24.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/4


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru om visumfritagelse for kortvarige ophold

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen« eller »EU«, og

REPUBLIKKEN PERU, i det følgende benævnt »Peru«,

i det følgende under ét benævnt »de kontraherende parter«,

ER MED HENBLIK PÅ at fremme venskabsforbindelserne mellem de kontraherende parter og ud fra ønsket om at gøre det lettere for deres borgere at rejse ved at sikre dem ret til visumfri indrejse og kortvarigt ophold,

UNDER HENVISNING TIL Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 509/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (1), hvorved 19 tredjelande, herunder Peru, overføres til listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkravet ved kortvarige ophold i medlemsstaterne,

I BETRAGTNING AF, at visumfritagelsen i henhold til artikel 1 i forordning (EU) nr. 509/2014 for disse 19 lande først gælder fra datoen for ikrafttrædelsen af en aftale om visumfritagelse, som skal indgås med Unionen,

UD FRA ØNSKET OM at fastholde princippet om ligebehandling af alle unionsborgere,

UNDER HENSYNTAGEN TIL, at personer, som indrejser med det formål at udøve lønnet beskæftigelse under deres kortvarige ophold, ikke er omfattet af denne aftale, og at de relevante bestemmelser i EU-retten, medlemsstaternes nationale lovgivning og Perus nationale lovgivning derfor fortsat finder anvendelse på disse personers visumpligt eller -fritagelse og adgang til beskæftigelse,

UNDER HENSYNTAGEN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og protokollen om integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bekræftes det, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige og Irland —

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

Denne aftale indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i Peru ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i en periode på højst 90 dage i løbet af en periode på 180 dage.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)   »medlemsstat«: enhver af Unionens medlemsstater med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Irland

b)   »unionsborger«: en statsborger i en medlemsstat som defineret i litra a)

c)   »statsborger i Peru«: enhver, som har statsborgerskab i Peru

d)   »Schengenområdet«: det område uden indre grænser, der omfatter områder tilhørende de i litra a) definerede medlemsstater, som i fuldt omfang anvender Schengenreglerne.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1.   Unionsborgere, der er indehavere af et gyldigt almindeligt pas, diplomatpas, tjenestepas, officielt pas eller særligt pas udstedt af en medlemsstat, har ret til visumfri indrejse og ophold i Peru i den i artikel 4, stk. 1, fastlagte opholdsperiode.

Statsborgere i Peru, der er indehavere af et gyldigt almindeligt pas, diplomatpas, tjenestepas, officielt pas eller særligt pas udstedt af Peru, har ret til visumfri indrejse og ophold i medlemsstaterne i den i artikel 4, stk. 2, fastlagte opholdsperiode.

2.   Stk. 1 i denne artikel finder ikke anvendelse på personer, der indrejser med det formål at udøve lønnet beskæftigelse.

For denne kategori af personer kan hver medlemsstat selv indføre visumpligt eller ophæve den for statsborgere i Peru, jf. artikel 4, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 (2).

For denne kategori af personer kan Peru i medfør af sin nationale lovgivning indføre eller ophæve visumpligt for statsborgere i hver enkelt medlemsstat.

3.   Visumfritagelse efter denne aftale finder anvendelse, uden at dette berører de kontraherende parters lovgivning om betingelser for indrejse og kortvarigt ophold. Medlemsstaterne og Peru forbeholder sig ret til at nægte indrejse og kortvarige ophold på deres område, hvis en eller flere af sådanne betingelser ikke er opfyldt.

4.   Visumfritagelsen gælder, uanset hvilket transportmiddel der anvendes til at passere de kontraherende parters grænser.

5.   Spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, skal afgøres i henhold til EU-retten, medlemsstaternes nationale lovgivning eller Perus nationale lovgivning.

Artikel 4

Opholdets varighed

1.   Unionsborgere må opholde sig på Perus område i højst 90 dage i en periode på 180 dage.

2.   Statsborgere i Peru må opholde sig på de medlemsstaters område, som fuldt ud anvender Schengenreglerne, i højst 90 dage i hver periode på 180 dage. Ved beregning af denne periode tages der ikke hensyn til ophold i en medlemsstat, der endnu ikke i fuldt omfang anvender Schengenreglerne.

Statsborgere i Peru må højst opholde sig i 90 dage i en periode på 180 dage på hver af de medlemsstaters område, som endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne, uden at der tages hensyn til beregningen af opholdsperioden på de medlemsstaters område, der fuldt ud anvender Schengenreglerne.

