelelse om, at denne aftale vil gælde for Danmark, Det Forenede Kongerige eller Irland, inden den er trådt i kraft, finder denne aftale anvendelse på de(t) pågældende land(e) fra datoen for aftalens ikrafttræden.

3.   Hvis Europa-Kommissionen giver USA meddelelse om, at denne aftale vil gælde for Danmark, Det Forenede Kongerige eller Irland, efter at den er trådt i kraft, finder denne aftale anvendelse på de(t) pågældende land(e) på den første dag i den måned, der følger efter USA's modtagelse af meddelelsen.

Artikel 28

Aftalens varighed

Denne aftale indgås for en ubegrænset periode.

Artikel 29

Ikrafttræden og opsigelse

1.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne har udvekslet notifikationer om, at de har afsluttet deres interne procedurer med henblik på ikrafttræden.

2.   Hver af parterne kan ved skriftlig notifikation til den anden part ad diplomatiske kanaler opsige denne aftale. Opsigelsen får virkning tredive dage fra datoen for modtagelsen af notifikationen.

3.   Uanset opsigelse af denne aftale behandles alle personoplysninger, der henhører under denne aftales anvendelsesområde, og som er overført inden dens opsigelse, fortsat i overensstemmelse med denne aftale.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede undertegnet denne aftale.

Udfærdiget i Amsterdam, den anden juni to tusind og seksten, i to originaleksemplarer på engelsk. I medfør af EU-lovgivningen udfærdiges denne aftale også af EU på bulgarsk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. Gyldigheden af disse yderligere sprogversioner kan bekræftes ved udveksling af diplomatiske noter mellem USA og Den Europæiske Union. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de autentiske sprogudgaver har den engelske udgave forrang.

For Den Europæiske Union

For Amerikas Forenede Stater