30.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/23


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 18/2013

af 1. februar 2013

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) og protokol 37 til EØS-aftalen, som indeholder den liste, der er omhandlet i artikel 101

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98 og 101, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse 2010/C 326/07 af 2. november 2010 om oprettelse af Det Europæiske Multi-stakeholderforum for Elektronisk Fakturering (e-fakturering) (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

For at sikre en velfungerende EØS-aftale skal protokol 37 til EØS-aftalen udvides til at omfatte Det Europæiske Multi-stakeholderforum for Elektronisk Fakturering (e-fakturering), der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2010/C 326/07, og bilag IX til EØS-aftalen skal ændres for at fastsætte procedurerne for samarbejdet med dette forum.

(3)

Bilag IX og protokol 37 til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indsættes efter punkt 31ec (Kommissionens afgørelse 2010/578/EU) i bilag IX til EØS-aftalen:

»31ed.

32010 D 1203(02): Kommissionens afgørelse 2010/C 326/07 af 2. november 2010 om oprettelse af Det Europæiske Multi-stakeholderforum for Elektronisk Fakturering (e-fakturering) (EUT C 326 af 3.12.2010, s. 13).

Vilkår for EFTA-landenes deltagelse i henhold til aftalens artikel 101:

Hvert enkelt EFTA-land kan udpege en person til at deltage som observatør i møderne ved Det Europæiske Multi-stakeholderforum for Elektronisk Fakturering (e-fakturering).«

Artikel 2

I EØS-aftalen indsættes følgende punkt i protokol 37 (der indeholder den i artikel 101 nævnte liste):

»38.

Det Europæiske Multi-stakeholderforum for Elektronisk Fakturering (e-fakturering) (Kommissionens afgørelse 2010/C 326/07).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af Kommissionens afgørelse 2010/C 326/07, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter, at den sidste meddelelse er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT C 326 af 3.12.2010, s. 13.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.