23.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/1


BESLUTNING (1)

om at engagere sig i et stærkere partnerskab mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab ved hjælp af det europæiske naboskabsinstrument 2014-2020

(2015/C 315/01)

DEN PARLAMENTARISKE FORSAMLING EURONEST,

der henviser til akten om oprettelse af Den Parlamentariske Forsamling Euronest af 3. maj 2011,

der henviser til den fælles erklæring fra topmødet i Det Østlige Partnerskab, der blev afholdt i Vilnius den 28.-29. november 2013,

der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om vurdering og fastsættelse af prioriteringer for EU's forbindelser med landene i Det Østlige Partnerskab (2),

der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 20. marts 2013 med titlen »Den europæiske naboskabspolitik: På vej mod et stærkere partnerskab«,

der henviser til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk naboskabsinstrument (3),

der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om »Den europæiske naboskabspolitik: på vej mod et stærkere partnerskab — EP's holdning til statusrapporterne fra 2012« (4),

der henviser til Europa-Parlamentets beslutninger om den europæiske naboskabspolitik og den østlige dimension samt om Republikken Armenien, Republikken Aserbajdsjan, Republikken Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine,

der henviser til den fælles erklæring fra Den Europæiske Union og Republikken Armenien som aftalt den 29. november 2013 i Vilnius af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Edward Nalbandian, Armeniens minister for sikkerhedspolitik og udenrigsanliggender,

A.

der henviser til, at Det Østlige Partnerskab blev oprettet i 2009 som en fælles indsats af Den Europæiske Union og dens østeuropæiske partnere med det formål at fremskynde deres politiske associering og økonomiske integration på grundlag af fælles interesser, forpligtelser, ansvar og fælles ejerskab;

B.

der henviser til, at landene, der deltager i Det Østlige Partnerskab, har indgået en gensidig forpligtelse til at overholde de grundlæggende værdier: demokrati, respekt for menneskerettighederne, retsstatsprincippet, god forvaltningspraksis, de markedsøkonomiske principper og bæredygtig udvikling;

C.

der henviser til, at topmødet i Det Østlige Partnerskab, som blev afholdt i Vilnius i november 2013, var kendetegnet ved en række resultater, nye aftaler og fremskridt hen imod tættere forbindelser, men også blev plettet af visse partnerlandes beslutning om ikke at indgå associeringsaftaler med EU, til trods for at de på vellykket vis har afsluttet forhandlingerne;

D.

der henviser til, at den beslutning, som blev truffet på topmødet i Vilnius af den daværende præsident for Ukraine, udløste massedemonstrationer på Maidanpladsen, som blev efterfulgt af en række dramatiske begivenheder i landet i løbet af 2014 — navnlig en bølge af demonstrationer, som resulterede i hundredvis af ukraineres død i februar, Ruslands ulovlige annektering af Krim i marts og — siden foråret — i udbrud eller optrapning af en ny konflikt i det østlige Ukraine som følge af Den Russiske Føderations direkte militære tilstedeværelse og dens støtte til separatiststyrker, som resulterede i flere end 6 000 dødsofre;

E.

der henviser til, at EU på den ene side og Georgien, Moldova og Ukraine på den anden side har undertegnet og efterfølgende ratificeret bilaterale associeringsaftaler, herunder vidtgående og omfattende netværk af frihandelsområder (DCFTA's), til trods for det direkte politiske, militære og økonomiske pres, som Den Russiske Føderation udøver;

F.

der henviser til, at EU og Hviderusland har indledt forhandlinger om visumlempelse og tilbagetagelsesaftaler, som således gør det muligt at fremme den mellemfolkelige kontakt; der henviser til, at genoptagelsen af den politiske og økonomiske dialog mellem EU og Hviderusland afhænger af, at alle tilbageværende hviderussiske politiske fanger ubetinget løslades og rehabiliteres for så vidt angår deres politiske og borgerlige rettigheder;

G.

der henviser til, at alle partnerlande, bortset fra Hviderusland, står over for separatisme og territoriale konflikter, hvori Rusland er direkte impliceret eller udøver stor indflydelse;

