22011A0514(04)

Protokol om kulturelt samarbejde

EU-Tidende nr. L 127 af 14/05/2011 s. 1418 - 1426


Protokol

om kulturelt samarbejde

Parterne,

som efter proceduren i artikel 15.10, stk. 3 (Ikrafttrædelse) HAR RATIFICERET UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, vedtaget i Paris den 20. oktober 2005 ("UNESCO-konventionen"), som trådte i kraft den 18. marts 2007, og som ønsker effektivt at gennemføre UNESCO-konventionen og at samarbejde inden for rammerne af dens gennemførelse på grundlag af konventionens principper og gennem udvikling af aktioner i overensstemmelse med dens bestemmelser,

SOM ERKENDER kulturindustriernes betydning og mangfoldigheden af kulturgoder og -tjenester som aktiviteter af kulturel, økonomisk og social værdi,

SOM ERKENDER, at den proces, som aftalen støtter, udgør en global strategi til fremme af retfærdig vækst og til styrkelse af økonomisk, handelsmæssigt og kulturelt samarbejde mellem parterne,

SOM MINDER OM, at målene med denne protokol suppleres og støttes af eksisterende og kommende politikinstrumenter, der forvaltes inden for andre rammer, med henblik på:

a) at styrke parternes kulturindustriers formåen og uafhængighed

b) at fremme lokalt og regionalt kulturindhold

c) at anerkende, beskytte og fremme kulturel mangfoldighed som en forudsætning for en ordentlig dialog mellem kulturerne

d) at anerkende, beskytte og fremme kulturarven og at fremme dens anerkendelse i lokalbefolkningen og anerkende dens værdi som et middel til at give udtryk for kulturel identitet,

SOM UNDERSTREGER betydningen af at lette kultursamarbejdet mellem parterne og af i den forbindelse i hvert enkelt tilfælde at tage hensyn til bl.a., hvor udviklede deres kulturindustrier er, i hvilket omfang der finder kulturel udveksling sted, og om der er en strukturel ubalance i denne udveksling, og hvorvidt der findes ordninger for fremme af lokalt og regionalt kulturindhold,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Anvendelsesområde, mål og definitioner

1. Uden at det berører de øvrige bestemmelser i aftalen, fastsættes i denne protokol rammerne for parternes samarbejde om at lette udvekslingen af kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser, herunder bl.a. i den audiovisuelle sektor.

2. Udelukkelsen af audiovisuelle tjenester fra anvendelsesområdet for kapitel syv (Handel med tjenesteydelser, etablering og elektronisk handel) berører ikke de rettigheder og pligter, der kan udledes af denne protokol. Parterne anvender procedurerne i denne protokols artikel 3 og 3a i forbindelse med spørgsmål vedrørende protokollens anvendelse.

3. Gennem bevarelse og videreudvikling af deres evne til at udforme og gennemføre deres kulturpolitik med henblik på at beskytte og fremme den kulturelle mangfoldighed bestræber parterne sig på samarbejde om at forbedre betingelserne for udveksling af kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser og at rette op på eventuelle strukturelle ubalancer og asymmetriske mønstre i udvekslingen.

4. I denne protokol:

har kulturel mangfoldighed, kulturelt indhold, kulturelle udtryksformer, kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser samt kulturindustrier samme betydning som defineret og anvendt i UNESCO-konventionen

forstås ved kunstnere og andre kulturarbejdere fysiske personer, der udøver kulturelle aktiviteter, fremstiller kulturvarer eller deltager i direkte levering af kulturelle tjenesteydelser.

AFDELING A

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 2

Kulturel udveksling og dialog

1. Parterne bestræber sig på at fremme deres evne til at fastlægge og udvikle deres kulturpolitik, udvikle deres kulturindustrier og forbedre mulighederne for udveksling af deres kulturelle varer og tjenesteydelser, herunder gennem ret til at nyde godt af ordninger til fremme af lokalt og regionalt kulturelt indhold.

2. Parterne samarbejder om at fremme udviklingen af en fælles forståelse og bedre udveksling af oplysninger om kulturelle og audiovisuelle anliggender gennem en dialog samt om god praksis inden for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Denne dialog finder sted inden for Udvalget for Kulturelt Samarbejde samt i andre relevante fora efter behov.

