29.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/16


AFGØRELSE Nr. 1/2011 TRUFFET AF DET BLANDEDE UDVALG EU-SCHWEIZ SOM NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND PÅ DET AUDIOVISUELLE OMRÅDE OM VILKÅR OG BETINGELSER FOR DET SCHWEIZISKE FORBUNDS DELTAGELSE I FÆLLESSKABSPROGRAMMET MEDIA 2007

af 21. januar 2011

om ændring af artikel 1 i bilag I til aftalen

(2011/193/EU)

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammet Media 2007 (1), i det følgende benævnt »aftalen«, og slutakten til aftalen (2), der begge blev undertegnet i Bruxelles den 11. oktober 2007, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen trådte i kraft den 1. august 2010.

(2)

Efter ikrafttrædelsen den 19. december 2007 af Rådets direktiv 89/552/EØF om audiovisuelle medietjenester, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF (3), som kodificeret (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (4), forekommer det hensigtsmæssigt for parterne ikke blot at erstatte referencerne til dette direktiv i overensstemmelse med de kontraherende parters fælles erklæring om tilpasning af aftalen til det nye fællesskabsdirektiv i slutakten til aftalen, men også at ændre artikel 1 i bilag I til aftalen, jf. aftalens artikel 8, stk. 7 —

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Artikel 1 i bilag I til aftalen affattes således:

»Artikel 1

Tv-spredning — frihed til modtagelse og retransmission

1.   Schweiz sikrer fri modtagelse og retransmission på sit område af tv-udsendelser henhørende under en EU-medlemsstats jurisdiktion som fastsat i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (5) (i det følgende benævnt »direktiv om audiovisuelle medietjenester«) efter følgende bestemmelser:

Schweiz har ret til at:

a)

standse retransmission af udsendelser fra et tv-spredningsforetagende henhørende under en EU-medlemsstats jurisdiktion, når dette klart og i alvorlig grad har overtrådt reglerne om beskyttelse af mindreårige og om menneskeværdighed som fastsat i artikel 27, stk. 1 eller 2, og/eller artikel 6 i direktivet om audiovisuelle medietjenester

b)

kræve, at tv-spredningsforetagender henhørende under landets jurisdiktion overholder mere detaljerede eller strengere bestemmelser på de områder, hvor der med direktivet om audiovisuelle medietjenester er gennemført en samordning, forudsat at sådanne regler står i et rimeligt forhold til det ønskede resultat og ikke medfører forskelsbehandling.

2.   Når Schweiz:

a)

har udøvet sin ret i henhold til stk. 1, litra b), til at vedtage mere detaljerede eller strengere bestemmelser vedrørende offentlighedens interesse, og

b)

vurderer, at et tv-spredningsforetagende under en anden EU-medlemsstats jurisdiktion udbyder en fjernsynsudsendelse, som helt eller fortrinsvis er rettet mod dens område

kan den kontakte den medlemsstat, der har jurisdiktion, med henblik på at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning på eventuelle problemer. Ved modtagelsen af en begrundet anmodning fra Schweiz skal den medlemsstat, der har jurisdiktion, anmode tv-spredningsforetagendet om at overholde de relevante bestemmelser vedrørende offentlighedens interesse. Den medlemsstat, der har jurisdiktion, skal underrette Schweiz om resultatet af denne anmodning inden to måneder. Schweiz eller medlemsstaten kan anmode Kommissionen om at indkalde de berørte parter til et ad hoc-møde med Kommissionen i tilknytning til et møde i kontaktudvalget for at behandle sagen.

3.   Hvis Schweiz vurderer:

a)

at det resultat, der er opnået ved anvendelse af stk. 2, ikke er tilfredsstillende, og

b)

at tv-spredningsforetagendet har etableret sig i den medlemsstat, der har jurisdiktion, for på de områder, der samordnes ved direktivet om audiovisuelle medietjenester, at omgå de strengere regler, der ville være gældende, hvis foretagendet var etableret i Schweiz

kan den træffe passende foranstaltninger over for det pågældende tv-spredningsforetagende.

Sådanne foranstaltninger skal være objektivt nødvendige, skal anvendes uden forskelsbehandling og må ikke være mere vidtgående end nødvendigt for at nå det ønskede resultat.

4.   Schweiz må kun træffe foranstaltninger i medfør af stk. 1, litra a), eller stk. 3, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

det har underrettet det blandede udvalg og den medlemsstat, hvor tv-spredningsforetagendet er etableret, om, at det har til hensigt at træffe sådanne foranstaltninger, og har angivet, på hvilke grunde det baserer sin vurdering, og

b)

det blandede udvalg har fastslået, at foranstaltningerne står i et rimeligt forhold til det ønskede resultat og ikke giver anledning til forskelsbehandling, og at Schweiz' vurderinger i henhold til stk. 2 og 3 hviler på et korrekt grundlag.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2011.

På Det Blandede Udvalgs vegne

Jean-Eric DE COCKBORNE

Leder af EU's delegation

J.-F. JAUSLIN

Leder af den schweiziske delegation


(1)  EUT L 303 af 21.11.2007, s. 11.

(2)  EUT L 303 af 21.11.2007, s. 20.

(3)  EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23.

(4)  EUT L 332 af 18.12.2007, s. 27.

(5)  EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Direktiv som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997 (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60) og senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 (EUT L 332 af 18.12.2007, s. 27) og kodificeret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i versionen i EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1