H.

der henviser til, at der er blevet oprettet ulovlige separatistiske regimer på georgisk og moldovisk territorium; der henviser til, at Krimhalvøen i Ukraine er blevet annekteret af Rusland, og at der fortsat finder væbnede konfrontationer sted mellem separatister og officielle Kiev-styrker i den sydøstlige del af Ukraine;

I.

der henviser til, at adgang til såvel EU's marked som til markederne i de tilstødende eurasiske lande, navnlig Rusland, er af afgørende betydning for partnerlandene og deres økonomier; der henviser til, at visse industrisektorer i partnerlandene stadig er afhængige af produktionskæder, som stammer fra det tidligere Sovjetunionen, og som gør, at de er økonomisk forbundet med Den Russiske Føderation; der henviser til, at udvidelsen af toldunionen for Den Russiske Føderation, Kasakhstan og Hviderusland til andre partnerlande og Den Eurasiske Økonomiske Union ikke bør opfattes som projekter, der konkurrerer med den økonomiske del af Det Østlige Partnerskab, så længe partnerlandene har lov til frit at vælge, hvilke organisationer de vil tilslutte sig; der henviser til, at der bør gøres en indsats for at forbedre samarbejdet og gøre de to økonomiske regioner forenelige, således at de østlige partnerskabslande fuldt ud kan udnytte deres potentiale;

J.

der henviser til, at EU har indført restriktive foranstaltninger over for Rusland i april og juli 2014 og styrket dem i september 2014 med henblik på at fremme et kursskifte i Ruslands skamløst aggressive handlinger, som krænker Ukraines suverænitet og territoriale integritet og destabiliserer landets østlige region;

K.

der henviser til, at Rusland i august 2014 som reaktion på både EU's restriktive foranstaltninger og undertegnelsen af associeringsaftaler besluttede at indføre en embargo for landbrugs- og fødevarer fra EU, andre vestlige lande samt visse partnerlande;

L.

der henviser til, at 2014 var det første år i en ny programmæssig og finansiel ramme for gennemførelsen af EU's europæiske naboskabspolitik og dennes specifikke østlige dimension frem til 2020;

Åbning af nye perspektiver for perioden 2014-2020 med afsæt i de første resultater af Det Østlige Partnerskab

1.

understreger, at Det Østlige Partnerskab siden dets oprettelse i 2009 har resulteret i en række konkrete og håndgribelige resultater, der er til gensidig samfundsmæssig gavn for EU og partnerlandene og har givet sig udslag i en række aftaler på forskellige politiske, økonomiske og kulturelle samarbejdsniveauer, som har et stort potentiale for forbedringer under forudsætning af tilstrækkelig støtte fra alle involverede parter;

2.

glæder sig over, at deltagerne på topmødet i Vilnius genbekræftede deres grundlæggende engagement i principperne for Det Østlige Partnerskab, hvilket primært vil sige retsstatsprincippet, respekt for menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder samt demokrati; understreger, at disse principper skal overholdes;

3.

er enig med deltagerne på topmødet i Vilnius i, at hver enkelt partner frit bør udøve sit suveræne valg om anvendelsesområdet for de ambitioner og mål, som det enkelte partnerland søger at opnå i sine forbindelser med EU og inden for Det Østlige Partnerskab, i overensstemmelse med princippet om differentiering; minder i denne forbindelse om, at Det Østlige Partnerskab er et frivilligt projekt, som respekterer de selvstændige valg, der træffes af dets deltagerstater og intensiverer deres forbindelser, og at dette bør være til gavn for dem såvel som for alle i Europa for så vidt angår stabilitet og velstand;

4.