Artikel 3

Udvalget for Kulturelt Samarbejde

1. Senest seks måneder efter det tidspunkt, hvorfra denne protokol finder anvendelse, nedsættes der et udvalg for kulturelt samarbejde. Udvalget for Kulturelt Samarbejde sammensættes af højtstående embedsmænd fra hver part, som har ekspertise og praktisk erfaring inden for kulturelle spørgsmål.

2. Udvalget for Kulturelt Samarbejde træder sammen inden for et år efter det tidspunkt, hvorfra denne protokol finder anvendelse, og derefter efter behov, dog mindst én gang om året, for at føre tilsyn med anvendelsen af denne protokol.

3. Uanset de institutionelle bestemmelser i kapitel femten (Institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser) har Handelsudvalget ingen kompetence vedrørende denne protokol, idet Udvalget for Kulturelt Samarbejde udøver alle Handelsudvalgets funktioner med hensyn til denne protokol, hvis sådanne funktioner er relevante for anvendelsen af denne protokol.

4. Hver part udpeger et kontor inden for sin forvaltning, der fungerer som nationalt kontaktpunkt for den anden part i forbindelse med anvendelsen af denne protokol.

5. Hver part nedsætter en eller flere nationale rådgivende grupper vedrørende samarbejde på det kulturelle område bestående af repræsentanter for kultursektoren og den audiovisuelle sektor, der arbejder inden for de områder, som er omfattet af denne protokol; grupperne høres om spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne protokol.

6. En part kan anmode om drøftelser med den anden part i Udvalget for Kulturelt Samarbejde vedrørende ethvert spørgsmål af fælles interesse, som måtte opstå i forbindelse med denne protokol. Udvalget for Kulturelt Samarbejde træder derefter straks sammen og gør sit bedste for at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning på spørgsmålet. Udvalget for Kulturelt Samarbejde kan i den forbindelse søge råd hos en parts eller begge parters nationale rådgivende grupper, og hver part kan søge råd hos sine egne rådgivende grupper.

Artikel 3A

Tvistbilæggelse

Medmindre parterne aftaler andet, og hvis der ikke er opnået en tilfredsstillende løsning på det pågældende spørgsmål som omhandlet i artikel 3, stk. 6, i denne protokol, finder kapitel fjorten (Tvistbilæggelse) anvendelse på denne protokol med følgende ændringer:

a) Alle henvisninger i kapitel fjorten (Tvistbilæggelse) til Handelsudvalget skal læses som henvisninger til Udvalget for Kulturelt Samarbejde.

b) Ved anvendelsen af artikel 14.5 (Nedsættelse af voldgiftspanelet) bestræber parterne sig på at nå til enighed om voldgiftsmænd, der har den nødvendige viden og erfaring på de områder, der er omfattet af denne protokol. Hvis parterne ikke er i stand til at nå til enighed om voldgiftspanelets sammensætning, foretages der lodtrækning som omhandlet i artikel 14.5, stk. 3, ud fra den liste, der er fastsat i henhold til litra c), og ikke ud fra den liste, der er fastsat i henhold til artikel 14.18 (Liste over voldgiftsmænd).

c) Udvalget for Kulturelt Samarbejde fastsætter straks efter nedsættelsen en liste over 15 personer, der er villige til og i stand til at fungere som voldgiftsmænd. Hver part foreslår fem personer, der kan fungere som voldgiftsmænd. Parterne vælger også fem personer, som ikke er statsborgere i nogen af parterne, og som skal varetage formandshvervet i voldgiftspanelet. Udvalget for Kulturelt Samarbejde sikrer, at listen altid er ajourført. Voldgiftsmænd skal have viden og erfaring inden for de områder, der er omfattet af denne protokol. I deres virke som voldgiftsmænd skal de være uafhængige og handle efter deres egen overbevisning og må ikke modtage instruktioner fra nogen organisation eller regering i spørgsmål vedrørende tvisten, og de skal overholde bilag 14-C (Adfærdskodeks for medlemmer af voldgiftspaneler og mæglere).

d) Ved valg af forpligtelser, der suspenderes i henhold til artikel 14.11, stk. 2 (Midlertidige afbødende foranstaltninger i tilfælde af manglende efterlevelse), i en tvist, der opstår inden for denne protokols anvendelsesområde, kan den klagende part kun suspendere forpligtelser, der udspringer af denne protokol.

e) Uanset artikel 14.11, stk. 2, kan den klagende part ved valg af forpligtelser, der suspenderes, i forbindelse med andre tvister end dem, der opstår i forbindelse med denne protokol, ikke suspendere forpligtelser, der udspringer af denne protokol.

