18.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/115


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 123/2008

af 7. november 2008

om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XXI til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 108/2008 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 26. september 2008 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (omarbejdning) (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Forordning (EF) nr. 295/2008 ophæver Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 (3), som er indarbejdet i aftalen, og som derfor bør slettes af aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XXI til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Teksten i punkt 1 (Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97) affattes således:

»32008 R 0295: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (omarbejdning) (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 13).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Liechtenstein er fritaget for at indhente de data, der kræves i henhold til denne forordning, med undtagelse af det detaljerede modul over erhvervsstrukturer vedrørende erhvervsdemografi, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra i).

Disse data skal udarbejdes første gang for år 2009.«

2)

Følgende indsættes i punkt 20c (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006):

», som ændret ved:

32008 R 0295: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 13).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 295/2008, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 8. november 2008, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2008.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

S.D. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Formand


(1)  EUT L 309 af 20.11.2008, s. 37.

(2)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 13.

(3)  EFT L 14 af 17.1.1997, s. 1.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.