22.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/62


ASSOCIERINGSRÅDET EU-EGYPTENS AFGØRELSE Nr. 1/2015

af 21. september 2015

om erstatning af protokol 4 til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde [2015/2435]

ASSOCIERINGSRÅDET EU-EGYPTEN HAR —

under henvisning til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side (1), særlig artikel 27,

under henvisning til protokol 4 til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 27 i Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side (»aftalen«) henvises der til aftalens protokol 4 (»protokol 4«), hvori oprindelsesreglerne og bestemmelserne om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Egypten og andre kontraherende parter i Den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavs-regler for præferenceoprindelse (2) (»konventionen«) fastsættes.

(2)

I artikel 39 i protokol 4 fastsættes det, at associeringsrådet som omhandlet i artikel 74 i aftalen kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.

(3)

Konventionen tager sigte på at erstatte de protokoller om oprindelsesregler, der i øjeblikket er i kraft mellem landene i pan-Euro-Middelhavs-området, med en enkelt retsakt.

(4)

Unionen og Egypten undertegnede konventionen henholdsvis den 15. juni 2011 og den 9. oktober 2013.

(5)

Unionen og Egypten deponerede deres godkendelsesinstrumenter hos depositaren for denne konvention henholdsvis den 26. marts 2012 og den 23. april 2014. I henhold til konventionens artikel 10, stk. 3, trådte den således i kraft for så vidt angår Unionen den 1. maj 2012 og Egypten den 1. juni 2014.

(6)

Protokol 4 bør derfor erstattes af en ny protokol, der henviser til konventionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokol 4 til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder til administrativt samarbejde erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. februar 2016.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. september 2015.

På Associeringsrådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 304 af 30.9.2004, s. 39.

(2)  EUT L 54 af 26.2.2013, s. 4.


BILAG

»PROTOKOL 4

om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoderne for administrativt samarbejde

Artikel 1

Gældende oprindelsesregler

1.   Med henblik på gennemførelsen af denne overenskomst finder tillæg I og de relevante bestemmelser i tillæg II til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavs-regler for præferenceoprindelse (1) (»konventionen«) anvendelse.

2.   Alle henvisninger til den »relevante aftale« i tillæg I og i de relevante bestemmelser i tillæg II til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavs-regler for præferenceoprindelse fortolkes som henvisninger til nærværende aftale.

Artikel 2

Bilæggelse af tvister

1.   Hvis der i forbindelse med den i artikel 32 i tillæg I til konventionen fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for dens gennemførelse, forelægges sådanne tvister for associeringsudvalget.

2.   Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 3

Ændringer af protokollen

Associeringsrådet kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 4

Udtrædelse af konventionen

1.   Hvis enten Den Europæiske Union eller Egypten med et skriftligt varsel meddeler depositaren for konventionen, at de ønsker at udtræde af konventionen i overensstemmelse med dennes artikel 9, indleder Unionen og Egypten øjeblikkeligt forhandlinger om oprindelsesregler med henblik på at gennemføre denne aftale.

2.   Indtil sådanne nyforhandlede oprindelsesregler træder i kraft, finder oprindelsesreglerne i tillæg I til konventionen og eventuelt de relevante bestemmelser i tillæg II til konventionen, der er gældende på tidspunktet for udtrædelsen, fortsat anvendelse på denne aftale. Fra tidspunktet for udtrædelsen fortolkes oprindelsesreglerne i tillæg I og eventuelt de relevante bestemmelser i tillæg II til konventionen dog således, at bilateral kumulation udelukkende tillades mellem Den Europæiske Union og Egypten.«


(1)  EUT L 54 af 26.2.2013, s. 4.