Artikel 4

Kunstnere og andre kulturarbejdere

1. Parterne bestræber sig på i overensstemmelse med deres respektive lovgivning at lette adgangen til og midlertidigt ophold på deres territorium for kunstnere og andre kulturarbejdere fra den anden part, som ikke kan gøre brug af forpligtelserne i henhold til kapitel syv (Handel med tjenesteydelser, etablering og elektronisk handel), og som er enten:

a) kunstnere, skuespillere, teknikere eller andre kulturarbejdere fra den anden part, som er involveret i optagelse af biograffilm eller tv-programmer, eller

b) kunstnere eller andre kulturarbejdere, f.eks. billedkunstnere, skulptører, udøvende kunstnere, undervisere, komponister, forfattere, aktører inden for forlystelsesvirksomhed og lignende fra den anden part, der er involveret i kulturelle aktiviteter som f.eks. musikoptagelser, eller som deltager aktivt i kulturbegivenheder som f.eks. litteraturmesser og -festivaler eller lignende

forudsat at de ikke sælger deres tjenesteydelser til offentligheden eller selv leverer deres tjenesteydelser, ikke på egne vegne modtager vederlag fra en kilde i den part, hvor de opholder sig midlertidigt, og ikke leverer en tjenesteydelse som led i en kontrakt indgået mellem en juridisk person, som ikke er kommercielt etableret i den part, hvor kunstneren eller kulturarbejderen opholder sig midlertidigt, og en forbruger i denne part.

2. Indrejse i og midlertidigt ophold på parternes territorium i henhold til stk. 1 er i givet fald begrænset til en periode på indtil 90 dage over en tolvmåneders periode.

3. Parterne bestræber sig på i overensstemmelse med deres respektive lovgivning at lette uddannelse af og øget kontakt mellem kunstnere og andre kulturarbejdere som f.eks.:

a) teaterproducenter, sanggrupper, bands og orkestre

b) forfattere, komponister, skulptører, entertainere og andre selvstændigt udøvende kunstnere

c) kunstnere og andre kulturarbejdere, der deltager i direkte levering af cirkus- og forlystelsesparktjenesteydelser og lignende tjenesteydelser

d) kunstnere og andre kulturarbejdere, der deltager i direkte levering af tjenesteydelser i forbindelse med dansearrangementer, diskoteker og danseundervisning.

AFDELING B

BESTEMMELSER VEDRØRENDE DE ENKELTE SEKTORER

UNDERAFDELING A

Bestemmelser vedrørende audiovisuelle værker

Artikel 5

Audiovisuelle samproduktioner

1. Ved samproduktion forstås i denne protokol et audiovisuelt værk, der er produceret af producenter i både Korea og EU, og som disse producenter har investeret i i overensstemmelse med betingelserne i denne protokol [1].

2. Parterne fremmer forhandling om nye og gennemførelsen af gældende samproduktionsaftaler mellem en eller flere EU-medlemsstater og Korea. Parterne bekræfter på ny, at EU-medlemsstaterne og Korea finansielt kan støtte samproducerede audiovisuelle værker som defineret i relevante gældende eller fremtidige bilaterale samproduktionsaftaler, som en eller flere EU-medlemsstater eller Korea er part i.

3. Parterne fremmer i overensstemmelse med deres nationale lovgivning samproduktioner mellem producenter fra EU og Korea, bl.a. ved at give samproduktioner ret til at nyde godt af deres respektive ordninger til fremme af lokalt og regionalt kulturelt indhold.

4. Samproducerede audiovisuelle værker har ret til støtte fra EU's ordning for fremme af lokalt eller regionalt kulturelt indhold som omhandlet i stk. 3, hvis de opfylder definitionen på europæiske værker, jf. artikel 1, litra n), nr. i), i direktiv 89/552/EØF som ændret ved direktiv 2007/65/EF eller ved senere ændringer, under hensyn til kravene vedrørende fremme af audiovisuelle værker, jf. artikel 4, stk. 1, og artikel 3i i direktiv 89/552/EØF som ændret ved direktiv 2007/65/EF eller ved senere ændringer [2].