glæder sig over undertegnelsen af associeringsaftalerne, herunder DCFTA'erne, mellem EU og Ukraine, Moldova og Georgien; opfordrer til, at EU-medlemsstaterne hurtigt ratificerer disse aftaler; understreger vigtigheden af at gennemføre alle delene af aftalerne og vedtage relevante reformer på alle de berørte områder med henblik på at forebygge social og miljømæssig dumping; opfordrer alle parter til at fortsætte reformarbejdet i overensstemmelse med associeringsdagsordenen og opfordrer Kommissionen og EU's medlemsstater til at tilbyde bistand til håndtering af disse reformer; opfordrer EU's medlemsstater til at dele deres omfattende erfaringer med at oprette demokratiske regimer og udarbejde reformer baseret på respekt for de grundlæggende værdier og retsstatsprincippet, navnlig de medlemsstater, der kan trække på såvel deres erfaringer med EU-integration og deres tætte forbindelser med partnerlandene; opfordrer regeringerne i de partnerlande, som har ratificeret associeringsaftalerne, herunder DCFTA'erne, med EU, til at arrangere offentlige debatter og oplysningskampagner, herunder på lokalt plan, med aktiv inddragelse af civilsamfundsorganisationer, herunder nationale platforme under Civilsamfundsforummet, da en detaljeret forståelse af indholdet og virkningerne af aftalerne er afgørende for deres succes;

5.

fordømmer Ruslands direkte og indirekte militærangreb i det østlige Ukraine og den ulovlige annektering af Krim som reaktion på Ukraines selvstændige valg om at bevæge sig fremad i sit europæiske perspektiv; opfordrer Den Russiske Føderation til at respektere Ukraines internationalt anerkendte suverænitet, til at trække sine styrker tilbage, til at indstille sin støtte til de separatistiske styrker i det østlige Ukraine og til at overholde de mange internationale, multilaterale og bilaterale traktater, herunder FN-pagten, Helsingforsslutakten og Budapestmemorandummet fra 1994, som opfordrer til, at der findes en diplomatisk løsning på alle kriser, og at alle former for væbnet angreb eller intervention i andre stater undgås; opfordrer Rusland til at standse informationskrigen, som tilsigter at tilskynde til etnisk had mellem russiske og ukrainske statsborgere; kræver fuldt samarbejde fra alle parters side med hensyn til efterforskningen af nedskydningen af MH17 og understreger, at de ansvarlige skal bringes for en domstol; fordømmer endvidere de handelsmæssige restriktioner, som Rusland har indført over for EU og en række partnerlande; støtter EU's restriktive foranstaltninger over for Rusland og insisterer på, at disse bør opretholdes, så længe Rusland ikke overholder Minskaftalerne eller indtager en konstruktiv holdning til at finde en fredelig løsning på konflikten i det østlige Ukraine; fordømmer de ulovlige, ikkekonstitutionelle og illegitime valg, som er blevet afholdt i de separatistkontrollerede områder Donetsk og Luhansk, og som er anerkendt af Rusland, hvilket udgør en trussel mod Ukraines enhed og en hindring for fredsprocessen; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til øjeblikkeligt at løslade Nadia Savtjenko, som blev bortført og tilbageholdt ulovligt i Rusland;

6.

fordømmer indgåelsen af traktaten om alliance og strategisk partnerskab mellem Abkhasien og Den Russiske Føderation den 24. november 2014 samt Ruslands intention om at undertegne en traktat om tættere forbindelser med løsrivelsesregionen Tskhinvali i 2015; understreger, at disse aktioner udgør en alvorlig trussel mod stabiliteten og sikkerheden i regionen, skaber alvorlige risici, som påvirker bestræbelserne på at normalisere forbindelserne mellem Georgien og Den Russiske Føderation, og undergraver de internationale drøftelser i Genève; opfordrer Den Russiske Føderation til at respektere folkerettens grundlæggende principper og Georgiens territoriale integritet og til at overholde våbenhvileaftalen fra 2008 mellem Georgien og Rusland;

7.

