21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/4


Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

I henhold til artikel 3, stk. 2, i aftalen af 19. oktober 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (1) (i det følgende benævnt »aftalen«), som er indgået ved Rådets afgørelse 2006/325/EF (2), giver Danmark, når der vedtages ændringer til Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (3), Kommissionen meddelelse om, hvorvidt Danmark har besluttet at gennemføre indholdet af disse ændringer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (4) blev vedtaget den 12. december 2012.

I overensstemmelse med aftalens artikel 3, stk. 2, meddelte Danmark ved brev af 20. december 2012 Kommissionen sin beslutning om at gennemføre indholdet af forordning (EU) nr. 1215/2012. Det betyder, at bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1215/2012 finder anvendelse i forbindelserne mellem Unionen og Danmark.

I overensstemmelse med aftalens artikel 3, stk. 6, skaber den danske meddelelse gensidige forpligtelser mellem Danmark og Fællesskabet. Forordning (EU) nr. 1215/2012 udgør således en ændring til aftalen og betragtes som et bilag knyttet hertil.

Under henvisning til aftalens artikel 3, stk. 3 og 4, kan gennemførelse af forordning (EU) nr. 1215/2012 i Danmark finde sted ved at ændre eksisterende lovgivning ved en folketingsbeslutning. I overensstemmelse med aftalens artikel 3, stk. 5, litra b), skal Danmark meddele Kommissionen datoen for sådanne gennemførelsesforanstaltningers ikrafttræden.


(1)  EUT L 299 af 16.11.2005, s. 62.

(2)  EUT L 120 af 5.5.2006, s. 22.

(3)  EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.

(4)  EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1.