5. Samproducerede audiovisuelle værker har ret til støtte fra Koreas ordninger for fremme af lokalt eller regionalt kulturelt indhold som omhandlet i stk. 3, hvis de opfylder definitionen på koreanske værker, under hensyn til kravene i artikel 40 i Promotion of Motion Pictures and Video Products Act (lov nr. 9676 af 21. maj 2009 om fremme af film og videoproduktioner) med senere ændringer og Broadcasting Act (lov nr. 9280 af 31. december 2008 om radio- og tv-spredning) samt Notice on Programming Ratio fra Korea Communications Commission (meddelelse nr. 2008-135 af 31. december 2008 om programfladen) med senere ændringer [3].

6. Samproduktioners ret til støtte fra de respektive ordninger for fremme af lokalt og regionalt kulturelt indhold, jf. stk. 4 og 5, er betinget af, at følgende forudsætninger er opfyldt:

a) De samproducerede audiovisuelle værker skal være produceret mellem virksomheder, som ejes og forbliver ejet, enten direkte eller ved majoritetsdeltagelse, af en EU-medlemsstat eller Korea og/eller af statsborgere i en EU-medlemsstat eller statsborgere i Korea.

b) Den eller de administrerende direktører for de samproducerende virksomheder, skal være statsborgere i hhv. en EU-medlemsstat og Korea og skal kunne dokumentere, at de har bopæl der.

c) Producenter fra to EU-medlemsstater skal deltage i forbindelse med hvert samproduceret audiovisuelt værk, undtagen animationsfilm. I forbindelse med animationsfilm skal der deltage producenter fra tre EU-medlemsstater. Producenten eller producenterne fra hver EU-medlemsstat skal bidrage finansielt med mindst 10 %.

d) De respektive finansielle minimumsbidrag til et samproduceret audiovisuelt værk bortset fra animationsfilm fra producenter fra EU (sammenlagt) og producenter fra Korea (sammenlagt) kan ikke være under 30 % af de samlede produktionsomkostninger for det audiovisuelle værk. For animationsfilm kan dette bidrag ikke være under 35 % af de samlede produktionsomkostninger.

e) Bidraget fra hver parts producenter (sammenlagt) skal indbefatte effektiv teknisk og kunstnerisk deltagelse, og der skal sikres en balance mellem de to parters bidrag. For samproducerede audiovisuelle værker undtagen animationsfilm må det tekniske og kunstneriske bidrag fra hver parts producenter (sammenlagt) ikke afvige med mere end 20 procentpoint fra deres finansielle bidrag, og det kan ikke udgøre mere end 70 % af det samlede bidrag. For animationsfilm må det tekniske og kunstneriske bidrag fra hver parts producenter (sammenlagt) ikke afvige med mere end 10 procentpoint fra deres finansielle bidrag, og det kan ikke udgøre mere end 65 % af det samlede bidrag.

f) Deltagelse af producenter fra tredjelande, der har ratificeret UNESCO-konventionen, i et samproduceret audiovisuelt værk accepteres op til højst 20 %, om muligt, af de samlede produktionsomkostninger og/eller de tekniske og kunstneriske bidrag til det audiovisuelle værk.

7. Parterne bekræfter på ny, at samproduktioners ret til støtte fra deres respektive ordninger for fremme af lokalt og regionalt kulturelt indhold, jf. stk. 4 og 5, sikrer gensidige fordele, og at samproduktioner, der opfylder kriterierne i stk. 6, får status som europæiske/koreanske værker, jf. hhv. stk. 4 og 5, uden yderligere betingelser end de i stk. 6 anførte.

8. a) Samproduktioners ret til støtte fra de respektive ordninger for fremme af lokalt og regionalt kulturelt indhold, jf. stk. 4 og 5, er gældende i en periode på tre år efter det tidspunkt, fra hvilket denne protokol finder anvendelse. Seks måneder før udløbet af denne periode foretager Udvalget for Kulturelt Samarbejde efter råd fra de nationale rådgivende grupper en koordinering for at vurdere resultaterne af anvendelsen af denne ret, hvad angår fremme af den kulturelle mangfoldighed og gensidigt fordelagtigt samarbejde om samproducerede værker.

b) Retten fornyes for en periode på tre år og fornyes derefter automatisk for yderligere følgende perioder af samme varighed, medmindre en part bringer retten til ophør ved skriftlig meddelelse mindst tre måneder før udløbet af den oprindelige eller følgende perioder. Seks måneder før udløbet af hver forlænget periode foretager Udvalget for Kulturelt Samarbejde en vurdering på tilsvarende vilkår som beskrevet under litra a).

c) Medmindre parterne beslutter andet, forhindrer udløbet af en sådan ret ikke samproduktioner i at få støtte fra de respektive ordninger for fremme af lokalt/regionalt kulturelt indhold som omhandlet i stk. 4 og 5 på de i stk. 6 omhandlede betingelser, hvis datoen for den første udsendelse eller fremvisning af sådanne samproduktioner på de respektive territorier ligger før udløbet af den relevante periode.

