22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/54


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 70/2007

af 29. juni 2007

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 135/2005 af 21. oktober 2005 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem de kontraherende parter i aftalen på basis af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1692/2006 af 24. oktober 2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (Marco Polo II-programmet) (2).

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at det udvidede samarbejde kan finde sted med virkning fra den 1. januar 2007.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1382/2003 af 22. juli 2003 om EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (»Marco Polo-programmet«) (3) er i øjeblikket indarbejdet i medfør af artikel 3 (Miljø) i protokol 31 til aftalen.

(5)

Det er mere korrekt at henvise til forordning (EF) nr. 1382/2003 under overskriften »Transport og mobilitet«, og forordning (EF) nr. 1382/2003 bør derfor flyttes til artikel 12 i protokol 31 til aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   I artikel 12 i protokol 31 til aftalen foretages følgende ændringer:

i)

Stk. 2 omnummeres til stk. 4 og affattes således:

»4.   EFTA-staterne bidrager finansielt til de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede aktioner og programmer i overensstemmelse med aftalens artikel 82, stk. 1, litra a).«

ii)

Følgende stykker indsættes:

1.»2.   EFTA-staterne deltager med virkning fra den 1. januar 2004 i følgende program:

32003 R 1382: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1382/2003 af 22. juli 2003 om EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (»Marco Polo-programmet«) (EUT L 196 af 2.8.2003, s. 1), ændret ved:

32004 R 0788: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 788/2004 af 21. april 2004 (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 17).

1.3.   EFTA-staterne deltager med virkning fra den 1. januar 2007 i følgende program:

32006 R 1692: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1692/2006 af 24. oktober 2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (Marco Polo II-programmet) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1382/2003 (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 1), berigtiget i EUT L 65 af 3.3.2007, s. 12

iii)

Følgende stykke indsættes efter det nye stk. 4:

»5.   EFTA-staterne deltager fuldt ud i EF-udvalg, som bistår Europa-Kommissionen med forvaltning, udvikling og gennemførelse af de EF-programmer, som er omhandlet i stk. 2 og 3.«

2.   Artikel 3, stk. 7, litra c), i protokol 31 udgår.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den sidste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 14 af 19.1.2006, s. 24.

(2)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 1.

(3)  EUT L 196 af 2.8.2003, s. 1.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.