30.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/12


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 167/2014

af 25. september 2014

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2015/1235]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU af 11. oktober 2013 om anerkendelse af dele af Unionen som frie for varroatose hos bier og om fastsættelse af supplerende garantier, som kræves i samhandelen inden for Unionen og ved import, med henblik på beskyttelse af deres status som varroatosefrie (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om veterinære anliggender. Lovgivning om veterinære anliggender finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. sektortilpasningerne i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 58 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 233/2012) i kapitel I, del 7.2, i bilag I til EØS-aftalen:

»59.

32013 D 0503: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU af 11. oktober 2013 om anerkendelse af dele af Unionen som frie for varroatose hos bier og om fastsættelse af supplerende garantier, som kræves i samhandelen inden for Unionen og ved import, med henblik på beskyttelse af deres status som varroatosefrie (EUT L 273 af 15.10.2013, s. 38).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 26. september 2014, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 i EØS-aftalen (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2014.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Kurt JÄGER

Formand


(1)  EUT L 273 af 15.10.2013, s. 38.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.