9. Så længe samproduktioners ret til støtte fra ordninger for fremme af lokalt/regionalt indhold, jf. stk. 4 og 5, løber, overvåger parterne, bl.a. gennem de nationale rådgivende grupper, regelmæssigt anvendelsen af stk. 6 og indberetter eventuelle opståede problemer til Udvalget for Kulturelt Samarbejde. Udvalget for Kulturelt Samarbejde kan på anmodning af en part foretage en fornyet prøvelse af samproduktioners ret til støtte fra ordningerne for fremme af lokalt/regionalt indhold i henhold til stk. 4 og 5 og/eller kriterierne i stk. 6.

10. Med et varsel på to måneder kan en part suspendere retten til støtte fra dens ordning(er) til fremme af lokalt/regionalt kulturelt indhold, jf. stk. 4 og 5, hvis de rettigheder, der er forbeholdt samproducerede værker i henhold til disse stykker påvirkes negativt som følge af den anden parts ændringer af den relevante lovgivning, der er henvist til i disse stykker. Før en sådan suspension indføres, drøfter og gennemgår den meddelende part arten og virkningerne af ændringerne af lovgivningen med den anden part i Udvalget for Kulturelt Samarbejde.

Artikel 6

Andet samarbejde på det audiovisuelle område

1. Parterne bestræber sig på at fremme audiovisuelle værker fra den anden part gennem tilrettelæggelse af festivaler, seminarer og lignende initiativer.

2. Parterne letter, ud over den i artikel 2, stk. 2, i denne protokol omhandlede dialog, samarbejdet inden for radio og tv med henblik på at fremme den kulturelle udveksling gennem aktiviteter som f.eks.:

a) fremme af udveksling af information og synspunkter om politik og lovgivningsmæssige rammer for radio og tv mellem de kompetente myndigheder

b) fremme af samarbejde og udveksling mellem radio- og tv-industrierne

c) fremme af udveksling af audiovisuelle værker

d) tilskyndelse til besøg på og deltagelse i internationale radio- og tv-arrangementer på den anden parts territorium.

3. Parterne bestræber sig på at lette anvendelsen af internationale og regionale standarder for at sikre de audiovisuelle teknologiers kompatibilitet og interoperabilitet, hvorved de styrker den kulturelle udveksling. De samarbejder om dette mål.

4. Parterne bestræber sig på at lette leje og leasing af det nødvendige tekniske materiel og udstyr, f.eks. radio- og tv-udstyr, musikinstrumenter og studieoptagelsesudstyr til produktion og optagelse af audiovisuelle værker.

5. Parterne bestræber sig på at lette digitaliseringen af audiovisuelle arkiver.

Artikel 7

Midlertidig import af materiel og udstyr med henblik på produktion af audiovisuelle værker

1. Parterne tilskynder på passende vis til anvendelse af deres respektive territorier som optagelsessted for biograffilm og tv-programmer.

2. Uanset bestemmelserne om handel med varer i denne aftale tillader parterne i overensstemmelse med deres respektive lovgivning midlertidig import fra en parts territorium til den anden parts territorium af det tekniske materiel og udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre kulturarbejderes optagelse af biograffilm og tv-programmer.

UNDERAFDELING B

Fremme af andre kulturelle sektorer end det audiovisuelle område

Artikel 8

Scenekunst

1. Parterne fremmer i overensstemmelse med deres respektive lovgivning gennem egnede programmer øget kontakt mellem udøvende kunstnere på områder som f.eks. faglig udveksling og uddannelse, bl.a. deltagelse i auditions, udvikling af netværk og fremme af netværkssamarbejde.

2. Parterne fremmer fælles produktioner inden for scenekunst mellem producenter fra en eller flere EU-medlemsstater og Korea.

