28.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/60


ASSOCIERINGSRÅDET EU-JORDANSAFGØRELSE Nr. 1/2010

af 16. september 2010

om ændring af artikel 15, stk. 7, i protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side

(2010/575/EU)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side, særlig artikel 39 i protokol 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 15, stk. 7, i protokol 3 (1) til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side (2) (i det følgende benævnt »aftalen«) kan der på visse betingelser gives godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter med tilsvarende virkning indtil den 31. december 2009.

(2)

For at de erhvervsdrivende kan opnå klarhed, økonomisk forudsigelighed på længere sigt og retssikkerhed, har parterne til aftalen aftalt at forlænge anvendelsesperioden for artikel 15, stk. 7, i protokol 3 til aftalen med tre år med virkning fra den 1. januar 2010.

(3)

Desuden bør de nugældende toldsatser i Jordan tilpasses efter dem, der gælder i Den Europæiske Union.

(4)

Protokol 3 til aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Da artikel 15, stk. 7, i protokol 3 til aftalen kun kunne anvendes indtil den 31. december 2009, bør denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side affattes artikel 15, stk. 7, i protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde således:

»7.   Jordan kan uanset stk. 1, undtagen for produkter henhørende under kapitel 1 til 24 i det harmoniserede system, anvende ordninger med godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter med tilsvarende virkning på materialer uden oprindelsesstatus, som medgår ved fremstillingen af produkter med oprindelsesstatus, forudsat:

a)

at der for produkter henhørende under kapitel 25 til 49 og 64 til 97 i det harmoniserede system tilbageholdes 4 % told eller den lavere sats, der gælder i Jordan

b)

at der for produkter henhørende under kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system tilbageholdes 8 % told eller den lavere sats, der gælder i Jordan.

Dette stykke anvendes indtil den 31. december 2012 og kan tages op til fornyet overvejelse efter fælles overenskomst.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 2010.

På vegne af Associeringsrådet EU-Jordan

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 209 af 31.7.2006, s. 31.

(2)  EFT L 129 af 15.5.2002, s. 3.