understreger, at EU har ansvaret for klart at definere de muligheder, som det ønsker at tilbyde som svar på partnerlandenes ambitioner og europæiske perspektiv; beklager, at Rusland hidtil kun har anset disse ambitioner og Det Østlige Partnerskab for at være en trussel mod sin geopolitiske indflydelsessfære; bemærker, at toldunionen og traktaten om Den Eurasiske Økonomiske Union, der trådte i kraft i januar 2015, omfatter et projekt om økonomisk integration mellem medlemmerne, som ikke er foreneligt med associeringsaftalerne og disses handelsmæssige elementer (DCFTA'erne); opfordrer Den Russiske Føderation til at afstå fra at udøve økonomisk pres og fremsætte trusler vedrørende sikkerheds- og energiforsyning, og til at respektere sine naboers ret til frit at vælge deres politiske og økonomiske fremtid; gentager sin opfordring til Den Russiske Føderation om at nå frem til en fredelig løsning på konflikterne ved hjælp af forhandlinger;

8.

mener, at oprettelsen af toldunionen og traktaten om Den Eurasiske Økonomiske Union, der er inspireret af Den Europæiske Unions idealer og trådte i kraft i januar 2015, kun kan have gavnlige virkninger for de deltagende lande, så længe Den Russiske Føderation afholder sig fra at tvinge landene til at tilslutte sig ved hjælp af økonomisk pres og trusler vedrørende sikkerhed, energi og forsyning og tillader sine naboer frit at vælge deres politiske og økonomiske fremtid; bemærker, at de nye strukturer ikke er forenelige med associeringsaftalerne og DCFTA'erne og understreger behovet for at finde samarbejds- og kommunikationslinjer i fremtiden, eftersom handel og gode forbindelser mellem landene på begge sider under alle omstændigheder skal sikres;

9.

påpeger det europæiske naboskabsinstruments (ENI's) potentiale til at fungere som et incitament til et øget samarbejde med de lande, som endnu ikke har undertegnet associeringsaftaler med EU, og opfordrer til en fornyet indsats for at adressere disse;

10.

mener, at topmødet i Det Østlige Partnerskab, som skal afholdes i maj 2015 i Riga, bør markere en styrkelse af Det Østlige Partnerskab, karakteriseret ved styrkede politiske og økonomiske forbindelser mellem EU og partnerlandene og uddybede og forbedrede bilaterale og multilaterale forbindelser mellem alle parter; opfordrer EU og partnerlandene til at være konsekvente i forfølgelsen af den oprindelige vision for Det Østlige Partnerskab og fokusere på at gennemføre reformer, som skaber forandringer i samfundet og styrker båndene mellem befolkningerne;

11.

anser politisk associering, demokratiske reformer, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, styrkelse af statsinstitutioners kapacitet og domstolenes uafhængighed, bekæmpelse af korruption, styrkelse af energisikkerhed og mellemfolkelige kontakter samt uddannelsessamarbejde for at være centrale prioritetsområder, som EU og dets partnere bør ofre flere kræfter på og sikre, at der opnås resultater inden for disse områder på topmødet i Riga;

12.

opfordrer EU til straks at indføre visumfrihed for kortvarige rejser for så vidt angår de partnerlande, som har forpligtet sig til og gennemført handlingsplanerne for visumliberalisering, forudsat at betingelserne er opfyldt; understreger betydningen af at iværksætte handlingsplaner for visumliberalisering med de partnerlande, som har gjort fremskridt med hensyn til at gennemføre de med EU indgåede aftaler om visumlempelse og tilbagetagelse; understreger betydningen af at samarbejde om visumordninger og mobilitetspartnerskaber som et middel til at bringe samfundene tættere på hinanden og sprede en følelse af at tilhøre det samme værdifællesskab blandt borgerne;

13.

understreger, at tættere forbindelser mellem EU og partnerlandene vil være betinget af, at der opnås håndgribelige resultater for så vidt angår demokratiske reformer og kvaliteten af retsstatsprincippet, og at der sker en positiv udvikling i forvaltningen af de statslige institutioner og på alle områder af det politiske liv samt inden for retsvæsenet; bemærker i denne forbindelse, at der er en yderst beklagelig tendens til konfrontationer mellem regeringen og oppositionen i visse partnerlande; opfordrer indtrængende regeringerne til at afstå fra politisk gengældelse og selektiv justits og til behørigt at behandle de særligt bekymrende forhold, som Europa-Parlamentet, OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) og andre internationale institutioner har givet udtryk for;