3. Parterne fremmer udviklingen af internationale teaterteknologistandarder og anvendelsen af teaterscenemærkning og -skiltning, herunder gennem de relevante standardiseringsorganer. De fremmer samarbejdet om dette mål.

Artikel 9

Publikationer

Parterne letter i overensstemmelse med deres respektive lovgivning udveksling og formidling af den anden parts publikationer gennem egnede programmer på områder som f.eks.:

a) afholdelse af messer, seminarer, litterære arrangementer og lignende arrangementer vedrørende publikationer, herunder bogbusser

b) fremme af fællesudgivelser og oversættelser

c) fremme af faglig udveksling og uddannelse for bibliotekarer, skribenter, oversættere, boghandlere og forlagsfolk.

Artikel 10

Beskyttelse af kulturarvsteder og historiske monumenter

Parterne fremmer i overensstemmelse med deres respektive lovgivning, og uden at det berører de forbehold, der indgår i deres forpligtelser i de øvrige bestemmelser i denne aftale, inden for rammerne af egnede programmer udveksling af ekspertise og bedste praksis inden for beskyttelse af kulturarvsteder og historiske monumenter, under iagttagelse af UNESCO's konvention om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv, bl.a. gennem fremme af udveksling af eksperter, samarbejde om faglig uddannelse, oplysningsaktiviteter over for lokalbefolkningen og rådgivning om beskyttelse af historiske monumenter og beskyttede områder og om lovgivning og gennemførelse af foranstaltninger i tilknytning til kulturarven, særlig integreringen heraf i lokalsamfundet.

[1] For Koreas vedkommende er der en anerkendelsesprocedure for samproduktioner. Den varetages for så vidt angår radio og tv af den koreanske kommunikationskommission og for så vidt angår film af det koreanske filmråd. Anerkendelsesproceduren er begrænset til en teknisk kontrol, der skal sikre, at samproduktionen opfylder kriterierne i stk. 6. Samproduktioner, der opfylder disse kriterier, anerkendes.

[2] Ændringer af lovgivningen berører ikke anvendelsen af stk. 10.

[3] Ibidem.

--------------------------------------------------

FORSTÅELSE OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE LEVERING AF FORSIKRINGSTJENESTEYDELSER, JF. LISTERNE OVER FORPLIGTELSER I BILAG 7-A (LISTE OVER FORPLIGTELSER)

Med hensyn til grænseoverskridende levering af forsikringstjenesteydelser, jf. listerne over forpligtelser i bilag 7-A (Liste over forpligtelser), særlig forsikring af risici i tilknytning til:

a) søfart og kommerciel luftfart og opsendelse af rumfartøjer og rumfragt (herunder satellitter), idet sådan forsikring kan dække alle eller nogle af følgende elementer: de transporterede varer, transportmidlet, der transporterer varerne, og alt ansvar, der er forbundet dermed

b) varer i international transit

bekræfter parterne, at hvis en EU-medlemsstat kræver, at en sådan levering skal foretages af leverandører, der er etableret i Den Europæiske Union, kan en koreansk leverandør af finansielle tjenesteydelser levere sådanne tjenesteydelser gennem sit forretningssted i en anden af EU's medlemsstater uden at være etableret i den EU-medlemsstat, hvor tjenesteydelsen leveres. Yderligere præciseres det, at levering af en tjenesteydelse indbefatter fremstilling, distribution, markedsføring, salg og levering af de finansielle tjenesteydelser.

Der finder fortsat drøftelser sted mellem Europa-Kommissionen og de EU-medlemsstater, som opretholder et sådant krav om etablering i Den Europæiske Union, med henblik på yderligere at lette leveringen af disse tjenesteydelser på deres territorier. EU bifalder Koreas forslag om fremtidige drøftelser for at opnå enighed herom.

Denne forståelse udgør en integrerende del af denne aftale.

--------------------------------------------------

FORSTÅELSE OM KOREAS PLAN FOR REFORM AF POSTVÆSENET [1]

Under forhandlingerne om denne aftale gjorde Koreas delegation over for delegationen fra Den Europæiske Union rede for den koreanske regerings reformplan for postvæsenet.

