30.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/17


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 12/2013

af 1. februar 2013

om ændring af bilag IV (Energi) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/877/EU af 19. december 2011 om fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2007/74/EF (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Gennemførelsesafgørelse 2011/877/EU ophæver Kommissionens beslutning 2007/74/EF (2), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal slettes fra EØS-aftalen.

(3)

Bilag IV til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag IV til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkt indsættes efter punkt 24a (Kommissionens beslutning 2008/952/EF):

»24b.

32011 D 0877: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/877/EU af 19. december 2011 om fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2007/74/EF (EUT L 343 af 23.12.2011, s. 91).«

2)

Teksten til punkt 29 (Kommissionens beslutning 2007/74/EF) udgår.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse 2011/877/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 2. februar 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 343 af 23.12.2011, s. 91.

(2)  EUT L 32 af 6.2.2007, s. 183.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.