3.   Denne aftale berører ikke Perus og medlemsstaternes mulighed for at forlænge opholdsperioden ud over de 90 dage i overensstemmelse med deres respektive nationale lovgivning og EU-retten.

Artikel 5

Territorial anvendelse

1.   Denne aftale finder for Den Franske Republiks vedkommende kun anvendelse på Den Franske Republiks europæiske område.

2.   Denne aftale finder for Kongeriget Nederlandenes vedkommende kun anvendelse på Kongeriget Nederlandenes europæiske område.

Artikel 6

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1.   De kontraherende parter nedsætter et blandet ekspertudvalg (i det følgende benævnt »udvalget«) bestående af repræsentanter for Unionen og repræsentanter for Peru. Unionen repræsenteres af Europa-Kommissionen.

2.   Udvalget har bl.a. til opgave at:

a)

føre tilsyn med gennemførelsen af denne aftale

b)

fremsætte forslag til ændringer af eller tilføjelser til denne aftale

c)

bilægge tvister om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale.

3.   Udvalget indkaldes efter behov på anmodning af en af de kontraherende parter.

4.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 7

Forholdet mellem denne aftale og eksisterende bilaterale visumfritagelsesaftaler mellem medlemsstaterne og Peru

Denne aftale har forrang for enhver bilateral aftale eller ordning indgået mellem enkelte medlemsstater og Peru, for så vidt disse omhandler spørgsmål, der falder inden for denne aftales anvendelsesområde.

Artikel 8

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter efter deres respektive interne procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter datoen for den sidste af de meddelelser, hvorved de kontraherende parter underretter hinanden om, at disse procedurer er afsluttet.

Denne aftale anvendes midlertidigt fra dagen efter datoen for dens undertegnelse.

2.   Denne aftale indgås på ubestemt tid, men kan opsiges efter bestemmelserne i stk. 5.

3.   Denne aftale kan ændres efter skriftlig aftale mellem de kontraherende parter. Ændringer træder i kraft, efter at de kontraherende parter har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der er nødvendige herfor, er gennemført.

4.   Hver af de kontraherende parter kan suspendere denne aftale eller dele af den, navnlig når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det, eller på grund af irregulær indvandring eller en kontraherende parts genindførelse af visumpligt. Afgørelsen herom meddeles den anden part senest to måneder før dens planlagte ikrafttræden. Den kontraherende part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden kontraherende part, hvis grundene til suspensionen ikke længere består, og hæver suspensionen.

5.   Hver kontraherende part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Denne aftale ophører 90 dage efter dette varsel.

6.   Peru kan kun suspendere eller opsige denne aftale for alle medlemsstaters vedkommende.

7.   Unionen kan kun suspendere eller opsige denne aftale for alle sine medlemsstaters vedkommende.

Udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на четиринадесети март през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el catorce de marzo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne čtrnáctého března dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende marts to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten März zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fourteenth day of March in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le quatorze mars deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici marzo duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada četrpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo keturioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának tizennegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, veertien maart tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia czternastego marca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em catorze de março de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la paisprezece martie două mii șaisprezece.

V Bruseli štrnásteho marca dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne štirinajstega marca leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den fjortonde mars år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Перу

Por la República del Perú

Za Peruánskou Republikudo

For Republikken Peru

Für die Republik Peru

Peruu Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Περού

For the Republic of Peru

Pour la république du pérou

Za Republiku Peru

Per la Republica del Perù

Peru Republikas vārdā –

Peru Respublikos vardu

A Perui Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Perù

Voor de Republiek Peru

W imieniu Peru

Pela República do Peru

Pentru Republica Peru

Za Peruánsku Republiku

Za Republiko Peru

Perun Tasavallan puolesta

För Republiken Peru

Image


(1)  EUT L 149 af 20.5.2014, s. 67.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1).


FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OG LIECHTENSTEIN

De kontraherende parter noterer sig de tætte forbindelser mellem Den Europæiske Union og Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein, navnlig i henhold til aftalerne af 18. maj 1999 og 26. oktober 2004 om disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein på den ene side og myndighederne i Peru på den anden side snarest indgår bilaterale aftaler om visumfritagelse for kortvarige ophold svarende til denne aftale.


