31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/42


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 81/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1224/2012 af 18. december 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen

(2)

Bilag VI til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 1 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004) og punkt 2 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009) i bilag VI til EØS-aftalen:

»—

32012 R 1224: Kommissionens forordning (EU) nr. 1224/2012 af 18. december 2012 (EUT L 349 af 19.12.2012, s. 45).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 1224/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 349 af 19.12.2012, s. 45.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.