14.

henstiller, at EU og partnerlandene udvikler en mere strategisk og resultatorienteret tilgang i de programmer, som de i fællesskab udarbejder og gennemfører; mener, at ministermøder bør være det forum, hvor strategier for samarbejde mellem sektorer drøftes, og at Det Østlige Partnerskabs platforme og ekspertpaneler bør være mere aktive med hensyn til at fremlægge forslag til samt udarbejde og revidere sådanne strategier;

15.

understreger vigtigheden af at intensivere samarbejdsprogrammer og udvekslingsordninger rettet mod unge, studerende, videnskabsmænd og forskere inden for Det Østlige Partnerskab; bemærker med tilfredshed, at EU's nye programmer på disse områder, herunder Erasmus+-programmet og Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne inden for Horisont 2020's rammeprogram for forskning, giver flere muligheder for styrkelse af forskermobilitet og tildeling af stipendier til unge i partnerlandene; glæder sig over de positive resultater af den første samling i forummet »Euronest Scola and Eastern Partnership-Young Leaders Forum«, som blev afholdt i 2013 og 2014, og anbefaler, at møder af denne type organiseres regelmæssigt; tilskynder desuden til indførelse af fælles støtteordninger til kulturel udvikling og fælles kulturelle arrangementer og foreslår, at der udarbejdes en fælles månedlig brochure, som skal offentliggøres på engelsk og på sprogene i partnerlandene, som ville give borgerne i partnerlandene direkte information om den Europæiske Union og den europæiske tænkemåde og give klare oplysninger om disse partnerlandes forbindelser med EU;

Opfyldelsen af Det Østlige Partnerskabs mål gennem implementering af det nye europæiske naboskabsinstrument 2014-2020

16.

glæder sig over vedtagelsen af det europæiske naboskabsinstrument (ENI) for perioden 2014-2020, som fuldt ud tager højde for den østlige dimension af den europæiske naboskabspolitik, hvilket bør resultere i konkrete og synlige forbedringer for de berørte befolkninger;

17.

beklager de omfattende nedskæringer af ENI's budget i forhold til Kommissionens oprindelige forslag; opfordrer til en tæt dialog med kommissæren med ansvar for den europæiske naboskabspolitik for at sikre den bedst mulige udnyttelse af knappe ressourcer; mener, at balancen mellem den østlige og sydlige del af ENI, hvor 40 % af de samlede samarbejdsbevillinger går til den østlige region, bør opretholdes; opfordrer Kommissionen til at hjælpe partnerlande med at styrke deres administrative kapacitet for at kunne drage fuld fordel af finansieringsmulighederne under ENI;

18.

bemærker, at der er behov for en mere afbalanceret fordeling af midler mellem partnerlandene, men erkender samtidig, at der er behov for bedre projektforslag fra de østlige partnerlande; anser det for væsentligt, at Kommissionen og partnerregeringer tilskynder til og i højere grad understøtter lokale aktører med hensyn til at ansøge om og modtage ENI-støtte til deres projekter;

19.

understreger betydningen af principperne om ejerskab og gensidig ansvarlighed i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af landeprogrammer under ENI; mener, at succes delvist er forbundet med aftalte og gensidigt bindende forpligtelser mellem EU og partnerlandene;

20.

anbefaler, at der i modsætning til perioden 2007-2013 bør gøres en større indsats for at hjælpe partnerlandene med at anvende nyligt indført lovgivning i praksis og med at konsolidere de reformer, der er nødvendige for at styrke demokratiet og retsstatsprincippet i overensstemmelse med EU's lovgivning og standarder; minder om behovet for at etablere en troværdig resultatliste for en sådan gennemførelse, inden EU's bistand øges;

21.

opfordrer Kommissionen og partnerlandene til at fastlægge et begrænset antal prioriteringer under nationale handlingsplaner og multilaterale, regionale programmer for 2014-2015 med henblik på at maksimere deres effekt og skabe konkrete og målbare resultater;

22.

opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde en omfattende strategi for forbindelserne med Hviderusland med henblik på at fremme den gensidige forståelse og moderniseringen og demokratiseringen af landet; mener, at en sådan strategi bør omfatte prioriterede områder for reformer i Hviderusland med henblik på at forbedre forbindelserne og skabe et effektivt samarbejde inden for rammerne af ENP, og at den bør baseres på »mere for mere«-princippet;

23.

identificerer klart de bestemmelser, der gælder for gennemførelsen af ENI, og som hviler på en incitamentsbaseret og skræddersyet tilgang; mener, at de på passende vis er inspireret af »mere for mere«-princippet, der hidtil kun har materialiseret sig i begrænset omfang; understreger, at »mere for mere«-princippet også indebærer et »mindre for mindre«-princip, som på behørig vis bør anvendes på de lande, som ikke er villige til at gennemføre de nødvendige reformer; er imidlertid af den opfattelse, at det regionale perspektiv bør bevares, navnlig ved at styrke multilaterale kontakter samt grænseoverskridende samarbejdsprojekter og -platforme; glæder sig i denne henseende over, at 10 % af ENI's budget gennem paraplyprogrammer for flere lande skal fordeles til de partnerlande, som viser fremskridt med hensyn til etableringen og konsolideringen af et rodfæstet og holdbart demokrati og for så vidt angår gennemførelsen af de aftalte reformer, der bidrager til opnåelsen af dette mål;

24.

bemærker med tilfredshed, at finansielle bevillinger under ENI, som ydes til individuelle nationale handlingsplaner, vil blive underlagt en variation på op til 20 %, som også giver mulighed for at anvende en større differentiering i forbindelse med gennemførelsen af ENI;

25.

anbefaler, at partnerlandenes bestræbelser på at tilnærme sig EU's lovgivning og standarder ledsages af passende teknisk bistand fra EU for at sikre en gnidningsløs og gradvis absorption af alle relevante dele af den gældende EU-ret og afstedkomme konkrete og synlige fordele for økonomierne og befolkningerne;

26.

understreger behovet for, at EU's bistand også tager sigte på at tackle regionale økonomiske og sociale uligheder i partnerlandene, da projekterne ofte er koncentreret i én region eller i hovedstaden, mens mennesker i mere fjerntliggende områder ikke nyder godt af sådanne projekter og stadig i vid udstrækning ikke er bekendt med fordelene ved EU-integrationsprocessen;

27.

opfordrer EU og dets medlemsstater til at indføre samarbejds- og støttepolitikker over for partnerlande på en sammenhængende og effektiv måde og i samordning med andre internationale og nationale bidragsydere; opfordrer dem til i fællesskab at planlægge aktioner og projekter i partnerlande; opfordrer til en styrket samordning og fremme af synergier mellem ENI-finansierede projekter og andre EU-finansierede instrumenter og EU-programmer, som de østlige partnerlande kan deltage i, men understreger samtidig, at etablerede formater, såsom donor- og investorkonferencer, arbejdsgrupper, kommunikation mellem EU-delegationer og medlemsstaternes ambassader på stedet, m.fl., ikke bør glemme de aftalte politiske mål;

28.

understreger den vigtige rolle, som civilsamfundet spiller med hensyn til at bidrage til politisk dialog og demokratiske reformprocesser i partnerlandene; anbefaler, at EU's politiske engagement over for civilsamfundet i partnerlandene afspejles i hele ENI-programmeringen;

29.

opfordrer parlamenterne i landene i Det Østlige Partnerskab til at bidrage til debatten og skabe større offentlig bevidsthed om de igangværende processer og vigtigste resultater inden for rammerne af det nye europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument for 2014-2020, med hensyn til at øge synligheden af EU's programmer i deres respektive lande;

30.

pålægger sine medformænd at sende denne beslutning til Europa-Parlamentets formand, Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, kommissæren for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt landene i Det Østlige Partnerskab.


(1)  Vedtaget den 17. marts 2015 i Jerevan, Armenien.

(2)  Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0229.

(3)  Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0567.

(4)  Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0446.