5.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/70


AFGØRELSE Nr. 2/2014 VEDTAGET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-GEORGIEN

af 17. november 2014

om nedsættelse af to underudvalg [2015/2262]

ASSOCIERINGSRÅDET EU-GEORGIEN HAR —

under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (1) (»aftalen«), særlig artikel 409, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med aftalens artikel 431 er visse dele af aftalen blevet anvendt midlertidigt fra den 1. september 2014.

(2)

I henhold til aftalens artikel 409, stk. 2, kan associeringsrådet beslutte at oprette særlige udvalg eller organer på specifikke områder, som kan bistå associeringsrådet i udførelsen af dets opgaver, hvis det er nødvendigt for gennemførelse af aftalen.

(3)

For at muliggøre drøftelser på ekspertplan om de centrale områder, som falder inden for anvendelsesområdet for aftalens midlertidige anvendelse, bør der nedsættes to underudvalg.

(4)

Efter aftale mellem parterne bør det være muligt at ændre listen over underudvalg og arbejdsområdet for de enkelte underudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De underudvalg, der er anført i bilaget, nedsættes herved.

Artikel 2

Underudvalgenes forretningsorden, der er opført i bilaget, er reguleret ved artikel 16 i forretningsordenen for associeringsudvalget og underudvalg, som vedtaget ved Associeringsrådet EU-Georgiens afgørelse nr. 1/2014.

Artikel 3

Efter aftale mellem parterne kan listen over underudvalg, jf. bilaget, og arbejdsområdet for de enkelte underudvalg, jf. bilaget, ændres.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2014.

På associeringsrådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 261 af 30.8.2014. s. 4.


BILAG

LISTE OVER UNDERUDVALG

1)

Underudvalget vedrørende frihed, sikkerhed og retlige anliggender

2)

Underudvalget vedrørende økonomisk og andet sektorbestemt samarbejde.