Korea har i den forbindelse gjort Den Europæiske Unions delegation opmærksom på følgende aspekter af reformplanen:

Korea har til hensigt gradvis at udbygge undtagelserne fra det koreanske postvæsens monopol med henblik på at udvide det område, som private kurertjenester har adgang til. Det vil ske gennem ændringer af loven om posttjenester og de dertil knyttede love og bestemmelser.

a) Når disse ændringer er gennemført, vil det område, hvorpå det koreanske postvæsen opererer, være klarere defineret, og undtagelserne fra brevpostmonopolet vil blive udbygget på grundlag af objektive standarder som f.eks. vægt, pris eller en kombination deraf.

b) Ved fastsættelsen af arten og omfanget af sådanne ændringer tager Korea hensyn til en række forskellige faktorer, herunder forholdene på hjemmemarkedet, andre landes erfaringer med liberalisering af postsektoren og behovet for at levere forsyningspligtydelser. Korea har til hensigt at gennemføre disse ændringer inden for tre år fra undertegnelsen af denne aftale.

Ved anvendelsen af disse ændrede kriterier giver Korea uden forskelsbehandling alle leverandører af post- og kurertjenester samme vilkår.

Korea ændrer også artikel 3 i Enforcement Decree of the Postal Services Act (bekendtgørelse om gennemførelse af loven om posttjenester), hvorved undtagelserne fra det koreanske postvæsens monopol udstrækkes til også at omfatte alle internationale kurertjenester fra datoen for denne aftales ikrafttræden. Det skal fremhæves, at internationale og indenlandske kurertjenester for alle typer dokumenter ikke er omfattet af postmonopolet i EU-medlemsstaterne.

[1] Denne forståelse er ikke bindende og ikke omfattet af bestemmelserne i kapitel fjorten (Tvistbilæggelse).

--------------------------------------------------

FORSTÅELSE OM SÆRLIGE FORPLIGTELSER MED HENSYN TIL TELEKOMMUNIKATIONSTJENESTER

Følgende forståelse om særlige forpligtelser med hensyn til telekommunikationstjenester er under forhandlingerne om denne aftale opnået mellem Koreas og Den Europæiske Unions delegationer:

Hvis en part stiller betingelser i forbindelse med tildeling af licens til levering af offentlige telekommunikationstjenester til en person i parten, i hvilken en person fra den anden part har kapitalinteresser, ud fra den betragtning, at levering af sådanne tjenester er i offentlighedens interesse, skal parten sikre, at den: i) baserer en sådan betragtning og procedurerne for at nå frem til en sådan på objektive og gennemsigtige kriterier; ii) tager udgangspunkt i den betragtning, at tildeling af en licens til en person i parten, i hvilken en person fra den anden part har kapitalinteresser, ville være i offentlighedens interesse; iii) anvender procedurer, der er i overensstemmelse med artikel 7.22 (Gennemsigtighed og fortrolige oplysninger), artikel 7.23 (National regulering) og artikel 7.36 (Bilæggelse af tvister i forbindelse med telekommunikation).

Denne forståelse udgør en integrerende del af denne aftale.

--------------------------------------------------

FORSTÅELSE OM BESTEMMELSER VEDRØRENDE ZONEINDDELING, BYPLANLÆGNING OG MILJØBESKYTTELSE

Under forhandlingerne om kapitel syv (Handel med tjenesteydelser, etablering og elektronisk handel) i denne aftale drøftede parterne de bestemmelser vedrørende zoneinddeling, byplanlægning og miljøbeskyttelse, der er gældende i Korea og i Den Europæiske Union ved undertegnelsen af denne aftale.

Parterne deler den forståelse, at i det omfang bestemmelser, herunder bestemmelser vedrørende zoneinddeling, byplanlægning og miljøbeskyttelse, ikke udgør en forskelsbehandling og består i ikke-mængdemæssige foranstaltninger, der påvirker etableringsretten, er de ikke omfattet af toldafvikling.

På grundlag af ovennævnte fælles forståelse bekræfter parterne, at Koreas særlige bestemmelser i følgende love ikke er omfattet af toldafvikling:

- Seoul Metropolitan Area Readjustment Planning Act (planlov for Seoul-området)

- Industrial Cluster Development and Factory Establishment Act (lov om udvikling af industrielle klynger og etablering af produktionsvirksomheder)

- Special Act on the Improvement of Air Environment in the Seoul Metropolitan Area (særlov om forbedring af luftmiljøet i Seoul-området).

Parterne bekræfter deres ret til at indføre nye bestemmelser vedrørende zoneinddeling, byplanlægning og miljøbeskyttelse.

Denne forståelse udgør en integrerende del af denne aftale.

--------------------------------------------------