FÆLLESERKLÆRING OM, HVORDAN DEN PERSONKATEGORI, DER INDREJSER MED DET FORMÅL AT UDØVE LØNNET BESKÆFTIGELSE, JF. DENNE AFTALES ARTIKEL 3, STK. 2, SKAL AFGRÆNSES

Ud fra ønsket om at sikre en fælles afgrænsning af denne personkategori er de kontraherende parter enedes om, at den kategori af personer, der udøver lønnet beskæftigelse, ved anvendelsen af denne aftale omfatter personer, der indrejser i den anden kontraherende parts område med det formål at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse eller drive virksomhed mod betaling som lønmodtager eller tjenesteyder.

Denne kategori bør ikke omfatte:

forretningsrejsende, dvs. personer, der indrejser i forretningsanliggender (uden at være ansat i den anden kontraherende parts land)

sportsfolk eller kunstnere, der udøver en aktivitet lejlighedsvis

journalister udsendt af medier i deres opholdsland og

praktikanter på udvekslingsophold.

Gennemførelsen af denne erklæring overvåges af det blandede udvalg inden for rammerne af dets opgaver i henhold til denne aftales artikel 6, og udvalget kan foreslå ændringer, når det — i lyset af de kontraherende parters erfaringer — skønner det nødvendigt.

Denne erklæring påvirker ikke definitionen af kategorierne af arbejdstagere i Perus nationale lovgivning med henblik på indrejse i, udrejse fra, transit gennem og ophold på Perus område.


FÆLLESERKLÆRING OM, HVORDAN PERIODEN PÅ 90 DAGE I LØBET AF EN PERIODE PÅ 180 DAGE, JF. DENNE AFTALES ARTIKEL 4, SKAL FORTOLKES

De kontraherende parter forstår, at maksimumsperioden på 90 dage inden for en periode på 180 dage som fastsat i denne aftales artikel 4, betyder enten et sammenhængende ophold eller flere på hinanden følgende ophold, hvis samlede varighed ikke overstiger 90 dage inden for hver periode på 180 dage.

Der tages udgangspunkt i en »glidende« periode på 180 dage, hvor der ses tilbage på hver opholdsdag inden for den seneste periode på 180 dage for at kontrollere, om kravet om højst 90 dage inden for hver periode på 180 dage fortsat er opfyldt. Det betyder bl.a., at et fravær i en uafbrudt periode på 90 dage giver mulighed for et nyt ophold på højst 90 dage.


FÆLLESERKLÆRING OM INFORMATION AF BORGERNE OM VISUMFRITAGELSESAFTALEN

I erkendelse af behovet for åbenhed over for unionsborgere og statsborgere i Peru er de kontraherende parter enedes om at sikre fuld formidling af information om visumfritagelsesaftalens indhold og konsekvenser og om dertil knyttede spørgsmål, bl.a. indrejsebetingelser.


FÆLLES ERKLÆRING OM REPUBLIKKEN PERUS INDFØRELSE AF BIOMETRISKE PAS

Republikken Peru erklærer som kontraherende part, at den har tildelt en kontrakt om fremstilling af biometriske pas, og forpligter sig til senest den 31. juli 2016 udelukkende at udstede biometriske pas til sine borgere. Disse pas vil fuldt ud overholde ICAO's krav som fastsat i ICAO-dokument 9303.

De kontraherende parter er enige om, at hvis der senest den 31. juli 2016 ikke udelukkende udstedes biometriske pas, udgør dette en tilstrækkelig grund til at suspendere denne aftale i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i denne aftales artikel 8, stk. 4.


FÆLLES ERKLÆRING OM SAMARBEJDE OM IRREGULÆR MIGRATION

De kontraherende parter erindrer om deres forpligtelse til at tilbagetage irregulære migranter i henhold til artikel 49, stk. 3, i aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Andinske Fællesskab og dets medlemslande på den anden side.

De kontraherende parter vil nøje overvåge, at denne forpligtelse overholdes. De er enige om på anmodning af den ene kontraherende part at indgå en tilbagetagelsesaftale, som regulerer begge parters specifikke forpligtelser hvad angår tilbagetagelse af irregulære migranter, navnlig i tilfælde af en stigning i den irregulære migration og i tilfælde af problemer med tilbagetagelse af irregulære migranter, efter at nærværende aftale er trådt i kraft.

De kontraherende parter er enige om, at manglende indgåelse af en sådan tilbagetagelsesaftale efter anmodning herom fra den ene kontraherende part udgør tilstrækkelig grund til at suspendere nærværende aftale, jf. procedurerne i nærværende aftales artikel 8, stk. 4.