11.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 62/56


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 153/2009

af 4. december 2009

om ændring af bilag XXI (Statistikker) og protokol 30 til EØS-aftalen om særlige bestemmelser for tilrettelæggelse af samarbejdet på det statistiske område

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XXI til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 113/2009 af 22. oktober 2009 (1).

(2)

Protokol 30 til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 90/2009 af 3. juli 2009 (2).

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Forordning (EF) nr. 223/2009 ophæver Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1101/2008 (4) og Rådets forordning (EF) nr. 322/97 (5), der er indarbejdet i aftalen, og som derfor bør slettes fra aftalen.

(5)

Alle henvisninger til Udvalget for Det Statistiske Program (SPC) i protokol 30 til aftalen bør erstattes med en henvisning til Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC) —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XXI til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 17 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1101/2008) affattes således:

»32009 R 0223: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).«

2)

Punkt 17a (Rådets forordning (EF) nr. 322/97) udgår.

Artikel 2

I protokol 30 til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 6, affattes således:

»Behandlingen af statistikker fra EFTA-staterne sker på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).«

2)

Ordene »Udvalget for Det Statistiske Program« i artikel 1, stk. 1, erstattes med ordene »Udvalget for det Europæiske Statistiske System«.

3)

»SPC/EØS« i artikel 1, stk. 1, og 1, stk. 7, erstattes med »ESSC/EØS«.

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 223/2009, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 5. december 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (6).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2009.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Oda Helen SLETNES

Formand


(1)  EUT L 334 af 17.12.2009, s. 15.

(2)  EUT L 277 af 22.10.2009, s. 43.

(3)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

(4)  EUT L 304 af 14.11.2008, s. 70.

(5)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.

(6)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.