30.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/12


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 8/2013

af 1. februar 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 221/2012 af 14. marts 2012 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet closantel (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 222/2012 af 14. marts 2012 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet triclabendazol (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 13 (Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010) i kapitel XIII i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32012 R 0221: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 221/2012 af 14. marts 2012 (EUT L 75 af 15.3.2012, s. 7)

32012 R 0222: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 222/2012 af 14. marts 2012 (EUT L 75 af 15.3.2012, s. 10).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) nr. 221/2012 og (EU) nr. 222/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 2. februar 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 75 af 15.3.2012, s. 7.

(2)  EUT L 75 af 15.3.2012, s. 10.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.