18.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/102


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 113/2008

af 7. november 2008

om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag VI til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 103/2008 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 26. september 2008 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 101/2008 af 4. februar 2008 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (2), berigtiget i EUT L 56 af 29.2.2008, s. 65, bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 2 (Rådets forordning (EØF) nr. 574/72) i bilag VI til aftalen:

»—

32008 R 0101: Kommissionens forordning (EF) nr. 101/2008 af 4. februar 2008 (EUT L 31 af 5.2.2008, s. 15. Berigtiget i EUT L 56 af 29.2.2008, s. 65).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 101/2008, berigtiget i EUT L 56 af 29.2.2008, s. 65, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 8. november 2008, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2008.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

S.D. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Formand


(1)  EUT L 309 af 20.11.2008, s. 29.

(2)  EUT L 31 af 5.2.2008, s. 15.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.